Discover and read the best of Twitter Threads about #امارات

Most recents (2)

توجیه ایرانی و توهم سیطره بر #باب_المندب

در آسیب‌شناسی ادبیات و کارشناسان رسانه‌های ایران - که متأسفانه بر فضای عمده اندیشکده‌های داخلی سایه می‌اندازند - معضلی وجود دارد به نام «توجیه مخاطب ایرانی»

با توجه به شیوع گسترده این توجیهات در فضای توییتر، در این مورد می‌نویسم.

(۱)
نگارنده می‌پذیرد که یکی از مأموریت‌های رسانه‌های وابسته به حوزه قدرت، باید «توجیه» و «همراهسازی» مخاطبان و افکار عمومی داخلی با سیاست‌های رسمی باشد.

اما مشکل این‌جاست که معمولا این توجیه‌های رسانه‌ای، از سوی گویندگان باور می‌شود!!
و با مبنا قرار دادن آن به پتک تبدیل می‌شود!

(۲)
در این #رشتو یک نمونه را مثال زده و با هم بررسی می‌کنیم:

همه ما بارها شنیده‌ایم که مزیت اصلی یا علت ورود ایران به پرونده #یمن را سیطره بر «تنگه #باب_المندب» می‌خوانند.
عباراتی نظیر «سیطره ایران بر دو تنگه استراتژیک جهان (هرمز و باب المندب)» موضوعی است که بارها خوانده‌ایم...

(۳)
Read 16 tweets
بازخوانی از درون؛ روایت اماراتی از رخداد #الفجیرة

یکی از مشکلات جدی تحلیل‌های ما از کشورهای عربی، «عینک ایرانی» است که در هنگام تحلیل بر چشم می‌زنیم!
این مشکل را نگارنده طی سالیان طولانی در حوزه‌های #سوریه و #عراق مشاهده کرده و چندی است به خلیج فارس هم سرایت کرده است!

(۱)
#رشتو
وقتی رویدادها ناشی از دخالت خارجی باشد (فرضیه)، نباید صرفا ماجرا را از درون کشور تحلیل کرد؛
اما باز هم تحلیل از درون یا دست کم جمع‌بندی تحلیلی از مواضع و برداشت‌های نخبگان داخلی کشور هدف از اهمیت به سزایی برخوردار است.

با این مقدمه پیشنهاد می‌کنم این #رشتو را بخوانید
#فجیره

(۲)
بیش‌تر از ۱۵۰ چهره فعال و مؤثر بر فضای سیاسی و رسانه‌ای #امارات را رصد می‌کنم که تقریبا حدود ۱۰۰ نفر آن‌ها اماراتی هستند.

با گذشت ۳۶ ساعت از انتشار خبر رخداد #الفجيرة، مجموع نظراتشان را می‌توان دسته‌بندی کرد.
با توجه به حجم بالای #رشتو، ناگزیر در دو قسمت منتشر می‌شود

(۳)
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!