, 38 tweets, 38 min read Read on Twitter
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Het aardige van die toetscode is dat ze vooral berust op abbb: in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur. Fair play, enz. Zie het proefschrift van Job Cohen, dat ik gescand beschikbaar heb gemaakt (met instemming van Job) benwilbrink.nl/projecten/toet…
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Misschien is dat ook de reden dat bijvoorbeeld de NVE (Vereniging Examens) de uitdaging niet is aangegaan: toets-specialisten denken in termen van betrouwbaarheid en validiteit., niet in termen van eerlijkheid. In het onderwijs gaat het om eerlijkheid, om tal van redenen!
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad L. M. C. M. Cremers-van Wees, J. W. M. Knuver, H. J. Vos, & W. J. M. Van der Linden (1998). ‘Model gedragscode toetsen, beoordelen en beslissen in het voortgezet onderwijs’ OCTO. isbn 9036510899 Scan van deze code: ben-wilbrink.nl/Model_gedragsc…
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 1a. De leraar neemt bij het toetsen, beoordelen en beslissen de binnen de school en vaksectie geldende regels in acht voor zover deze niet in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving of deze gedragscode. [Voor toelichting op ieder artikel: zie de code]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 1b. De leraar maakt leerlingen tijdig bekend met de door hem gehanteerde werkwijze omtrent toetsen, beoordelen en beslissen. [Mijn opmerking: leerlingen mogen niet voor verrassingen komen te staan. Dit valt onder wat Adriaan de Groot bepleitte in 1970 benwilbrink.nl/publicaties/70… ]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 1c. De leraar zorgt ervoor dat bij het beoordelen van toetsresultaten gelijke gevallen gelijk behandeld worden. [‘in de beoordeling van resultaten op een kennistoets de houding of motivatie van een leerling niet meewegen’] [lln soms specifiek behandelen voor gelijke kansen]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 1d. De leraar overlegt waar nodig inzake toetsen, beoordelingen en beslissingen over leerlingprestaties met collega’s of andere leden van de schoolorganisatie. [de toelichting noemt voorbeelden]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 2a. De leraar is zorgvuldig in de afstemming van de gekozen of zelf ontwikkelde toets op de inhoud en het niveau van de leerstof. [Opm: een sterkere eis dan auteurs doen voorkomen. Dit sluit uit dat verschillen in IQ een rol spelen, zoals bij PISA en contextrekenen het geval is]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 2b. De leraar kiest een adequate toetsvorm. [‘bijvoorbeeld een proefwerk dan wel werkstuk’]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 3a. De leraar zorgt voor een zorgvuldige instructie voorafgaand aan de toetsafname. [[Opm.: in de weken/dagen voorafgaand, niet onmiddellijk voorafgaand! in feite een aanvulling op 1b. WOver welke stof zal de toets gaan, enzovoort]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 3b. De leraar zorgt voor een zorgvuldige afname van de toets, [Opm: spieken tegengaan; voldoende tijd geven; zonodig verduidelijking geven. Onderschat dit niet, in universiteiten gaan veel beroepsprocedures over tekorten in zorgvuldigheid, zie Job Cohen 1981 ‘Studierechten’ ]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 3c. De leraar voorkomt oneigenlijk gebruik van toetsen. [pas op met onverwachte overhoringen en huiswerkcontrole] [Opm.: de bevoegdheid om te toetsen en beoordelen mag alleen daarvoor worden gebruikt, dus niet straffen over de boeg van toetsen, of andere rare fratsen]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 4a. De leraar zorgt bij het gebruik van gestandaardiseerde toetsen voor het correct toepassen van de voorgeschreven scoringsregels en voor correcte interpretatie van de resultaten. [Opm.: toetsen met landelijke normen (ook CSE). Interpretatie vergt testpsychologische kennis]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 4b. De leraar stelt zorgvuldige scoringsprocedures op voor zelfgemaakte toetsen. [Opm.: maar het is niet de bedoeling dat dit ontaardt in toetsbureaucratie] [Opm.: ga eerlijk om met bezwaren van lln. Dat is lastig, zoals het CvTE telkens laat zien. Toch doen.]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 5a. De leraar zet de score zorgvuldig om in een cijfer. [Opm: lachen, alsof cijfers nodig zijn voor onderwijs. Afijn, ‘zorgvuldig’ is eerlijk en rechtvaardig, zeker niet bureaucratisch. De makke: op cijfers worden lln afgerekend, wat niet fijn is, en niet zoals het zou moeten]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 5b. De leraar is bereid om, wanneer leerlingen of hun ouders hierom verzoeken, de procedure voor het omzetten van de scores in een cijfer kenbaar te maken. [Opm: vanzelfsprekend, maar eeuwenlange praktijk: leraren vermijden gedoe over cijfers door te schuilen achter regeltjes.]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 5c.: Als de leraar afwijkt van een voorafgaand aan de toetsafname opgestelde norm dient hij dit,met redenen omkleed, bekend te maken aan de leerlingen en, op hun verzoek, aan de ouders van de leerlingen. [Opm.: Raar. Afwijken mag natuurlijk alleen ten gunste van lln., zie Cohen]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 5d. De leraar voorkomt dat normbijstelling onterecht de prestaties van (individuele) leerlingen benadeelt. [Opm. Op dit moment ligt bij de Hoge Raad een zaak tegen het CvTE over zo’n onterecht normbijstelling: benwilbrink.wordpress.com/2017/09/20/exa… ] 1/2
