#دگردیسی_عیسی_به_محمد (14)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش سوم)

از نیمه دوم قرن هفتم میلادی (زمان امویان) دو سند بسیار مهم داریم که نشان میدهد در این دوران، هنوز #صفت محمد از عیسی جدا نشده است. یکی سکه هایی که در دوران #موآویا [=معاویه]، اما به اسم مسیح زده شده

👇
البته در این سکه ها اثری از نام مسیح نیست بلکه نمادهای مسیحی مثل صلیب بکار رفته، در دوران عبدالملک مروان نیز، سکه های دو زبانه با نام محمت mhmt و مُحمَّد (با لهجه عربی) muhammad زده شده.

دوم کتیبه های مسجد قبه الصخره.
قبه الصخره مسجدی است که توسط عبدالملک بن مروان ساخته شد
👇
درون این مسجد، صخره ای بزرگ قرار دارد که به ان صخره مقدس میگویند.
ادیان سامی، افسانه های دینی خودشان را به این صخره مرتبط میدانند، از هبوط آدم بر روی این صخره در زمین یا ادعای دیگری مبنی بر اینکه ابراهیم تصمیم داشته فرزندش را روی این صخره قربانی کند، تا ادعای مسلمین،

👇
مبنی بر اینکه پیامبرشان لحظه معراج روی این صخره بوده است.

کتیبه های این مسجد سند مهمی است که نشان میدهد در دوران عبدالملک، هنوز شخص پادشاه و مردمان منطقه مسیحی بوده اند (اسناد دیگری نیز، این مهم را تایید میکند که بزودی میآورم)

👇
سنگ نبشته ای در دریاچه الطبریین، به خط کوفی، پیدا شده که مرتبط با عبدالملک مروان است، در این سنگ نبشته تاکید عبدالملک بر یکتا بودن خدا و شریک نداشتن او را میبینید (در تصاویر زیر اصل سنگ نبشته، تصویر ادیت شده و ترجمه اش را میبینید)

👇
و در بخشی شهادت میدهد محمد رسول الله است، ولی این سنگ نبشته میتواند بدینسان خوانده شود، ستایش باد فرستاده خدا.

کدام عبارت درست است؟

در این سنگ نبشته، ابتدا عبارت بسم الله الرحمان الرحیم را میبینیم، سپس شهادت به اینکه خدایی جز الله نیست و او شریکی ندارد

👇
و در ادامه شهادت به اینکه #محمد، رسول یا بقولی دیگر، فرستاده الله است.

ولی محمد کیست؟
محمد بعنوان فردی واقعی؟
یا صفتی برای عیسی به معنای برگزیده و یا ستایش شده؟

این سه ترجمه را نگاه کنید؟

1- محمد، رسول خداست
2- ستایش باد [بر] رسول خدا
3- برگزیده، رسول خداست
👇
کدامیک صحیح است؟

در ادامه این سنگ نبشته صفات #عبدالله، #امیرالمومنین و نام عبدالملک را میبینیم.

دیدن این عبارات، به ما میگوید که ما در دوره اسلامی قرار گرفته ایم، 👇
کتیبه های بیرونی قبه صخره نیز، دقیقا مثل سنگ نبشته بالا به ما میگوید که ما در دوران اسلامی هستیم، ولی کتیبه های درونی مسجد قبه صخره، (و البته اسناد بعدی) به ما میگوید که ما نه تنها در دوران اسلامی نیستیم، بلکه هنوز محمدنامی که برای مردم منطقه، شناخته شده باشد نمیبینیم.
👇
فراموش نکنید در اینجا، در دوره امویان هستیم که همه میدانیم طبق اسناد اسلامی، امپراطوری اسلامی هم تشکیل شده. و تمام مردم مسلمان شده اند.

درحالیکه در دیوار بیرونی مسجد قبه صخره دوباره این شعارهای معروف اسلام که محمد رسول خداوند است را میبینیم.

