Mx1h374 Profile picture
10 Dec, 18 tweets, 17 min read
#رشتو
۱.درآستانه ۲۱آذرروزی که ارتش شاهنشاهی برای نجات آذربایجان وارد تبریزشدوبه حکومت ۱ساله حزب دموکرات آذربایجان به رهبری پیشه وری پایان داد #اردوغان در
مراسمی که به مناسبت پیروزی ارتش آذری درجنگ ۴۴روزه قره باغ تدارک دیده شده بود،حضورمی یابدوشعری دررابطه باجدایی #ارس می خواند!
۲.معنای بخشی ازشعرمی گوید:رودارس را جدا کردندوآنرا باخاک پرکردند،این شعر
فولکلور آذری درزمان جداشدن آن بخش از خاک ایران دردوره قاجارسروده شده وسینه سینه توسط مردم منتقل شده است،درد جدایی آذربایجان از ایران ونقش رودارس دراین جدایی.
حالااردوغان کسی که سودای امپراتوری #عثمانی رادارد
۳.دایه عزیزتر از مادربرای آذربایجانیها شده است! اردوغان هم همانند #رژیم_اسلامی مهره #گلوبالیسم در #خاورمیانه است واهداف آنهارا درمنطقه دنبال می کند.توجه داشته باشیم ترکیه نوین توسط #آتاتورک بنانهاده شد حدود۷۵سال پیش.
درجمهوری ترکیه احزاب نقش اساسی را درسیاست ایفا می کنند.
۴.بطوریکه قبل از ظهوراردوغان چرخش #قدرت و #دموکراسی دراین کشور همواره برقراربود،چگونه ممکن است حزب Akp یعنی حزب اردوغان قدرت را ازحدود۲۰ سال پیش دردست داشته باشدوتغییری درآن ایجادنشود؟!مگراینکه دستهای پشت پرده ای از او حمایت کنند که واضح است می کنند!
۵.اردوغان پس از شکست پروژه خلافت اسلامی در منطقه اینک به سراغ #ناسیونالیسم ترکی رفته است!اصولن ایجاد جنگ در #قره_باغ دراین مقطع فرستادن پالسهای نظم جدیدی ست که وی درنظردارد آنرا رهبری کند.البته این اندیشه یعنی شکل گیری آذربایجان بزرگ درآمریکا،اسرائیل و بریتانیاهم پشتیبانانی دارد!
۶.برای اینکه این نقشه شوم راخوب متوجه شویم سری به #تاريخ میزنیم،پس ازجنگ جهانی دوم واشغال ایران توسط #متفقین وجدایی مناطق شمالی آذربایجان ازایران، از طریق حزب #کمونیست طرح ایجادحکومت درآذربایجان ایران به اجرا گذاشته شدبه همین منظورحزب دموکرات آذربایجان به رهبری پیشه وری ایجادشد
۷.#پیشه_وری درسال ۱۳۲۴ حکومت دموکرات خودرادر #تبریز ایجادکرداما پس ازخروج ارتش سرخ از #آذربایجان این حکومت که پشتوانه مردمی هم نداشت درعرض یکسال فروپاشیدوارتش به فرماندهی #محمدرضا_شاه_پهلوی واردتبریزشد وبه این غائله خاتمه داد.
البته بایدبه دلایل داخلی ایجاداین گرایش توجه کنیم
۸.فلات #ایران زمین از دیرباز و به درازای تاریخ ازقومیتهای مختلفی تشکیل شده است این قومیتهاهستندکه مفهوم ایران را زیباتر
می کنند،مگرمیشودایرانی را تصورکردکه درآن #ترک،#کرد،#لر،#عرب،#گیلک،#بلوچ و دیگر #اقوام نباشند.بنابراین همیشه دولتهای مرکزی بایدبه خواستهای این اقوام توجه کنند.
۹.نقصی که درطول تاریخ درحکومتهامیتوان دید،به طورمثال حق خواندن ونوشتن به #زبان_مادری
نمونه دیگری که درتاریخ میتوان به آن اشاره کردحکومت دموکرات #كردستان است که توسط #قاضی_محمد در #مهاباد تحت تاثیر غائله آذربایجان ایجادشد،قاضی محمدهم از همین نقص حاکمیتی درایران سوءاستفاده کرد
۱۰.و برموج مطالبه محوری اقوام که برحق هم هست سوارشده وآرزوی اربابان خود را به اجرا گذاشت،سرنوشت قاضی محمد هم جدا از پیشه وری نبود،اونیزشکست خوردو دررسیدن به اهداف خودناکام ماند،اما این هدف هنوز درجریان است.
به یاد دارم دریکی از سفرهانقشه ای را بردیوارپارلمان #کردستان_عراق دیدم
۱۱.نقشه کردستان بزرگ!
بعدهابایکی ازنمایندگان مجلس اقلیم کردستان دراین موردصحبتهایی انجام دادم که درنهایت ازنتایج حرفهایش مشخص شد
این طرح ونقشه نه درکردستان بلکه در اسرائیل کشیده شده است!
همانطورکه قبلن اشاره کردم گلوبالیستها وایادی آنها درمنطقه سخت به دنبال #تجزیه ایران هستند.
۱۲.درتفکرگلوبالیسم و #ملکه مادرآنها،ایران مشکل است نه دولتهای حاکم برآن !
عزیزان ایران درطول تاریخ سرزمینی ست #باستانی و #استراتژیک که دشمنان بسیاری دارد،دشمنان خارجی مشخص هستندودفع آنهاسهل و آسان است،اما #دشمن داخلی رانمیتوان به راحتی تشخیص داد!
این دشمن به #زبان شما سخن می گوید
۱۳.هم لباس و هم #فرهنگ شماست وباارزشها واخلاقیات شما آشناست اومیتواندروزی بانقاب #مذهب بیاید و روزی دیگر با نقاب #وطن_پرستی و ناسیونالیسم #قومی!
اما مطمئنن با ادامه این نظام #ضدبشری و #ضد_ایرانی بیشتراز پیش باید نگران #تمامیت_ارضی ایران باشیم !

