Discover and read the best of Twitter Threads about #life

Most recents (24)

ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ മദ്യം...എന്നാണ് Single malt പ്രസിദ്ധ മായിരുന്നില്ല 1700കൾ വരെ...അതുവരെ blend ആയിരുന്നു കേമൻ...ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു രാജാവിന് Single Malt പെരുത്ത് ഇഷ്ടം(ലിങ്ക് ഇല്ല ഒരു സ്കോട്ടിഷ് സുഹൃത്തിന്റെ പഴമൊഴി).. അങ്ങനെ സിംഗിൾ മാൾട്ട് പ്രസിദ്ധമായി #Life 1/n
Blend ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പല Malt കൃഷി ചെയ്യണമല്ലോ... അത് ധനികന് മാത്രം... Single Malt ന് ഒന്നുമതി... അതു കൊണ്ട് രാജാവിന് പെരുത്തിഷ്ടമാവും വരെ Single Malt പാവപ്പെട്ടവന്... ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പ 5 star ആയതു പോലെ സിംഗിളും കേമനായി ... #Life 2/n
ഇനി പല തരം സിംഗിൾ മാൾട്ടുകൾ... islay, higland, Speyside, low land , Camble town ...ഒരു ഡിസ്റ്റിലറിയിൽ ഒരു തരം മാൾട്ട് കൊണ്ട്...ബ്ലെന്റ് പല ഡിസ്റ്റിലറി...Single grain എന്നത് വേറെ...ഓരോന്നിനും പല സ്വാദ്കാ രണം...വെള്ളം, കാലാവസ്ഥ, Peat ഇവയൊക്കെ സ്വാദിന് മാറ്റം വരുത്തും #Life 3/n
Read 15 tweets
Will be part of the panel on 10th talking about #FitIndiaMovement

Any movement gets success only when public become part of it& take it as its own responsibility.

Isn't #fitness about our own health?

Give your points,how to make #FitIndiaMovement a success?

Cc
@KirenRijiju
No.1
In series of tweets I'll share my journey of #fitness.
From death in #KargilWar
⬇️
100%disabled
⬇️
1stAmputee marathon runner
⬇️
1stBlade runner
⬇️
1stSolo disabled Skydiver

&how thru @majdpsingh_TCO amputees are being enabled to be #fit using #sports

#FitIndiaMovement
No.2
I have 50 bomb particles in my body(1 in liver)

Rt leg is amputated& lt underwent open knee surgery and its thigh&calf muscle are sliced by bomb.

Knee&ribs pain 24x7

Intestines partly removed leading to indigestion troubles

PTSD
&
Phantom pain

Cont..

#FitIndiaMovement
Read 10 tweets
@LiekeScheewe @MazMHussain 1+
Dear Ms Scheewe,
You are one of the few who noticed & RT'ed above article. May I request your (& your followers') attention for the following articles which contain more info on the true/main causes of #ClimateChange. We should be (re)thinking effective #ClimateAction.
@LiekeScheewe @MazMHussain 2+
Here are 3 articles that describe how the military industrial complex & warfare are the MAIN cause for #ClimateChange. Unfortunately this subject is ignored by MSM. #War destroys ALL #Life on earth!

truthout.org/articles/we-ca…

bloomberg.com/amp/news/artic…

dewereldmorgen.be/artikel/2019/0…
@LiekeScheewe @MazMHussain 3+
Taken into consideration that #warfare, #aviation & #shipping industries are excluded from the @UNFCCC while these are the 3 BIGGEST causes of #ClimateChange, should make a sensible person think on what effective #ClimateAction should be.
Read 9 tweets
#GODJesusSAVIOR Overcame Evil,Sin,Death & HELL.#JESUS LIVES FOREVER & Is Our ETERNAL KING.#JESUS is Coming Soon to take His OBEDIENT People to #HEAVENForeverLIFE🇺🇸✝️Knowing JESUS is the greatest gift we receive; sharing HIM is the greatest gift we can give
@POTUS #MAGA & #KAG Patriots
📯⭐In our times of spiritual warfare in this fight for our
🇺🇸#USA🇺🇸Remember in faithful prayer🙏#GODJesusSAVIOR #CHRISTTheLORD IS ALWAYS BIGGER THAN OUR CIRCUMSTANCES. Read & Obey #GOD's #Bible Words. Prayer Unites Us To #GOD
@realDonaldTrump @FLOTUS Our First Duty On Earth Is To GOD & To OBEY ALMIGHTY #GOD's Forever Life Giving #Bible Commandments & Words
Read❤Exodus 20:13 => biblehub.com/drb/exodus/20.…
💕#GOD Gives Constant Miracles💕In #LIFE #AbortionIsMurder #DoNOTMurderBABIES
Read 29 tweets
Read 45 tweets
Interpersonal interactions play a major role in quality of #life. People strive for positive interactions yet they can be upsetting.