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 2/2 Naar mijn oordeel schiet de toelichting op dit artikel schromelijk tekort. Normbijstellingen kunnen verdraaid vervelend zijn, Job Cohen (1981) gaat er uitvoerig op in. Als scoringsregels bekend zijn bij lln, kunnen ze niet zomaar achteraf gewijzigd: schending vertrouwen.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 6a. De leraar moet binnen redelijke termijn na de toetsafname een beoordeling geven en bekend maken. [Opm.: in de praktijk lukt dat dus vaak niet, vandaar de regel. Wordt er niet veel te vaak getoetst? Zorgvuldig nakijken is niet van onschatbare waarde, zijn er alternatieven?]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 6b. De leraar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke toelichting op de toetsresultaten naar de leerlingen. [Opm.: Dit is toch wel een puntje. Het moet geen corvee zijn, maar passen in het onderwijs. Problematiseer dit eens! benwilbrink.nl/publicaties/04… ]<li>
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 6c. De leraar biedt leerlingen de mogelijkheid om beoordelingen van leerprestaties in te zien. [Opm.: Dit is te slap. Er kan best eens reden zijn afgenomen toetsen tijdelijk geheim te houden; stelregel moet toch zijn dat geheimhouden op gespannen voet staat met gewenste openheid]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 6d. De leraar is bereid, op verzoek van een leerling of collega’s uit vaksectie of directie, de beoordelingen van leerlingprestaties te bespreken. [Opm.: De toelichting is partijdig, alsof de leraar gelijk heeft. Protesterende ll. heeft altijd een punt, ga er serieus op in]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 6e. De leraar voorkomt oneigenlijk gebruik van toetsresultaten. [let op privacy] [Opm: besef dat een toets slechts een steekproef is, dat ieder cijfer dus een ruime onzekerheidsmarge heeft; oordeel dus terughoudend in bv. de lerarenvergadering]
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad 7a. De leraar ziet erop toe dat beslissingen over individuele leerlingen zorgvuldig tot stand komen. [Opm.: dit artikel ziet op bv. de rapportvergadering, waarin iedere leraar zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen.‘Vijven en zessen’ zeg maar, A.D. de Groot] #eerlijk

einde
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Het onderzoek achter deze code is verslagen in: L. M. C. M. Cremers-van Wees, J. W. M. Knuver, H. J. Vos & W. J. M. Van der Linden (1998). Toetsen, beoordelen en beslissen in het voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van een gedragscode voor leraren. Enschede: OCTO. isbn 9036510902
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad O.a. zijn twee conferenties belegd met leraren, leerlingen, lerarenopleiders, schoolleiders, leden van examencommissies, dus de mensen die met de modelcode te maken zouden krijgen. Daar zijn o.a. 15 casus grondig besproken. Ik zal er een aantal vermelden.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Op een panelbijeenkomst met deskundigen werden stevige noten gekraakt over een eerste concept-tekst van de model-code, die ging vooral uit van toetstechniek, terwijl het juist de bedoeling was dat de code tot eerlijker beoordelen zou moeten aanzetten. Die draai is gemaakt, prima.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 3. Het werkstuk van Sahar, voor handwerken, is na inlevering zoekgeraakt. De lerares kan het dus niet beoordelen, en vraagt Sahar een nieuw werkstuk te maken. Sahar weigert dat, zij heeft het niet zoekgemaakt. De lerares geeft Sahar een ‘4’ voor handwerken op het rapport.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 5. Roos maakt een proefwerk Engels onvoldoende. Zittenblijven dreigt. De ouders vragen het gemaakte werk op, en vinden dat de leraar in redelijkheid er geen onvoldoende voor had kunnen geven. De leraar wordt onzeker van de argumenten van de ouders, en geeft een voldoende.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 7. “Een leerling spiekt tijdens een proefwerk. Als de leraar er achter komt moet de leerling het proefwerk afbreken en wordt de klas uitgestuurd. De leraar kijkt het tot dan toe gemaakte proefwerk niet na en geeft resoluut een één.”
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 10. Vrijwel de hele klas maakt een proefwerk Frans onvoldoende, 10 lln. zelfs een één. De leraar zegt dat de lln. de stof niet hebben geleerd. De lln. zeggen dat het proefwerk veel te moeilijk was. De leraar houdt voet bij stuk. Voor 5 lln. betekent dit: zittenblijven.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 11. De meeste lln. hebben een van vijf opgaven in een proefwerk scheikunde niet begrepen. De leraar laat deze opgave weg uit de beoordeling. Nadine krijgt een onvoldoende, maar zij had deze opgave juist wél begrepen. Het is het enige proefwerk in dit laatste semester.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 13. Pim en Arnoud hebben verschillende leraren Nederlands, maar moeten hetzelfde werkstuk maken. Ze gaan dat samen doen. Arnoud krijgt een acht, Pim een zes. Voor hetzelfde werkstuk! Pim protesteert, maar zijn leraar gaat niet in discussie, dreigt zelfs met een onvoldoende.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 15. Reint heet de gewoonte gemaakte proefwerken klassikaal uit te delen in de volgorde van hoogste naar laagste cijfer. Hij indt dat nuttig voor de slechtst presterende lln. omdat ze voor hun klasgenoten op hun slechte resultaat worden gewezen: gaan ze beter hun best doen.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 17. In de overgangsregeling van de schooltellen cijfers van ieder van de rapporten even zwaar mee. Emina presteerde slecht aan het begin, en heeft ook nog een eindcijfer 4 voor gym. Haar gemiddeld eindcijfer is 5,1. Ze blijft zitten.
@hhermanus @Charlotte9999 @bijlesduits @VO_raad Casus 0. 2eklasser Ties is met verlof afwezig (grootouders 50 jaar getrouwd) wanneer er een proefwerk biologie wordt afgenomen. Dat proefwerk blijft staan als niet gemaakt, zijn leraar schrijft er een ‘1’ voor op. Eveneens slachtoffer van dat proefwerk Frans geeft hij het op.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!