Discover and read the best of Twitter Threads about #سلطنت

Most recents (11)

1/19
چرا سیستم #سلطنت مطلقه و #پادشاهی‌مشروطه از اساس مردود است و اجازه شرکت در رفراندوم در فردای آزادی #ایران را ندارد؟

پاسخ:
قطعا اکثریت بر این عقیده هستیم که تمامی افراد یک جامعه یک رای بیشتر ندارند و نظر هیچ فردی، در هیچ مقامی، نسبت به بقیه مردم ارجح نیست.
سیستم سلطنت/
2
مطلقه دقیقا بنیادش بر خلاف عبارت قبلی بنا شده و نظر شخص اول مملکت، یعنی شاه نسبت به آحاد مردم اولیت دارد(چیزی شبیه سلطنت فقیه که در حال حاضر بر ایران حکم فرماست)
این سیستم مطلقه تقریبا در دنیا منسوخ شده و در ایران هم پایگاه مردمی ندارد.
حال اگر پایگاه مردمی داشت چه؟ آیا باید/
3
به رای گذاشته شود و به عنوان سیستم حاکم انتخاب شود؟
ما وقتی از دموکراسی حرف میزنیم منظورمان لیبرال دموکراسی است. یعنی شما حق رای دادن به هر چیزی را نداری!
مثلا نمیتوانی به برده‌داری رای بدهی، یا نمیتوانی به قانونی شدن اعمال شنکنجه برای اعتراف گیری از مجرم رای بدهی و غیره.
Read 20 tweets
دوران پادشاهی #محمدرضاشاه پهلوی، ایام کوشش مستمر برای توسعه و پیشرفت کشور بود این یعنی برای گردانندگان ساختار حکومت اعم از پادشاه و دولتمردان، آینده مفهومی ملموس و روشن داشت برای این ایرانیان وطن‌دوست آینده ایران بسی مهم‌تر از حضور خودشان در عرصه قدرت بود نزد هیچیک از آنها /۱
از فروغی و ساعد و قوام گرفته تا زاهدی و عَلَم و امینی و هویدا و بیش از همه محمدرضا شاه ماندن در قدرت به قیمتِ نابود کردن آینده کشور معنی نداشت این رجال با وجود تفاوت‌های بنیادین فکری در روش حکمرانی همگی ایرانی و ایراندوست بودند و دلشان برای آینده ایران می‌تپید/۲
در مقابل اما گردانندگان حکومت اسلامی با مفهوم آینده بیگانه هستند این فرقه تبهکار و مؤمنان و جیره‌خوارانش درکی انتزاعی و سراسر هذیان‌گونه از مفهوم آینده دارند فهم این جماعت از آینده آخرالزمانی و موعودگراست در مسلک و رفتار این جماعت رابطه با زمان به گونه‌ای تعریف شده که هیچ جایی /۳
Read 9 tweets
#رشتو
اهالی #آذربایجان و #قفقاز تا قرن پنجم و ششم غالباً پیرو دین #زرتشتى - #مسیحى از کلیسای #ارمنی#گرجی و #نستوری بودند و به حاكمان و امراى #مسلمان جزيه پرداخت ميكردند. در اوایل قرن ششم گروهی از #اکراد سنجار زیر فرمان امیر ادهم به آذربایجان تاختند و بر آنجا استیلا یافتند ١/٧
و #مسلمانی را آنها در سرزمین مزبور (#آذربايجان و #قفقاز رواج دادند.
ولى با اين وجود وقتى سفرنامه #ماركوپلو را كه بعد از گذشت حدود ١٥٠ سال از آن واقعه نوشته شده است را مطالعه ميكنيم متوجه ميشويم #اكراد #سنجار در اين كار موفقيت زيادى كسب ننموده اند. ٢/٧
#ماركوپلو در اواخر قرن هفتم قمرى زمانيكه #تبريز مقر اصلى #ايلخانان به فرماندهى آباقاخان بود وارد اين شهر شده و در سفرنامه اش اطلاعات بسيار مفيدى از اوضاع اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى آن زمان تبريز و #آذربايجان به خواننده ارائه ميدهد. در آن زمان با سقوط #بغداد ٣/٧
Read 7 tweets
1/#Israel Nuclear-attack to #Iran is its long wish/plan. Stupidity to believe that“Biden/Pelosi” visit to #Vatican/#Pope is to justify the most heinous brutality/#Abortion& cia meeting with its terrorist #Taliban is to share counterterrorism plans!
@EmmanuelMacron @EU_Commission ImageImageImageImage
2/Israel is insidiously going to shape not only a new #MiddleEast,but the world, based on its HOLLOW historical dream”global #Zionist-kingdom“at the cost of people lives.
So far, Zionists’ policy to destroy the powerful states of the region has successfully progressed by
@eu_eeas ImageImageImageImage
3/proxy-wars through“ignorant-leaders/#Iraq & cia-terrorists ISIS/#Syria”. Regarding other countries, No concern about #Persian_Gulf states,but #Egypt #Turkey& #Iran are major-obstacle to achieving the Zionist dream& #War is the only solution!
@vonderleyen
ImageImageImageImage
Read 20 tweets
1/وطن بر پرتگاه!
عدلیه به جور، زمامدار به فجور، نظمیه به شرارت،
فضائل به رذائل، علم به خرافه، نخبگان به سیاهچال، عاشقان خدمت بجلای وطن و گورستان، و شیفتگان قدرت بر مسند و فریفته به رشوه و عشوه!
ارزشها فنا، انسان به خسار، و نیرنگ به ریش و سرانداز و دستار، فساد بشرع و جنایت بدیانت
2/انسانیت غریب، جامعه به زوال، وطن به دمار و خاکی سوخته!
ملت به فقر، کودک به بردگی و نسلی تباه #اعتیاد #خودکشی
خرافه بتار و پود، فکر باسارت و عوام به وهم و خیال، یکسو، دل به سرابِ تُرشیده #دین و ظهور ناجی، و دگر، اوهام دوران همایونی و ازادی عَفَنِ غرب!
#قم
3/ویرانی وطن، پیامدِ غده سرطانی #فساد ست، میراثِ همایونی، متاثر از ولع و انحصارطلبی زمامداران (کانون عفونت) و فساد و نارسایی عدلیه، بازرسی و اطلاعات (گسترش فساد)، و پیامد، غارت و حیف و میل ثروت ملی، رکود بازار، زوال بهره وری…
#ایران #اصفهان #تهران #شیراز
Read 10 tweets
نقل مشهوری است که «جمهوری اسلامی اپوزیسیون ندارد». من هم زمانی همین طور فکر می‌کرده‌ام؛ این گونه نیست.

