Discover and read the best of Twitter Threads about #doubt

Most recents (6)

மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள்
மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சரே!

இந்த @news7tamil -காரர்கள்
பொய்யான செய்தியைப் போட்டு
இப்போது, அழித்தே விட்டார்கள்!😡

அழித்தமையை ஒப்புக் கொண்டு
மன்னிப்பும் கோரவில்லை!

Media House Accountability சட்டம்
கொண்டு வந்தால் தான், இது போல்
ஊடகக் களவாணித்தனம் அடங்கும்!
புதிய கல்விக் கொள்கை (NEP)

பொய்ச் செய்தி வெளியிடுவது
யாரோ சமூக ஊடகத் தனி மனிதன் அல்ல..
முன்னணி ஊடக நிறுவனம்! @news7tamil

நெடுஞ்சாலைத் துறை பலகைகளைத்
திரிப்பது எப்படிக் குற்றமோ
அரசுச் செய்தியைத் திரிப்பதும்
குற்றமாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும்!
Image
இந்த ஊடகப் பாவிகள் News7 Tamil..


பொய்ச் செய்தி வெளியிட்டுப்
பின்பு கமுக்கமாக அழித்த கீச்சின் படியை
மீள் கொணர்வது எப்படி? #Doubt

செய்தி வெளியிட்டு வெளியிட்டு அழிப்பது
ஓர் ஊடக நிறுவனத்துக்கு மாபெரும் கறை!
Read 5 tweets
Schoolteachers across America received their quarterly industry periodical. It’s race race race and the big classroom action is to combat white nationalist sources and talking points. We start with a personal essay by an activist about his journey. Entire career is race hustling
It goes back to the ‘90s when a dozen neo-nazis marched to an event he held. He got them to chill. Note that he would not debate them and that antifa beat them after. Only when the lead baddie’s daughter cried about Sesame Street did the bad guy change his ways. #MadeForTV
We get more personal history where everything whites do is evil. Not just actions he reports but phrases like the white flight created suburbs that blacks then moved to seeking affordable safe neighborhoods. Why were these safe? Why did white flight happen?
Read 14 tweets
@mkstalin @rajinikanth @Udhaystalin
யார் வீட்டில் அமர்ந்துள்ளார்கள்? #Doubt

ஜன்னல், தமிழ்ச் சொல் அல்ல!
சன்னல் என்று கிரந்தம் நீக்கினாலும் தமிழல்ல.
சாளரம் என்பதே அழகிய தமிழ்.
காலதர் (கால்+அதர்) இலக்கியத் தமிழ்!
ஜன்னல் Janela எ. போர்த்துகீசியச் சொல்!

சாயக் கண்ணாடி/ stained glass window
Church (தேவாலயம்) இங்கு கட்டிய போது
அச் சொல் ஒட்டிக் கொண்டது!:)

சாளரம் என்ற நல்ல தமிழ்ச் சொல்லை
இனி, உங்கள் பேச்சில் பரவல் ஆக்குக!

சாரல்+அளம் = சாரளம் -> சாளரம்!
முன்பின்னாகத் தொக்க இலக்கணப் போலி!
Window = சாளரம் எ. இந்நாள் தமிழ்!
ஆனால் இலக்கியத் தமிழில், காலதர்!

காதலர் அல்ல!😂
காலதர்! கால் + அதர்

*கால்= காற்று
*அதர்= வழி
கால் அதர் = காற்று வரும் வழி!

மான் கண் காலதர் மாளிகை இடங்களும்
(புகார்க் காண்டம், சிலப்பதிகாரம்)
Read 4 tweets
2020 is going to be huge @LandUTheatre. We’re going to use this THREAD right here to tell you all about some of the shows in our new season. Follow along to find out more as we announce what’s coming up! 👇🏻
Opening the new season TONIGHT is #JuliusCaesar from @MadWolfTC, a 75 minute, blink-and-you’ll-miss-it blast through a #Shakespeare classic

🎭 Jan 14-18 7.30pm
🎟 thelionandunicorntheatre.com/whats-on#/even…
The brilliant @colourlightprod present #tube by @joelikepoe. Two strangers meet on a tube train which stops and doesn’t start again.

🎭 Jan 28 - Feb 2 7.30pm
🎟 thelionandunicorntheatre.com/whats-on#/even…
Read 16 tweets
#OSHO

#Faith happens only when the #duality has fallen; it is not a #belief against #doubt.

When belief and doubts both have disappeared, then something happens which is faith, which is #trust.
When desiring disappears there is trust!

#Trust means moving with #life without any #expectations, #desires, demands of your own. Not #asking, not #complaining. Whatsoever happens, #accepting it with deepest #gratitude and #awareness.
Simply seeing the #reality, that the #opposite is implied everywhere, #trust happens.

It is not in any #helplessness that you #accept. It is simply the nature of #life that the opposite is implied.

Looking at the #fact, #truth, deep inside you, gives you trust..
Read 14 tweets
I am early in my career. I have been blessed in the opportunities my Chair & dept have given me (thank you). But occ I wonder, will I ever be invited to present something at a Grand Rounds or a national conference? I see others invited who are at my level. Why not me? #doubt
This is why I love Twitter! I'm having a touch of #impostersyndrome lately and these replies have given me more confidence and motivation. Thank you for the support and advice.
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!