Profile picture
Ben Wilbrink @benwilbrink
, 40 tweets, 13 min read Read on Twitter
Hoe is de situatie te duiden waarin Nederland verzeild is geraakt met #curriculum_nu? Die curriculumherziening probeert een onbekend probleem op te lossen; nu wil ik graag een probleemanalyse van het fenomeen curriculum_nu maken (zodat het op te lossen is?) @Curriculum_nu
Nederland? Jazeker, want het raakt niet alleen ons onderwijs, maar ook onze economie en ons welzijn #eerlijke_kansen En dat wisten we natuurlijk wel: de opbrengst van het onderwijs is samen te vatten in het begrip ‘menselijk kapitaal’ en dat doet ertoe voor welzijn en economie.
Menselijk kapitaal, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Altijd handig er zelf over geschreven te hebben, in dit geval samen met Jaap Dronkers (en besproken met Jo Ritzen), dus zie daar: benwilbrink.nl/publicaties/93… met ook recente literatuur, bv Thijs Bol thijsbol.com/wp-content/upl…
De NL PISA-scores dalen, zoals eerder al de rekenvaardigheid (zie bijdrage Kees van Putten aan verslag PPON 2004 cito.nl/kennis-en-inno…) (let op hoe latere rapporten soms vergeten deze daling te mee te nemen). NL loopt dus een risico met zijn menselijk kapitaal. Dat is ernstig.
Een Verlichte burger verwacht dat de regering er, indachtig de opdracht die de Grondwet geeft, grondig onderzoek naar zou laten doen, om eventueel op basis daarvan ingrepen te doen. Niets van dat alles. Wel een sinterklaasfeest met onderwijswensen optuigen: #onderwijs_2032
Na een halve eeuw onderwijsonderzoek ken ik de pappenheimers in het onderwijsveld wel een beetje. En dit moet meer oudgedienden perfect duidelijk zijn: dezelfde instellingen die voor de afkalving van ons onderwijs verantwoordelijkheid dragen, draaien nog steeds aan de knoppen.
Voorbeelden. Cito was van begin tot eind als hoofdspeler betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de #rekentoets; en dat is ook hun ‘core business’. Maar het Cito is hier volledig door het ijs gezakt (zoals ook de bouwer van de Fyra): half miljard schade (meded. S Dekker)
Let wel: een rekentoets is iets waar een beetje wiskundelerares toch niet veel meer dan een dagdeel voor nodig heeft om die op papier te zetten. Het verschil tussen een dagdeel en een half miljard: het raadseltjesrekenen (Icke) waarmee Freudenthal ons onderwijs heeft opgezadeld.
Ben ik nu op een zijpad verdwaald? Ik dacht het niet. Want ‘realistisch rekenen’ is juist het glasheldere voorbeeld van wat er is ontspoord in ons onderwijs: dat is uitgeleverd aan amateurs, fantasten (weg met algoritmen in het rekenwijs) en romantici (wiskundig leren denken).
Zowel bij #onderwijs_2032 als #curriculum_nu wederom een processie van amateurs, fantasten en romantici, deels afkomstig uit dezelfde instellingen (ten onrechte vaak expertise-centra genoemd), nu ook met door hen gestrikte leraren. Spreek ik onwaarheid? …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/04/11/het…
Dat laatste is niet evidence-based, in de zin van: gestoeld op wetenschappelijke inzichten. Zo zijn er veel zaken in deze onderwijswereld die zijn door te prikken ook zonder enige academische scholing in psychologie of sociale wetenschappen. Doe dat dan ook, beste mensen.
Ik heb altijd in mijn werk een beroep gedaan op gezond verstand bij mijn lezers en toehoorders. Iedereen weet waaraan de som van 2 + 2 gelijk is, dus ik probeer relevante wetenschappelijke kennis zo samen te vatten dat de lezer zelf de koppeling naar de praktijk kan maken. 2 + 2.
