ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ "SMS" ΣΤΟ 13033 ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αυτό το αστείο, που έχει διαψευσθεί η κατακράτηση των SMS από τον ένα υπουργό, αλλά το άλλο υπουργείο ανακοινώνει πόσα SMS εστάλησαν την μία ή την άλλη ημέρα πρέπει να τελειώσει. #GDPR
πάρχουν ήδη σοβαρότατες "τρύπες" στην προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την συλλογή των SMS μετακίνησης κι αυτό φαίνεται από την ίδια την "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" που έχει δημοσιοποιήσει η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για τα μηνύματα που στέλνονται
στο 13033. Η πολιτική αυτή είναι αναρτημένη εδώ:
forma.gov.gr/docs/data-prot…
Η πολιτική αυτή πρέπει να ενημερώνει τους πολίτες για όλα τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και δεν το κάνει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ("Πληροφορίες που παρέχονται
εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων"), κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (εδώ: η ΓΓΠΠ) παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας => ΟΚ
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση => ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εδώ εντοπίζεται ένα σοβαρότατο κενό, δηλαδή ότι δεν ανακοινώνονται τα στοιχεία του DPO στον οποίο μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν τις καταγγελίες και τα ερωτήματά τους!
Πρόκειται για σοβαρότατη παραβίαση του #GDPR για την οποία θα πρέπει να επέμβει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ζητήσει τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία επικοινωνίας με τον DPO στο ίδιο το κείμενο ενημέρωσης των πολιτών.
γ)τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, => ΟΚ
καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία => ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Δηλαδή δεν έχει αναγραφεί στην ενημέρωση των πολιτών με σαφήνεια ποια υποπαράγραφος του άρθρου 6
ή ενδεχομένως του άρθρου 9 εφαρμόζεται για την άντληση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών
δ)[...]
ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν => ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Πώς γίνεται τότε να βγαίνει το Υπουργείο Προστασίς του Πολίτη και να ανακοινώνει ότι την τάδε μέρα εστάλησαν τόσα SMS
και την άλλη ημέρα να βγαίνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και να ανακοινώνει κι αυτός αριθμούς και κατηγορίες SMS. Αυτό δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν "αποδέκτες" των δεδομένων.
στ) [...]
2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας
α)το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα => ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
β)την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία,
καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, => ΟΚ
γ)[...]
δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή => ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ε)κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης,
καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών => ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
στ)την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται
καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων => ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ SMS ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Περαιτέρω, κατά την παρ. 3 του άρθρου 13, ΄ταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν,
ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται "όταν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη τις πληροφορίες".

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sotiropoulos

Sotiropoulos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sotiropoulos

19 Nov
Στις 4 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει η Ολομέλεια του ΣτΕ για την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση των συναθροίσεων κατά την πρόσφατη απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας. #thread #humanrights #echr #Covid19gr #constitution #freedomofassembly #righttoprotest
Απ' όσο γνωρίζουμε από την δημοσιότητα, στο ΣτΕ έχουν προσφύγει ένα πολιτικό κόμμα (ΜέΡΑ25), ένα σωματείο (Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και μεμονωμένοι πολίτες με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής κατά της απόφασης του Aρχηγού ΕΛΑΣ.
Η αίτηση αναστολής είχε και αίτημα προσωρινής διαταγής, το οποίο απορρίφθηκε, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε η απόρριψη του αιτήματος αναστολής, πάλι για λόγους "δημοσίου συμφέροντος", δηλαδή για λόγους δικομνομικούς που προβλέπονται από το άρθρο 52 του π.δ.18/89
Read 32 tweets
18 Nov
H Eθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αμφισβητεί την συνταγματικότητα της απαγόρευσης συναθροίσεων και τονίζει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Δικαιοσύνη nchr.gr/images/pdf/apo…
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΔΑ που αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για ζητήματα προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων αναφέρεται σε "αναστολή" του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Τονίζει ότι η αναφορά στο άρθρο 68 της ΠΝΠ δεν αποτελεί "βάση συνταγματικότητας" της απαγόρευσης.
Και εξακολουθεί να θεωρεί αδίκαστο το ζήτημα, αναφέροντας ότι η τελική κρίση της νομιμότητας και της συνταγματικότητας βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης που θα αποφανθεί σχετικά.
Read 4 tweets
18 Nov
Η διαβεβαίωση του κράτους ότι δεν διατηρεί τα SMS που στέλνουν οι πολίτες για την κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενη μετακίνησή τους δεν αρκεί από πλευράς νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων.
Αρχικά μπορεί το κράτος να μην τα διατηρεί, τα διατηρούν όμως υποχρεωτικά οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τον Ν.3917/2011, ο οποίος βασίζεται όμως στην κοινοτική Οδηγία 2006/24/ΕΚ που έχει ήδη ακυρωθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ ως αντίθετη στα θεμελιώδη δικαιώματα
Άρα, ο νόμος αυτός έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί από τον νομοθέτη. Έπειτα, η διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμία περαιτέρω χρήση ή αξιοποίηση των δεδομένων δεν αρκεί για την τήρηση του GDPR.
Read 5 tweets
16 Nov
Η απόφαση της προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής για την αναστολή της απαγόρευσης συναθροίσεων είναι καθ' όλα σεβαστή. Δεν είναι όμως η τελική κρίση της Δικαιοσύνης.
Πρόκειται για την δικαστική κρίση μίας δικαστικής λειτουργού που σύμφωνα με το νόμο είναι η αρμόδια, ως πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου, να κρίνει άμεσα το θέμα. Θα δούμε και την αιτιολόγηση της κρίσης, αν και οι αποφάσεις επί προσωρινών διαταγών είναι συνήθως εξόχως συνοπτικές
Το θέμα της συνταγματικότητας της απαγόρευσης δεν έχει όμως κριθεί σε τελικό βαθμό από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Σε περίπτωση που παρά την απαγόρευση αύριο επιβληθούν πρόστιμα σε παραβάτες, τα πρόστιμα αυτά θα δικαστούν με προσφυγές από τα διοικητικά δικαστήρια.
Read 8 tweets
15 Nov
ΔΙΚΑΙΩΣΗ: Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε σημερινή ανακοίνωσή της ζήτησε την άμεση ανάκληση της απόφασης για την αναστολή του δικαιώματος του συνέρχεσθαί, την οποία χαρακτηρίζει αντισυνταγματική.
Η Ένωση εντοπίζει την αντισυνταγματικότητα ακριβώς στην γενίκευση και την αοριστία της απόφασης του αρχηγού της αστυνομίας που δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη συνάντηση. Αναφέρουν συγκεκριμενα οι δικαστές:
"Η γενική απαγόρευση δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση η οποία έχει εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα ή άλλο περιεχόμενο. Δεν μπορεί να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (πχ σε Νομό
Read 9 tweets
15 Nov
H Kυβέρνηση υπερέβη τα εσκαμμένα και προκαλεί ευθέως με την ξεκάθαρα αντισυνταγματική αναστολή του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. #thread #constitution #humanrights
Η απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας από σήμερα έως και τις 18 Νοεμβρίου δεν έχει κανένα απολύτως έρεισμα στο Σύνταγμα
και θα καταπέσει με ένα "φου" αύριο το πρωί στο ΣτΕ με την πρώτη αίτηση αναστολής που θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4703/2020 (Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις).
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!