Δέκα χρόνια μετά την θέσπιση της Σύστασης 5/2010 για την καταπολέμιση διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσιεύει σήμερα την έκθεση αξιολόγησης των κρατών - μελών του ως προς την συμμόρφωση στις οδηγίες της #sogi #coe #humanrights #LGBTQ
Σε 27 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης προβλέπεται σύμφωνο συμβίωσης ή και γάμος και σε 18 χώρες προβλέπεται το δικαίωμα τεκνοθεσίας (ή και αναγνώρισης του μη βιολογικού γονέα).
Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για ομόφυλα ζευγάρια προβλέπεται σε 13 χώρες και σε 27 χώρες προβλέπεται η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για μεμονωμένα άτομα.
Η Ελλάδα, στην οποία δεν προβλέπεται ακόμη το δικαίωμα του γάμου ομοφύλων ατόμων, αλλά ούτε και το δικαίωμα τεκνοθεσίας ή η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αναφέρεται δέκα (10) φορές στο κείμενο της Έκθεσης:
1. Η Ελλάδα είναι ένα από τα 42 κράτη που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο (επί συνόλου 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έπρεπε να απαντήσουν).
2. Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που αναθεώρησαν την νομοθεσία τους ώστε να περιλαμβάνει και τα "χαρακτηριστικά φύλου" υπό την προστασία της (μαζί με το Βέλγιο, την Βοσνία - Ερζεγοβίνη, την Φινλανδία, την Γερμανία, την Νορβηγία και την Ισπανία).
Εδώ η έκθεση αναφέρεται στο άρθρο 82Α του Ποινικού Κώδικα, στον στον Ν.4443/2016 (για την ίση μεταχείριση στον εργασιακό τομέα) και στον Ν.4491/2017 (για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου).
Ωστόσο, η αναγνώριση των "χαρακτηριστικών φύλου" στην ελληνική νομοθεσία δεν συνοδεύεται από πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων των intersex ατόμων, όπως η απαγόρευση επεμβάσεων στο βρεφικό στάδιο κ.α. (βλ. ειδικότερα Resolution 2191/2017).
3. H Eλλάδα είναι ένα από τα 6 κράτη μέλη που άλλαξαν την νομοθεσία τους ύστερα από καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για τον Ν.4356/2015 με τον οποίο θεσπίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης ανεξαρτήτως φύλου,
ενώ με την προηγούμενη νομοθεσία του 2008 προβλεπόταν μόνο για ετερόφυλα ζευγάρια. Η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2013 από το ΕΔΔΑ στην υπόθεση Βαλλιανάτος κ.α. για το θέμα αυτό.
4. Η Ελλάδα είναι ένα από τα 7 κράτη μέλη που αφαίρεσαν τις ιατρικές προϋποθέσεις από την νομοθεσία τους για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, ορίζοντας την αρχή του αυτοπροσδιορισμού ως αιτιολογική βάση τους.
Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτό το σημείο. Αυτό δεν έγινε αυτόματα. Το 2015, ύστερα από συμβουλή του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, υποστήριξα στο δικαστήριο ότι η Σύσταση 5 επέβαλε να αναγνωριστεί νομικά ταυτότητα φύλου σε άτομο που δεν είχε αφαιρέσει αναπαραγωγικά όργανα
Με την απόφαση 418/2016, το αίτημα έγινε δεκτό. Ο νομοθέτης το κατοχύρωσε στον Ν.4491/2017. Η έκθεση αναγνωρίζει την Μάλτα ως το κράτος μέλος με την πιο προοδευτική νομοθεσία ΝΑΤΦ, καθώς έχει συνταγματική πρόβλεψη για την ταυτότητα φύλου.
Θα την είχε και η Ελλάδα, εάν η ΝΔ δεν είχε μπλοκάρει την αναθεώρηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Συνταγματος.
5. Η Ελλάδα είναι ένα από τα 7 κράτη μέλη που επαύξησαν την απαγόρευση διακρίσεων περιλαμβάνοντας στην νομοθεσία της ως απαγορευμένο λόγο διάκρισης τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
6. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που απαγορεύει την ενδοοικογενειακή βία και στις οικογένειες που αποτελούνται από ομόφυλα ζευγάρια.