#ريتوييت_لطفا
دوستان گرامی برای نوشتن #رشته_توییت #تحلیل و #تفسیر گاهی ساعتها وقت صرف می شود،این توئیتهابرای آگاهی بیشتر لازم و واجب است،بنابراین برای دیده شدن پیام آنها همیارو همراه باشید.
با #ريتوييت به این امر کمک می کنید
هدف #فیو خوردن یا بالارفتن نیست،هدف رسیدن به ادراکی مشترک است.
۱۴.مردم عزیزباتوجه به واکنشهاواکت های که نسبت به این موضوع اتفاق افتاده لازم دیدم نکته ای را اضافه کنم.
حواسمان باشد در #زمین رژیم #بازی نکنیم!
در شرایط کنونی #نظام_اسلامی نیازدارد درداخل #انسجام و #اتحاد تاکتیکی پشت خودباتوجه به حجم تهدیدها ایجاد کند.
۱۵.اردوغان با این کار دوهدف را نشانه رفته است اول مطرح کردن هژمونی و گسترش نفوذ خود در منطقه دوم به طور غیرمستقیم #کمک کردن به رژیم در مقطع #فروپاشی.
همین دیروزادمین پیج خرافاتکده درترکیه ترور شد،همکاریهای گسترده امنیتی اطلاعاتی #اردوغان با رژیم سابقه طولانی دارد!


حمایت مایک دوران از تجزیه طلبان
بارها نوشته ام هدف ایران است
ایجاد درگیری و تنش داخلی و تقابل بین قومیتها
آیا این کمک شما به مردم ایران بود؟!
با ایجاد ترس تجزیه ایران دربین مردم شما عملن به رژیم اسلامی کمک می کنید!
برای رو نشدن دستشون سریع توئیت رو حذف کرد!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mx1h374

Mx1h374 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nibiro_

12 Dec
#رشتو
۱.النصر بالرعب

پیروزی در #ترس است !

