Profile picture
Ismael Peña-López @ictlogist
, 4 tweets, 2 min read Read on Twitter
Ciutadans insisteix en l'origen públic dels ingressos d'@omnium.
Aquí un gràfic que ho aclareix.
De regal, la base social d'ambdues entitats.
Per als que pregunteu per la part de finançament públic, aquí l'explicació:
Comenteu que comparo un partit amb una entitat.
Sí, un partit també ÉS entitat i ÉS societat civil, amb pressupost i membres. I és comparable.
I votar? NO és afiliar-se, és un suport temporal, i és a un programa.
Com anar a mani Diada (1M) o votar SÍ l'#1Oct (2,2M).
Alguns esteu compartint la imatge de l'esquerra amb subvencions de 2016.
Poseu-ho tot, sí? ;)
Al mateix document hi ha TOT el balanç de l'any (img dreta).
Subvencions: 141.732,96€
Pressupost: 5.570.080,68€
% subvencions: 2,5%
No diem que no en tinguem, sinó que són marginals.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ismael Peña-López
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!