Discover and read the best of Twitter Threads about #life

Most recents (24)

കോവിഡ് 19... നമുക്കും നേരിടാം... ഓരോ ആശുപത്രിയും അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്കായി ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ...യൂട്യൂബ് / Fb ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി കൊറോണ പ്രതിരോധം എങ്ങനെ എന്ന് നാട്ടാരെ അറിയിക്കുക...രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ( പനി, ചുമ, ക്ഷീണം ) കണ്ടാൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക #Life #Covid 1/n
...കൈ കഴുകുക 20 Seconds, വായ പൊത്തി ചുമയ്ക്കുക, Alcohol wipe/ gel ഉപയോഗിക്കുക, അസുഖമുള്ളവർ self quarantine ചെയ്യുക, ഷേക് ഹാൻഡ് ഒഴിവാക്കുക...Inform Elderly, Asthmatic, diabetic, immune suppressed, mentally unwell etc and their family about precautions (Phone or leaflets). 2 /n
ഒരു ഫാമിലിയ്‌ക്ക് ക്വാറൻറൈൻ എങ്കിൽ , അവർക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക 3/n
Read 9 tweets
My neighbor suffered cardiac arrest. He was a hard working and very active man. He worked 27/7 to repay the home loans and for kids college & school fee. Somehow he missed to take care of himself and died in his late 40s. Though his death was sudden, his family moved on within
a day's time. I saw his daughter laughing & smiling when her friends visited her. His wife was ok too. I was glad as they seem ok. But I kept on thinking how they were able to recover from the sudden loss so soon
1. Maybe he was never there for the family as he was busy earning for the family
2. May be he was always stressed & been rude with the family
3. May be he did not express his love towards the family or bothered too much about savings & expenses
4. May be he pretended to be busy
Read 6 tweets
i, as many of u, have gone through a lot of growing maturing as we #researched the #truth about the #evil that has been trying 2 destroy #America & the #World from it's beginning.my #journey started in 2016, #WL #HRC #emails...
i've had #meltdowns, my💔4 those #suffering things. i felt #helpess #hopless & #depressed until #Q came & THEN, some of u #Bible Thumbing #anons started posting.When public/private was dropped My 💔 & i cud NOT let that go, so i persisted like many of u...
All my time energy was2 #4chan ➡️#8chan..#cbts➡️#QResearch i felt the #world just seemed so #fake & #Drops were the Only #Reality.i've almost been #fired,i lost my bff,going thru ch13, all the while reading about #patriots dying as everything has been unfolding b4 our very 👀s...
Read 9 tweets
The #Nazi hydra in fascist America
How #America’s (nazi sympathizing) Right Wing Politicians were & are Plunging The Country Into A #Fascist Police State.
archive.org/details/pdfy-k…
#Fascism is a marriage between #corporations and the #Government. Upton Sinclair defined it as #Capitalism plus murder.” (Glen Yeadon quote)
goodreads.com/book/show/6066…
The #Nazi Hydra in #America: #WallStreet & the Rise of the 4th Reich Part 1/6
How US financiers created #Hitler, launched a putsch against FDR, and recouped Nazi assets to lay the foundation of today's #NSA and #CIA.
Read 16 tweets
1. 𝗗𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗰𝗮𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗔𝘀𝗰𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬𝗢𝗡𝗘
𝗬𝗼𝘂 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗶𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘁
2. 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗮 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻.
𝙑𝙀𝙍𝙔 𝙄𝙈𝙋𝙊𝙍𝙏𝘼𝙉𝙏

This is from the depth of my heart.

🌱🌍🌟🌈💖🌍🌱

There is a very simple way to unify the world.
It's so simple most are blind to it.

It has to do with personal
3. responsibility.
Responsibility for HOW WE actually take care of our-self.

