, 14 tweets, 4 min read
My Authors
Read all threads
1991 införde EU det europeiska vapenpasset (där det noteras vilka vapen innehavaren av passet har licens för) så att jägare och skyttar utan extra byråkrati skulle kunna åka på exempelvis jaktresor eller tävligar i andra EU-länder.
Sedan EU-inträdet har därför svenskar kunnat resa på jaktresor och åkt på skyttetävlingar i andra länder utan att behöva planera lång tid i förväg och utan särskilda kostnader eller byråkratiskt krångel.
Sverige har dock alltsedan EU-inträdet 1995 vägrat att acceptera EU-vapenpasset. Sverige är därmed det enda EU-land där jakt och skytte bedrivs som inte accepterar EU-vapenpasset.
Istället kräver man att den som exempelvis vill komma hit för en skyttetävling eller som jaktturist först söker ett införseltillstånd. Det kostar 750 kronor och handläggningstiden är ofta flera månader.
För den som kommer från ett EU-land består den kontroll som sker innan ett införseltillstånd utfärdas endast av att man ser om den sökande har ett EU-vapenpass. (det är ju inte så att svensk polis kan göra slagningar i ex belgiska eller tyska misstankeregister.)
Den som har EU-vapenpass där det aktuella vapnet är infört får införseltillstånd. I praktiken är skillnaden endast avgiften och väntetiden.
Riksdagen beslutade i juni (genom ett tillkännagivande) att Sverige skulle acceptera EU-vapenpasset. Regeringen har dock inte agerat med anledning av riksdagsbeslutet.
Moderaten @StenBergheden har därefter i en skriftlig fråga till inrikesminister Damberg undrat vad som pågår och när beslutet ska effektueras. riksdagen.se/sv/dokument-la…
@StenBergheden Damberg har nu svarat. Han svarar inte på Berghedens fråga om när vapenpasset ska börja accepteras, utan uttrycker sig istället på ett sätt som indikerar att regeringen inte har för avsikt att följa riksdagsbeslutet.
@StenBergheden Att Sverige inte accepterar vapenpasset motiverar Damberg med att "det finns medlemsstater som inte uppnår samma höga skyddsnivå i sin lagstiftning vad gäller exempelvis kontroll och tillståndskrav för innehav av skjutvapen som Sverige."
@StenBergheden Svaret från inrikesminister Damberg föranleder två följdfrågor (förutom den uppenbara om inte regeringen borde följa riksdagsbeslut):
@StenBergheden 1. Exakt vilka länder är det som Damberg syftar på när han menar att vissa EU-länder inte har godtagbar kontroll? (Den kan nämnas att Sten Bergheden frågat om detta tidigare (frågan ställdes då till Ygeman) men inte heller då fick något svar)
@StenBergheden 2. Om det är så att det finns EU-länder som inte har adekvat kontroll, varför får de som kommer från dessa länder ta in sina vapen i Sverige om de förutom att visa upp EU-vapenpasset (som ju är det enda som kontrolleras) också betalar 750 kronor och väntar, låt säga 3-4 månader?
@StenBergheden Tidningen @JaktJagare skriver om @StenBergheden fråga (och om Dambergs inte helt glasklara svar) här jaktojagare.se/kategorier/akt…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Erik Lakomaa

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!