Discover and read the best of Twitter Threads about #sharada

Most recents (2)

#ಭಾಷೆ , #ಲಿಪಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಳಿಃ🧵
#ಸಂಸ್ಕೃತ ವೊಂದೇ ಏಕೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಮೊದಲು ಲಿಪಿಯಿರಲಿಲ್ಲ(ಇರುವುದಿಲ್ಲ)-ಏಕೆಂದರೆ ಮಾತು ಮೊದಲು ಬರೆಹ ನಂತರ. #ಕನ್ನಡ ದ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯಶಕ 2-3 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣವೇ? ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 1/n
3 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದರು ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಊಹೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಹಾಗೇ. ಲಿಪಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನರಿತ ಮೇಲೆ ಬರೆವಣಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದರ ನಂತರವೂ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯೂ ಜೊತೆಗೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಮುದ್ರಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಯ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. 2/n
ಪಾಣಿನಿಯ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೆ ಲಿಪಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಆಸಕ್ತರು ವಾಸುದೇವ ಶರಣ ಅಗ್ರವಾಲ ಅವರ India as known to #Panini ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು. ವ್ಯಾಸ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯರು ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ -ಅವರು ಪಾಣಿನಿಗೂ ಹಿಂದಿನವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಿರಬಹುದೆಂಬ ಊಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. 3/n
Read 12 tweets
Historical Buddhist statue at the Mes Aynak site in #Kabul, #Afghanistan, #Buddhism
Centuries old "Ekamukhalinga " ( Lord Shiva) in #Afghanistan , now in #Kabul Museum !
#Hinduism
Read 79 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!