First, we take care of our psyche (our inner being, our soul).
We do that by letting us be the full extent of who we truly are. But at the same time evolve our-self, everyday, away from all the bullshit
Read 60 tweets
#news #china #CoronavirusOutbreak #coronavirus #flu
This is a real video .... this needs to be shown!.... all locked down, of all ages.
Read 5 tweets
1- Thread #Life In my 25 years of leadership in the prolife moment at the state & national level, I’ve observed only a few things that have changed hearts & minds toward life re: abortion. One is personal experience with an ultrasound of an unborn child. They just didn’t realize
2-But seeing w/ their owns eyes a helpless & vulnerable unborn baby did something no slogan or political campaign ever could. The second thing I’ve observed is an up close encounter w/ a child who many would say should “obviously” been aborted b/c of the circumstances involved.
3-It causes one to think when playing catch with a little boy who’s mom was homeless & drug addicted with no way to care for a child. Yet there he is, smiling & laughing & experiencing joy (which, tragically, not all kids experience. See next point) The last patterned I’ve seen
Read 6 tweets
From Henry's article:

"Anti-Semitism is nothing but the antagonistic attitude produced in non-Jews *by the Jewish group*. This is a normal social reaction. The Jewish group has thrived on oppression and on the antagonism it has forever met in the world."

Einstein, Nov 26, 1938
I become more certain of my hypothesis, at an increasing pace. Once you see, you can not un-see.

#provocation #conflict #doublethink #doublestandards #lies
Read 13 tweets
A very important observation. How few know that the architectural design of many European medieval cathedrals symbolises the sacred womb. #Life
Female Sex Signs in Churches (Ernest L. Martin, Ph.D, 1998)

askelm.com/doctrine/d9811… (cc. @wrathofgnon) #Life #Nature
@wrathofgnon Observe: the building of the great European medieval cathedrals – symbolising the sacred Woman – would not have been possible if not for the fact that "peasants" had from 150-180 days off work per year.

Amazing what is possible in absence of a #usury-based money system.
Read 7 tweets
Whoaaa !! A joint family of 70 elephants. So huge that I could not catch family in a single frame. That is kind of social structure they have. The secret #Life of #elephants.
From traveling together, which they do a lot, to eating together they are serious family goals. New born looked after by everybody in the herd. They can recognise their relatives also.
They accumulate a lot of wisdom due to their long life span & pass on to next generation. These all are my pictures, of same herd of 70 elephants which I tracked few months back. As I said it was so huge.
Read 3 tweets
#Iran

So if it comes to a invasion of #Iran there are several things to see and know. The #Geography is on the side of Iran. The #West is protected by a massiv #Chain of #mountains wich would be easy to #defend even with a weaker #army they could try to keep there a defend line
The north is not able to reach for the #US troops and the #caspiansee is #landlocked by many #nations. A inportant @NATO allie if the defens act works would be #Turkey wich would be forced to send troops against #Iran and a area mainly owned by #Kurds in #Iran.
the east has a little lower mountain chain and a bigger desert in the south west the #Dasht-e #Lut and is coverd by huge #rocks and the area of #Namak-#Zar inside Dasht-e Lut is the #hotest place on #earth actual. And the border area to #Pakistan is also coverd by a dry #desert
Read 11 tweets
Even *if* leading personalities in the revolutions of 1848 and 1917 were rational, it should be realized that the king-priest class of #backers was addicted to raw mysticism of the worst kind, black or 'red' kabbala.

Rabbi Marvin Antelman
Mystic death cult☝️. Think about it.

What do menstrual emissions ('impure') represent, viz. the unfertilised female ovum (gamete)?

Colour symbolism, viz. red as soul-substance (the "life is in the blood"), traces to the Stone Age. #alchemy #ochre #burial #cinnabar #ElixirofLife
Read 10 tweets
Ishtar's 'Gate' opened. A sea of 'red'.
"mysterious #transformations are red mercury’s stock in trade." – New Scientist, 1992

"Legends of red mercury’s powers began circulating by late in the Cold War. ..[Samuel T. Cohen] claimed red mercury.. 'is a remarkable #nonexploding high explosive'"🤔 – NYT, 2015

#doublethink
'Red mercury': Why does this strange myth persist

bbc.com/news/blogs-tre…
Read 13 tweets
A detailed #thread on the important #schemes launched by Sri #NarendraModi led #BJP Govt.

