CLAIM: #Rama is not known/ worshipped in Tamil Nadu (#Jothimani Congress MP)

REALITY: Incorrect, likely untrue and deliberate disinformation. Here is why👇

Thread on references to rāma/#rAmAyaNa in Tamil literature till 1000 CE prior to kamban (12-13th C CE)

#TamilNadu #Tamil
Puṟanāṉūṟu (5th C CE or earlier)
notes rAma, sIta & monkeys (vAnara). It refers to sIta’s abduction by the rAkShasa & her dropping jewels

கடுந்தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை
வலித்தகை அரக்கன் வெளவிய ஞான்றை
நிலஞ்சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின்
செம்முகப் பெருங்கிளை

#puRanAnURu 378
aganaṉūṟu refers to the victorious rAma in dhanuShkOTi, studying vedas under a banyan tree

வென் வேற் கவுரியர் தொல் முது கோடி
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன் துறை,
வெல்போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த     15
பல் வீழ் ஆலம் போல,
ஒலி அவிந்தன்று, இவ் அழுங்கல் ஊரே.

#aganAnURu 70
paZamoZinAnURu, one of texts from padineNkIZkaNakku describes how the younger brother of the king of Lanka got the kingdom through friendship with #rAma

பொலந் தார் இராமன் துணையாகப் போதந்து,
இலங்கைக் கிழவற்கு இளையான், இலங்கைக்கே
பேர்ந்து இறை ஆயதூஉம் பெற்றான்…

#vibhIShaNa #Tamil
#silappadikAram describes #rAma going to forest with younger brother, destroying fortress of Lanka in war. Tellingly asks, “What ear is it that has not heard the warrior’s fame! What ear is it that has not heard viShNu’s fame! (See! iLangO aDigaL foresaw people like Jothimani😀
மூவுலகும் ஈரடியான் முறைநிரம்பா வகைமுடியத்
தாவியசே வடிசேப்பத் தம்பியொடுங் கான்போந்து
சோவரணும் போர்மடியத் தொல்லிலங்கை கட்டழித்த
சேவகன்சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே
திருமால்சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே

#silappadikAram #rAma #tamil #rAmAyaNa #TamilNadu
Again #silappadikAram describes the city of pUmpugAr without kOvalan as #ayOdhyA bereft of #rAma

அரும் கான் அடைந்த அருந்திறல் பிரிந்த அயோத்தி போல, பெரும் பெயர் மூதூர் பெரும் பேது உற்றதும்

(மதுரைக்காண்டம்) புறஞ்சேரி இறுத்த காதை

#Tamil #TamilNadu #Ramayana
#maNimEgalai mentions viShNu taking avatAra & sEtubandhana, building of bridge across the ocean by monkeys throwing rocks & mountains

நெடியோன் மயங்கி நிலமிசைத் தோன்றி
அடல் அரு முந்நீர் அடைத்த ஞான்ற
குரங்கு கொணர்ந்து எறிந்த நெடு மலை எல்லாம்
அணங்கு உடை அளக்கர் வயிறு புக்காங்கு
Another maNimEkalai reference to sEtubandhana- bridging of ocean by vAnara army

குரங்கு செய் கடல் குமரி அம் பெருந் துறைப்
பரந்து செல் மாக்களொடு தேடினன் பெயர்வோன்
கடல் மண்டு பெருந் துறைக் காவிரி ஆடிய
வட மொழியாளரொடு வருவோன்

5:37-40

#Tamil #TamilNadu #Ramayana #Rama #samskRta
tirumangai #AZvAr in periya tirumoZi mentions #rAma extending friendship to #guha & calling him as his own younger brother

ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னா
திரங்கி மற்றவற் கின்னருள் சுரந்து,
'மாழை மான்மட நோக்கியுன் தோழி;
உம்பி எம்பி'என் றொழிந்திலை, உகந்து
'தோழ னீயெனக் கிங்கொழி'…
tirumangai #AZvAr in periya tirumoZi also mentions #rAma extending friendship to the #vAnara

