Profile picture
Erika Casajoana @ecasajoana
, 7 tweets, 4 min read Read on Twitter
El principal diari francòfon de Bèlgica @LeSoir, contundent: "Catalunya: ESPANYA NO S'ESCAPA DEL JUDICI EUROPEU". (Jo ja friso per llegir la carta de protesta a l'ambaixador belga dels 50 diplomàtics espanyols traduïda als 3 idiomes federals: Neerlandès, francès i alemany).
2. @LeSoir: "La decisió judicial belga acaba de mostrar que Espanya no ha respectat el dret europeu". "Fins i tot si no va més enllà de l'examen formal, constitueix el 1er revés jurídic, i per tant, polític, per Espanya a Europa. Doblement:
3. @LeSoir: "1er, els ex-ministres CATs ja no podran ser inquietats a Bèlgica. Teòricament, en un altre Estat membre sí, si hi hagués nova euroordre.
2n i més important: En el pla polític i simbòlic, Madrid perd la batalla que volia evitar a tota costa: Deixar que l'afer CAT..."
4. @LeSoir:"..esdevingui un afer europeu. Fins aquí, les autoritats ESP havien assolit, al preu d'esforços polít. i diplomàtics tan obstinats com eficaços, que els socis UE reconeguessin el problema CAT com a purament intern, que només es podia arreglar segons regles espanyoles"
5. @LeSoir: "Fins llavors, doncs, la qualificació de l'Estat de Dret i en concret la legitimitat de les reivindicacions indys o de llur repressió, era competència única de l'Estat mateix i de la majoria de l'opinió pública ESP. Però al perseguir els 'sediciosos' a l'estranger.."
6. @LeSoir: "...on havien marxat per protegir-se d'anar a presó, l'Estat espanyol, sembla que no del tot conscientment, ha traslladat a nivell europeu la qualificació de l'Estat de Dret espanyol".
Prestigiosa revista belga en neerlandès @DoorbraakBe publica un article del flamenc afincat a BCN @chris_krast, enllaçant a la carta dels 50 diplomàtics. El títol, irònic, ho diu tot: "Espanya posa sota pressió diplomàtica Bèlgica, paradís de terroristes".
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Erika Casajoana
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!