#دگردیسی_عیسی_به_محمد (16)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش پنجم - آخر)

در قسمت قبل، معنای نام محمد، یعنی برگزیده یا ستایش شده را در متون قدیمی تر از سده هفتم میلادی بررسی کردیم، در اینجا، ادامه قسمت قبل (قسمت ب) را ادامه دهیم.

👇
یک برداشت دیگر از #محمد وجود دارد که ارزش بررسی چندانی ندارد، این برداشتِ اشپرنگر، اسلام شناسان غربی از روایات ابن عباس است، که با توجه به زبانهای هم خانواده عربی، محمد را #آرزو_شده یا آرزوی شدید چیزی را خواستن معنا میکند.
بعبارتی محمد یعنی کسی که با آرزوی شدیدی منتظرش هستند. 👇
اشپرنگر به کتاب های هاگای و دانیال اشاره میکند که در آنجا کلمه حمداه، به معنای آرزو شده است. ابن عباس با توجه به آیاتی از قران که محمد را #احمد خطاب کرده، میگوید احمد همان فردیست که در تورات پیشگویی ظهور او شده است. 👇
اما از آنجا که ابن عباس در سده نهم میلادی است، و ما در پی رد گیری نام محمد، قبل از سده هفتم میلادی هستیم، نه پیشگویی های تورات، بررسی این دیدگاه، در اینجا بیهوده است.

پس چنانچه دیدیم صفت #برگزیده و نیز، صفت #ستایش_شده در فرهنگ سامی، به وفور دیده میشود.

👇
کنفرانس تاثیرگذار نیقیه:
مسیحیت با زور شمشیر امپراطور کنستانتین، به دین اول جهان رومی آن روزها تبدیل شده بود.
پس از اینکه کنستانتین، مسیحیت را دین رسمی اعلام کرد، در سال 325 م. کنفرانسی بسیار مهم در #نیقیه [ترکیه امروزی] برگزار شد که خلاصه ی کار این شورا این بود که 👇
عقایدی که الوهیت مسیح [الوهیت یعنی یکی شدن ذات خدا و مسیح] را نمیپذیرند و مسیح را #مخلوق خداوند میدانند، طرد شود.

رد الوهیت مسیح، و مخلوق دانستن او، عقاید فردی به نام آریوس بود که شرح مفصل آن همتی جدا میطلبد، خلاصه اینکه این شورا، بر ضد عقاید آریوس رای داد.
👇
پس نتیجه این کنفرانس، این شد که، عقیده تثلیثی که امروزه میشناسیم، بطور رسمی و دیوانی، مهر تایید خورد و رفته رفته به تمام کلیساهای وقت ابلاغ شد. (حتی کلیساهای ایرانِ ساسانی).
👇
پس در پایان این کنفرانس، اعضای آن، به #تثلیث رای دادند (یعنی پدر، پسر، روح القدس، یک ذات و یک جوهر یا بقولی هم گوهر یا هم جوهر consubstantialis هستند، که به سه شکل متفاوت نمود پیدا کرده اند، در این دیدگاه، پدر و پسر و روح القدس، تجسم خدای واحد هستند، پس 👇
هیچکدام مخلوق نیستند، و ازلی هستند. چون خداوند ازلی است.)
پس عملا در شورای نیقیه، یک سری روحانیون مسیحی جمع شدند و عملا مانیفست مورد قبول خودشان - و امپراطور کنستانتین - را مکتوب کرده و به مردمِ جهانِ مسیحی دیکته کردند.

👇
مباحث درون این کنفرانس (که مباحثی فلسفی است، در باب مخلوق یا ازلی بودن مسیح و بحث های این چنینی) و نتایج این کنفرانس و وقایعی که پس از این کنفرانس بوجود آمد، وقایع تعیین کننده ای در حوادث جهان تا خود امروز رقم زده است.

👇
فرقه های مختلف در تایید یا رد مانیفست این شورا تاسیس شد. چنان که در سده هفتم میلادی (یعنی سیصد سال بعد) محدوده خاورمیانه، پر است از فرقه های مختلفد مسیحی.
نستوریان، ژاکوبیان (=یعقوبیان)، غنوسیان (=گنوسیان)، ابیونیان، صائبین و...

👇
ولی 15 سال پس از شورای نیقیه یعنی سال 340 م. کتابی توسط #فرهاد معروف به دانای پارسی [غربی ها نام او را افراهات aphrahat خطاب میکنند که از او 23 رساله باقی مانده است] نوشته شد که نکات مهمی برای پژوهشگران دینی امروز دارد. 👇
چرا که نشان میدهد افراهات [یا فرهاد] هنوز از نتایج شورای نیقیه بی خبر است.

افراهات فردی زرتشتی بود که تحت تاثیر تعلیمات انجیل #دیاتسارون، به مسیحیت گرویده بود و چنانچه در کتابش میبینیم، هنوز عقاید قبل از شورای نیقیه را بازتاب میدهد. و در اسناد دیگر هم میبینیم که 👇
نتایج شورای نیقیه، نخست در سال 410 م. با شورای بزرگ مسیحیان در تیسفون و سپس در سال 421 م. با حضور اسقفی به نام ماروتا از روم در ایران، به کلیساهای ایرانی راه یافته است.