سرلوحه عملکرد همه دیکتاتورها وسیستمهای مافیایی همین است ایجاد ترس در جامعه
اجتماع مانند بدن خود انسان عمل می کند یعنی زمانیکه تحت فشار #استرس ،ترس و ناامیدی ست نمیتواند حرکت کند وتصمیمات درست بگیرد،#افسردگی می گیرد و دچار انزوا میشود.
۲.به دنبال #منزوی شدن درلاک خودفرو می رود حالت تدافعی می گیرد و درلاک خودفرو می رود،به محیط واطرافش واکنش خاصی نشان نمی دهدزیرا هدفش تنها #بقا ست!
زنده ماندن زیر آوار این ترس موفقیتی بزرگ برای او محسوب می شود وقتی هرروز فضای #مرگ تزریق می شود #زنده ماندن پیروزی بزرگی ست !
۳.پس بنابراین درچنین وضعیت درمانده ای که #جامعه دچارآن است بایدهرروز این ترس درآن اجتماع #تزریق شود.
کسانی که سعی می کنندچنین وانمود کنند که باآمدن بایدن مشکلات اقتصادی مردم ایران برطرف میشودبسیارجاهل ونادانندیا اینکه خائنند!
این فشارواسترس و ترس برروی مردم همیشه باید حفظ شود!
Read 13 tweets
9 Dec
#رشتو

۱-تحریم #جامعه_المصطفی از سوی دولت ترامپ یکی از بهترین #تحریم هاست که اصولن باید سالهاپیش انجام میشد.

این نهادبازوی #ائدولوگ رژیم است که درپوشش نهادهای مذهبی و تبلیغات مذهبی میلیاردها دلار پول جابجایی می کند،نهادی فوق العاده امن برای #پولشویی!
۲_گستره فعالیتهای این نهاددرظاهر #مذهبی بسیاروسیع است از #چین گرفته تا #آمریکا ،از #واتیکان گرفته تا #نجف!

بودجه هنگفتی برای #عضو گیری در این سازمان درسراسر جهان خرج می شود،هدف اصلی سازمان گسترش #مکتب_شیعی ست که البته افکار #تروریستی از این طریق انتقال می یابد.
۳_تقریبن در تمام کشورهای حوزه نفوذ وپایتختهای آن کشورها این نهاد نمایندگی فعال دارد.
کارخانه ای عظیم برای تولید #خرافات شیعه و کاربرد عملی آن در جوامع!
تمامی مفاهیم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی نظام دراین مکان تئوریزه می شودازجمله #مهدویت و نحوه پیاده کردن اصول آن در یک اجتماع مهدوی.
Read 4 tweets
8 Dec
رسوایی جدید حزب دموکرات؛ سیاستمداران حزب دموکرات در دام جاسوس چینی

کریستین فَنگ که با نام “فنگ فنگ” نیز شناخته میشود از طرق شرکت در کمپین های جذب سرمایه، شبکه سازی های گسترده و ایجاد روابط رمانتیک و جنسی توانست با سیاستمداران امریکایی ارتباط ایجاد کند. Image
او به خصوص با نماینده دموکرات کالیفرنیا “اریک سوال وِل” توانست نزدیک بشود. ابتدا در سال ۲۰۱۱ به عنوان دانشجو در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ثبت نام کرد، سپس با سیاستمداران امریکایی آشنا و دوست شد.
اوبارهابانماینده “سوال وِل” دررویدادهای سیاسی دیداربه جذب سرمایه برای کمپین انتخاباتی اش کمک وحداقل یک کارآموزدر دفترکارش قرار داد.اوهمچنین برای دیگر نماینده دموکرات “تولسی گَبِرد”جذب سرمایه کردو براساس گزارشات با چندین شهردار روابط عاطفی و جنسی داشت.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!