வாத மாமகன் மர்க்கடம் விலங்கு
மற்றோர் சாதியென் றொழிந்திலை, உகந்து
காதல் ஆதரம் கடலினும் பெருகச்
செய்த தகவினுக் கில்லைகைம் மாறென்று
'கோதில் வாய்மையி னாயடு முடனே
உண்பன் நான்' என்ற…

#Tamil
#nammAZvAr refers to #rAma destroying #Lanka

நம்மாழ்வார் திருவிருத்தம் 2513
36
துழாநெடுஞ் சூழிரு ளென்று,தன்
தண்தா ரதுபெயரா
எழாநெடு வூழி யெழுந்தவிக்
காலத்தும், ஈங்கிவளோ
வழாநெடுந் துன்பத்த ளென்றிரங்
காரம்ம னோ.இலங்கைக்
குழாநெடு மாடம், இடித்த
பிரானார் கொடுமைகளே
periyAZvAr tirumoZi is a dialogue between 2 gopi women praising kRShNa & rAma alternately

#rAma is called dASarathi, sItA’s husband, king of ayOdhyA, kAkutstha

Incidents from #RAmAyaNa mentioned are
paraSurAma challenge, slaying of tATaki, kaikEyi sending him to forest,…
, giving his footwear& kingdom to younger brother bharata, going to daNDakAraNya, cutting off nose & ears of SUrpaNakhi, bridging the ocean, entering Lanka, killing the 10-headed rAvaNa & granting of Lanka to his younger brother vibhIShaNa

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama
என் வில் வலி கண்டு போ என்று எதிர்வந்தான்
தன் வில்லினோடும் தவத்தை எதிர்வாங்கி
முன் வில் வலித்து முதுபெண் உயிருண்டான்
தன் வில்லின் வன்மையைப் பாடிப் பற
      தாசரதி தன்மையைப் பாடிப் பற (2

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #periyAzvAr #tirumoZi
மாற்றுத்தாய் சென்று வனம்போகே என்றிட
ஈற்றுத்தாய் பின்தொடர்ந்து எம்பிரான் என்று அழ
கூற்றுத் தாய் சொல்லக் கொடிய வனம் போன
சீற்றம் இலாதானைப் பாடிப் பற
      சீதை மணாளனைப் பாடிப் பற (4

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #periyAzvAr #tirumoZi
முடி ஒன்றி மூவுலகங்களும் ஆண்டு உன்
அடியேற்கு அருள் என்று அவன்பின் தொடர்ந்த
படியில் குணத்துப் பரத நம்பிக்கு அன்று
அடிநிலை ஈந்தானைப் பாடிப் பற
      அயோத்தியர் கோமானைப் பாடிப் பற (6

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #periyAzvAr #tirumoZi
தார்க்கு இளந்தம்பிக்கு அரசு ஈந்து தண்டகம்
நூற்றவள் சொற்கொண்டு போகி நுடங்கு- இடைச்
சூர்ப்பணகாவைச் செவியொடு மூக்கு அவள்
ஆர்க்க அரிந்தானைப் பாடிப் பற
      அயோத்திக்கு அரசனைப் பாடிப் பற (8

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #periyAzvAr #tirumoZi
காரார் கடலை அடைத்திட்டு இலங்கை புக்கு
ஓராதான் பொன்முடி ஒன்பதோடு ஒன்றையும்
நேரா அவன்தம்பிக்கே நீள் அரசு ஈந்த
ஆராவமுதனைப் பாடிப் பற
      அயோத்தியர் வேந்தனைப் பாடிப் பற (10

நந்தன் மதலையைக் காகுத்த னைநவின்று

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #periyAzvAr #tirumoZi
Saving the best for last. #kulaSekhara #AZvAr has beautifully written the entire #rAmAyaNa concisely in over 30 verses. I cud have given a link & left it for tweeple to read. But #Jothimani prompted me again savour the nectar
யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்

