Discover and read the best of Twitter Threads about #KeralaFloodRelief

Most recents (10)

സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളെ പറ്റി അധികം അറിവില്ലാത്തതിനാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അധികം ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഏതാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്ന്...എനിക്ക് തോന്നുന്നത് #keralarains
Whisper ഉം Stay Free ഉം sofy pads ഉം ആണ് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ്..ലോക്കൽ ആയ ചീപ്പ് പാഡുകൾ ചിലപ്പോൾ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം...
അതുകൊണ്ട് Whiisper, StayFree and sofy ആണ് suggest ചെയ്ത് കൊടുത്തത്.
വാങ്ങുമ്പോൾ wings ഉളള പാഡുകൾ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യം.വാങ്ങുമ്പോൾ green colour പാക്കറ്റ് വാങ്ങാതെ orange കളർ പാക്കറ്റ് വാങ്ങുക...ഗ്രീൻ കളർ ജെൽ ഉളളത് കൂടുതൽ ലീക്ക് ഉളളവർക്ക് വേണ്ടി ഉളളതാണ്...മാത്രമല്ല Gel ആകുന്ന പാഡുകൾ അധികനേരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും
Read 4 tweets
#ThreadAlert
#KeralaFloods #KeralaFloodRelief
#Kerala #RebuildKerala #rebuildingkerala

Fighting the flood

A handy list from Society for Emergency Medicine - India

Prepared by Dr. Danish

Your house isn't your home anymore...

But let us help each other to rebuild...
1. Enter your hiuse at moening itseld when there is daylight.
2. Do not take children and elderly when you enter your house for the first time.

3. While entering make sure to wear thick boots or shoes as most common injury is trauma from sharp objects.
Read 31 tweets
#Keralafloods
As you can see the flood hit areas in Kerala, they are all rich, almost all. Only 10% may be poor.
They don't need any help in cash or kind.
Please stop sending food or other things.
Security forces are doing the needful.
All they need is labour force, once the water recedes.
Kerala has no labours, though they pay high wages.
Electricians, plumbers, carpenters, painters, masons, domestic helpers are needed urgently by Keralites.
Commies & Kerala Govt are begging for funds for their own luxuries.
Most of the development in Kerala is done by common people.
Even the International airports are the contribution of common citizens in Kerala.
Read 8 tweets
#KeralaFloodRelief thread. Pls bear with me. I know many of you have sent relief materials to Kerala. But please don't stop sending clothes, pulses, condiments, napkins, food etc. There are more than 7 lk people in relief camps across Kerala. Many don't have a house to go bk to.
As we go back to our offices tomorrow, these people will still be living in camps. In places in Alappuzha district the water won't recede for a few more days. In districts like Idukki and Wayanad, houses have been destroyed completely.
Many people will need to stay in these camps for a few more days. Which means the govt and other citizens need to ensure that all of them get good food and medication. And when they go back home, the process of rebuilding their lives will begin.
Read 6 tweets
1. I normally do not tweet about my participation in relief operations. But given the amount of hate dialogue and north south name calling I am seeing here, please bear with me for this thread about #KeralaFloodRelief
2. Some time late friday night @4eo tweeted that he had worked out a great deal on sanitary napkins purchased in bulk, from soothehealthcare.com in Delhi for #KeralaFloodRelief
3. Having noticed some discussions about an acute shortage of sanitary napkins in Kerala, I DM’d @4eo for more details. In short, we decided to pitch in. I sent a WhatsApp message to Mandeep Singh of Sootheheathcare.com on Saturday morning, and he immediately called back.
Read 27 tweets
Forget the "national media". The nation's medium is WhatsApp.
Please feel free to use this image and forward far and wide (link redirects to CM's Disaster Relief Fund).
Please RT. #KeralaFloods
Here is another image with the request text embedded in it. Just save image / download, and send to your whatsapp groups. Please RT. #KeralaFloods
Here's the text I am using in sending Whatsapp messages (use with images above):

Dear Friends, Kerala is reeling under possibly the worst natural disaster and floods in a century. Please help by donating your money and time in this hour of need. bit.ly/helpkerala 🙏
Read 6 tweets
There are many charities and organisations collecting funds for #KeralaFloodRelief - thanks to everybody who organised / donated, you're all awesome!

I personally donated to @CMOKerala 's Disaster Relief Fund (CMDRF).

Why did I choose CMDRF?
Kerala CMDRF is operated by the Finance Secretary GoK, through the CMDRF bank account in SBI Trivandrum.

Does this mean that this IAS officer can operate this on his whims?

No!

This financial authority is delegated to officers in each tier of CMDRF.

#KeralaFloodRelief
Does this mean beneficiaries have to go and meet these officers and/or local politicians to get CMDRF funds?

No!

CMDRF is completely direct to the beneficiary; and beneficiaries are paid out via direct bank transfer.

#KeralaFloodRelief
Read 6 tweets
A child rescued by an Indian Navy Chetak chopper team in Aluva.
Salute 🙏
#JaiHind
Before spewing venom against PM Modi & propagating lies, just learn who sent all rescue teams to Kerala?
Anyone from madrassa or lslamic orgs volunteered?
Your @CMOKerala is just watching helplessly.
@Beingind
Kerala provided Rs.5cr to Pakistan for flood relief.
The @CMOKerala noted that the floods had caused considerable hardships to the people of Pakistan. Hence the decision to provide the assistance.

Does he know the pathetic condition of common man in Kerala Or taken for granted?
Read 24 tweets
Nice to see @manoramanews try to be constructive instead of chasing TRPs. So refreshing #KeralaFloodRelief
General feel is that the administration is trying their best but the situation may slowly be spiralling out of their control #KeralaFloodRelief
Sad to see the rumour-mongering and passion-whipping over #Mullaperiyar. No cracks or leaks have developed, so no need for any panic
Read 8 tweets
It started heavily even in Thiruvananthapuram. Heard that Mudirapuzha arm of Periyar receiving heavy rainfall and Madupetty Dam shutters are opened. Mullaperiyar is at 136.60 ft at 12noon today. #KeralaFloods
The water from Madupetty Dam will flow through Munnar to Kallarkutty and Lower Periyar Dams and will join Bhoothankettu Barrage in Periyar River..
Mudirapuzha arm of Periyar is used to receive heavy rainfall. This sub basin along with Mullaperiyar catchment created great havocs in 1924 and 1961 floods.
Read 148 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!