#رشتو
اهالی #آذربایجان و #قفقاز تا قرن پنجم و ششم غالباً پیرو دین #زرتشتى - #مسیحى از کلیسای #ارمنی#گرجی و #نستوری بودند و به حاكمان و امراى #مسلمان جزيه پرداخت ميكردند. در اوایل قرن ششم گروهی از #اکراد سنجار زیر فرمان امیر ادهم به آذربایجان تاختند و بر آنجا استیلا یافتند ١/٧
و #مسلمانی را آنها در سرزمین مزبور (#آذربايجان و #قفقاز رواج دادند.
ولى با اين وجود وقتى سفرنامه #ماركوپلو را كه بعد از گذشت حدود ١٥٠ سال از آن واقعه نوشته شده است را مطالعه ميكنيم متوجه ميشويم #اكراد #سنجار در اين كار موفقيت زيادى كسب ننموده اند. ٢/٧
#ماركوپلو در اواخر قرن هفتم قمرى زمانيكه #تبريز مقر اصلى #ايلخانان به فرماندهى آباقاخان بود وارد اين شهر شده و در سفرنامه اش اطلاعات بسيار مفيدى از اوضاع اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى آن زمان تبريز و #آذربايجان به خواننده ارائه ميدهد. در آن زمان با سقوط #بغداد ٣/٧
و افول رونق آن، #تبريز اهميتى بيـش از پيش يافته بـود. بويژه كه جاده تجارتى #هندوسـتان به #قسطنطنيه درآن ايام از اين شهر ميگذشت. او ميگويد: #تبريز از چنان موقعيت خوبى برخوردار است كه كالاى بازرگانى از هندوستان و بغداد و #موصل و #هرمز و جاهاى ديگر به آسانى وارد شهر ميشود... ٤/٧
مردم از راه داد و ستد و پيشه ورى روزگار ميگذرانند و پيشه ورى عبارت است از پارچه بافى به انواع گوناگون، پارچه هاى گرانبها از زر و ابريشم بافته ميشوند. در اينجا سنگها ومرواريدهاى گرانبهايى هم خريد و فروش ميشود و داد و ستد در شهر بسيار خوب است و بازرگانان مسافر ٥/٧
بــه سودهاى كلانى ميرسند. او درباره تركيب جمعيتى #تبريز و #آذربايجان و #قفقاز مينويسد؛اكثر ساكنين اين مناطق از #زرتشتي ها ( كه به زبان پهلوى سخن ميگويند) و #ارمنيان نستورى ، #يعقوبى ها و#گرجى ها و #محمدى ها ( اشاره به مسلمانان اهل سنت دارد) ميباشند و البته ٦/٧
از #تركها نيز بعنوان امراى #نظامى ياد ميكند.اما ٢قرن بعد از سفر #ماركوپلو به #آذربايجان وقتى در سال ٩٠٧ #شاه اسمعیل در #تبریز بر تخت #سلطنت جلوس نموده است در همان سال ضمن خطبه سلطنت وقتى جمله: اشهد ان علیاً ولی االله را ضمیمه اذان ميكند اکثر ساكنين #تبریز اهل سنت بودند ٧/٧

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with avestajam

avestajam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Avestajam1

13 Jan
هميشه شاهد آن بوده ايم كه عده اى #سلطنت_طلب مردم را بخاطر تماشاى تصوير #امام در ماه مورد نكوهش قرارداده و #ملت #ايران را محكوم و مستحق چنين حكومتى دانسته اند. ولى يك شخصى كه كارش با #تاريخ است بايد زواياى ناديده را بررسى نمايد. ١/٤
در اسناد #ساواك اسم مستعار امام #خمينى نمكدان بود. در يكى از اسناد ساواك آمده است نمكدان را بجاى موز به ماه بفرستيد. در اينجا منظورشان تبعيد امام به هند بوده و منظور از ماه نجف. يعنى قبل از خروج #شاه از #ايران كه عده اى از دوستانم آنرا بزرگترين خطاى شاپوربختيار دانسته اند، ٢/٤
شاه خودش فهميده بود كه جايى براى ماندن در #ايران ندارد. سيستم هاى امنيتى هم ميدانستند كه شاه به دلايل شخصى حال مقاومت كردن ندارد و قبل از همه سازمانها فروپاشيده بود. تمامى نظام ها و حكومتها را سيستم هاى امنيتى و اطلاعاتى سرپا نگه ميدارند. ٣/٤
Read 4 tweets
16 Oct 21
#رشتو