So, verses follow❤️
மன்னு புகழ்க் கௌசலைதன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே
தென் இலங்கைக் கோன் முடிகள் சிந்துவித்தாய் செம்பொன் சேர்
கன்னி நன் மா மதில் புடைசூழ் கணபுரத்து என் கருமணியே
என்னுடைய இன்னமுதே இராகவனே தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
புண்டரிக மலரதன்மேல் புவனி எல்லாம் படைத்தவனே
திண் திறலாள் தாடகைதன் உரம் உருவச் சிலை வளைத்தாய்
கண்டவர்தம் மனம் வழங்கும் கணபுரத்து என் கருமணியே
எண் திசையும் ஆளுடையாய் இராகவனே தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
கொங்கு மலி கருங்குழலாள் கௌசலைதன் குல மதலாய்
தங்கு பெரும் புகழ்ச்சனகன் திரு மருகா தாசரதீ
கங்கையிலும் தீர்த்த மலி கணபுரத்து என் கருமணியே
எங்கள் குலத்து இன்னமுதே இராகவனே தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
தாமரை மேல் அயனவனைப் படைத்தவனே தயரதன்தன்
மா மதலாய் மைதிலிதன் மணவாளா வண்டினங்கள்
காமரங்கள் இசைபாடும் கணபுரத்து என் கருமணியே
ஏமருவும் சிலை வலவா இராகவனே தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
பார் ஆளும் படர் செல்வம் பரத நம்பிக்கே அருளி
ஆரா அன்பு இளையவனோடு அருங்கானம் அடைந்தவனே
சீர் ஆளும் வரை மார்பா திருக் கண்ணபுரத்து அரசே
தார் ஆரும் நீண் முடி என் தாசரதீ தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
சுற்றம் எல்லாம் பின் தொடரத் தொல் கானம் அடைந்தவனே
அற்றவர்கட்கு அருமருந்தே அயோத்தி நகர்க்கு அதிபதியே
கற்றவர்கள்தாம் வாழும் கணபுரத்து என் கருமணியே
சிற்றவைதன் சொற் கொண்ட சீராமா தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
ஆலின் இலைப் பாலகனாய் அன்று உலகம் உண்டவனே
வாலியைக் கொன்று அரசு இளைய வானரத்துக்கு அளித்தவனே
காலின் மணி கரை அலைக்கும் கணபுரத்து என் கருமணியே
ஆலி நகர்க்கு அதிபதியே அயோத்திமனே தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
மலையதனால் அணை கட்டி மதில்-இலங்கை அழித்தவனே
அலை கடலைக் கடைந்து அமரர்க்கு அமுது அருளிச் செய்தவனே
கலை வலவர்தாம் வாழும் கணபுரத்து என் கருமணியே
சிலை வலவா சேவகனே சீராமா தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
தளை அவிழும் நறுங் குஞ்சித் தயரதன்தன் குல மதலாய்
வளைய ஒரு சிலையதனால் மதில்-இலங்கை அழித்தவனே
களை கழுநீர் மருங்கு அலரும் கணபுரத்து என் கருமணியே
இளையவர்கட்கு அருள் உடையாய் இராகவனே தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
தேவரையும் அசுரரையும் திசைகளையும் படைத்தவனே
யாவரும் வந்து அடி வணங்க அரங்கநகர்த் துயின்றவனே
காவிரி நல் நதி பாயும் கணபுரத்து என் கருமணியே
ஏ வரி வெஞ்சிலை வலவா இராகவனே தாலேலோ

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
கன்னி நன் மா மதில் புடைசூழ் கணபுரத்து என் காகுத்தன்
தன் அடிமேல் தாலேலோ என்று உரைத்த தமிழ்மாலை
கொல் நவிலும் வேல் வலவன் குடைக் குலசேகரன் சொன்ன
பன்னிய நூல் பத்தும் வல்லார் பாங்காய பத்தர்களே