جمهوری اسلامی اپوزیسیون‌های ۴۲ تا ۶۰ ساله - و حتی مسنّ‌تر - دارد اما برای آن‌ها، حفظ #تشکیلات خودشان، مهم‌تر از حذفِ جمهوری اسلامی است؛ به مثابه‌ی حفظ #نظام برای خمینی.
برای سازمان مجاهدین خلق، خودِ #سازمان و برای پادشاهی‌خواهان، اصلِ نهادِ #سلطنت هدف است؛ ایران برای اینان در مرتبه‌ی دوم اهمیت است. دیگر گروه‌های اپوزیسیون هم هر کدام یک نهاد یا ایده‌ی مقدس محوری دارند.
پرسش: آیا ایرانیان همیشه باید به یک چیز مقدس دخیل ببندند؟ 👇(۲)
بگذارید موقعیت را از زاویه‌ای دیگر تحلیل کنیم:
فرض کنیم همین امروز، در یک انتخابات آزاد، هم #مجاهدین_خلق حق شرکت در انتخابات داشته باشند؛ هم پادشاهی‌خواهان، هم چپ‌ها و هم #جمهوری‌خواهان سکولار. به نظرتان این گروه‌ها به عنوان #حزب می‌توانند در کنار هم کار کنند؟
👇(۳)
Read 11 tweets
#رشتو
درباره‌ی سلطنت‌طلبی - #مسعود_رجوی

