Στις 4 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει η Ολομέλεια του ΣτΕ για την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση των συναθροίσεων κατά την πρόσφατη απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας. #thread #humanrights #echr #Covid19gr #constitution #freedomofassembly #righttoprotest
Απ' όσο γνωρίζουμε από την δημοσιότητα, στο ΣτΕ έχουν προσφύγει ένα πολιτικό κόμμα (ΜέΡΑ25), ένα σωματείο (Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και μεμονωμένοι πολίτες με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής κατά της απόφασης του Aρχηγού ΕΛΑΣ.
Η αίτηση αναστολής είχε και αίτημα προσωρινής διαταγής, το οποίο απορρίφθηκε, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε η απόρριψη του αιτήματος αναστολής, πάλι για λόγους "δημοσίου συμφέροντος", δηλαδή για λόγους δικομνομικούς που προβλέπονται από το άρθρο 52 του π.δ.18/89
κι όχι με αναφορά στην συνταγματική διάταξη του άρθρου 11 που ορίζει το ατομικό δικαίωμα και τους επιτρεπτούς περιορισμούς του.
Εξακολουθεί, λοιπόν, να εκκρεμεί η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, η οποία καλείται να επιλύσει το θέμα επί τη βάσει του συνταγματικού ερωτήματος. Η υπόθεση δεν "κλείνει" λόγω της γνώμης της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας που ομόφωνα έκρινε ότι πρέπει να απαγορευθούν οι συναθροίσεις.
Η Επιτροπή αυτή είχε γνωματεύσει και ότι για λόγους δημόσιας υγείας πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία αυτοκινήτων σε δρόμους της Αθήνας που γίνονταν έργα για τον "μεγάλο περίπατο", κάτι το οποίο απερρίφθη δικαστικά.
Νομικά, δηλαδή, το ίδιο το ΣτΕ άσκησε δικαστικό έλεγχο ως προς την αιτιώδη συνάφεια της εισήγησης της Επιτροπής προς τον ίδιο τον περιορισμό του δικαιώματος, επομένως, μόνη η γνωμάτευση της Επιτροπής δεν συνιστά λόγο που "κλείνει" το θέμα.
Υπάρχει χώρος για την δικαιοδοτική κρίση όχι βέβαια επί των ιατρικών θεμάτων, αλλά επί της αιτιώδους συνάφειας των ιατρικών εισηγήσεων σε σχέση με τα επιβαλλόμενα κάθε φορά διοικητικά μέτρα.
Μπορεί μεν το άρθρο 30.2 του π.δ.18/89 να ορίζει ότι η δίκη καταργείται αν μετά την αίτηση ακυρώσεως και έως την πρώτη συζήτηση η πράξη έπαυσε να ισχύει, αλλά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις: αν ο αιτών επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί την συνέχιση της δίκης.
Εάν για παράδειγμα σε κάποιον αιτούντα επιβλήθηκε πρόστιμο, έχει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον να συνεχιστεί η δίκη, διότι τα διοικητικά δικαστήρια στα οποία μπορεί να προσφύγει για το πρόστιμο δεσμεύονται από την νομολογία του ΣτΕ κι επομένως έχει κάθε λόγο να έχει πρώτα απόφαση ΣτΕ
Εξάλλου, κρίση επί της ουσιαστικής συνταγματικότητας μπορεί να περιλαμβάνεται ακόμη και σε μια απόφαση που τελικά καταλήγει ότι η δίκη καταργείται. Τίποτε δεν το απαγορεύει αυτό στην Ολομέλεια.
Πιο ενδιαφέρουσα είναι η επόμενη εξαίρεση του ίδιου άρθρου: αν η παύση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξεως οφείλεται στο ότι αυτή ήταν περιορισμένης χρονικής ισχύος και μετά τη λήξη της εκδόθηκε νεότερη πράξη ομοίου περιεχομένου", η δίκη συνεχίζεται.
Εάν λοιπόν, ενόψει της επετείου δολοφονίας Γρηγορόπουλου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας εκδώσει άλλη μια τέτοια γενική απαγόρευση συναθροίσεων ως μέτρο λόγω COVID-19, τότε οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την συνέχιση της δίκης.
Συγκεκριμένα, "η δίκη δεν καταργείται αν ο αιτών προβάλει με δικόγραφο, κατατιθέμενο έξι (6) πλήρεις ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, σχετικό ισχυρισμό και ζητήσει τη συνέχιση της δίκης".
Αυτό βέβαια συνδέεται με τον προσδιορισμό δικασίμου πριν την λήξη της ισχύος της νέας απόφασης, αλλά με ένα αίτημα προς την Πρόεδρο του ΣτΕ, το θέμα μπορεί να διευθετηθεί.