#rAmAyaNa #TamilNadu #Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr #tirumoZi #lullaby
வன் தாளின் இணை வணங்கி வளநகரம்
      தொழுது ஏத்த மன்னன் ஆவான்
நின்றாயை அரியணை மேல் இருந்தாயை
      நெடுங் கானம் படரப் போகு
என்றாள் எம் இராமாவோ உனைப் பயந்த
      கைகேசி தன் சொற் கேட்டு
நன்றாக நானிலத்தை ஆள்வித்தேன்
      நன்மகனே உன்னை நானே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
வெவ்வாயேன் வெவ்வுரை கேட்டு இருநிலத்தை
வேண்டாதே, விரைந்து வென்றி
மைவாய களிறொழிந்து தேரொழிந்து
   மாவொழிந்து வனமே மேவி
நெய்வாய வேல் நெடுங்கண் நேரிழையும்
   இளங்கோவும் பின்பு போக
எவ்வாறு நடந்தனை? எம் இராமாவோ
   எம்பெருமான் என் செய்கேனே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
கொல் அணை வேல் வரி நெடுங் கண் கௌசலைதன்
  குல மதலாய் குனி வில் ஏந்தும்
மல் அணைந்த வரைத் தோளா வல் வினையேன்
  மனம் உருக்கும் வகையே கற்றாய்
மெல் அணைமேல் முன் துயின்றாய் இன்று இனிப்போய்
  வியன் கான மரத்தின் நீழற்
கல் அணைமேல் கண் துயிலக் கற்றனையோ?
  காகுத்தா கரிய கோவே

#Rama
வா போகு வா இன்னம் வந்து ஒருகாற்
  கண்டுபோ மலராள் கூந்தல்
வேய்போலும் எழில்-தோளி தன்பொருட்டா
  விடையோன்தன் வில்லைச் செற்றாய்
மா போகு நெடுங் கானம் வல்வினையேன்
  மனம் உருக்கும் மகனே இன்று
நீ போக என் நெஞ்சம் இரு பிளவாய்ப்
  போகாதே நிற்குமாறே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
பொருந்தார் கை வேல்-நுதிபோல் பரல் பாய
  மெல்லடிகள் குருதி சோர
விரும்பாத கான் விரும்பி வெயில் உறைப்ப
  வெம் பசிநோய் கூர இன்று
பெரும்பாவியேன் மகனே போகின்றாய்
  கேகயர்கோன் மகளாய்ப் பெற்ற
அரும்பாவி சொற் கேட்ட அருவினையேன்
என் செய்கேன் அந்தோ யானே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
அம்மா என்று உகந்து அழைக்கும் ஆர்வச்சொல்
  கேளாதே அணி சேர் மார்வம்
என் மார்வத்திடை அழுந்தத் தழுவாதே
  முழுசாதே மோவாது உச்சி
கைம்மாவின் நடை அன்ன மென்னடையும்
  கமலம் போல் முகமும் காணாது
எம்மானை என் மகனை இழந்திட்ட
  இழிதகையேன் இருக்கின்றேனே
பூ மருவு நறுங்குஞ்சி புன்சடையாப்
  புனைந்து பூந் துகில் சேர் அல்குற்
காமர் எழில் விழல் உடுத்து கலன் அணியாது
  அங்கங்கள் அழகு மாறி
ஏமரு தோள் என் புதல்வன் யான் இன்று
  செலத்தக்க வனம் தான் சேர்தல்
தூ மறையீர் இது தகவோ? சுமந்திரனே
  வசிட்டனே சொல்லீர் நீரே

#Tamil #Rama #AZvAr
பொன் பெற்றார் எழில் வேதப் புதல்வனையும்
  தம்பியையும் பூவை போலும்
மின் பற்றா நுண்மருங்குல் மெல்லியல் என்
  மருகியையும் வனத்திற் போக்கி
நின் பற்றா நின் மகன் மேல் பழி விளைத்திட்டு
  என்னையும் நீள் வானில் போக்க
என் பெற்றாய்? கைகேசி இரு நிலத்தில்
  இனிதாக இருக்கின்றாயே