جناب آقاى #ضرغامى من بعنوان يك #شهروند عادى خجالت ميكشم به شما كه وزير ميراث فرهنگى اين مملكت هستيد نقش و اهميت #تخت_جمشيد در تاريخ #ايران و جهان و اعتبار بخشى آن به هويت #ملى #ايرانى را يادآورى و تفاوت آن با محصولات كشاورزى را برايتان توضيح دهم.١/١٣
آقاى وزير #تخت_جمشيد از اينرو در تاريخ بشرى اهميت دارد كه در دوران باستان قدرت هر فرمانروايى با اندازه بناهايى كه ساخته ميشد مورد سنجش قرار ميگرفت و اندازه و عظمت بناها نيز ارتباط مستقيم با شمار بردگانى داشت كه آن جوامع به خاطر داشتن بعضى خصوصيات غير انسانى توانسته بودند ٢/١٣
انسانهاى بيگناه و بيشمارى را به اسارت خود درآورند و براى چندين نسل از نوجوانى تا لحظه مرگ از ايشان در پاى اهرام جيزه #مصر و در معبد پارتنون و زئوس #آتن و همچنين ديوار #چين به بيگارى بكشند و نهايتاً وقتى برده ها با مردن از دست آن وحوش و از زندگى خلاص ميشدند تبديل به مصالح ٣/١٣
Read 13 tweets
9 Sep 21
دوستى پرسيده سال ٦٧ چطور يادت مياد؟
سال ٦٤ اول ابتدايى را شروع كردم. به اصرار پدر مادرم همزمان در كلاسهاى جزو عم شركت كردم. براى همين سه سال بعد وقتى شنيدم فضانوردى قرآن را به فضا برده است در پوست خود نميگنجيدم 🤦🏻‍♂️ ١
هم بابام و هم مادرم دوست نداشتند سر و كارم با مسجد باشد. آشنايى داشتيم كه از شاگردان آخوند شريعتمدارى بود و از او اجازه اجتهاد داشت. ولى بعد از انقلاب با اينكه خلع لباس نشده بود ولى از سهم امام هم چيزى نصيبش نميشد. تنها راه درآمدش از آموزش قران و جلسات تفسير نهج البلاغه بود. ٢
جالب اينكه جلسات ما هم مختلط بود:) وقتى سال ٦٩ براى مسابقه در مسجد ثبت نام كردم، مورد تمسخر كسانى قرار گرفتم كه صبح تا شب در مسجد محل علاوه بر حفظ جزو عم به هر كار ديگرى هم دست ميزدند. علت آن هم نحوه پوشش و موهاى بلند من بود كه هميشه و در تمامى مقاطع تحصيلى برايم مشكل ساز ميشد. ٣
Read 6 tweets
17 Aug 21
‍ بزرگترين پاشنه آشيل كشور #چين، #ايغورهاى #ترك و #مسلمان هستند كه مستعد ميباشند در ذيل هويت #تركى و #سلفى سازمان يافته و منافع #ملى چين را به مخاطره اندازند. بى جهت نبود كه اين كشور براى خنثى كردن اين خطر بالقوه كه از طرف #تركيه و #اسلامگرايان تقويت شده و ميشود ١/٦
از چند سال پيش شروع به ساخت اردوگاه ها و كوچاندن اجبارى #تركها دست زد. موضوع وقتى اهميت بيشترى مى يابد كه امروز، #طالبان #قومگرا و #اسلامگرا همسايه #چين شده است. با تمامى اعتراضاتى كه غربى ها در مورد ايغورها و #حقوق_بشر از چين ميكنند، بايد واقف به اين بود كه خود غربى ها هم ٢/٦
با چنين مخاطراتى روبرو بوده اند و اين تهديدات و موانع را در چند قرن پيش كه #حقوق_بشر، محلى از اعراب نداشت، با كوچ اجبارى و اخراج و كشتار و #نسل_كشى ها از پيش پاى خود برداشته اند.(بدترين كارنامه در اين مورد هم از آن #آمريكا و #كانادا و #روسيه و #تركيه و #آلمان و #انگليس و ٣/٦
Read 6 tweets
13 Aug 21
روز چهارشنبه بيست و دوم امرداد سال ١٢٩٧ با وساطت #فرانسه نشستی با حضور دکتر ابوالقاسم خان فرید و میرزا رضاخان افشار نماینده میرزا کوچک خان جنگلی و نمایندگان سیاسی و نظامی #انگلیس به رهبرى ژنرال دنسترويل برگزار شد و بر مبنای آن دو طرف بر سر قراردادی با هشت ماده توافق کردند.١/٤
مفاد کلی این توافق آن بود که دو نیرو مزاحمتی برای هم ایجاد نکنند! تا قواى #انگليس به راحتى به #قفقاز دسترسى داشته باشند. حالا كه با آن عكس تاريخى سفير #روسيه بحث كنفرانس #تهران گرم است، اين پرسش به وجود ميايد چرا در جنگ جهانى دوم متفقين كه ميخواستند به روسيه كمك تسليحاتى كنند٢/٤
چرا بجاى توافق، #ايران را اشغال كرده و شخص اول مملكت را تبعيد كردند؟ جداى از بهانه هايى كه #رضاشاه بدليل نا آگاهى از مناسبات بين الملى به دست متفقين داده بود، اولين و مهمترين دليل اشغال ايران خودكامگى سيستمى بود كه رضاشاه آنرا ايجاد كرده و پارلمان را از اعتبار انداخته ٣/٤
Read 4 tweets
7 May 21
در چنين روزى به سال ٣٥١ میلادی پس از ورود کنستانتیوس گالوس به انطاکیه و تلاش برای تثبیت قدرت رومیان در سوریه امروزین، یهودیان در فلسطین به هواداری از ساسانیان سر به شورش برداشتند. و به سال ٢١٢ هجری خورشیدی ابن هشام مورخ مشهور مصرى و نویسنده سیره رسولالله در بصره گذشت.
هفده شهريور به سال ١٢٨٨ سپاهیان مشروطه خواه زیر فرمان یپرم خان ارمنی و سپهدار تنکابنی تا نزدیک قزوین پیشروی کردند و در عمل شکست مستبدان را محرز ساختند. حزب ترقی خواه لیبرال هم در همین روز با رهبری عزال ممالک، لواءالدوله و شیخ محمدعلی بهجت تأسیس شد. (يپرم خان در كنار دخترش) Image
سال ١٢٩٠ مورگان شوستر آمریکایی که برای سر و سامان دادن به وضع مالی ایران استخدام شده بود، به اتفاق ١٦ نفر از همکاران خود وارد تهران شد. با تعهد خدشه‌ناپذیر شوستر به انجام وظایف، اوضاع اقتصادى ايران ميرفت كه بهبود پيدا كند ولى روسيه براى اخراج شوستر به ايران التيماتوم داد. Image
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(