Έτσι, η συνέχιση της υπόθεσης εξαρτάται από το εάν ο αρχηγός της αστυνομίας απαγορεύσει τις επόμενες αναμενόμενες συναθροίσεις.
Μία τρίτη δυνατότητα είναι να προσβληθούν δικαστικά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε συμμετέχοντες στην συνάθροιση, στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία μπορούν να παραπέμψουν απευθείας (χωρίς να δικάσουν) τις υποθέσεις στο ΣτΕ.
Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πράξη τριμελούς επιτροπής, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων ή του Γενικού Επιτρόπου
των διοικητικών δικαστηρίων, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων (άρθρο 1 παρ. 1 Ν.3900/2010).
Δηλαδή έστω και ένα πρόστιμο αν προσβληθεί σε διοικητικό δικαστήριο μπορεί να παραπεμφθεί στο ΣτΕ, χωρίς να χρειαστεί να το δικάσει το διοικητικό πρωτοδικείο ή εφετείο.
Αλλά ακόμη κι αν δεν παραπέμψουν απευθείας για εκδίκαση την υπόθεση στο ΣτΕ, τα διοικητικά δικαστήρια που θα δικάσουν τα πρόστιμα έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ
το οποίο θα απαντήσει με προδικαστική απόφασή του, όπου βέβαια θα έχει λύσει το θέμα της συνταγματικότητας (άρθρο 1 παρ. 2 Ν.3900/2010).
Στην περίπτωση που το διοικητικό πρωτοδικείο δεν παραπέμψει την υπόθεση για προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ και απορρίψει την προσφυγή, ο αιτών δεν χρειάζεται να πάει στο διοικητικό εφετείο. Μπορεί να προσφύγει απευθείας στο ΣτΕ με αίτηση αναίρεσης.
Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι "κατ' αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου που κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική ή αντίθετη σε άλλη υπερνομοθετική διάταξη, χωρίς το ζήτημα αυτό να έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
χωρεί ενώπιον αυτού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, αίτηση αναιρέσεως, αν πρόκειται για διαφορά ουσίας, ή έφεση, αν πρόκειται για ακυρωτική διαφορά" (άρθρο 2 Ν.3900/2010).
Βεβαίως οι ήδη προσφεύγοντες που απορρίφθηκε το αίτημα τους για προσωρινή διαταγή μπορούν να προσφύγουν απευθείας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν από το ΣτΕ οποιαδήποτε συνέχιση της δίκης.
Όπως αποδείξαμε στην απόφαση πέρσι με την απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Παπαγεωργίου κ.α. κατά Ελλάδας (31.10.2019), όταν το ΣτΕ δεν παρέχει ε γ κ α ί ρ ω ς αποτελεσματική δικαστική προστασία σε πολίτες που επικαλούνται δικαίωμα της ΕΣΔΑ,
ακόμη κι αν θεωρητικά προβλέπονται κάποιες δυνατότητες στον νόμο, εφόσον δεν υπάρχει ειδική νομολογία που να υποστηρίζει την αποτελεσματικότητά τους στην πράξη, οι ενδιαφερόμενοι θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει τα εσωτερικά ένδικα μέσα.
Εκτός όμως από το ΕΔΔΑ, οι ήδη προσφεύγοντες έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν με ατομική προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Η.Ε. για παραβίαση του δικαιώματος στη συνάθροιση που κατοχυρώνεται και από το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πόλιτικών Δικαιωμάτων
Η Επιτροπή αυτή δεν είναι βέβαια δικαιοδοτικό όργανο, αλλά πολλές φορές έχει επιστρέψει υποθέσεις στην Ελλάδα (για παράβαση του ΔΣΑΠΔ) και την έχει υποχρεώσει να επανεισάγει υποθέσεις στην Δικαιοσύνη και να τις ξαναδικάσει.
Επίσης έχει υποχρεώσει την Ελλάδα να λάβει "προσωρινά μέτρα", δηλαδή διοικητικές ρυθμίσεις για την ορθή εφαρμογή των δικαιωμάτων που προβλέπει το ΔΣΑΠΔ.
