, 15 tweets, 7 min read
My Authors
Read all threads
Känner mig alldeles matt efter att ha granskat nedskärningarna på de olika skolpengarna i Stockholms stad som ska klubbas 12 december. Jag tycker ni ska kolla igenom den här ranten. Det här är hemskt. insynsverige.se/documentHandle…
Först: SKR:s ekonomer har räknat på vad kommunpolitiker borde öka budget med 2020 för att kompensera för genomsnittliga kostnadsökningar för lön och inflation. De har kommit fram till att kommunerna behöver öka budget med 2,7 %. Nu ska vi se vad budgeten i Stockholm innebär.
Förskola 1-3 år (2020 till vänster, 2019 till höger)

Ökning med 0,89 % = nedskärning med 1,81 %
Förskola 4-5 år

Ökning med 0,89 % = nedskärning med 1,81 %
Grundskola

Här ska man jämföra "peng 2020" med "peng 2019". Hyreskostnadernas andel av budget ökar (något @tsbalans varnade för redan i våras) vilken gör att nedskärning i "peng" ökar trots högre tilldelning i budget.

Ökning 0,89 % = nedskärning 1,81 %
@tsbalans Fritidshem

Ingen ökning av pengen 2020 = nedskärning med 2,7 %
@tsbalans Tillägg annat modersmål

Ökning 0,89 % = nedskärning med 1,81 %
@tsbalans Tillägg nyanlända

2020 i den övre tabellen. Nytt sätt att lägga ut ersättningen mellan olika år men samma snittsumma per behovsgrupp = nedskärning 2,7 %
@tsbalans Grundsärskolan

Krånglig uppställning men förändring av "peng i %" (ökade hyreskostnader på grundskolan) gör att snittuppräkningen blir ca 0,7 % = nedskärning med 2 %
@tsbalans Gymnasieskolan

Gymnasieskolans anslag minskade med 0,1 % i kommunens övergripande budget. Kolla själva hur det slår på de olika programmen = nedskärning 2,8 %
@tsbalans Kommer ni ihåg förra gången jag skrev om Stockholms stads budget och bad folk pinga in kollegor?
@tsbalans När jag gjorde det fylldes inkorgen med lärare som berättade om att de inte vågade skriva öppet om sådant här
@tsbalans Så ni kan väl skicka DM med den här tweeten till folk om ni vill
@tsbalans Hej
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Marcus Larsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!