👇
ولی کتیبه های درونی قبه صخره به ما میگوید، این عبارات برای عیسی فرزند مریم نوشته شده است؛ (تصویر زیر) چرا که در آنجا، از الله، درخواست آمرزش برای عیسی مسیح، رسول الله میکند. هر دو کتیبه درونی و بیرونی، همزمان در سال 693 م. یعنی سال 72 عربی ثبت شده اند.

👇
در نوشته های بیرونی قبه صخره، عبدالملک گواهی به یگانگی الله و بقولی توحید و عدم وجود شریک برای خدا میدهد، در این نوشته ها اثری از نام عیسی نمیبینیم، ولی تمام #صفات او، مثل عبدالله یعنی خدمتکار خدا، محمد یعنی برگزیده یا ستایش شده، رسولِ الله یعنی فرستاده خدا را میبینیم، 👇
ولی در نوشته های درونی، به گونه ای آشکار می یابیم که این صفات در ارتباط با عیسی مسیح هستند.

من در اینجا این نکته را یاداوری میکنم که اگر فقط همین یک سند در دست بود، به نظر من ما مجاز بودیم که توجیهاتی برای این نوشته ها بیاوریم. هرگونه توجیهی - حتی توجیهات دور از ذهن

👇
به شرط اینکه نامعقول نباشد، مثلا اینکه پادشاه دلش خواسته در اینجا از عیسی بن مریم تعریف کند، یا شب قبل پادشاه خوابی دیده که عامل نوشتن این عبارات درباره عیسی شده است. و هزار مدل توجیه قریب و بعید دیگر. ولی چنانچه میبینیم تمامی اسناد بعدی نیز، فقط و فقط به همین نظریه اشاره دارد
👇
که تا این زمان و حتی تا سال 750 م. (که اولین روایات اسلامی نوشته شدند) اصلا محمدنامی وجودی نداشته یا اگر وجود هم داشته، آنقدر ناآشناست، که به او توجهی نمیشود.
و با اسناد دیگر به روشنی میبینیم که حاکمان اولیه پساساسانی، همگی مسیحی هستند، و جریانات پس از فروپاشی ساسانیان، 👇
توسط خود ایرانیان - و عرب های ایرانی مشهور به اعراب ساسانی - [از شهر دارابگرد فارس] هدایت میشود.

تنها از اواسط قرن هشتم میلادی (یعنی حدود 750 م.) میبینیم که رفته رفته از محمد نامی بعنوان پیغمبر یاد شده است.

فردی که از بسته شدن نطفه اش، تا دوازده سالگی هزاران روایت در دست است
👇
از دوازده سالگی تا 25 سالگی که به ازدواج با خدیجه ختم میشود، غیب شده است، دوباره یک چندی قصه های ازدواجش با خدیجه را میبینیم، دوباره این فرد تا حدود 40 سالگی غیب میشود ولی از این پس، فقط با دو دهه تلاش [تا 63 سالگی] جهان وقت را چنان عوض میکند که کل منطقه به دین او درامدند 👇
و به لحاظ سیاسی نیز، (خود و جانشینان اولیه اش در مدت زمان کمی) امپراطوری اسلامی را از غرب تا شرق تشکیل داده است.

پس اسناد این امپراطوری کجاست؟
شبانه نیامدند از هند تا اندلس [اسپانیا] را فتح کنند، اسنادش کجاست؟ 👇
تکرار میکنم ما از جنگ ها و شمشیرکشی های ایرانیان و عربهای پساساسانی از اسناد زیادی خبر داریم [که در ادامه میآید] ولی اسنادی که روایات اسلامی را تایید میکنند کجاست؟ برای مثال رویدادنامه خوزستان یا نوشته های یوحنای دمشقی یا تاریخ سبئوس که در این عصر نوشته شده اند 👇
چرا هیچ خبری از محمد، پیغمبر و سید و سالار اعراب، فتوحات عمر بن خطاب و حوادث گفته شده اسلامی نمیدهند؟

***
این بخش (بررسی نام محمد) از سه قسمت تشکیل شده:
الف، بررسی سکه ها و کتیبه ها.
ب، بررسی متون قدیمی تر (بخصوص کتابهای مقدس)
ج، بررسی نام محمد در روایات اسلامی.

