Profile picture
Ben Wilbrink @benwilbrink
, 32 tweets, 11 min read Read on Twitter
Hoe zit het ook alweer met Onderwijs_2032, was dat niet afgeschoten door de Tweede Kamer, na twee rondetafelgesprekken komenskypost.nl/?p=2245? Na deze rondetafel aangenomen moties zijn parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nv…, onder andere:
Rog c.s.: “over geen ontwikkelteams inrichten die gericht zijn op persoonsvorming of vakoverstijgende vaardigheden (31293, nr. 362)”; zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31293-362.… Misschien dubbelzinnig, maar mijns inziens betekent het dat ontwikkelteam wiskunde zich richt op wiskunde, niets anders.
Bruins c.s.: “over in de curriculumherziening expliciet nastreven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen (31293, nr. 365) zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31293-365.… Interessante tekst, lijkt nadrukkelijk toetsen op intelligentie, creativiteit, uit te sluiten.
Van Meenen c.s.: “over concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus op een aantal onderdelen (31293, nr. 367)” zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31293-367.… Die ‘concrete bouwstenen’ zijn nog raadselachtig. Ik zag zaterdag een eerste tekst: kennis en gepsychologiseer, helaas.
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31293-366.… Bruins c.s.: “... roept de regering op om, in de curriculumherziening expliciet na te streven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen, en zich daar strikt toe te beperken, 1/2
2/2 en ook in de nadere uitwerking van die kerndoelen in leerlijnen te voorkómen dat leerstijlen, pedagogische visies of leermethoden worden voorgeschreven, in het bijzonder in het rekenonderwijs, ...” Betekent: niet voorschrijven van realistisch rekenen (is nu wel het geval).
Realistisch rekenen is de herziening van het rekenonderwijs waarmee Freudenthal in 1971 aan de slag is gegaan, expliciet zonder eerst onderzoek te doen. beteronderwijsnederland.nl/blogs/2011/04/… Freudenthal en zijn medewerkers staan met de rug naar de wetenschap, hangen het constructivisme aan.
Wie zich het geneuzel nog herinnert in het Eindadvies rijksoverheid.nl/documenten/rap… van het Platform Onderwijs_2032 kan uit de waterval van moties tot de conclusie komen dat de herziening van het curriculum effectief gereduceerd is tot aanscherpen van kerndoelen door vakverenigingen.
Maar curriculum punt nu curriculum.nu lijkt toch een voortzetting te zijn van het gedachtegoed van Onderwijs_2032, mogelijk in strijd met de aangenomen moties van april 2017.
Vakoverstijgend lesgeven is wel gesneuveld, maar vreemd genoeg lijkt de Onderwijsraad met reanimatie van dit concept bezig: onderwijsraad.nl/actueel/persbe…
Curriculum punt nu moet wel regelmatig de voortgang toetsen op ‘Dijsselbloem’ zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31007-6.ht… Dat toetsingskader van Dijsselbloem is interessant, zo te zien voldoet curriculum punt nu er in de verste verte niet aan, zie bv de eerste drie punten, en punt zes.
Dijsselbloem: ‘De gekozen beleidsoptie is wetenschappelijk gevalideerd’. Voor Onderwijs_2032 is dat dus volstrekt niet het geval, zie deze blogreeks …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/04/11/het… over hoe het Eindadvies juist onwetenschappelijk is.
Hoe zit dat met curriculum punt nu? Het is fysiek bijna onmogelijk om dat curriculum punt nu in zijn geheel te overzien, het is opgedeeld in een groot aantal ontwikkelgroepen. Ik beperk me tot wiskunde (in Freudenthal-jargon ‘rekenen & wiskunde’ genoemd) curriculum.nu/ontwikkelteam/…
Het derde tussenproduct curriculum.nu/wp-content/upl… is zo geschreven dat het lastig is om er vat op te krijgen: wat betekenen de gebezigde algemeenheden precies? Gelukkig is er een bronnenlijst (blz. 20-21) aan toegevoegd: de literatuur waarop deze ontwikkelgroep zich baseert.
Deze lijst moet dus vooral wetenschappelijke bronnen betreffen, zoals Dijsselbloem vraagt. Is dat ook zo? Ik dacht het niet, en heb dat hier threadreaderapp.com/thread/1056489… geanalyseerd. Hoe valt dat te duiden, behalve dat het niet spoort met het toetsingskader van Dijsselbloem?