7. Η Ελλάδα προβλέπει το σύμφωνο συμβίωσης και για ομόφυλα ζευγάρια.
8. Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που ο νομοθέτης ζητά την γνώμη των ΛΟΑΤΚΙ μη κυβερνητικών οργανώσεων.
9. Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη μέλη που έχουν εισάγει ταχείες διαδικασίες νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου. Καμία, μα καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ, το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει ένα τεράστιο λάθος.
Η Ελλάδα έχει την πιο αργή διαδικασία νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου σε όλη την Ευρώπη. Το ότι παρουσιάζεται να βρίσκεται στην ίδια θέση με την Νορβηγία που η μεταβολή γίνεται με απλό e-mail είναι απλά ένα τεράστιο λάθος της έκθεσης.
Στην Ελλάδα χρειάζεται διαδικασία που υπερβαίνει το ένα (1) έτος και συχνά προσεγγίζει τα δύο (2) έτη για την ΝΑΤΦ. Εδώ η έκθεση χρειάζεται σαφώς διόρθωση.
10. Η Ελλάδα αναφέρεται ως η χώρα στην οποία η απαγόρευση διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου αρχικά αφορούσε τον εργασιακό τομέα και στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς.
Οι άλλοι τομείς είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες όπου όμως παρέχεται μόνο ποινική προστασία. Στην πραγματικότητα, η απαγόρευση διακρίσεων δεν έχει επεκταθεί στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας.
H Έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι η διεμφυλικότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελούν λόγους αναγνώρισης καθεστώτος πρόσφυγα στην πλειοψηφία των κρατών - μελών. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να προβλέψει ρητά στην νομοθεσία της τον συγκεκριμένο λόγο.
Όσον αφορα τον ομοφοβικό και τρανσφοβικό λόγο, η Έκθεση αναφέρει ότι τα κράτη οφείλουν να ποινικοποιήσουν κάθε τέτοια περίπτωση που προκαλεί μίσος. Ως παράδειγμα αναφέρουν την Κυπριακή νομοθεσία. Προσωπικά, δεν πείθομαι μετά την υπόθεση Μόρφου.
Στα θέματα της υγείας είμαστε πάρα πολύ πίσω. Από πέρσι υπάρχει στο Υπ.Υγείας εργασία για νομοθέτηση σχετικά με την υγειονομική κάλυψη διεμφυλικών και την άρση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού (π.χ. στην εθελοντική αιμοδοσία που απαγορεύεται σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα)
Από όλα αυτά προκύπτει ότι η Σύσταση 5/2010 ήρθε για να μείνει και για να μετράει τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών κρατών στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Θα χρειαστεί και οι οργανώσεις να δώσουν περισσότερη προσοχή όμως για να μην φτάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης να καταγράφει ανακρίβειες.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sotiropoulos

Sotiropoulos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sotiropoulos

21 Nov
Η τήρηση των μέτρων ασφαλείας είναι απολύτως υποχρεωτική για όλες κι όλους μας. Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο να βλέπουμε να τα παραβιάζουν κρατικοί λειτουργοί, όπως για παράδειγμα πρόεδροι δικαστηρίων που, ενώ οι συνεδροί τους, οι εισαγγελείς, οι γραμματείς
και οι συμπράττοντες λειτουργοί φορούν μάσκες, οι ίδιοι πράττουν αλλιώς χωρίς να ανησυχούν για τίποτε.
Ο νόμος είναι ο ίδιος και αφορά όλες και όλους μας, ανεξάρτητα από την θέση που κατέχουμε στην κοινωνική και πολιτειακή ιεραρχία.