Sri @narendramodi ji has launched many #welfare schemes. These #schemes varies from welfare of #Farmers, #housewives, #labourers, #students to small #shopkeepers etc.
@PMOIndia @BJP4India
1. PM-KISAN: This scheme promises to pay all poor #farmers (small and marginal farmers having lands up to 2 hectares) Rs 6,000 each every year in 3 installments through Direct #Bank Transfer. It would reportedly benefit around 14.5 crore farmers all over #India.
2. Pradhan Mantri #Kisan Pension Yojana: To address the problems of farm sector distress, the Modi 2.0 Cabinet has approved a proposal to provide small and marginal #farmers with a minimum Rs 3,000 per #month fixed #pension, costing Rs 10,774.5 crore per annum to the exchequer.
Read 33 tweets
#SaturdayThoughts
I read the below analogy and really loved it!
#WhatsInYourCup ..
I found it #TooGoodNotToShare ..

You are holding a cup of #coffee when someone comes along and bumps into you or shakes your arm, making you spill your coffee everywhere.
Now think ...Why did you spill the coffee?

If your answer is “Because someone bumped into me!!!"

It’s the Wrong answer.

You actually spilled the coffee because there was coffee in your cup. Had there been #tea in the cup, you would have spilled tea.
Whatever is inside the cup is what will spill out.

Therefore, when life comes along and shakes you (which WILL happen surely), whatever is inside you will come out.

It's very easy to fake it, until you get rattled.
Read 5 tweets
I read somewhere #SteveJob's last words. They are so well-written, so touching, so thoughtful, so meaningful, yet so sad, something which we must inevitably go thru. I found them #TooGoodNotToShare ..

Hope you enjoy reading and find them as meaningful as I did ..
Let’s be fair to all while we still have the health to do so.....

Here goes another addition to my #TooGoodNotToShare series

"I reached the pinnacle of success in the business world. In others’ eyes, my life is an epitome of success ..
However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to.

At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much pride in, have paled and become
Read 11 tweets
सफलता क्या है ??? 🤔🤗👇

4 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपने कपड़ों को गीला नहीं करते।

8 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपने घर वापिस आने का रास्ता जानते है।

12 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपने अच्छे मित्र बना सकते है।
(१/५)
18 वर्ष की उम्र में मदिरा और सिगरेट से दूर रह पाना सफलता है।

25 वर्ष की उम्र तक नौकरी पाना सफलता है।

30 वर्ष की उम्र में एक पारिवारिक व्यक्ति बन जाना सफलता है।

35 वर्ष की उम्र में आपने कुछ जमापूंजी बनाना सीख लिया ये सफलता है।
(२/५)
45 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपना युवावस्था बरकरार रख पाते हैं।

55 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में सक्षम हैं।

65 वर्ष की आयु में सफलता है निरोगी रहना।

70 वर्ष की उम्र में सफलता यह है कि आप आत्मनिर्भर हैं किसी पर बोझ नहीं।
(३/५)
Read 5 tweets
Registrations are open for the next stream of The Subomi Plumptre Fellowship. Let me tell you about it. In each stream, I choose 20 driven young Nigerians to participate in interactive fireside chats with top executives.
Participants receive classic literature & business books, take part in investment planning classes, support charities and are given the opportunity to visit another country. They also form networks with their peers.
Testimonials from participants suggest a transformation in attitude towards life and career as well as the development of valuable networks and exposure.
Read 4 tweets
Maybe I need to be clearer: both @AOC & @realDonaldTrump have said & done some things I *admire*. I assume it goes without saying that I‘m NOT a supporter of either.

I can’t make them just be wrong on everything. It would be way simpler! But my pesky villains do good too. #Life
So what I’m saying is this: if you’re used to thinking about simply good & bad people, The Portal probably isn’t your podcast. I’m not the best human as host & I don’t know any saints for guests. This is a podcast by and for difficult,complicated, messy & occasionally bad people.
Many of us don’t have a place in *any* new beautiful virtuous world where we talk endlessly on power & oppression and our side, whether Left/Right, is omniscient while the other side is barbaric.

