, 20 tweets, 4 min read Read on Twitter
1. DRAADJE. Hierbij een draadje met een eerste korte inhoudelijke reactie op de beschuldigingen van FVD-bestuurders Baudet en Rooken van 24 juni jl. aan mijn adres.
2. Baudet, Rooken en vooral Paul Frentrop (hij is degene die in feite nu de zaken bij FVD bestiert) beweren dat er problemen zouden zijn met de 2018 jaarrekening van FVD (die ze overigens weigeren te publiceren) en dat er zou zijn “samengespannen” met een leverancier.
3. Allereerst de jaarrekening. Waarschijnlijk weigeren Baudet en Rooken de 2018 jaarrekening te publiceren omdat ze niet willen dat de leden zien dat de door Rob Rooken geleide campagne voor de GR2018 in Amsterdam heel veel geld gekost heeft (ruim € 450.000 voor 3 raadszetels).
4. Ik heb in de tweede helft van 2018 alles op alles moeten zetten om de zaak qua liquiditeit weer recht te trekken bij FVD na de dure GR campagne hetgeen uiteindelijk ook is gelukt.
5. Daarom roep ik nogmaals het bestuur op om de 2018 jaarrekening vandaag nog integraal op de website van FVD te publiceren. Ik heb altijd erg veel belang gehecht aan financiële transparantie, de leden en de kiezers hebben hier gewoon recht op en andere partijen doen dit ook.
6. Dan de kwestie met de “leverancier”. Het betreft hier de B.V. van Robert Baljeu. Baljeu heeft heel veel werkzaamheden voor FVD verricht de afgelopen jaren, was onderdeel van het kernteam en heeft 2 jaar keihard gewerkt aan de succesvolle uitbouw van FVD.
7. Eind april werd Baljeu plotseling, door de toen net nieuw aangestelde “adviseur” Paul Frentrop, ontslagen en ook uit de FVD-statenfractie van Noord-Holland gezet. Meer achtergronden over deze gang van zaken te lezen in het interview met Baljeu in de Volkskrant van 15 mei 2019.
8. Hierbij de link naar het betreffende interview met Robert Baljeu in de Volkskrant van 15 mei 2019: volkskrant.nl/nieuws-achterg…
9. FVD heeft daarnaast ook nog een Wetenschappelijk Instituut ("Stichting Renaissance Instituut") en een Stichting voor internationale activiteiten: "Stichting Forum for Democracy International". De twee bestuurders van International zijn sinds de oprichting Baudet en Otten.
10. International ontvangt ook subsidie van de overheid. In 2018 bedroeg de toegekende subsidie voor International een bedrag van €86.828. 80% van dit bedrag is begin 2018 uitbetaald door BZK, het restant volgt na controle door BZK.
11. In juni 2019 ontstond discussie tussen International bestuurders Baudet en Otten over een doorbelasting van een gedeelte van de kosten van Baljeu aan International, te weten een bedrag van € 24.000 (excl. BTW). Geld waar Baljeu sowieso contractueel recht op had.
12. Otten wilde dit bedrag doorbelasten aan International en werd hierin gesteund door Baudet’s financieel adviseur/EK-lid Lennart van der Linden (bewijs op app). In het boekjaar 2017 was ook een doorbelasting van de kosten van Baljeu gedaan en Baudet stemde daar toen mee in.
13. Baudet maakte in juni een enorme toestand hierover en wilde dit bedrag niet doorbelasten. Vervolgens heeft Otten (in nauw overleg met en op verzoek van de externe accountant) Baljeu verzocht bedrag te crediteren bij International en de kosten in rekening te brengen bij FVD.
14. Het betreft hier dus feitelijk puur een kwestie van een boekhoudkundige verdeling van de kosten (kostenallocatie) over de verschillende FVD-entiteiten. Ook met diverse andere kosten gebeurde dit, uiteraard met instemming van de accountant.
15. Het bedrag van € 29.000 (incl. BTW) is uiteindelijk op verzoek van Baudet daarom maar helemaal niet opgenomen in de 2019 jaarrekening van International. Van “subsidie-fraude” zoals het bestuur beweert is absoluut geen sprake.
16. Sterker nog door deze actie van Baudet (en Frentrop) loopt International nu juist € 29.000 subsidie mis over het boekjaar 2018. Dit bedrag zal dan ook eind 2019 terugbetaald moeten worden aan BZK. Daar heb ik de heren ook uitgebreid voor gewaarschuwd.
17. Maar Baudet en Frentrop wilden het per se op deze wijze doorzetten, waarschijnlijk om de zaak zo te kunnen escaleren met zowel Baljeu als Otten, twee personen die beide publiekelijk hun bedenkingen bij de (te extreme) koers van Baudet hadden geuit in de media.
18. De kwestie kwam ook aan de orde in de EK-fractie van FVD op 9 juli jl. waarbij diverse fractieleden er bij Frentrop op aan drongen om de zaak op te lossen in plaats van steeds verder te escaleren. Dit leidde tot een gespannen situatie maar Frentrop was niet voor rede vatbaar.
19. Overigens ben ik niet betrokken bij het "onderzoek" en heb ik geen kennis kunnen nemen van de concept-bevindingen van dit zogenaamde onderzoek. Dit is een schending van het hoor en wederhoor beginsel. Dit is laakbaar handelen van Baudet en Rooken.
20. Aangezien de ongefundeerde beweringen van het bestuur mijn goede naam en reputatie ernstig beschadigen zal ik vandaag aangifte doen bij de Politie Amsterdam tegen Thierry Baudet, Rob Rooken en Paul Frentrop wegens smaad.

Einde draadje.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Henk Otten
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!