#Rama
முன் ஒரு நாள் மழுவாளி சிலைவாங்கி
  அவன்தவத்தை முற்றும் செற்றாய்
உன்னையும் உன் அருமையையும் உன் மோயின்
  வருத்தமும் ஒன்றாகக் கொள்ளாது
என்னையும் என் மெய்யுரையும் மெய்யாகக்
  கொண்டு வனம் புக்க எந்தாய்
நின்னையே மகனாகப் பெறப் பெறுவேன்
  ஏழ் பிறப்பும் நெடுந்தோள் வேந்தே

#Rama
தேன் நகு மா மலர்க் கூந்தற் கௌசலையும்
  சுமித்திரையும் சிந்தை நோவ
கூன் உருவின் கொடுந்தொழுத்தை சொற்கேட்ட
  கொடியவள்தன் சொற்கொண்டு இன்று
கானகமே மிக விரும்பி நீ துறந்த
   வளநகரைத் துறந்து நானும்
வானகமே மிக விரும்பிப் போகின்றேன்
   மனு-குலத்தார் தங்கள் கோவே

#Tamil #Rama #AZvAr
ஏர் ஆர்ந்த கரு நெடுமால் இராமனாய்
  வனம் புக்க அதனுக்கு ஆற்றாத்
தார் ஆர்ந்த தடவரைத் தோள் தயரதன் தான்
  புலம்பிய அப் புலம்பல்தன்னை
கூர் ஆர்ந்த வேல் வலவன் கோழியர்கோன்
  குடைக் குல சேகரன் சொற் செய்த
சீர் ஆர்ந்த தமிழ்மாலை இவை வல்லார்
  தீ நெறிக்கண் செல்லார் தாமே

#Tamil #Rama
அங்கண் நெடு மதில் புடை சூழ் அயோத்தி என்னும்
அணி நகரத்து உலகு அனைத்தும் விளக்கும் சோதி
வெங் கதிரோன் குலத்துக்கு ஓர் விளக்காய்த் தோன்றி
விண் முழுதும் உயக் கொண்ட வீரன்தன்னைச்
செங்கண் நெடுங் கரு முகிலை இராமன்தன்னைத்

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
எங்கள் தனி முதல்வனை எம்பெருமான்தன்னை
என்று கொலோ கண் குளிரக் காணும் நாளே

வந்து எதிர்ந்த தாடகைதன் உரத்தைக் கீறி
      வரு குருதி பொழிதர வன்கணை ஒன்று ஏவி
மந்திரம் கொள் மறை முனிவன் வேள்வி காத்து

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
வல்லரக்கர் உயிர் உண்ட மைந்தன் காண்மின்
செந்தளிர்வாய் மலர் நகை சேர் செழுந்தண் சோலைத்
      தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
அந்தணர்கள் ஒரு மூவாயிரவர் ஏத்த
      அணிமணி-ஆசனத்து இருந்த அம்மான் தானே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
செவ்வரி நற் கருநெடுங்கண் சீதைக்கு ஆகிச்
      சினவிடையோன் சிலையிறுத்து மழுவாள் ஏந்தி
வெவ்வரி நற் சிலைவாங்கி வென்றி கொண்டு
      வேல்வேந்தர் பகை தடிந்த வீரன்தன்னைத்
தெவ்வர் அஞ்சு நெடும்புரிசை உயர்ந்த பாங்கர்த்

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
எவ்வரி வெஞ்சிலைத் தடக்கை இராமன் தன்னை
      இறைஞ்சுவார் இணையடியே இறைஞ்சினேனே

தொத்து அலர் பூஞ் சுரிகுழல்-கைகேசி சொல்லால்
      தொல் நகரம் துறந்து துறைக் கங்கைதன்னைப்