Read 14 tweets
20 Nov
Η κατάργηση του φαξ στον Δημόσιο τομέα δεν μπορεί να γίνει "με μια εγκύκλιο". Όλοι μας συμφωνούμε ότι το φαξ είναι μια απολύτως ξεπερασμένη τεχνολογία και ότι το Δημόσιο πρέπει να περάσει στο επόμενο βήμα #fax #egovernment #digitalservices #publicreforms
αλλά πόσοι γνωρίζουν ότι ο Ν.2462/1998 που αναγνωρίζει την επικοινωνία πολιτών με το Δημόσιο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) υπάρχει εδώ και είκοσι δύο (22) χρονάκια;
Τι να τους κάνει λοιπόν μια εγκύκλιος αν δεν έχουν: α) τον εξοπλισμό ψηφιοποίησης εγγράφων, β) την σχετική εκπαίδευση και γ) την κουλτούρα εξυπηρέτησης;
Read 10 tweets
20 Nov
350 τρανς θύματα ανθρωποκτονιών έχουν καταγραφεί (μόνο από πέρσι) παγκοσμίως. Σήμερα είναι Ημέρα Μνημης Διεμφυλικών #TDoR, για την οποία τα τελευταία 10 χρ γίνεται εκδήλωση του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών και πορεία μέχρι την Βουλή. #TDoR2020 #TransRights #ΣΥΔ
Φέτος, φυσικά, λόγω των μέτρων το θέμα περιορίζεται αναγκαστικά στο διαδίκτυο. #TDoR2020 #TransRights #ΣΥΔ
Ωστόσο και σε αυτές τις συνθήκες, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν. Από το Κράτος. Παραθέτω τα αιτήματα της τρανς κοινότητας όπως έχουν κωδικοποιηθεί από το ΣΥΔ:
Read 45 tweets
19 Nov
Στις 4 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει η Ολομέλεια του ΣτΕ για την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση των συναθροίσεων κατά την πρόσφατη απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας. #thread #humanrights #echr #Covid19gr #constitution #freedomofassembly #righttoprotest
Απ' όσο γνωρίζουμε από την δημοσιότητα, στο ΣτΕ έχουν προσφύγει ένα πολιτικό κόμμα (ΜέΡΑ25), ένα σωματείο (Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και μεμονωμένοι πολίτες με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής κατά της απόφασης του Aρχηγού ΕΛΑΣ.
Η αίτηση αναστολής είχε και αίτημα προσωρινής διαταγής, το οποίο απορρίφθηκε, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε η απόρριψη του αιτήματος αναστολής, πάλι για λόγους "δημοσίου συμφέροντος", δηλαδή για λόγους δικομνομικούς που προβλέπονται από το άρθρο 52 του π.δ.18/89
Read 32 tweets
18 Nov
H Eθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αμφισβητεί την συνταγματικότητα της απαγόρευσης συναθροίσεων και τονίζει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Δικαιοσύνη nchr.gr/images/pdf/apo…
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΔΑ που αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για ζητήματα προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων αναφέρεται σε "αναστολή" του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Τονίζει ότι η αναφορά στο άρθρο 68 της ΠΝΠ δεν αποτελεί "βάση συνταγματικότητας" της απαγόρευσης.
Και εξακολουθεί να θεωρεί αδίκαστο το ζήτημα, αναφέροντας ότι η τελική κρίση της νομιμότητας και της συνταγματικότητας βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης που θα αποφανθεί σχετικά.
Read 4 tweets
18 Nov
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ "SMS" ΣΤΟ 13033 ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αυτό το αστείο, που έχει διαψευσθεί η κατακράτηση των SMS από τον ένα υπουργό, αλλά το άλλο υπουργείο ανακοινώνει πόσα SMS εστάλησαν την μία ή την άλλη ημέρα πρέπει να τελειώσει. #GDPR
πάρχουν ήδη σοβαρότατες "τρύπες" στην προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την συλλογή των SMS μετακίνησης κι αυτό φαίνεται από την ίδια την "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" που έχει δημοσιοποιήσει η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για τα μηνύματα που στέλνονται
στο 13033. Η πολιτική αυτή είναι αναρτημένη εδώ:
forma.gov.gr/docs/data-prot…
Read 23 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!