Discover and read the best of Twitter Threads about #Rama

Most recents (14)

CLAIM: #Rama is not known/ worshipped in Tamil Nadu (#Jothimani Congress MP)

REALITY: Incorrect, likely untrue and deliberate disinformation. Here is why👇

Thread on references to rāma/#rAmAyaNa in Tamil literature till 1000 CE prior to kamban (12-13th C CE)

#TamilNadu #Tamil
Puṟanāṉūṟu (5th C CE or earlier)
notes rAma, sIta & monkeys (vAnara). It refers to sIta’s abduction by the rAkShasa & her dropping jewels

கடுந்தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை
வலித்தகை அரக்கன் வெளவிய ஞான்றை
நிலஞ்சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின்
செம்முகப் பெருங்கிளை

#puRanAnURu 378
aganaṉūṟu refers to the victorious rAma in dhanuShkOTi, studying vedas under a banyan tree

வென் வேற் கவுரியர் தொல் முது கோடி
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன் துறை,
வெல்போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த     15
பல் வீழ் ஆலம் போல,
ஒலி அவிந்தன்று, இவ் அழுங்கல் ஊரே.

#aganAnURu 70
Read 60 tweets
Spending 14 years in forest, sleeping on floors and eating raw fruits - this was the beautiful prince of Ayodhya, Sri Rama who left everything to fulfil the words of His father.
1/n

Sri Rama is one of the most loved deities and His mantra is also one of the most universal of all mantras in Sanatana Dharma.
2/n

The Rama mantra symbolises an unceasing, perpetual joy. While pleasure and happiness has its ups and downs, joy stays with you, even increasing with the passage of time.
Read 6 tweets
In #hinduism Devi #Durga is a collective energy created by Brahma, Vishnu, Shiva to slay demon Mahisasur . Born fully grown and beautiful, Durga presents a fierce menacing form to her enemies.She is usually depicted riding a lion and with 8 or 10 arms.
Each holding the special weapon of one of the gods, who gave them to her for her battle against the buffalo demon. Chakra in her 1st upper right hand symbolizes #dharma .
#Conch in her first upper left hand symbolizes happiness. We must perform our duty happily and cheerfully and not with resentment.#Sword in her second right lower hand symbolizes eradication, We must learn to discriminate and eradicate our evil qualities.
Read 7 tweets
Why Is Krishna Blue in Color?

While fighting the snake,Krishna was exposed to the snake's venom that made his skin blue in colour. However, many also believe that within Krishna there lay a cosmic strength that is invisible to mortal eyes. Hence, his body appears blue in colour. Image
Another reason by-
Sadhguru explains Krishna's “blue magic”

Blue is the color of all-inclusiveness. You will see in the existence, anything that is vast and beyond your perception generally tends to be blue, whether it is the ocean or the sky. Image
Anything which is larger than your perception tends to be blue because blue is the basis of all-inclusiveness. It is based on this that so many gods in India are shown as blue-skinned. #Shiva has a blue skin, #Krishna has a blue skin, #Rama has a blue skin.
Read 4 tweets
Hz.İbrahim = Rama

İbrahim, üç dinin babası olarak kabul edilir; Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam

Ishmael, İbranice'de Ish-Maal'dir ve Sanskritçe'de Ish-Mahal 'Büyük Siva' anlamına gelir.

Isaac, İbranice'de İshak ve Sanskritçe'de Ishakhu'dur, bu da Siva'nın Arkadaşı
gelir. "

Hepsinden en şaşırtıcı olanı, İbrahim'in kendisinin adıdır, bu da İbrahim'in bir Naga Kralı - Ab Ram'dan başka bir şey olmadığı anlamına gelebilir - aslında 'yüceltilmiş yılan' anlamına gelir. #Abraham #Ram
Aum ( OM) Rama = Amon RA #Om #AmonRa
Read 19 tweets
Powers of #Hanuman ji are
#Anima = Ability to decrease his size till infinity .
#Mahima = Ability to increase his size till infinity .
#Garima = Ability to increase his weight till infinity
#Laghima = Ability to decrease his weight till infinity .
#Prapti = Capability to be omnipresent .
#Prakamya = Ability to precieve other desires
Vastva = Having control over natural forces .
#Istiva = Have absolute lordship over creation .
Beside these siddhis he have power of #Rudransh and
in some text it is written that he is #Shiva directly .
He have following boons given by Gods
Indra Dev gave him the boon of death by wish .
#Ramji and Mata #Sita had gave him boon of immortality .
#BrahmaDev had given him the boon to be not affected by any missile .
Read 4 tweets
1-Through the #Grace of the #Godeess ,we have been on a cosmic #Joyride since quite some time now!