👇
من در اینجا قسمت اول (الف) را میبندم.
از رشتوی بعدی قسمت ب و ج (شرح متون اسلامی و غیراسلامی از پاژنام محمد) را باز میکنم، ولی دوباره به کتیبه های قبه صخره با توضیح بیشتری برمیگردم.

پایان بخش چهاردهم.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pishg00oo00

Pishg00oo00 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pishgoo44444

4 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (16)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش پنجم - آخر)

در قسمت قبل، معنای نام محمد، یعنی برگزیده یا ستایش شده را در متون قدیمی تر از سده هفتم میلادی بررسی کردیم، در اینجا، ادامه قسمت قبل (قسمت ب) را ادامه دهیم.

👇
یک برداشت دیگر از #محمد وجود دارد که ارزش بررسی چندانی ندارد، این برداشتِ اشپرنگر، اسلام شناسان غربی از روایات ابن عباس است، که با توجه به زبانهای هم خانواده عربی، محمد را #آرزو_شده یا آرزوی شدید چیزی را خواستن معنا میکند.
بعبارتی محمد یعنی کسی که با آرزوی شدیدی منتظرش هستند. 👇
اشپرنگر به کتاب های هاگای و دانیال اشاره میکند که در آنجا کلمه حمداه، به معنای آرزو شده است. ابن عباس با توجه به آیاتی از قران که محمد را #احمد خطاب کرده، میگوید احمد همان فردیست که در تورات پیشگویی ظهور او شده است. 👇
Read 22 tweets
2 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (15)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش چهارم)

ب، بررسی نام محمد در متون قبل از سده هفتم میلادی

محمد یا عیسی؟
محمد یعنی برگزیده، یا ستایش شده

این تصور که عیسی #برگزیده است، در تمام فرهنگ های تحت تاثیر عیسویت، دیده میشود.

👇
اساسا صفات #برگزیده یا ستایش شده، یا تبرک شده، از دسته صفاتی هستند که در فرهنگها و جوامع دینی یا ایدئولوژیک، بشدت استفاده میشود.
مثلا یهودیان خود را قوم #برگزیده میدانند، و این امر در جای به جای کتاب مقدس آنها نیز دیده میشود.

👇
برای مثال در سِفر تثنیه، باب 7 ایات 6 و 7 میخوانیم که خداوند قوم یهود را نه به دلیل کثرت، بلکه بخاطر اینکه آنها را دوست میداشت، قوم #برگزیده کرده است. قرآن نیز در چند آیه #برگزیدگی یا برتری قوم یهود را تایید و تصریح کرده است.

👇
Read 17 tweets
1 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (13)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش دوم)

ما در قرن هفتم میلادی (حد فاصل سالهای 600 تا 700 میلادی) در یکی از شهرهای امپراطوری ساسانی [یا پساساسانی] ایستاده ایم، اگر در این لحظه، واژه #محمد را بشنویم، این واژه چه چیزی را در ذهن ما تداعی میکند؟

👇
یک صفت برای عیسی بن مریم؟
یا یک شخص واقعی؟

برای ردیابی پاژنام [صفت] محمد، بطور کلی سه دسته سند در دست داریم:

الف- سکه ها و کتیبه های پیدا شده.
ب- ردگیری نام محمد (و مترادف های آن) در متون معاصر یا قدیمی تر، خصوصا کتاب مقدس.
ج- بررسی نام محمد در روایات اسلامی.

