, 20 tweets, 3 min read Read on Twitter
Regeringens vapenutredare har presenterat förslag om ändringar i vapenlagen. De flesta förslagen handlar om kriminell vapenhantering men förslaget innehåller även definitioner vad som är ett "farligt vapen". Det senare riskerar att påverka även ex jägare regeringen.se/49ed62/content…
Som särskilt "farligt" vill regeringens utredare bland annat räkna vapen med ljuddämpare eller om axelstödet går att ta loss.
Anledningen till att detta kan innebära problem för icke-kriminella är att vapenlagen i Sverige (istället för vad som borde vara naturligt, dela upp detta) både tar upp administrativa bestämmelser för tillstånd för legala, registrerade vapen och kriminell vapenhantering
Problemen med gemensam lag för så disparata saker som administrativa processer för licenshantering för legala, registrerade vapen och kriminell hantering av illegala vapen beskrivs här svenskjakt.se/opinion/debatt… Lösningen är att dela upp lagen i två
Rörande regeringens utredares förslag kan noteras att (trots förslag som rör just sådant) inga användare eller experter på vapenkonstruktion eller vapenverkan konsulterats under utredningen. Endast olika myndigheter som Polismyndigheten och MSB (s 40).
Kanske hade konsultation med sådana (exempelvis från jägarorganisationer eller industrin) kunnat undvika att man skrev sådant som att ljuddämpare gjorde vapen farligare eller att 9x19 var en "särskillt kraftfull" kaliber. Ingen med kunskaper på området skulle skriva dylikt.
När utredaren skriver "patrontyper med högre eller samma anslagsenergi som 9 mm Parabellum anses vara särskilt kraftfulla" betyder det i praktiken "samtliga vanligt förekommande patrontyper förutom .22LR och .32S&W anses vara särskilt kraftfulla".
Skrivningen skulle kunna jämföras med att påstå exempelvis att bilar med fler än 20 hästkrafter anses ha särskilt kraftfulla motorer.
Det är korrekt som utredaren skriver att motsvarande formulering förekommit i en tidigare utredning men ströks innan det blev proposition av det (s 56). Det är dock inte, vilket utredaren verkar tro, konstigt. Den ströks just för att politikerna 2014 insåg att detta var felaktigt
Andra skjutvapen som regeringens utredare anser vara särskilt farliga är halvautomatiska gevär - de räknas på s 58 räknas upp tillsammans med pansarskott, kulsprutor och eldkastare (som inte är skjutvapen) och vapen i 9x19 eller därutöver..
Utredaren måste där specifikt avse halvautomatiska gevär i kaliber .22LR eftersom alla andra på marknaden förekommande sådana skjuter patroner i 9x19 eller patroner med högre anslagsenergi (och sålunda enligt utredarens tidigare resonemang redan skulle vara "särskilt farliga")
Eftersom förslaget påstås handla om kriminell vapenhantering kan noteras att de kriminellas favoritpatron 9x18 Makarov skulle höra till de fåtal patroner som inte räknades som "särskilt kraftfull" (det är också korrekt - den är klen).
9x18 makarov är dock något som knappast används (i annat än marginell omfattning) utanför kriminella kretsar
Sammanfattningsvis kan således noteras att utredaren lyckats skapa en definition av "särskilt farliga vapen" som omfattar i stort sett samtliga jaktvapen i klass 1-3 (och några i klass 4).
Det ska även tilläggas att förslagen inte kan väntas ha någon särskild påverkan på kriminell vapenhantering. Eftersom staff konsumeras i Sverige kommer den som blir dömd för ex bankrån eller en skjutning inte få något extra straff för att den haft ett (aldrig så "farligt") vapen.
Däremot finns risken att de hårdare straffen kommer att användas mot i övrigt laglydiga som ex. glömt att skicka in en licensförnyelseblankett i tid (det är ju också pga lagens nuvarande utformning, vapenbrott). Rör den sena förnyelsen ett "farligt" vapen är brottet grovt..
Hittade ytterligarere saker som nog inte hade varit med i utredningen om expertis konsulterats, på sidan 57 kan man läsa om "halvautomatiska kulsprutepistoler", sådana finns ej. Definitionen på en kulsprutepistol är att den är helautomatisk.
Vidare menar utredaren att _både_ helmantlad och expanderande ammuition ska räknas som "särskilt farlig". Det innefattar all ammunition förutom rena blykulor (som i princip bara används i .22LR, .32s&w och .38spec) - inlusive all jaktamuntion i klass 1-3.
Man kan konstatera att väldigt få jakt- och sportvapen _inte_ omfattas av utredarens definition av "särskilt farliga" (halvautmatiska, har ljuddämpare, skjuter patroner med med energi som 9x19 eller därutöver, är korta, skjuter helmantlad eller expanderande ammunition etc).
Det hade varit enklare att skriva (och innebörden hade varit i princip densamma) att skriva att alla på marknaden förekommande vapen utom hagelgevär, och enkelskotts- och repeterstudsare i kaliber .22LR som skjuter blykulor är "särskilt farliga".
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Erik Lakomaa
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!