Becoming aware of what one wishes to #experience interpersonally is a great first step to feeling:

#loved
respected
understood
In-control
#Happy
Next, try and become aware of what you did and said as well as what the other person did or said in response.

Notice the responses of yourself and the other person. Is what you wished for what happened? If not, maybe there is a pattern that can explain recurrent negativity.
To figure out what the wish guiding your patterns of relating to others might be, consider the response of the other person. Were they:
Antagonistic
Controlling
Detaching
Subservient
Sometimes responses of others can inform our awareness of our unconscious or #implicit motives.
Read 6 tweets
I read this rare conversation between a #Mentee and his #Mentor and actually found it #TooGoodNotToShare ..

Any body who is too much stressed or confused should read this again and again..

I got all my answers..

Try and read this loud to your friends and family ..
✅Mentee (Me) - I can’t find free time. Life has become hectic.

Mentor (Mr) Activity gets you busy. But productivity gets you free.

✅Me - Why has life become complicated now?

Mr - Stop analyzing life... It makes it complicated. Just live it.
✅Me - Why are we then constantly unhappy?

Mr - Worrying has become your habit. That’s why you are not happy..
Read 12 tweets
QDrops July 2019

Hope you all had a fantastic long holiday weekend however it’s

time to get back to work. #EpsteinArrested over the weekend, as

he entered the country, and appeared in court today.

#ItsHabbening‼️

#TrustTheProcess

#TrustThePlan

@POTUS

#WWG1WGA
🇺🇸 July 8, 2019 🇺🇸

Welcome Back Q: Edition

Timing is everything and it’s time for Q to return to the public eye.

Welcome back Q! Nice to see you!

Buckle up Buttercups... it’s stormy out there.

#TheGreatAwakening

#WeThePeople

#TrustThePlan

#DarkToLight

#WWG1WGA
The whole #Epstein #EpstienIsland #PizzaGate #PedoGate are

very very real. It’s definitely a YUGE 🕳 🐇 but this is not a

#Game.

#ThesePeopleAreSick and #TickTock their time is up!

#TrustTheProcess

#TrustSessions

#TrustThePlan

#WWG1WGA

#WWG1WGA_WORLDWIDE
Read 562 tweets
"If I were to write a textbook on #complexity, it would be structured like this..."
- SFI Pres David Krakauer starts off this morning at #CSSS19 #CSSS at @IAIASantaFe

#error #adaptation #universality #coarsegrained #math #theory
"If you talk about #intelligence and #stupidity, you talk about #communication and #policy. That is the natural place to start."

"If you've ever written a Lokta-Volterra #equation, you've drawn a perpetual motion machine. There's no #dissipation."

- SFI President David Krakauer
"Why #God is a bad #theory: it's not because it's not true; it's because it uses an infinite-dimensional process to explain low-dimensional phenomena."

