En ook in @DeGroene aandacht voor de #stikstofplannen
groene.nl/artikel/varens…
'De veeboeren komen nu in verzet en dat recht hebben ze, als ze zich aan de geldende normen en wetten houden. (...)
Teleurstellend is alleen dat het verweer van hun belangenorganisaties klinkt als een doorgedraaide plaat met een groot aantal krassen erop. Het is steeds hetzelfde verhaal, met steeds dezelfde foute aannames.'
Goed dat Evert Vos erop wijst dat boeren niet alleen maar slachtoffer zijn van wispelturig beleid. In een ander draadje betoogde ik al dat vooral de lobby de hele #boterberg op zijn hoofd heeft.
'Toen in 2015 de Europese melkquota werden afgeschaft noemden de belangenorganisaties dat een ‘bevrijdingsdag’, medewerkers van de Rabobank liepen de benen uit hun lijf om klanten nog grotere leningen te adviseren. (...)
Dat er al snel fosfaat-, methaan- en stikstofgrenzen zouden opdoemen bij al die expansie werd door alle partijen moedwillig genegeerd.'
Dit is eigenlijk nóg erger want de overheid moest voor 35 miljoen koeien opkopen en vernietigen om ervoor te zorgen dat de #derogatie (u weet wel, dat ongelijke speelveld dat wij meer mogen vervuilen dan anderen) niet in gevaar kwam.
De lobby heeft dus een norm, plafond zo u wilt, om weten om te zetten in een subsidie. Dat klinkt niet als een 'slachtoffer van wispelturig beleid'.
Heel goed dat het stuk uitgebreid aandacht heeft voor het doorprikken van alle retoriek: 'Ze voelen zich overvallen door de opgelegde doelen, zei onlangs boerenleider Sjaak van der Tak. Hij kan dat niet serieus bedoeld hebben. (...)
Al in juni2020 presenteerde de commissie-Remkes haar eindrapport met daarin de conclusie dat de veestapel rond natuurgebieden sterk ingekrompen moet worden. Een jaar later werd in de Tweede en Eerste Kamer de stikstofwet aangenomen, met daarin vastgelegd de beoogde reductiedoelen
Het nieuwe stikstofbeleid is er pas drie jaar na de beroemde uitspraak van de Raad van State.'
En het is inmiddels ook wel duidelijk dat we het eigenlijk in 1988 onder Gerrit #Braks als aan zagen komen. Als je dan nog verrast bent, ben je een struisvogel...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Jun 17
Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.
Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
En mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet verder en het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Read 21 tweets
Jun 17
'Ook het huidige overheidsbeleid heeft bijgedragen aan de radicalisering. De actievoerders hebben geleerd dat het opzoeken en overschrijden van grenzen loont. Ze hebben als het ware ‘bloed geproefd’ en willen nu ook het volle pond. (...) volkskrant.nl/columns-opinie…
Wat daarbij zeker ook helpt is de steun van de veevoerindustrie, de populistische partijen en het gezwalk van VVD en CDA.

Zoals Zuid-Afrikaanse boeren eertijds hun ossenwagens in een cirkel plaatsten en vandaar uit vuurden op alles wat een bedreiging leek, (...)
zo hebben de radicale boeren van nu een eigen bubbel waarin enkel nog het eigen gelijk geldt. De mening en het spreekrecht van anderen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, het wordt allemaal genegeerd. Voor de ongerijmdheden in de eigen stellingname is men blind.'
Read 6 tweets
Jun 15
Jeetje @trouw Ieder zijn mening en er valt veel te zeggen om veel meer vanuit de natuur te werken bij de #stikstofaanpak maar hier gaat echt een paar dingen stevig mis. trouw.nl/opinie/de-natu…
Het is leuk dat hij ervoor pleit om 'op de details te letten' maar dan is het juist van belang dat je weet welke details relevant zijn. En dat je niet ff 'gewoon bij ons op texel kijkt' maar dat je ook historische reeksen observaties in samenhang bekijkt.
Dit is geen kwestie van #hiernuik en al helemaal niet iets van 'algemene stikstofnormen'. Het grote natuurverhaal is hier goed onderbouwd wwf.nl/globalassets/p… #LPR @wwfnederland @SoortenNL Gebaseerd op miljoenen gedetailleerde natuurwaarnemingen #netwerkecologischemonitoring
Read 6 tweets
Jun 15
Heel goed betoog van Kees Klomp. De boze boeren richten hun - goed invoelbare - woede in de verkeerde kant op. Het lijkt wel of ze leiden aan het #stockholmsyndroom.

fd.nl/opinie/1442379…
"De rechter heeft de overheid opgedragen passende maatregelen te nemen, omdat de staat dit decennialang verzuimd heeft. Het is de prijs van achterstallig onderhoud. De boeren zouden er goed aan doen om hun woede en wanhoop nader onder de loep te nemen. (...)
Op wie is hun boosheid gericht en is dat eigenlijk wel terecht? Zij trekken nu ten strijde tegen overheid en de milieubeweging. Iedereen die de sector ingrijpend wil transformeren lijkt hun vijand. Maar schijn bedriegt. Want juist dit ingrijpende saneren gaat hun sector redden.
Read 6 tweets
Jun 15
Goed punt van #pointer #stikstof. Het laat zien dat ook na het #pasarrest ruimte gevonden is voor verdere toename van uitstoot. pointer.kro-ncrv.nl/de-ammoniakemi…
"De situatie bij FrieslandCampina is anders. Deze melkeiwitfabriek bestaat al bijna 100 jaar maar vroeg pas in 2019 een vergunning aan om de natuur te belasten. Uit berekeningen bleek dat de fabriek volgens de toen geldende provinciale regels een gaswasser zou moeten installeren,
om de stikstofuitstoot te verminderen. Echter: tijdens de aanvraag werd de wet veranderd. In de Spoedwet Aanpak Stikstof kwam de vergunningplicht te vervallen als je je kon beroepen op oude uitstootrechten. En dat kon de zuivelgigant.
Read 8 tweets
Jun 11
Twitter zucht en steunt weer onder alle #factfree onzin en #boerenboosheid ober #stikstof vandaag. Daarom even een draadje over het natuurverhaal. Dat zou je kunnen laten beginnen bij de #habitatrichtlijn.
De #Habitatrichtlijn uit 1992 is net als de #vogelrichtlijn uit 1978 een politiek antwoord op het grote uitsterven dat we kennen van uit de 19e en de 20e eeuw. Het is een hele sympathieke richtlijn.
In de pre-ambule wordt uitgebreid beschreven dat het niet de bedoeling is dat je niet kunt wonen en werken in #n2000 gebieden en aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de indicatieve soorten en habitats is geen datum verbonden.
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(