Gezond verstand hoeft niet strijdig te zijn met wetenschap. Maar ja, wetenschap is er juist omdat gezond verstand niet altijd een goede leidsman blijkt, of omdat gewoon uitproberen niet altijd een toereikende aanpak is. Zeker niet bij zoiets belangrijks als ons wiskundeonderwijs.
Kijk dus niet vreemd op wanneer bijv. de cognitieve psychologie leert dat sommige didactieken van het realistisch rekenen niet realistisch zijn, bijvoorbeeld omdat ze het werkgeheugen overladen (bijv. Gilmore e.a. An introduction to mathematical cognition routledge.com/An-Introductio…)
De literatuur waar veel hervormers zich op baseren (en dat is internationaal, onder aanvoering van de onderwijstak van de OESO), ook Onderwijs_2032 en curriculum_nu, ook de wiskunde-ontwikkelgroep, is vooral een andere dan die van de cognitieve wetenschappen. Dat is ernstig.
Dat moet ik uitleggen. Hervormers hebben voortdurend de mond vol van hogere cognitieve vaardigheden zoals probleemoplossen, creativiteit, en kritisch denken: de ‘vaardigheden van de 21e eeuw’. Maar dat is psychologie, geen wiskunde!
Wat zegt de psychologie over dergelijke generieke vaardigheden: weinig of zelfs niets, want ze bestaan niet, behalve contingent op specifieke kennis. Probleemoplossen: benwilbrink.nl/projecten/toet… Creativiteit: sci-hub.tw/10.1007/s11191… Kritisch denken: aft.org//sites/default…
Fascinerend om in Hirsch 2016 …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/09/25/waa… te lezen dat Dewey 1910 archive.org/details/howwet… diezelfde ‘21e-eeuwse vaardigheden’ (creativiteit, kritisch denken, probleemoplossen) nadrukkelijk als generieke vaardigheden lanceert, dat zou kennis verwerven overbodig maken.
De insteek in de cognitieve psychologie is probleemoplossen enz. tot in de kleinste details te begrijpen, verklaren, voorspellen, modelleren. Allen Newell legt het hier uit Het volstaat niet om ‘creativiteit’ te roepen, en dan maar wat aan te modderen.
Er bestaat dus een wereld van wetenschap waar hervormers zoals bij curriculum punt nu kennelijk geen weet van hebben, gezien een bronnenlijst zoals bij de ontwikkelgroep wiskunde, en bij Onderwjs_2032. Maar dat verplicht de rapporteurs wel om de lezer, de minister, en de 1/3
2/3 Tweede Kamer op die kloof tussen eigen (on)wetenschap en cognitieve wetenschappen te wijzen. Dijsselbloem schrijft dat ook voor: ‘De gekozen beleidsoptie is wetenschappelijk gevalideerd’. Een andere optie is/was immers om de cognitieve psychologie te volgen.
Leraren kunnen dit allemaal uiteraard niet weten, maar SLO is het expertisecentrum dat het hoort te weten. Ik heb begrepen dat SLO de ontwikkelteams stevig in de greep heeft (zelfde formats overal gebruikt, bijv.), laat SLO eens in zijn wetenschappelijke spiegel kijken.
Het voelt ongemakkelijk, maar er komt een moment dat iedereen de werkelijkheid onder ogen moet zien: dat het onderwijsveld, inclusief de instituties van de onderwijsverzorging, vooral met de rug naar de wetenschap staan. Curriculum_nu stelt ons onderwijs in de waagschaal.
Een klein voorbeeld: de kwaliteit van het breukenonderwijs heeft waarschijnlijk een behoorlijke uitwerking op de mate waarin later voor exacte profielen wordt gekozen, en de prestaties in die profielen: Siegler c.s. 2012 sci-hub.tw/10.1177/095679…
Kwaliteit van het wiskundeonderwijs doet er enorm toe, zowel individueel als maatschappelijk (menselijk kapitaal). De NVvW schrijft, op een vraag van de Onderwijsraad: nvvw.nl/2018/11/08/rea… ...dat Curriculum.nu, zoals nu uitgevoerd, de verwachtingen niet waarmaakt.
Ik schreef er al een draadje over threadreaderapp.com/thread/1057208…
Wat valt er nog meer te zeggen? Eindeloos veel. Stoppen dus maar. Bij curriculum punt nu wacht men in spanning op commentaren op de derde tussenrapportage, tot woensdag 14 november <a href="curriculum.nu/actueel/consul…">reageer hier</a>. Deze blog ga ik als mijn bijdrage indienen.
De hele draad nu beschikbaar een enkel bestand threadreaderapp.com/thread/1060473…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!