Discover and read the best of Twitter Threads about #n2000

Most recents (7)

Niet iedereen heeft feit en fictie op een rijtje in de #stikstofdiscussie. 87% van onze natuur verkeert in een matige of ongunstige staat van instandhouding. Dat blijkt uit de #artikel17rapportage en het is hier na te kijken. clo.nl/indicatoren/nl…
In oudere studies tellen genomen maatregelen als gunstig: 'er is beheer uitgevoerd dus het is goed.' Dat is een achterhaalde manier van werken want het is inmiddels duidelijk dat herstelmaatregelen niet (langer) effectief zijn in de huidige ongunstige milieucondities.
Zo becijferde de algemene rekenkamer dat de laatste 20 jaar de bestedingen aan agrarisch natuurbeheer zijn gestegen van 4 naar 33 miljoen terwijl het aantal grutto’s halveerde. rekenkamer.nl/actueel/nieuws…
Read 19 tweets
Ooit, bij de begrenzing van #n2000 claimde #lto een forse natuur ambitie. Nederland was immers een boerenland en onze natuur was boerennatuur. Dat leidde ertoe dat meer dan de helft van onze beschermde soorten en habitats afhankelijk is van gebieden die we niet begrensd hebben.
Daar kwam het #Natuurnetwerk voor maar ook #rijksbufferzones, #verbindingszones, #extensiveringsgebieden en grote subsidiestromen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer #anlb. Die hebben niet het afgesproken resultaat opgeleverd. Met name de #boerennatuur is gedecimeerd.
Met de schuldvraag kun je alle kanten op maar er is niet geleverd. Meer dan de helft van het beleid hebben we niet uitgevoerd. Als je dat niet verandert, ga je je doelen nooit halen, kom je nooit los van de rechter en ontstaat er geen perspectief voor boeren, natuur en landschap
Read 4 tweets
Dit is best een aardig overzicht maar toch zet het je op het verkeerde been. #stikstof #stikstofrisis. nrc.nl/nieuws/2022/11…
Dat de uitstoot van #stikstof is afgenomen is correct. Maar uitleg over #cumulatie ontbreekt. We zouden nu heel blij zijn met de natuurkwaliteit uit de jaren zestig, toen de #emissie velen malen hoger was dan nu. Dat komt omdat stikstof zich harder opstapelt dan het uitspoelt.
Misschien is stapelen niet de juiste metafoor, het gaat om nutriëntenbalans die verstoord wordt, zoals in het artikel goed beschreven staat. Maar het punt dat ook een druppelende kraan de emmer doet overlopen ontbreekt. De grafieken wekken de suggestie dat het steeds beter gaat.
Read 15 tweets
Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets
Goed dat er in de #telegraaf aandacht is voor #natuur want behalve over bureaucratische verplichtingen wordt het hoog tijd dat we het gaan hebben over onze visie op wat we zien als een gezonde leefomgeving - en dat kun je niet beperken tot #n2000 en #stikstof.
Wel jammer dat het het artikel eigenlijk één grote stroman is. Natuur kan tegen een stootje inderdaad. Maar er is niemand die dat ontkent. De experts missen de nuance van het verschil tussen wat #n2000 is en wat het Nederlandse beleid ervan heeft gemaakt.
#n2000 is één van de instrumenten waarmee we de doelen van de vogel- en #habitatrichtlijn gaan halen. Het is het politieke antwoord op het grote uitsterven van de 19e en 20e eeuw waarin we 85% van onze biodiversiteit zijn kwijtgeraakt.
Read 12 tweets
Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.
Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
En mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet verder en het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Read 23 tweets
Twitter zucht en steunt weer onder alle #factfree onzin en #boerenboosheid ober #stikstof vandaag. Daarom even een draadje over het natuurverhaal. Dat zou je kunnen laten beginnen bij de #habitatrichtlijn.
De #Habitatrichtlijn uit 1992 is net als de #vogelrichtlijn uit 1978 een politiek antwoord op het grote uitsterven dat we kennen van uit de 19e en de 20e eeuw. Het is een hele sympathieke richtlijn.
In de pre-ambule wordt uitgebreid beschreven dat het niet de bedoeling is dat je niet kunt wonen en werken in #n2000 gebieden en aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de indicatieve soorten en habitats is geen datum verbonden.
Read 23 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!