, 20 tweets, 4 min read Read on Twitter
1/20 Antropologen hebben het ontstaan van verschillende interessante religies beschreven met als bekend voorbeeld de cargocults in Polynesië. Wij leven nu ook in een tijdperk waarin spontaan een religie ontstaat, de klimaatreligie.
nl.wikipedia.org/wiki/Cargocult
2/ De hogepriesters van de klimaatreligie zijn de klimaatwetenschappers, die met hun modellen het naderende onheil kunnen zien; iets dat voor gewone stervelingen niet is weggelegd.
3/ Veel mensen nemen voetstoots aan dat die modellen wel zullen kloppen, maar dat zouden ze niet moeten doen, want die modellen zijn nogal wankel. Vandaar ook de agressie tegen dissidenten die het paradigma uitdagen.
4/ Het geloof in die modellen is vooral een uiting van menselijke hoogmoed. Ga maar na wat er met die modellen allemaal gemodelleerd moet worden.
5/ Het binnenste van de aarde moet gemodelleerd worden, met zijn stromingen van vloeibaar gesteente en vloeibaar metaal. En ook het aardmagnetisch veld dat daarmee samenhangt en de invloed van de zon op aarde mede bepaalt.
6/ Ook de werking van de zon en verschijnselen als zonnevlammen moeten gemodelleerd worden, want het is de zon die de aarde verwarmt en bestookt met geladen deeltjes, die dan weer in meerdere of mindere mate tegengehouden worden door ons aardmagnetische schild.
7/ Verder moeten de oceanen worden gemodelleerd en dat in twee dimensies, want er zijn horizontale oppervlaktestromingen, maar ook verticale circulaties van oppervlaktewater dat afkoelt en langs de zeebodem naar elders stroomt.
8/ Dan moet de atmosfeer worden gemodelleerd, met allerlei luchtlagen, stromingen en winden op een draaiende bol, verschillende broeikasgassen en ook nog de mechanismen die de wolkvorming beïnvloeden.
9/ Voorts moeten alle bronnen van CO2 en plaatsen waar CO2 geabsorbeerd wordt in kaart worden gebracht en gemodelleerd; de menselijke invloed natuurlijk, maar ook vulkanen, bossen, oceanen, enzovoort. Op heel veel plaatsen wordt CO2 geproduceerd of vastgelegd.
10/ Ook de cycli waarmee zee-ijs komt en gaat moeten worden gemodelleerd, net als de dynamiek van de ijskappen op de polen en op Groenland en van de gletsjers daar en elders in berggebieden.
11/ Dat alles moet gebeuren op aarde, met al haar grillige vormen. De vormen van landvlaktes, zeeën en oceanen en de vormen van bergketens, zowel op het land als in de oceanen. Versimpeling leidt hier tot informatieverlies.
12/ Maar het is nog complexer. Al die systemen hangen onderling samen en beïnvloeden elkaar. En wat het nog ingewikkelder maakt: veel van die systemen zijn niet-lineair chaotisch en daarmee inherent onvoorspelbaar.
13/ Het klimaat is dus een systeem van onderling samenhangende en inherent onvoorspelbare, niet-lineair chaotische systemen, zoals ook het IPCC hier beweerde:
ipcc.ch/ipccreports/ta…
ipcc.ch/ipccreports/ta…
De webpagina's zijn verwijderd, maar zie o.a.:
web.archive.org/web/2007121602…
14/ Chaotische systemen zijn systemen die zich zo gedragen dat twee extreem dicht bij elkaar liggende beginsituaties tot volkomen andere uitkomsten kunnen leiden.
15/ Die gekoppelde, niet-lineaire, chaotische systemen zijn onvoorspelbaar. Zelfs al ken je de plaats en toestand van alle moleculen op aarde en heb je een kwantumcomputer met megaveel rekenkracht, dan nog kunnen voorspellingen over langere tijd erg onzeker zijn.
16/ Als je bij wijze van spreken één molecuul verplaatst, veranderen de uitkomsten al. Daar komt het verhaal vandaan dat de vleugelslag van een vlinder weken later elders de vorming van een orkaan kan beïnvloeden.
en.wikipedia.org/wiki/Butterfly…
17/ En nu zijn er klimaatwetenschappers –de hogepriesters van de nieuwe klimaatreligie– die op basis van hun modellen beweren dat ze met redelijke zekerheid en nauwkeurigheid kunnen zeggen wat de toekomstige toestand van het klimaat zal zijn en welke invloed de mens daarop heeft.
18/ Als dat geen menselijke hoogmoed is …
Het klimaat verandert, maar dat doet het al miljoenen jaren, ook voordat er mensen waren.
De mens heeft invloed op het klimaat, ongetwijfeld.
We moeten van fossiel af en duurzaam gaan leven, verstandig.
19/ Maar de huidige klimaat wetenschap rechtvaardigt geen miljarden verslindend beleid dat op wankele modellen is gebaseerd.
En de huidige klimaatwetenschap is ook te zeer met politiek, emotie en belangen vermengd om voetstoots te vertrouwen.
20/ Het wordt tijd dat de mensen gaan zien dat de keizer misschien niet zoveel kleren aan heeft.
Of misschien beter gezegd: het wordt tijd dat men gaat inzien dat men niet weet of de keizer in de toekomst een zwembroek of anorak zal moeten aantrekken.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Dr. Jan van de Beek
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!