, 7 tweets, 2 min read Read on Twitter
Regeringen och dess tjänstemän verkar hävda att deras förslag till implementering av EU:s vapendirektiv är exakt vad EU-kräver. Detta trots att förslaget uttryckligen strider mot direktivet på flera punkter och att man i LLR t.o.m. medger att man går längre än minimikraven..
Det är tilåtet att gå längre än EU-kraven (direktivet sätter en miniminivå för reglering - en nivå som Sverige genom redan extremt restriktiva regler redan når eller överträffar), så regeringen behöver inte hänvisa till EU för att lägga fram förslag om ytterligare restriktioner
EU kommer inte att klandra Sverige om halvautomater flyttas till kategori A, magasininnehav regleras (utöver vissa magasin när de är införda i vissa vapentyper), eller licenser för fler vapentyper tidsbegränsas. Men vi behöver inte införa något av detta. Helt upp till riksdagen
Det står med andra ord regeringen fritt att lägga fram de förslag de lagt fram i LLR. Men de kan inte hävda att förslagen är några andra än deras egna. Och det går inte att hävda att de är förenliga med vad man lovade i valrörelsen dvs att "jägare och skyttar inte skulle drabbas"
På samma sätt hade det varit tillåtet för den dåvarande regeringen att lägga fram samma förslag 2013 när de föreslagits av den sk Dorins-utreningen (SOU 2013:7). Nu gjorde inte regeringen det då eftersom det fanns ett massivt motstånd i riksdagen mot dem.
Det bör noteras att S i valrörelsen utan att ljuga kunde lova väljarna att det inga jägare eller skyttar skulle drabbas vid implementeringen, eller att man skulle "förenkla för vapenägare". Det hade man inte kunnat om EU krävt de restriktioner regeringen nu föreslår.
När det gäller sådant som avskaffad licensplikt för ljuddämpare, avskaffande av femårslicenser eller tillåtande av byten inom vapengarderoben, eller större vapengarderob är inget av detta något som EU-överhuvudtaget har några synpunkter på. Där får vi göra som vi vill.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Erik Lakomaa
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Trending hashtags

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!