Soms komt er zelfs geen enkel wetenschappelijk inzicht aan te pas, en is het voldoende om vaagheid, dubbelzinnigheid of inconsistentie aan te wijzen of te verwoorden. Wie gekkigheid leest en daar een ongemakkelijk gevoel bij heeft, die verklaar ik graag waar het hem in zit.
Zo staat het eindadvies Platform #Onderwijs_2032 bol van de vaagheden, romantiek, en evidente onzin. In de rondetafel van de TK kwam dat onthullend boven water in de clash tussen Luc Stevens en Paul Kirschner over motivatie. Beide hoogleraar, dat is nog weer een ander probleem.
In de 2e rondetafel werden generieke vaardigheden van de 21e eeuw aangeprezen door Joke Voogt en Harold Bekkering, zonder tegenspraak (Paul Kirschner nam in de 1e ronde deel). Maar die generieke vaardigheden bestaan niet (Paul legde het onlangs nog eens uit, De Balie).
Bij zoveel tegenspraak tussen hooggeleerde deelnemers aan rondtafels hebben leraren en beleidsmakers het nakijken: wie heeft er meer gelijk dan de anderen? Dat geeft niet, de tegenspraak duidt erop dat er iets moet worden verhelderd: jaag dat dan ook na, debatteer, zoek het uit.
Om u over die 21e-eeuwse vaardigheden en hun non-existentie op weg te helpen, zie …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/05/10/21s… Noch #onderwijs_2032, noch #curriculum_nu noemt die generieke vaardigheden bij hun naam ‘21e-eeuwse’: tekstschrijvers voelen nattigheid, maar waar de bui hangt ontgaat ze.
Ondertussen sprak in de VS een VK-onderzoeker, Dylan Wiliam, over de repeterende ellende van verkeerd gerichte / ongrichte onderwijshervormingen whyy.org/articles/a-mov…
Het tussenproduct wiskunde is dubbelzinnig over vaardigheden, maar de vele lijstjes, zoals de hier afgebeelde, laten geen enkele twijfel: dit zijn generieke vaardigheden (‘21e-eeuwse vaardigheden’), en die bestaan niet. Probeer dus niet deze in huiskamer of klas te onderwijzen !!
Nu een heel andere vraag om te beantwoorden: als al dat hervormen van het onderwijs vooral romantisch geneuzel is, waarom is er dan nauwelijks tegenspraak te vinden? Het eenvoudige antwoord: hele volksstammen verdienen aan het geneuzel, tegenspraak moet van mantelzorgers komen.
En dat verzin ik niet. We hebben het allemaal ondervonden bij de financiële crisis die in 2008 uitbrak. Welnu, zulke ongecontroleerde ontwikkelingen vinden ook in het onderwijsveld plaats. De RMO signaleerde het in, 2012? Het rapport is niet meer online stratumstrategie.nl/wp-content/upl…
Mijn verslag van deze rondetafels van de TK over #onderwijs_2032: komenskypost.nl/?p=2245
Kijk wie er allemaal met/voor #curriculum_nu aan de slag zijn; naar valt aan te nemen: direct of indirect betaald door OCW. Zij zijn daarmee ook belanghebbend bij het concept. Professionele tegensprekers zijn weinigen, steken hun nek uit, onbetaald. Zij zijn ws onafhankelijk.
Voor het onderwijs is er de bijzondere situatie dat belangrijke controverses juist over psychologische zaken gaan, terwijl psychologen buiten het onderwijsveld staan / zijn gehouden (kiest u maar). Onderwijs is van leraren en pedagogen (schools of education) & onderwijskundigen.
De stukken van #onderwijs_2032 en #curriculum_nu lopen over van psychologische misvattingen; de tegenspraak moet dus vooral van psychologen komen. Waar vind je die: in universitaire vakgroepen experimentele/cognitieve psychologie, differentiële psychologie ook (persoonlijkheid).
Stel je in de plaats van zo’n psycholoog (bv.hoogleraar in een vakgroep) die in haar dagblad de psychologische onzin in Schnabel’s Eindadvies leest, of dat op de radio hoort (‘kennis zit in apparaatjes’). Schrijf je een ingezonden brief? Blog? Tweet? Ga je mantelzorgen?