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
பத்தி உடைக் குகன் கடத்த வனம் போய்ப் புக்கு
    பரதனுக்குப் பாதுகமும் அரசும் ஈந்து
சித்திரகூடத்து இருந்தான்தன்னை இன்று
    தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
எத்தனையும் கண்குளிரக் காணப் பெற்ற
    இருநிலத்தார்க்கு இமையவர் நேர் ஒவ்வார்தாமே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
வலி வணக்கு வரை நெடுந்தோள் விராதைக் கொன்று
      வண் தமிழ் மா முனி கொடுத்த வரி-வில் வாங்கி
கலை வணக்கு நோக்கு அரக்கி மூக்கை நீக்கி
      கரனோடு தூடணன்தன் உயிரை வாங்கி
சிலை வணக்கி மான் மறிய எய்தான்தன்னைத்

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
தலை வணக்கிக் கைகூப்பி ஏத்தவல்லார்
      திரிதலால் தவமுடைத்துத் தரணிதானே

தனம் மருவு வைதேகி பிரியல் உற்று
      தளர்வு எய்திச் சடாயுவை வைகுந்தத்து ஏற்றி
வனம் மருவு கவியரசன் காதல் கொண்டு

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
வாலியைக் கொன்று இலங்கைநகர் அரக்கர்கோமான்
சினம் அடங்க மாருதியாற் சுடுவித்தானைத்
      தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
இனிது அமர்ந்த அம்மானை இராமன்தன்னை
      ஏத்துவார் இணையடியே ஏத்தினேனே.

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
குரை கடலை அடல் அம்பால் மறுக எய்து
      குலை கட்டி மறுகரையை அதனால் ஏறி
எரி நெடு வேல் அரக்கரொடும் இலங்கை வேந்தன்
      இன்னுயிர் கொண்டு அவன்தம்பிக்கு அரசும் ஈந்து
திருமகளோடு இனிது அமர்ந்த செல்வன்தன்னைத்

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
அரசு-அமர்ந்தான் அடி சூடும் அரசை அல்லால்
      அரசு ஆக எண்ணேன் மற்று அரசு தானே

அம் பொன் நெடு மணிமாட அயோத்தி எய்தி
      அரசு எய்தி அகத்தியன்வாய்த் தான் முன் கொன்றான்

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
தன் பெருந்தொல் கதை கேட்டு மிதிலைச் செல்வி
  உலகு உய்யத் திரு வயிறு வாய்த்த மக்கள்
செம் பவளத் திரள்வாய்த் தன் சரிதை கேட்டான்
  தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
எம்பெருமான் தன்சரிதை செவியால் கண்ணால்
  பருகுவோம் இன்னமுதம் மதியோம் ஒன்றே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
செறி தவச் சம்புகன்தன்னைச் சென்று கொன்று
      செழு மறையோன் உயிர் மீட்டு தவத்தோன் ஈந்த
நிறை மணிப் பூண் அணியும் கொண்டு இலவணன் தன்னைத்
      தம்பியால் வான் ஏற்றி முனிவன் வேண்டத்
திறல் விளங்கும் இலக்குமனைப் பிரிந்தான்தன்னைத்

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
உறைவானை மறவாத உள்ளந்தன்னை
      உடையோம் மற்று உறுதுயரம் அடையோம் அன்றே

அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி
      அடல் அரவப் பகையேறி அசுரர்தம்மை
வென்று இலங்கு மணி நெடுந்தோள் நான்கும் தோன்ற

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
விண் முழுதும் எதிர்வரத் தன் தாமம் மேவி
சென்று இனிது வீற்றிருந்த அம்மான்தன்னைத்
  தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
என்றும் நின்றான் அவன் இவனென்று ஏத்தி நாளும்
  இறைஞ்சுமினோ எப்பொழுதும் தொண்டீர் நீரே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள்
      திறல் விளங்கு மாருதியோடு அமர்ந்தான் தன்னை
எல்லை இல் சீர்த் தயரதன்தன் மகனாய்த் தோன்றிற்று
      அது முதலாத் தன் உலகம் புக்கது ஈறா
கொல் இயலும் படைத் தானைக் கொற்ற ஒள்வாள்

