, 27 tweets, 9 min read Read on Twitter
#curriculum_nu OT rekenen en wiskunde. 100+ blz. Het valt wel mee, hoor. Bijvoorbeeld de zin “Het OT vindt het heel belangrijk dat het aanbod elk moment aansluit op het niveau van elke leerling.” staat er 14 keer in, en 14 keer vraag ik me af: waarom is dit geen open deur, dan?
Oké, waar zal ik beginnen? Ik heb al een lijstje urgente onderwijsproblemen gemaakt. Daar zitten raakvlakken in met het curriculum rekenen en wiskunde. De OECD (doen af en toe ook iets goed!) wees er (2017?) op dat wiskunde zoals in vmbo deze lln benadeelt. Urgent punt, dus.
Zoals heel Nederland ondertussen weet, en anders wel na de ramp van de #rekentoets, is er een ernstige controverse over de invloed van de school van Hans Freudenthal op ons reken- en wiskundeonderwijs. Hoe gaat het OT (ontwikkelteam) daarmee om? Gewoon doen alsof dat niet zo is?
De OT-ambities voor reken- en wiskundeonderwijs zijn torenhoog, zoals ookdie van Freudenthal destijds (doel: ‘wiskundig leren denken’, wiskunde als menselijke activiteit). Even aangenomen dat de ambities geen luchtfietserij zijn, welke eisen stelt dat aan leraren(opleidingen)?
De controverse over wiskundeonderwijs gaat bijv./vooral over contexten. Een beetje context kan nuttig zijn als motivatie voor nieuwe begrippen, in de les dus. Maar contextrekenen is echt iets anders dan rekenen. Dat tot kerndoel promoveren komt neer op intelligentie als kerndoel.
Het algemene punt is dat het reken- en wiskundeonderwijs sinds, pak hem beet, de Mammoetwet, steeds verder is verdund met wat wel ‘folk psychology’ heet, nep-psychologie dus. Ieder OT wiskunde dat zichzelf serieus neemt, zal zich tot dat opvallende fenomeen moeten verhouden.
En inderdaad laat dit OT in de lijst geraadpleegde bronnen (blz. 110-2) zien dat het naast de nep-psychologische literatuur (zoals ‘De toekomst telt’) ook relevante psychologische literatuur (Ohlsson ‘Deep learning’, Willingham, o.a.) heeft gesignaleerd. Is er iets mee gedaan?
Ik ga de tekst maar eens van aantekeningen voorzien. ‘Conceptvoorstellen leergebied rekenen en wiskunde’ curriculum.nu/wp-content/upl… Met een visie op dat leergebied (is dat niet wat kortzichtig?), via essenties ervan, naar kennis en vaardigheden. OT: Over inhoud, niet over didactiek.
De vraag is dan: hoe beschrijf je inhoud van een curriculum? Dat is een epistemologische vraag. Die kwestie speelt ook bij het ontwerpen van toetsvragen benwilbrink.nl/projecten/toet… Standaard schiet vrijwel iedereen dan in de psychologische modus: wat er in het hoofd gebeurt. Maar
Maar dat kunnen we niet waarnemen! (Met wat moeite is er wel een mouwtje aan te passen: pdfs.semanticscholar.org/dbf1/d68f76ba2…) Dus overal waar het OT schrijft over begrijpen, probleemoplossen, creativiteit e.a. vaardigheden gaat het over psychologie, niet over vakinhoud. Ik ben benieuwd!
Op p. 1: “Waarom deze actualisatie van het curriculum?” Goede vraag. Bizar antwoord. In strijd met de politieke opdracht bovendien: ‘... balans in de hoofddoelen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming’ (Motie Bruins: die laatste 2 echt weglaten).
p. 3: punten uit de opdracht aan de ontwikkelteams. Mijn hemel, wie heeft dat bedacht? Afijn, ga ik geen commentaar op geven. Achterop een bierviltje had het OT zijn uitgangspunten voor de visie geformuleerd. Zo kan het dus echt niet, waar komen die punten vandaan? #willekeur
De visie. ‘Positie van het leergebied’: helder, dat kan dus! ‘Relevantie van het leergebied’: Ai. Met alle respect, maar deze tekst is niet echt zinnig. Het laatste zinnetje zet zelfs de deur open voor meer ongelijkheid in het onderwijs, als het al geen discriminatie mag heten.
