Lärarnas Tidning försöker att skriva om budget och lyckas göra det på ett sätt som får en av landets värsta nedskärningskommuner att framstå som ansvarstagande. Här kommer några reflektioner. lararnastidning.se/huddinge-stryk…
1. Verksamhetschef förskola, utbildningsdirektör och biträdande verksamhetschef grundskola intervjuas i artikeln. Ingen facklig förtroendevald. Ingen förskollärare. Ingen lärare. Lärarförbundet är ett fackförbund. Lärarnas Tidning är en facktidning. Varför bara AG med?
Budgeten innebär efter beslut om slopad skuld att förskolan får 3039 kronor per barn. Kronor är ointressant om man ska avgöra om det är satsning eller nedskärning. Hur många procent är det? Enligt kolada är det 2,0 %. Stämmer den siffran är det en nedskärning på 0,7 %.
Vi tar de där tabellerna igen. Kolla kostnadsutveckling per elev förskola och grundskola de senaste två åren. Om kostnaderna följt SKL:s rekommendationer hade de varit drygt 161 000 för förskolan och knappt 107 000 år 2018.
Huddinge har lägre behörighet än rikets snitt i förskolan, fritidshem och grundskola
Näst sämst på lärartäthet enligt lärarförbundet
Nästan lika usla som huvudman enligt facket
Och på resurser till undervisning
Nu nollar man grundskolans budget 2020 och får som tack för det prata om hur bra man håller budget och utan att facket kommer till tals på något sätt.

SKL tackar och tar emot.

Uselt av Lärarnas tidning
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Marcus Larsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!