- SFI President David Krakauer at #CSSS19 on #Ockham's Razor & why #Darwin's animal breeding metaphor backfired on #evolution
Read 7 tweets
Someone isn't managing Sleepy Creepy China Joe's naps adequately..@JoeBiden speaking now in Columbia SC at the @PPact Presidential Forum 2020 He's talking a blue streak.
Joe says we should get rid of Mexico City 🇮🇷 all the way *it prohibits 🇺🇸 💵funding abortions*
@JoeBiden @PPact ..BUT here's what Trump is trying to do:
Trump is pulling the $600 MILLION for Mexico City 🇮🇷 abortions but we have over $8 BILLION💵 in health care assistance around the world 🌐and he's trying to apply Mexico City standards to that!
@JoeBiden @PPact Joe is adamant here "It's dead wrong there are people around the world dying and we are the saviors around the world" 😳Did you know that? $8 BILLION DOLLARS we send for HEALTHCARE FOR THE WORLD using American taxpayer money and WE are paying for the world's abortions? #LIFE
Read 7 tweets
Breakfast with Rita & 🥚#pigeon #nest #AlbanyPark #Chicago 🐦
Rita & Chaka are coexisting peacefully, on their separate planes. 🐕🐦🥚
Tom (finally) showed up, to give Rita some relief and take the afternoon shift. 🐦🥚🐦
Read 49 tweets
THREAD :
Pour ceux qui travaillent, voici pourquoi beaucoup échouent. 😩🤯

Le monde est régi par un ensemble de lois parmi lesquelles celle du succès.

Tout le monde veut avoir du succès, cependant beaucoup ignorent comment l'obtenir AUTOMATIQUEMENT.

#life
1) avant de vous parler de la loi du succès, permettez-moi d'abord de vous présenter la différence entre le succès et la réussite car il y a beaucoup de confusion à ce sujet.
2) Le succès est lié au travail, à un projet ou à une entreprise tandis que la réussite est lié à l'accomplissement de notre destinée, de notre raison d'être dans la vie.

On dira donc qu'on réussit sa vie et qu'on a ou connait le succès dans son travail, projet...
Read 13 tweets
THREAD for #YomHaZikaron: At the end of the book of Genesis, Joseph makes one deeply poignant request: Though I die in exile, God will bring you back to the land, and when He does so, "veha'alitem et atzmotai mizeh", “Carry my bones” with you.
Moses smashed the first set of tablets given to him by God at Mount Sinai, but the Israelites carried them in the Ark, together with the second set, the new tablets and the fragments of the old.
And so it has been throughout #Jewish history; we carry with us all the fragments of our people’s past, the broken lives, the anguished deaths.
Read 10 tweets
Pourquoi cherchons-nous AILLEURS ce qui est déjà EN nous?

Oui!
Notre but dans la vie est imprimé dans notre ADN. Et c'est en découvrant notre PASSION que nous trouvons ce but.

La raison d'être dans la vie de chacun de nous est imprimée en lui.

#FindYourPurpose
#Life
Beaucoup font des jobs qu'ils n'aiment pas parce que cela "donne de l'argent" et tuent ainsi tout leur potentiel, leurs talents et leurs dons.

Pourquoi se lever chaque matin et aller à ce travail alors que vous ne l'aimez pas et pour un "salaire qui n'est jamais suffisant" ?
Assez c'est assez!
Cela vous prendra peut-être du temps pour économiser afin de vous lancer.

Les premiers mois ne seront sans doute pas facile, mais si vous aimez ce que vous faites, vous ne verrez pas le temps passer.
Read 6 tweets
Taking Control of Your Life, Part 2, by Vicki Hinze

#Life 101
1/ Answer this question:

What do you want?
2/ No one can have everything they want, but they can focus intently to gain what they want most. What do you want most?
Read 35 tweets
Taking Control of Your Life, Part 1, by Vicki Hinze

#Life 101
Tonight the door closes on today. For some, it’s been a good day. For others, the best they can say is soon it will be over. For the majority of us, today was a mix of good and bad.
2/ How we view the day largely depends on how we view its events or what events dominated our thoughts and time (more so than the actual events themselves) and the impact those events had on our lives.
Read 41 tweets
Folks:
Quick tips for those who want to pursue a good career in Computer Science:
Don't:
1. Get dragged away by ML, Data Science, AI and hype around it.
2. Blindly "ctrl+c" your codes --> (Understand, code, rinse, repeat)
3. Follow others

#programming
Do:
1. Focus on Data Structures, Algos, Operating Systems and DBMS throughout 4 years.(ML and AI you can do once you are in your dream company)
2, Two decent projects and two academic research papers (IEEE is preferred)
3. One handy internship
4. Ignore college shit
#programming
Somehow get into a decent product based company or focus on getting a dream masters in CS admit.
Google/Amaz/MSFT etc..
MIT/Stanford/TAMU/UPenn etc..