Visie: De drie hoofddoelen van onderwijs. Dit is een geloofsbelijdenis, val NL daar niet mee lastig, houd het binnenshuis. Deze passage ondergraaft wat juist zo helder werd vastgelegd in de ‘Positie van het leergebied’. Ik noem dit ookwel eens ‘wiskundig imperialisme/landjepik’.
Visie: ‘Een toekomstgericht curriculum.’ De geloofsbelijdenis gaat hier verder, kennelijk gestoeld op dat verschrikkelijke SLO-rapport ‘De toekomst telt’. Dit grenst aan kwakzalverij, mijn beste OT. Voor een bespreking van dat rapport: benwilbrink.nl/projecten/toek…
Visie: ‘Karakteristiek van het leergebied’ De onderste zes (de wiskundige denk- en werkwijzen) zijn onzichtbare zaken, om het zo maar te zeggen, het is psychologie, geen wiskunde. Pseudo-psychologie. Afijn, daar zal kritiek uit psychologische hoek dus vooral op zijn gericht.
visie: ‘Versterken van samenhang binnen het leergebied Rekenen & Wiskunde’ Dit is een visie op didactiek, niet op inhoud.

visie: ‘De rol van informatietechnologie in het leergebied’ Moet ICT zo nodig gepusht worden? Stel het liever ter discussie, en kies een heldere positie.
visie: ‘Creëren van doorlopende leerlijnen po-vo’ Nou ja, een open deur. Maar toch, dit OT bevestigt tweedeling in het onderwijs: “De verhouding tussen de functionele basis en meer abstracte diepgang verschilt tussen uitstroomperspectieven.” #ongelijkheid #oneerlijkheid
visie: ‘Versterken van de samenhang met andere leergebieden’ Iedere keer weer verbazingwekkend zo’n enormiteit te lezen: “De leergebieden leveren aan Rekenen & Wiskunde concepten die voor Rekenen & Wiskunde contexten vormen.” Hoezo? Rekenen in zaakvakken hoort bij zaakvakken.
Visie (laatste par.): ‘Een compact curriculum’ Dit is een visie op het verder uitkleden van het reken- en wiskundeonderwijs. Opdracht is een inkorting van 30%? Ik begrijp dat niet. Hoe dan ook: hier ontspoort van alles, @NVvWiskunde let op uw zaak! #stormbal
Ik voeg de tekst van een ander draadje toe, en wel over wat eigenlijk, mijns inziens, de grote problemen in/met het onderwijs zijn waar het onderwijsveld en de politiek voor staan. Hier en daar is er raakvlak met @curriculum_nu maar dat toont vooral hoe cu_nu niet urgent is.
6. Daar komt dan nog een puntje bij: we stevenen af op volledige werkgelegenheid in Nederland, dat betekent dat die lange onderwijstrajecten (50% hoogopgeleid, verborgen werkloosheid) economisch kostbaar beginnen te worden (BNP onder druk; studenten: gederfd inkomen hoger).
7. Wiskunde is een glashelder vak, is overal ter wereld ongeveer hetzelfde; in beginsel ligt de stof vast, behalve diepgang en uitgebreidheid en zo. Hervormers verstoren de harmonie door er allerlei flauwekul-contexten bij te slepen. --> E.D. Hirsch, Jr. ‘Why Knowledge Matters’
7b In verwarring over probleemoplossn en transfer menen hervormers dat contexten telkens ‘nieuw’ moeten zijn. In ronde tafel voor de OC van de TK 4-12-2013 heb ik uitgelegd dat toetsen volgens dat principe ‘assessment centers’ zijn: SELECTIETESTS. benwilbrink.nl/projecten/hoor…
7c Wiskunde is juist zo’n prachtig vak, onderwijsfilosofisch bekeken, en dan breken hervormers dat af door inhoudelijke chaos—contexten—bij te mengen. Het urgente onderwijsprobleem is algemeen: aantasten of compleet ontbreken van gemeenschappelijke inhoud, ‘Core Knowledge’ Hirsch
7d Ik kom pas laat op dit punt van geharmoniseerde onderwijsinhoud, ik werd er door de blog van Martin Ringenaldus opmerkzaam op gemaakt diesdiemdocet423493267.wordpress.com/2019/05/16/mac… Ik ben bang dat GGD van voorstellen van @curriculum_nu juist is: alles mag, behalve een Core Knowledge voorschrijven.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!