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
கோழியர்கோன் குடைக் குலசேகரன் சொற் செய்த
நல் இயல் இன் தமிழ்மாலை பத்தும் வல்லார்
      நலந் திகழ் நாரணன் அடிக்கீழ் நண்ணுவாரே

#Tamil #Rama #kulaSEkhara #AZvAr
Blessed to have read these verses again this morning

Reject bogus claims that #rAma is unknown in #TamilNadu, alien to #Tamil culture, that rAma is a recent intro from north with no temples

RAma is integral to Tamil & Tamil is integral to #Hindu #Bharata #sanAtana #India 🙏🙏🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shrikaanth K Murthy

Shrikaanth K Murthy Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ShrikaanthK

Oct 4, 2021
Of the approximately lakh (100,000) #inscriptions found in India, 85,000 are in tamiZ & kannaDa. Let that sink in

These were written in the respective #tamiz and #kannaDa scripts (as they were through the 2000 year history). Not in #Nagari variants.

1/6
Many Southeast Asian scripts are derived from #kadamba-pallava script, the early kannaDa-Telugu script. This South Indian script had international reach

Nagari/ other North Indian scripts clearly did not have the reach or prestige outside India as the kadamba-pallava script

2/6
#Nandinagari was used mainly in karNATaka for #samskRta inscriptions and writing, “in addition” to kannaDa script. Bulk of samskRta manuscripts are in kannaDa script. Same with samskRta inscriptions.

#tigaLAri script has also been used on some inscriptions and manuscripts

3/6
Read 6 tweets
Sep 24, 2021
The definition of what is pure/SiShTa differed from language to language. It is fairly black and white for a language that is largely only literary. For a spoken language, it is lot more challenging to define or agree on this- also it changes with time dynamically

1/19
Tampering with grammatical structure is a no-no for any language- spoken or written. For instance, you cannot use another language’s vibhakti pratyaya wily-nily. Same with application of grammar rules from another language. That will be “impure” even if done just once.

2/19
One may create a “maNipravALa” or “bhANDIra” style specifically for writing & that may in time be accepted for that purpose, but this will not become accepted in common spoken language. In common speech, it will still be “impure”. Again, this will have its own specific rules
3/19
Read 21 tweets
Sep 22, 2021
कन्यां कनकसंपन्नां कनकाभरणैर्युताम् ।
दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया ॥

The attached pages are from “ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರಸೂತ್ರಗಳು” vivāha mantrasūtragaḷu by SrI M Keshavaiah (my great-great-grandfather”

#kanyAdAna #kESavayya #vAyupurANa #Apastamba ImageImageImage
Here we see the kanyādāna mantra. The words dāsyāmi दास्यामि and pradāsyāmi प्रदास्यामि clearly show that the kanyā (daughter, bride) is given to the groom. Of course the groom “accepts” her, but for him to accept, she first had to be “given”.

#kanyAdAna #kESavayya #vAyupurANa
Lest we get carried away that the bride is “given away” for free use to the groom, there are conditions/ strings attached! Before taking he promises (thrice) to honour her and not transgress her in dharma, artha and kāma by uttering nāticarāmi

#kanyAdAna #kESavayya #vAyupurANa
Read 6 tweets
Aug 24, 2021
Indeed the #rAShTrakUTa king #dantidurga aka #dantivarman II, had #vairamegha or vajramegha as one of his titles.

wisdomlib.org/definition/vai…

Reference to him & this title occurs in the nAlAyira divyaprabandham! tirumangai AZwAr in his tiruvantAdi 2-8-10

See verse in next tweet
#tirumangai AZwAr

மன்னவன் தொண்டையர் கோன் வணங்கும் நீள் முடி மாலை வயிரமேகன்
தன் வலி தன் புகழ் சூழ்ந்த கச்சி அட்டபுயகரத்து ஆதி தன்னை
கன்னி நன் மா மதிள் மங்கை வேந்தன் காமரு சீர்க் கலிகன்றி குன்றா
இன்னிசையால் சொன்ன செஞ்சொல் மாலை ஏத்த வல்லார்க்கு இடம் வைகுந்தமே
2-8-10
#vairamEga
The above verse by #tirumangai AZwAr is on aShTabhujakara viShNu in #kAncipuram