H υπόθεση, λοιπόν, παραμένει ανοικτή ως προς την τελική δικαστική κρίση. Υπάρχουν ακόμη πολλά στάδια, τα οποία σαφώς και δεν επιλύονται με τις προσωρινές αποφάσεις επί των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης. Η ουσία έχει μέλλον.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sotiropoulos

Sotiropoulos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sotiropoulos

18 Nov
H Eθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αμφισβητεί την συνταγματικότητα της απαγόρευσης συναθροίσεων και τονίζει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Δικαιοσύνη nchr.gr/images/pdf/apo…
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΔΑ που αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για ζητήματα προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων αναφέρεται σε "αναστολή" του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Τονίζει ότι η αναφορά στο άρθρο 68 της ΠΝΠ δεν αποτελεί "βάση συνταγματικότητας" της απαγόρευσης.
Και εξακολουθεί να θεωρεί αδίκαστο το ζήτημα, αναφέροντας ότι η τελική κρίση της νομιμότητας και της συνταγματικότητας βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης που θα αποφανθεί σχετικά.
Read 4 tweets
18 Nov
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ "SMS" ΣΤΟ 13033 ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αυτό το αστείο, που έχει διαψευσθεί η κατακράτηση των SMS από τον ένα υπουργό, αλλά το άλλο υπουργείο ανακοινώνει πόσα SMS εστάλησαν την μία ή την άλλη ημέρα πρέπει να τελειώσει. #GDPR
πάρχουν ήδη σοβαρότατες "τρύπες" στην προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την συλλογή των SMS μετακίνησης κι αυτό φαίνεται από την ίδια την "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" που έχει δημοσιοποιήσει η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για τα μηνύματα που στέλνονται
στο 13033. Η πολιτική αυτή είναι αναρτημένη εδώ:
forma.gov.gr/docs/data-prot…
Read 23 tweets
18 Nov
Η διαβεβαίωση του κράτους ότι δεν διατηρεί τα SMS που στέλνουν οι πολίτες για την κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενη μετακίνησή τους δεν αρκεί από πλευράς νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων.
Αρχικά μπορεί το κράτος να μην τα διατηρεί, τα διατηρούν όμως υποχρεωτικά οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τον Ν.3917/2011, ο οποίος βασίζεται όμως στην κοινοτική Οδηγία 2006/24/ΕΚ που έχει ήδη ακυρωθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ ως αντίθετη στα θεμελιώδη δικαιώματα
Άρα, ο νόμος αυτός έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί από τον νομοθέτη. Έπειτα, η διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμία περαιτέρω χρήση ή αξιοποίηση των δεδομένων δεν αρκεί για την τήρηση του GDPR.
Read 5 tweets
16 Nov
Η απόφαση της προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής για την αναστολή της απαγόρευσης συναθροίσεων είναι καθ' όλα σεβαστή. Δεν είναι όμως η τελική κρίση της Δικαιοσύνης.
Πρόκειται για την δικαστική κρίση μίας δικαστικής λειτουργού που σύμφωνα με το νόμο είναι η αρμόδια, ως πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου, να κρίνει άμεσα το θέμα. Θα δούμε και την αιτιολόγηση της κρίσης, αν και οι αποφάσεις επί προσωρινών διαταγών είναι συνήθως εξόχως συνοπτικές
Το θέμα της συνταγματικότητας της απαγόρευσης δεν έχει όμως κριθεί σε τελικό βαθμό από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Σε περίπτωση που παρά την απαγόρευση αύριο επιβληθούν πρόστιμα σε παραβάτες, τα πρόστιμα αυτά θα δικαστούν με προσφυγές από τα διοικητικά δικαστήρια.
Read 8 tweets
15 Nov
ΔΙΚΑΙΩΣΗ: Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε σημερινή ανακοίνωσή της ζήτησε την άμεση ανάκληση της απόφασης για την αναστολή του δικαιώματος του συνέρχεσθαί, την οποία χαρακτηρίζει αντισυνταγματική.
Η Ένωση εντοπίζει την αντισυνταγματικότητα ακριβώς στην γενίκευση και την αοριστία της απόφασης του αρχηγού της αστυνομίας που δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη συνάντηση. Αναφέρουν συγκεκριμενα οι δικαστές:
"Η γενική απαγόρευση δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση η οποία έχει εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα ή άλλο περιεχόμενο. Δεν μπορεί να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (πχ σε Νομό
Read 9 tweets
15 Nov
H Kυβέρνηση υπερέβη τα εσκαμμένα και προκαλεί ευθέως με την ξεκάθαρα αντισυνταγματική αναστολή του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. #thread #constitution #humanrights
Η απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων στο σύνολο της Επικράτειας από σήμερα έως και τις 18 Νοεμβρίου δεν έχει κανένα απολύτως έρεισμα στο Σύνταγμα
και θα καταπέσει με ένα "φου" αύριο το πρωί στο ΣτΕ με την πρώτη αίτηση αναστολής που θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4703/2020 (Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις).
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!