The Portal is about escaping our low resolution views that make us hate each other.
Read 3 tweets
Will be part of the panel on 10th talking about #FitIndiaMovement

Any movement gets success only when public become part of it& take it as its own responsibility.

Isn't #fitness about our own health?

Give your points,how to make #FitIndiaMovement a success?

Cc
@KirenRijiju
No.1
In series of tweets I'll share my journey of #fitness.
From death in #KargilWar
⬇️
100%disabled
⬇️
1stAmputee marathon runner
⬇️
1stBlade runner
⬇️
1stSolo disabled Skydiver

&how thru @majdpsingh_TCO amputees are being enabled to be #fit using #sports

#FitIndiaMovement
No.2
I have 50 bomb particles in my body(1 in liver)

Rt leg is amputated& lt underwent open knee surgery and its thigh&calf muscle are sliced by bomb.

Knee&ribs pain 24x7

Intestines partly removed leading to indigestion troubles

PTSD
&
Phantom pain

Cont..

#FitIndiaMovement
Read 10 tweets
Interpersonal interactions play a major role in quality of #life. People strive for positive interactions yet they can be upsetting.

Becoming aware of what one wishes to #experience interpersonally is a great first step to feeling:

#loved
respected
understood
In-control
#Happy
Next, try and become aware of what you did and said as well as what the other person did or said in response.

Notice the responses of yourself and the other person. Is what you wished for what happened? If not, maybe there is a pattern that can explain recurrent negativity.
To figure out what the wish guiding your patterns of relating to others might be, consider the response of the other person. Were they:
Antagonistic
Controlling
Detaching
Subservient
Sometimes responses of others can inform our awareness of our unconscious or #implicit motives.
Read 6 tweets
I read this rare conversation between a #Mentee and his #Mentor and actually found it #TooGoodNotToShare ..

Any body who is too much stressed or confused should read this again and again..

I got all my answers..

Try and read this loud to your friends and family ..
✅Mentee (Me) - I can’t find free time. Life has become hectic.

Mentor (Mr) Activity gets you busy. But productivity gets you free.

✅Me - Why has life become complicated now?

Mr - Stop analyzing life... It makes it complicated. Just live it.
✅Me - Why are we then constantly unhappy?

Mr - Worrying has become your habit. That’s why you are not happy..
Read 12 tweets
QDrops July 2019

Hope you all had a fantastic long holiday weekend however it’s

time to get back to work. #EpsteinArrested over the weekend, as

he entered the country, and appeared in court today.

#ItsHabbening‼️

#TrustTheProcess

#TrustThePlan

@POTUS

#WWG1WGA
🇺🇸 July 8, 2019 🇺🇸

Welcome Back Q: Edition

Timing is everything and it’s time for Q to return to the public eye.

Welcome back Q! Nice to see you!

Buckle up Buttercups... it’s stormy out there.

#TheGreatAwakening

#WeThePeople

#TrustThePlan

#DarkToLight

#WWG1WGA
The whole #Epstein #EpstienIsland #PizzaGate #PedoGate are

very very real. It’s definitely a YUGE 🕳 🐇 but this is not a

#Game.

#ThesePeopleAreSick and #TickTock their time is up!

#TrustTheProcess

#TrustSessions

#TrustThePlan

#WWG1WGA

#WWG1WGA_WORLDWIDE
Read 562 tweets
"If I were to write a textbook on #complexity, it would be structured like this..."
- SFI Pres David Krakauer starts off this morning at #CSSS19 #CSSS at @IAIASantaFe

#error #adaptation #universality #coarsegrained #math #theory
"If you talk about #intelligence and #stupidity, you talk about #communication and #policy. That is the natural place to start."

"If you've ever written a Lokta-Volterra #equation, you've drawn a perpetual motion machine. There's no #dissipation."

- SFI President David Krakauer
"Why #God is a bad #theory: it's not because it's not true; it's because it uses an infinite-dimensional process to explain low-dimensional phenomena."

- SFI President David Krakauer at #CSSS19 on #Ockham's Razor & why #Darwin's animal breeding metaphor backfired on #evolution
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!