The very 1st line mentions #vairamegha

மன்னவன் தொண்டையர் கோன் வணங்கும் நீள் முடி மாலை வயிரமேகன்

mannavan toṇḍaiyarkōn vaṇaṅgum nīḷmuḍi mālai vayiramēgan

en.m.wikipedia.org/wiki/Ashtabuja…

#vajramEgha
Read 7 tweets
Aug 22, 2021
Whatever would we have done without the Mughals!

Ahem! These early references to asafoetida/ ಇಂಗು/ಹಿಂಗು iṅgu/ hiṅgu in kannaDa literature surely don’t matter. They must all be post-Mughal interpolations! But humour me anyway please

#asafoetida #ingu #hingu #kannaDa #pre_16thC Image
Working back (ignore kanakadāsa ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ mōhanataraṅgiṇi- mid-16th C

ಸಂಡಗೆಯಿಂಗು ಕಡಲೆವಿಟ್ಟಿರಿಸಿದ
saṇḍageyiṅgu kaḍaleviṭṭirisida

or sūpaśāstra from very early 16th C

ಬಡಿಸಲೊಗ್ಗರಣೆಯಿಂಗಿನ ಕಂಪು
baḍisaloggaraṇeyiṅgina kampu

#asafoetida #ingu #hingu #kannaDa #pre_16thC
And for some comic relief from the permanent jester that is #GoogleTranslate🤪🤭

They are ever so clever- getting straight to the point eg! They sure know what Sringara rasa and ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ mōhanataraṅgiṇi are all about at the end of the day 😂

@Google @GoogleIndia @GoogleAI Image
Read 19 tweets
Aug 21, 2021
ಒಪ್ಪೆಂ ನಮ್ಮೊಳ್ ಭೇದಮ-
ನಿಪ್ಪೆಂ ನಾಮೊರ್ವರಾಗಿಯಿನ್ನೊರ್ವರೆನಲ್
ಕಪ್ಪುಂ ಬೆಳ್ಪುಂ ಕ್ರಮದಿನೆ
ಅಪ್ಪನ್ ಸಿತನಂಬೆ ಕಾಳಿಯಪ್ಪರೆರಡಲರ್

oppeṁ nammoḷ bhēdama-
nippeṁ nāmorvarāgiyinnorvarenal
kappuṁ beḷpuṁ kramadine
appan sitanambe kāḷiyappareraḍalar#kanda #Siva #kALi
The fair-complexioned #Siva and the dark #kALi have taken black and white complexion respectively from each other, saying they will not accept any distinction between themselves, but will become one the other; the mother & father that are never two!

#kanda #kannaDa Image
ಒಪ್ಪೆಂ-ಒಪ್ಪೆವು
ನಮ್ಮೊಳ್- ನಮ್ಮಲಿ
ಭೇದಮನ್-ಭೇದವನು
ಇಪ್ಪೆಂ-ಇರುವೆವು
ನಾಮ್-ನಾವು
ಒರ್ವರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊರ್ವರ್ ಎನಲ್- ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎನಲು
ಕಪ್ಪುಂ ಬೆಳ್ಪುಂ-ಕಪ್ಪೂ ಬಿಳುಪೂ
ಕ್ರಮದಿನೆ-ಕ್ರಮವಾಗಿ
ಅಪ್ಪನ್-ಅಪ್ಪ
ಸಿತನ್-ಬಿಳಿಯನು
ಅಂಬೆ
ಕಾಳಿ
ಅಪ್ಪರ್-ಆಗುವರು
ಎರಡು ಅಲರ್-ಎರಡಲ್ಲದವರು

#kanda #kannaDa #Siva #kALi
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(