Let’s continue with the same with the discussions on some more #Shakti #Mantras! (1/21)

#mysticalastrology
2-Let’s begin today with #Klim

Klim – pronounced as #Kleem is about the wonderful, seductive #God - #Krishna

#Klim is blissful and full of #Ananda – because Krishna is #Bliss (pure #Ananda!) (2/21)

#गुप्तज्योतिष
3-#Klim also relates to #Sundari the #Goddess of #Love, #Beauty and #Transcendence

#Klim activates #Desire, #Love and #Attraction

In #VedicAstrology #Klim is used to invoke #Venus and sometimes #moon. (3/21)

#astrologicalnuggets
Read 21 tweets
Sri Yoga Ramar #Temple - Nedungunam, TN

Main deity is #Rama in sitting posture -calm,right hand on chest(chin mudra), with eyes closed without weapons,Sita -lotus in right hand & left points to feet of Rama.Lakshmana with bow &arrow. Hanuman is sitting at feet of Ram.. reading. Image
📷- resp owner
Source text - templefolks website
Very rare and Unique #RamTemple with Rama in sitting posture without bow n arrow. #JaiShreeRam 🙏🏻
@BharatTemples_ @TempleTrails @punarutthana @Krishna_Priiya @almightykarthik @Itishree001
Read 4 tweets
#ProfileForRam

By Late Bapu, a great artist, director of several beautiful Telugu movies (including one on Ramayana), and a bhaktha of Sri Rama.

May we see the sunrise of true #Ramrajya for all Indians 🙏🏼 Image
Read 3 tweets
The #kadavallur sree #rama kshetra. The most ancient Rama temple of Thrissur with rich inscriptions that dates to pallava period & beyond. Holds many info about ancient times.The sole witness of Kerala's rig veda chanting competition #anvonyam. Long #thread. Will post 1 daily.
.#kadavallur was a sanskrit and vedic university as children from prominent vedic schools from the #panniyur faction (Thrissur Brahmaswom madom) and #Thirunavaya representing #Sukapuram used to compete by chanting 10,472 rigvedic mantras in 7 stages as part of #anyonyam (2/n)
A scholar shared with us that there are records that indicate from BC 238 - 1778AD #anyonyam was managed by Vanneri-perumpadappu and later came under Kochi kingdom. The temple is under @ASIGoI. Notice the golden word #secular in the pic?
Read 9 tweets
There may be many with a rightful question in their minds - Why Lord #Rama needed to chant Aditya Hrydayam Stotram (#AHS) since he was Sri Maha Vishnu himself? Well, it’s important to think through a scientific perspective to seek a near satisfactory answer (1)
Lord Vishnu was in human form on earth and not in Vaikunta. It is commonplace science that Sun is directly connected to our soul (literally every living body on earth has the same feature) and strengthening it makes us confident and full of energy, resulting in the obvious (2)
There certainly ought to have been a difference of how a life-form could live in Vaikunta (whenever that may be) without need for invoking sun and on earth or the 8 other planets with life forms primarily controlled by sun’s energy (3)
Read 8 tweets
#Rama was considered a complete human being.

What makes a complete human being?

According to the Indian thought, 16 Guna, qualities, make a complete and perfect human being, they being

1. Gunavan - having many auspicious good qualities
2. Veeryavan - possessing the capacity to subdue others with divine weapons

3. Dharmajna - knower of the means of transcendental bliss, good etc.

4. Krtajna-one who remembers even small help rendered incidentally but does not remember the troubles given by others
5. Satyavakya - even in crisis, one who does not belie his word

6. Drdhavrata - unwavering resolve

7. Caaritrenayukta - never transgressing family tradition and conduct
Read 8 tweets
THE #FamilyTree OF #RAMA

Lineage of Rama has been extensively documented, not only in the Ramayana but also in Mahabaratha & Bhagavatha Purana etc. The Bhagavatha Purana is one of the 18 Purana, which among other things also speaks about the genealogy of various dynasties.
The extensive family tree chart that follows, gives us the list of kings in the Surya Vamsa, Solar dynasty, lineage to which #Rama belongs.
This lineage starts from Kashyapa and his wife Aditi. Kashyapa is regarded as the father figure of those times, after whom comes the famous king Ikshwaku. From, Ikshvaku, dynasty from which #Rama hailed.
Read 14 tweets
Historical Buddhist statue at the Mes Aynak site in #Kabul, #Afghanistan, #Buddhism
Centuries old "Ekamukhalinga " ( Lord Shiva) in #Afghanistan , now in #Kabul Museum !
#Hinduism
Read 79 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!