#programming #technology #Careers
Read 4 tweets
#life THREAD. On Subtraction.

1/ It’s simple to note: One has to subtract before adding. Give up what’s bad, before thinking about adding what’s good. True for habits, food, news and everything else.
#life 2/ We live in a world with many apparent "signals”.

We’re consuming:
- More info/news/entertainment
- More food
- More social networking
- More things to-do/work...

…than prior generations. It’s making us lazy and critically, disengaged.
#life 3/ It’s unclear what the signal to noise ratio is - it’s a function of one’s own consumption habits.

And separately, we’re prone to setting additional goals too:
- Read good books
- Eat a healthy diet
- Have fewer but better friends
- Work smart

etc.
Read 9 tweets
#OSHO

The #mind is a #coward, for those who listen to it become utterly cowardly. The mind is not an #adventurer, it is very #cautious. It takes every step with #thinking and #calculation until it is #certain that there is no #risk.
When everything is going good the mind comes in and says "watch out!" Because you listen to the mind's #fears you stop living. The mind would keep you always the same, never taking #risks.

Newness is an #enemy to the #mind, sameness is its #friend.
To #laugh is to #risk appearing a #fool
Read 11 tweets
Here is a typical example of #Opitz' poetry (and of Baroque #poetry in general), written in the midst of the #ThirtyYearsWar.The poem's topic is #tedium caused by overstudy (which appears in #Goethe's Faust, too), combined with all the three main #Baroque 𝘵𝘰𝘱𝘰𝘪:
..
..
1. 𝘷𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘴,
2. 𝘤𝘢𝘳𝘱𝘦 𝘥𝘪𝘦𝘮,
3. 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘳𝘪.

The poem:

"
Ode

Ich empfinde fast ein Grawen
Daß ich / Plato / für vnd für
Bin gesessen über dir;
Es ist Zeit hinauß zu schawen /

..
..
Vnd sich bey den frischen Quellen
In dem grünen zu ergehn /
Wo die schönen Blumen stehn /
Vnd die Fischer Netze stellen.

Worzu dienet das studieren
Als zu lauter Vngemach?
Vnter dessen laufft die Bach
Vnsers Lebens das wir führen /
..
Read 14 tweets
#Effort & #Understanding

There is no meaningful effort without an understanding
There is no understanding without a #meaningful effort
We #achieve meaningful effort only by #failing and #trying again
#Effort teaches you to be #practical

#Understanding will bring #trust and #patience
#Understanding is needed to examine WHY and WHAT

#Effort is needed to achieve WHAT by doing HOW in accordance with WHY
Read 11 tweets
#OSHO

#Faith happens only when the #duality has fallen; it is not a #belief against #doubt.

When belief and doubts both have disappeared, then something happens which is faith, which is #trust.
When desiring disappears there is trust!

#Trust means moving with #life without any #expectations, #desires, demands of your own. Not #asking, not #complaining. Whatsoever happens, #accepting it with deepest #gratitude and #awareness.
Simply seeing the #reality, that the #opposite is implied everywhere, #trust happens.

It is not in any #helplessness that you #accept. It is simply the nature of #life that the opposite is implied.

Looking at the #fact, #truth, deep inside you, gives you trust..
Read 14 tweets
In #NewYork a woman can now have an #abortion at any anytime in her #pregnancy. Up to the 9th months

What's next? A law saying you can off you kid after birth

They do it to #babies that come out alive at abortion clinics

These people are pure evil! This pisses me off so much⬇
I want to make a video about abortion on my #YouTube channel but I can't get through finding clips without my eye's watering up. It breaks my heart. I'm a very strong man. I don't cry.

I have a soft spot for #kids. Them being hurt or #murdered eats at me. They are helpless.⬇
We have to stop the #DeepState. Abortion and #ChildTrafficking has to be stopped! This shit can't keep happening.

That is the main reason I'm in this fight. We have to fight for the #children because they can't #fight for themselves. It's on us to #protect them.⬇
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!