👇
اما مهمترین نتیجه این شوراها چه بود؟
باور به #خدا بودن عیسی -این باور تحت تاثیر فرهنگ یونانیست- پس از این کنفرانس های مهم، بتدریج در مناطق غربی امپراطوری ایران دیکته میشد، ولی مسیحیان سوری و عرب که در بخش #شرقی امپراطوری ایران بودند (دقت کنید مسیحیان بخش شرقی ایران یعنی 👇
مناطق کرمان و سیستان و خراسان و...) بی توجه به شورای نیقیه، باورهای خود را نگه داشته بودند. و بعدها میبینیم که وقتی عربهای ایرانی، حکومت پساسانی را تشکیل دادند این باورها نگهداشته شده است.

ما در جایی دیگر به شرح این مطلب برمیگردیم.
ج) صفت محمد در روایات اسلامی:

من در این رشتوها نمیخواهم وقت بیشتری، برای بررسی #نام محمد بگذارم، چرا که اصل بحث ما بررسی اسناد و مدارکی است که از سده هفتم میلادی به جا مانده، و به ما خبری از محمدتاریخی نمیدهند.
ولی بد نیست به نام محمد در روایات اسلامی نگاه کنیم
👇
در متون اسلامی گاهی سه نام و گاهی پنج نام برای محمد گفته شده، ولی ما اینجا سراغ #طبقات_کبیر ابن سعد برویم

در جایی از کتاب طبقات الکبیر یا طبقات کبری، از ابن سعد (مرگ 844-5 م) گزارش جالبی میبینیم:
👇
در این گزارش ابن سعد میگوید که در ابتدا عبدالمطلب، نام #قاسم را برای محمد انتخاب کرد، ولی یک شب که آمنه، مادر پیغمبر میخوابد، رویایی میبیند که داستان این رویا بحث دیگریست ولی بر اساس این رویا شش نام مختلف برای فرزندش #قاسم [پیغمبر اسلام] گذاشته شد:

👇
1- محمد (ستایش شده - برگزیده)
2- احمد (ستایش شونده)
3- خاتم ([پیغمبر] پایانی)
4- هشیر (کسی که مردگان را زنده میکند)
5- اکیب ([پیغمبر] پایانی)
6- مشی (کسی که گناهان میبخشد و به مردگان جان دوباره میدهد)

👇
چنانچه میبینیم تمام این نام ها (منابع دیگر از سه یا پنج نام حرف زدند) اشاره مستقیم به عیسی دارند، نه محمد (تاریخی)
راستی، پایان بخش شانزدهم

یادم رفت بنویسم. 😂

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pishg00oo00

Pishg00oo00 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pishgoo44444

5 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (17)

5- مقدمه
ما تا اینجا بررسی کردیم که واژه محمد به معنای #برگزیده یا #ستایش_شده، در متون قبل از او انقدر زیاد بکار رفته است، که میتوان به این فرض رهنمون شویم که محمد یک فرد تاریخی نیست، بلکه صفتی برای عیساست.

👇
اگر چنین است ما موظفیم چگونگی گسیخته شدن نام محمد از عیسی را شرح بدهیم، چه شد که نام عیسی عقب نشست و #صفت محمد رفته رفته پدیدار شد تا جایی که محمد بعنوان یک شخصیت تاریخی شکل گرفت؟

در تحقیق علمی بر روی تاریخ، باید شرایط را علمی لحاظ کرد، نه احساسی-مذهبی یا تخیلی. 👇
ما مجاز نیستیم که از هم معناییِ نام محمد با القابی که برای عیسی بکار رفته، عدم وجود محمد را نتیجه بگیریم. این یک نتیجه خودسرانه است.
پس ما موظفیم که با اسناد و مدارک، اثبات کنیم که چنین اتفاقی افتاده است. (این اتفاق که محمد بعنوان لقب عیسی، جای خودِ عیسی را گرفته است.)
👇
Read 20 tweets
2 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (15)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش چهارم)

ب، بررسی نام محمد در متون قبل از سده هفتم میلادی

محمد یا عیسی؟
محمد یعنی برگزیده، یا ستایش شده

این تصور که عیسی #برگزیده است، در تمام فرهنگ های تحت تاثیر عیسویت، دیده میشود.

👇
اساسا صفات #برگزیده یا ستایش شده، یا تبرک شده، از دسته صفاتی هستند که در فرهنگها و جوامع دینی یا ایدئولوژیک، بشدت استفاده میشود.
مثلا یهودیان خود را قوم #برگزیده میدانند، و این امر در جای به جای کتاب مقدس آنها نیز دیده میشود.

👇
برای مثال در سِفر تثنیه، باب 7 ایات 6 و 7 میخوانیم که خداوند قوم یهود را نه به دلیل کثرت، بلکه بخاطر اینکه آنها را دوست میداشت، قوم #برگزیده کرده است. قرآن نیز در چند آیه #برگزیدگی یا برتری قوم یهود را تایید و تصریح کرده است.