👇
الف- در سکه های یافت شده متعلق به 661 میلادی (سال 40 عربی یا هجری) در شرق ایران، نام Mhmt نقش بسته است.
این مناطق شرقی ایران، محل اسکان مسیحیانی بود که پس از پیروزی ساسانیان در سال 241 م. (با تصرف شهر الخضر) به آنجا کوچانده شدند.

👇
Read 18 tweets
1 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (12)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش اول)

قبل از شروع بخش چهارم، یک نکته را تاکید دوباره و یک نکته را یاداوری کنم؛ نکته تاکیدی اینکه، مطالبی که تا الان آمده و پس از این میآید، نظرات شخصی من نیست، و اصلا در این بحث نظرات شخصی مهم نیست، چنانچه 👇
اناتول فرانس میگوید [نقل به مضمون] اگر چند میلیارد نفر عقیده ای اشتباه داشته باشند، باز هم آن عقیده اشتباه است. ما این اشتباه رایج در منطق را، با عنوان مغالطه توسل به اکثریت میشناسیم.
دیگر اینکه این مطالب، فقط جهت اشنایی خواننده های محترم با تئوری های جدید است 👇
و شخصا کوچکترین اصراری بر پذیرش این مطالب - حتی برای یک نفر - ندارم. ذهن ما باید برای پذیرش یافته های جدید باز باشد، این دیگر انتخاب شخصی هر فرد است که تئوری های جدید را بپذیرد یا [منطقی، یا متعصبانه] رد کند.

👇
Read 26 tweets
30 Dec 21
دوستان نقدی که جناب هری نوشته رو بخونید، شخصا از نقد استقبال میکنم و حرف هیچ احدی واسم وحی منزل نیست

اما نقدی به نقد هری:
در باب مسجد گوانژوی چین، تاریخ گزاری مسجد توسط گیبسون انجام نشده، بلکه یک سرچ ساده هم نشان میدهد که منابع دیگر نوشتند که سعدبن ابی وقاص این مسجد را ساخته. 👇
(در واقع گیبسون اینجا صرفا اطلاعات تاریخی میدهد، نه کشفیات شخصی خودش)

دوم اینکه من، شخصا وقتی کتاب و مستند گیبسون را دیدم، اولین شبهه برایم خطای قبله زدن مساجد بود، انصافا میتوان پذیرفت که قبله زدن مسجدی در چین، تا اورشلیم میتواند خطای 12درجه ای داشته باشد، ولی اگر قبله یازده 👇
مسجد اولیه، همگی دقیقا به پترا برسد این دیگر خطای نجومی نیست، و البته نه تنها خطای نجومی نیست اتفاقا دقت کارشان را نشان میدهد
ضمن اینکه مسجد گوانژو قطعا درست تاریخ زده شده (حداقل قبل از 624 م. بودنش صحیح است) یعنی در زمان زندگی خود محمد ساخته شده، چرا؟ 👇
Read 13 tweets
30 Dec 21
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (11)

3- خوانش سُریانی_آرامی قران (بخش ششم - آخر)

پسران بهشتی و غلمان:
تا اینجا روشن شد که حورالعین به انگورهایی که مثل جواهر، بلورین و شفاف و درخشنده هستند، برمیگردد، ولی قران در سه ایه از پسران بهشتی سخن به میان میاورد:
👇
سوره 76 (الانسان) ایه 19 میگوید:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ #وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ﴿۱۹﴾

و بر گِرد آنها نوجواناني جاوداني (براي پذيرائي) ميگردند كه هر گاه آنها را ببيني گمان ميكني مرواريد پراكنده اند!(۱۹)
[مکارم شیرازی]
👇
لوگزنبرگ در اینجا توضیح میدهد که کلمه #وِلْدَانٌ و کلمه #مُخَلَّدُونَ (یعنی همیشه زنده) که هر دو جمع هستند، مفسران را به گمراهی برده. او توضیح میدهد که قران واژه ولدان یا پسران را به کار برده و این کلمه هم قطعا درست خوانده شده، و این، راه هر گونه تفسیر را برای ما میبندد،

👇
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(