اولا- #سلطنت، نه در تعریف ملوکانه آن، نه در عملکرد و نه در سابقه‌ی #تاریخی ، هیچگاه امری طلبیدنی و موکول به خواسته و را مردم نبوده است. بنابراین چیزی به نام سلطنت‌طلبی از اساس موضوعیت ندارد.
انگلیسی‌ها هم اول می‌خواستند سلسله #قاجار را منقرض کنند و #رضاخان را با الگوبرداری از ترکیه بعنوان رئیس جمهور روی کار بیاورند اما مخالفت نیروهای ملی و رجال بزرگی مثل مدرس و #مصدق این برنامه را به شکست کشاند و ان را به بایگانی سپرد.
اما از بد روزگار و تحت حمایت انگلیسی‌ها، مدتی بعد پروژه به سلطنت رساندن رضاخان سردار سپه به اجرا در آمد که جزئیات آن در کتاب‌های تاریخ آن روزگار نوشته شده است.
ثانیا- جبهه‌ی مردم ایران، همچنان که نمی‌پذیرد #خمینی و #خامنه‌ای نمایندگان و ولی‌امر خدا باشند،
Read 6 tweets
1/ملتی رنجیده و مرعوب از جور و فساد شرع،بامید فَرَج، بیخبراز پیوند فرصت طلبان دغلباز دین وسلطنت/طرّارانِ انسانساز و ایرانساز،در سوق #ایرانیان ازچاله به چاه!
دوقطبی کاذب وجنگ زرگری/اسلام-کفر،#اصلاح_طلب-#اصولگرا، گلوبالیست-انتی گلوبالیست، ترفندیست کهن، سرگرمی عوام و استمرار فساد ImageImageImageImage
2/ویرانی وطن پیامد زمامدارانی ست گماشته وجیره خوار اجنبی،از درباریان تا ۴دهه حاکمیت شجره خبیثه #خط_امامی، غارتگران مجیزگوی الهندی الخمینی، خِبره در سالوسی، عامل به جنایت، شهره به تن پروری و فساد مالی اخلاقی و پنهان در پرده موهوم خودساخته اصولگرایی
#اصفهان
ImageImageImageImage
3/بیرقهایی متمایز از یک تیره و تبار، درجَلا، بدشمنی و هتاکی، درخفا، سر به یک اخور
و غلام حلقه بگوش اوباش cia mi6 از سفارت نوردی و اتش جنگ تا خودمحصوری و خودتحریمی، و رویتِ دُمِ خروس در هدف مشترک، استمرار غارت در نمای عوامفریبانه #سلطنت!
#تهران #شیراز
ImageImageImageImage
Read 16 tweets
1/حاکمیت #دین و #سلطنت دو روی یک سکه مندرس منسوخ ست، احکام منقرض عهد عتیق و مناسک/اداب مضحک قرون وسطی، زبان برکذب، عمل به ریا/روضه وعوامفریبی، و هدف، #سودجویی
#ایران
#اصفهان
#تهران #شیراز
#تبریز
#احمدی_نژاد
#دانشجو #دانشگاه
#زاهدان #کردستان #لرستان
#زنجان #رشت #مازندران #گیلان ImageImageImage
2/هردو بر مرید ومرادی ست، تملق و دستبوسی نه شایسته سالاری، قائم به جهل وخرافه نه دانش ومنطق،وپیامد،تبعیض،نه عدالت. به بیانی، دروازه های تمدن همایونی و مدینه فاضله معنوی سرابیست درفریب عوام!
ولایت، خلافت، پادشاهی/#مشروطه وغیر..نسخه های متنوع اسارت واستثمار
Image
3/مخلوقاتیست برده نامیده/رعیت عوام،توسط موجودات شیادی غریبه بادانش وتلاش معروف به فرهیختگان حکومتی/اعیان،خواص
ناممکن ست #رفاه #امنیت #عدالت_اجتماعی باچکمه #پادشاه وفتوای #فقیه
گوش فلک کرست از فریاداعتراض مردم #اروپا به رسوایی مالی اخلاقی وهزینه های نجومی خاندان سلطنتی/انگلستان... ImageImageImageImage
Read 6 tweets
1/کلام نه بیحرمتی فامیل پهلوی بل درهشیاری معدود عوام #سلطنت_طلب ست، پیروی کورازاحزاب نوشکفته #سلطنت_طلبی ساخت نظام ادامه فریب #اصلاحات ست درسایه #سلطنت نواده خاندان #قاجار

#ایران
#اصفهان
#براندازم #تهران #شیراز #یزد
#تبریز
#Iran
#حصر #کرمان #اهواز #قم #البرز
#احمدی_نژاد
#دانشگاه Image
2/گریه برقبری فاقدجسد/ بافریب #دمکراسی
به بیان ساده بوی داغ کردن خرست نه کباب، وتبلیغات تهوع اور/دوران پرافتخار،خاندان ایرانساز…،ساخته فرصت طلبانیکه هر روز سینه زن یک بیرق ند، چاپلوسی خدایگان جدید وافشای منجلاب قدیم، سهمخواه تملق معاش!
بدبختی بشر، #ذوب شدن ست دراوهام #ولایت.. Image
3/ #پادشاهی #دین #ایدئولوژی..
بهترین روش حفظ دیکتاتوری نه پشتیبانی نظامی بل
۱.علم کردن #مهره_دست_نشانده_نالایق ست بعنوان رهبر مخالفین،خبره درکنترل وسرگرم کردن مردم/#ونزوئلا مهره اوباش cia..+۳۰سال رهبران سبز وبنفش وامروز نواده فیروزه ای #قاجار
۲.خلق سرطانی #مخالفین_دروغین/#سوریه، Image
Read 13 tweets
رابطه مذهب درحکومت شاهان پهلوی
دردو #رشته_توییت درموردبرخی عقاید شخصی وسیاست های اعمال شده مذهبی رضاشاه ومحمدرضاشاه #پهلوی ورابطه آنان بااسلامگرایان میپردازم وشاید پایان بخشی ازافسانه سرایی ها درموردضد مذهبی بودن آنان باشد.این رشته توییت درموردعقاید وسیاست های رضاشاه درموردمذهب👇
۲)نهاد #سلطنت نهادی سنتی است که ازعصرکهن بویژه ازعصرساسانیان درایران وجود داشته است واز زمان‌های کهن،اندیشه سیاسی حاکم برکشور،شاه راظل‌الله تلقی می‌کردبدین‌معناکه شاه سایه خدا بر روی زمین محسوب می‌شد و اوضمن برخورداری از فره ایزدی(ریشه درآیین زرتشت)با اراده خدا بر مردم حکم می‌کرد
۳)این نظام سیاسی،شاه ازقدرت نامحدود برخوردار بودومردم رعیت اومحسوب می‌شدند.این سنت نهاد پرقدرت موبدی(روحانیون زرتشتی)شکل می گیرد و پس ازصفویه نیز این نوع ارتباط وتعامل دو نهادسلطنت وروحانیت همواره بر قرار بوده است.تعاملی هم از سر اعتقاد و هم از سرمصلحت اندیشی.امادرمورد #رضاشاه 👇
Read 26 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!