👇
Read 17 tweets
2 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (14)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش سوم)

از نیمه دوم قرن هفتم میلادی (زمان امویان) دو سند بسیار مهم داریم که نشان میدهد در این دوران، هنوز #صفت محمد از عیسی جدا نشده است. یکی سکه هایی که در دوران #موآویا [=معاویه]، اما به اسم مسیح زده شده

👇
البته در این سکه ها اثری از نام مسیح نیست بلکه نمادهای مسیحی مثل صلیب بکار رفته، در دوران عبدالملک مروان نیز، سکه های دو زبانه با نام محمت mhmt و مُحمَّد (با لهجه عربی) muhammad زده شده.

دوم کتیبه های مسجد قبه الصخره.
قبه الصخره مسجدی است که توسط عبدالملک بن مروان ساخته شد
👇
درون این مسجد، صخره ای بزرگ قرار دارد که به ان صخره مقدس میگویند.
ادیان سامی، افسانه های دینی خودشان را به این صخره مرتبط میدانند، از هبوط آدم بر روی این صخره در زمین یا ادعای دیگری مبنی بر اینکه ابراهیم تصمیم داشته فرزندش را روی این صخره قربانی کند، تا ادعای مسلمین،

👇
Read 21 tweets
1 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (13)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش دوم)

ما در قرن هفتم میلادی (حد فاصل سالهای 600 تا 700 میلادی) در یکی از شهرهای امپراطوری ساسانی [یا پساساسانی] ایستاده ایم، اگر در این لحظه، واژه #محمد را بشنویم، این واژه چه چیزی را در ذهن ما تداعی میکند؟

👇
یک صفت برای عیسی بن مریم؟
یا یک شخص واقعی؟

برای ردیابی پاژنام [صفت] محمد، بطور کلی سه دسته سند در دست داریم:

الف- سکه ها و کتیبه های پیدا شده.
ب- ردگیری نام محمد (و مترادف های آن) در متون معاصر یا قدیمی تر، خصوصا کتاب مقدس.
ج- بررسی نام محمد در روایات اسلامی.

👇
الف- در سکه های یافت شده متعلق به 661 میلادی (سال 40 عربی یا هجری) در شرق ایران، نام Mhmt نقش بسته است.
این مناطق شرقی ایران، محل اسکان مسیحیانی بود که پس از پیروزی ساسانیان در سال 241 م. (با تصرف شهر الخضر) به آنجا کوچانده شدند.

👇
Read 18 tweets
1 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (12)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش اول)

قبل از شروع بخش چهارم، یک نکته را تاکید دوباره و یک نکته را یاداوری کنم؛ نکته تاکیدی اینکه، مطالبی که تا الان آمده و پس از این میآید، نظرات شخصی من نیست، و اصلا در این بحث نظرات شخصی مهم نیست، چنانچه 👇
اناتول فرانس میگوید [نقل به مضمون] اگر چند میلیارد نفر عقیده ای اشتباه داشته باشند، باز هم آن عقیده اشتباه است. ما این اشتباه رایج در منطق را، با عنوان مغالطه توسل به اکثریت میشناسیم.
دیگر اینکه این مطالب، فقط جهت اشنایی خواننده های محترم با تئوری های جدید است 👇
و شخصا کوچکترین اصراری بر پذیرش این مطالب - حتی برای یک نفر - ندارم. ذهن ما باید برای پذیرش یافته های جدید باز باشد، این دیگر انتخاب شخصی هر فرد است که تئوری های جدید را بپذیرد یا [منطقی، یا متعصبانه] رد کند.

👇
Read 26 tweets
30 Dec 21
دوستان نقدی که جناب هری نوشته رو بخونید، شخصا از نقد استقبال میکنم و حرف هیچ احدی واسم وحی منزل نیست

اما نقدی به نقد هری:
در باب مسجد گوانژوی چین، تاریخ گزاری مسجد توسط گیبسون انجام نشده، بلکه یک سرچ ساده هم نشان میدهد که منابع دیگر نوشتند که سعدبن ابی وقاص این مسجد را ساخته. 👇
(در واقع گیبسون اینجا صرفا اطلاعات تاریخی میدهد، نه کشفیات شخصی خودش)

دوم اینکه من، شخصا وقتی کتاب و مستند گیبسون را دیدم، اولین شبهه برایم خطای قبله زدن مساجد بود، انصافا میتوان پذیرفت که قبله زدن مسجدی در چین، تا اورشلیم میتواند خطای 12درجه ای داشته باشد، ولی اگر قبله یازده 👇
مسجد اولیه، همگی دقیقا به پترا برسد این دیگر خطای نجومی نیست، و البته نه تنها خطای نجومی نیست اتفاقا دقت کارشان را نشان میدهد
ضمن اینکه مسجد گوانژو قطعا درست تاریخ زده شده (حداقل قبل از 624 م. بودنش صحیح است) یعنی در زمان زندگی خود محمد ساخته شده، چرا؟ 👇
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(