1: je hebt niet de tijd om je in de details te verdiepen; 2: publiekelijk dit soort strijd aangaan levert een loopbaanrisico op; 3: je ziet dat er ongetwijfeld meer problemen zijn, maar kent het onderwijsveld niet; 4: je weet dus niet waaraan je begint door je ermee te bemoeien.
Romantische hervormers, komen er meestal mee weg omdat er geen psychologen zijn die het onderwijsveld (enkele decennia onderwijsonderzoek gedaan) en het ideologisch gedachtegoed kennen, onafhankelijk zijn (door ABP betaald, bv), politiek dier zijn, en het enorme onrecht zien.
Oké, je bent zo’n witte olifant, en gaat de strijd aan. Je doet dat alleen, en steunt compleet op je professionaliteit als psycholoog en onderwijsonderzoeker: je weet dat je blogs en artikelen door je professionele collega’s begrepen en desgevraagd ondersteund zullen worden.
Dat neemt niet weg dat het zwaar werk is om fundamentele kritiek op het werk van anderen te leveren, wetend dat die anderen te goeder trouw zijn. Ik schiet dus ook niet op met deze draad, verzin voortdurend uitvluchten om andere dingen te doen.
Even tussendoor, over nepwetenschap gesproken: de EU investeert 20 miljard (!) in een pseudowetenschappelijk project van leugendetectie aan onze grenzen volkskrant.nl/nieuws-achterg… 1/2
Zie Hansen ‘Testing testing’ (open) publishing.cdlib.org/ucpressebooks/… p. 81 APA-statement rechtszaak over selectie met leugendetector! [lie detector] Als 85 % correct, dan worden meer kandidaten ten onrechte voor leugenaar uitgemaakt dan er terecht als leugenaar worden geïdentificeerd.
Terug naar tegensprekende psychologen. Professionele bemoeienis met andermans zaken levert ethische en integriteitsdilemma’s op. Er moet een maatschappelijk belang mee zijn gemoeid. Ergens is er een grens tussen informeren en actie voeren. Zit je er zelf diep in, ben je partij.
Henk Pfaltzgraff, onlangs overleden, was zeer dankbaar voor het niet aflatende gevecht tegen de nepwetenschap van het realistisch rekenen, zoals ook andere wiskundigen en leraren die beseffen zelf van de psychologie geen kaas te hebben gegeten. Zeker, dat gevecht kost mij veel.
Ik ben gelukkig niet de enige strijder. Jan van de Craats was de eerste die mij de gekkigheid van realistisch rekenen liet zien staff.science.uva.nl/j.vandecraats/…, Kees van Putten tot welke droevige rekenprestaties dat al had geleid (biijdrage in verslag PPON 2004). (rekencongres BON)
Er zijn geweldige ontwikkelingen, zoals het werk van Marcel Schmeier voor rekenonderwijs expertis.nl/dienst/trainin…, Making Shift Happen dat radicaal afscheid nam van goeroes als Sugata Mitra en nu vooral is gericht op wat wetenschap ons te melden heeft academicabusiness.college/making-shift-h…
Een geweldige internationale ontwikkeling is de beweging van ResearchEd, in Nederland getrokken door Jan Tishauer, een jaarlijkse samenkomst van leraren en onderzoekers researched.eu/event/research… Kijk, dit zijn allemaal ontwikkelingen waarvan in #curriculum_nu NIETS is te vinden.
Paul Drijvers (deskundige #curriculum_nu) in Didactief nov. p. 21: “Als we die hogere denkvaardigheden toetsen in examens, dan past het onderwijs zich daaraan aan.” Dat is sturen over de boeg van het ‘wat’ (Dijsselbloem). Probleempje: die hogere denkvaardigheden bestaan niet.
Terugkijken: Karin den Heijer in debat met Paul Schnabel over de (on)wetenschappelijkheid van het Eindadvies #Onderwijs_2032 vpro.nl/buitenhof/spee… Zie ook mijn blog …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/04/13/pro…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!