Profile picture
Leo Lucassen @Leolucassen
, 21 tweets, 7 min read Read on Twitter
Het multiculturele ongeduld: Integratie zet gewoon door.

Ging in 2005 nog 1 op de 5 leerlingen met een Marokkaanse achtergrond naar havo/vwo, nu is dat 1 op de 3.

cbs.nl/nl-nl/publicat…
2/ En verder:
3/

En kijk ook naar kinderen van Irakezen en Afghanen.

Over Syriërs val nu nog niet zoveel te zeggen. Evidente problemen bij Somaliërs.
4/ Daar moeten we bij aantekenen dat de slagingspercentages bij kinderen van migranten lager ligt, maar de verschillen zijn niet dramatisch
5/

Opleidingsniveau 25-45 jarigen onder 'overig niet-westers' (vooral vluchtelingen) zelfs hoger dan onder Nederlanders
6/ En dan nu de sociaaleconomische positie
Zorgelijke situatie bij migranten uit de Hoorn van Afrika en bij recente vluchtelingen (te vroeg om iets over te zeggen).

En hoewel de meesten van hen werken, ook bij Marokkaans-Nederlandse mannen.
7/ Kijken we echter naar de ontwikkeling op de langere termijn, dan doen de kinderen van migranten het steeds beter, Zie hier Marokkaanse-Nederlanders
8/
We zijn er nog niet, maar het gat wordt aanmerkelijk kleiner. Bedenk daarbij dat met name de ouders van Turken en Marokkanen nauwelijks scholing hadden en als we hun kinderen met die van laaggeschoolde Nederlanders zouden vergelijken, de verschillen wrs. verdwenen zijn
9/
Verschillen in werkloosheid nemen langzaam af, maar blijven relatief groot. Bedenk hierbij dat de vergelijking met Nederlanders enigszins scheef is (door lage opleidingsniveau 1e gen.) en dat discriminatie een rol speelt (al weten we niet hoe veel)
10/

Uitkeringsafhankelijkheid neemt bij de meeste vluchtelingen met de jaren sterk af. Het duurt even voordat ze op adem komen, de taal leren en netwerken opbouwen
11/

Het wordt een beetje saai, maar ook bij te gemiddelde inkomen gaan kinderen van migranten steeds meer op autochtonen lijken
12/

Criminaliteit: in het algemeen een sterke daling
13/

Verschillen in het aandeel verdachten tussen groepen blijven bestaan, maar nemen af en convergeren, terwijl de percentages steeds kleiner worden
14/

Ook vluchtelingen en Oosteuropese migranten zijn meer verdacht van een misdrijf, maar dat wordt (groten)deels verklaard door het feit dat het aandeel jonge mannen onder hen groter is. Vergelijk je hen met NL jonge mannen, dan zijn ze wrs. ondervertegenwoordigd
15/

Maar ook vaker slachtoffer
16/

En voor wie dacht de diversiteit nadelig is voor sociale cohesie
16/

Verreweg de meeste kinderen van Turkse en Marokkaanse immigranten trouwen nog steeds binnen de eigen groep, maar steeds vaker met hier geborenen.
17/

Echter, hoe later men trouwt (en hoger is opgeleid) des te groter de kans op een huwelijkspartner uit een andere groep
18/

En hoe jonger het geboortecohort (bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders) hoe groter de kans op een Nederlandse partner. Howel je kunt stechelen of meer gemengd huwen meer integratie betekent, ook hier een opgaande lijn
19/

Kortom, integratie is een langzaam, maar onstuitbaar proces en het multiculturele drama is (gelukkig) niet bewaarheid. Voor de bredere context lees ons nieuwe boek 'Vijf Eeuwen Migratie'
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Leo Lucassen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!