Discover and read the best of Twitter Threads about #life

Most recents (24)

I A
N

R N
A I
I A
N R

You know me by name, #REACH ! ..

Call my name & Reach for the Sky .✍️

I AM …
Read 23 tweets
ഇന്നലെ ഉറക്കം കുറവ്...

34 വർഷങ്ങൾ (33 മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്‌)

യാത്രക്ക് അർദ്ധവിരാമം...ഒരാഴ്ച്ച കൂടി...ലാസ്റ്റ് ക്ലിനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച്ച

എല്ലാ ചുമതലകളും ഒഴിയുന്നില്ല (മെമ്മറി ക്ലിനിക്ക്, അദ്ധ്യാപനം തുടരും) എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു നീറ്റൽ

ഐ പ്രാക്ടീസ്ഡ് സൈക്യാട്രി വിത്ത് പാഷൻ
#Life 1/n
എത്ര, എത്ര മനുഷ്യ ദു:ഖങ്ങൾ, വിഭ്രാന്തികൾ, നോവുകൾ, നോവിക്കപ്പെടലുകൾ...ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ...പലതും നിസ്സഹായനായി കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്...

പലർക്കും ജീവിതയാത്രയിൽ ഭയമില്ലാതെ മുന്നേറാൻ നിമിത്തം ആയിട്ടുമുണ്ട്

#Life 2/n

പക്ഷെ മറ്റു ചിലത്...
ഊഉംപാറയിൽ പെട്ടുപോയ പേരില്ലാ മിനതന് പേരും , ഊരും കൊടുത്തത്... അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ നനവ്...

വെള്ളിയാഴ്ച്ചകളിൽ അലൂമിനിയം ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ അമ്മ കൊണ്ടുവരുന്ന പുട്ടും കടലയ്ക്കും, തെറുപ്പ് ബീഡിക്കും, കാത്തിരിക്കുന്ന...പിറുപിറുപ്പുകളിൽ ജീവിതം തേടിയിരുന്ന മനോഹരൻ
3/n #Life
Read 9 tweets
Tongue scraping, or jihwa prakshalana,
is a traditional Ayurvedic self-care practice.

Overnight, as the body processes everything that was ingested the previous day, toxins begin to form & are visible as a coating on the tongue.

#healthy #health #healthcare #ayurved #lifestyle
Each section on the tongue corresponds to an organ, making the tongue a roadmap to the body's health.

Scraping the tongue thereby gives our internal organs a gentle massage. When you scrape the back of the tongue, the colon is cleansed, stimulating better peristalsis.
Why scrape your tongue?

✅Reduces toxin load; preventing reabsorption of toxins that your body worked to expel
✅ Reduces obstruction to the respiratory system
✅Reduces bacteria and dead cells from the tongue
✅Enhances sense of taste
✅Promotes overall oral & digestive health
Read 4 tweets
#निरोगी_हृदयासाठी_चाला
हृदय तुमच्यासाठी आयुष्यभर
#24x07x365days चालते
तुम्ही हृदयासाठी रोज 45 मिनिटे चाला
#आरोग्य म्हणजे #शारीरिक #मानसिक,
#सामाजिक#अध्यात्मिक, #सुअवस्था.
#देहि_आरोग्य_नांदते_भाग्य_नाही_त्या_परते.
सुदृढ आरोग्यासाठी चालणे हा सर्वोत्तम
उपाय,रोज किमान २० मिनिटे चालण्याचा
वा सायकल चालवण्याचा व्यायाम केल्यास
पुरुषांमधील हृदयाच्या तक्रारींचा धोका कमी होतो, असे आढळले आहे.
#WALK FOR #HEALTH*👬
#WALK FOR #LIFE*🚶‍♂️
#WALK FOR #HEART* 💝
Read 9 tweets
What is this noise?
#Bitcoin/#cryptocurrency market analysis 9/8
I took a day off yesterday, was too tired with life going on. #life. Anyway, let's look at the market.
First, stock market is gapping up into Friday, which usually implies one thing - an explosive Friday to come, depending on how morning goes. $SPY is about 403 overnight via ES futures, but could naturally rebound by morning or go further. Time will tell. tradingview.com/x/Uv8LtlWJ/
$BTC side : $BTC continues to rise as $BTC.D continues to drop. Pretty much zero volume behind the bounce is ultra telling so far in that people are extremely noncommittal. I think a lot of folks want to scalp a bullish high Friday, which is fine. tradingview.com/x/jckEfwXC/
Read 6 tweets
I've come to agree that things were better with me when I didn't have a plan. This is not to say having a plan is not good. But for me, I usually didn't have to think about a plan or page my own life on a sheet with dates and time. I'd like to say it was the best plan...
... I focused on the things I had to do and happily give it my best shot. The next stage would naturally open up by itself. My life is already planned and I think I follow the plan the best when I don't have to think about planning my life. I don't know know how it is with you,
But this is my experience. I was happier then. Having heard much talks that made me appear irresponsible, I started making plans as if I were a human being. That thing hasn't helped my life as they say it does. I used to flow and glide into life, now I have to force and labour...
Read 5 tweets
50 life lessons from an 80 year old man
By Seek Life Mastery ⚜️ @SeekLifeMastery

#life
#LifeLessons Image
Image
Image
Read 5 tweets
5 things to do to celebrate Janmasthami

[A Thread] 👇
1. Pray in Brahma Muhurata
Brahma Muhurta is the morning period between 3.30 a.m. and 5.30 a.m.

You can chant Krishna's name during this period to purify your mind and surroundings and have a refreshing start to the day.
2. Fast until midnight
Fasting is an important component of celebrating Janmashtami. If possible, begin fasting at dawn and refrain from eating until midnight.

If fasting till midnight feels too much of a burden, you can consume water, fruits, and milk.
Read 9 tweets
How the legend #Rakeshjhunjhunwala started his journey. The #Story in his own words⤵️. The journey from 20 lacs to 2.5 crores. #RIP #Omshanti #Thread 🧵#Investing #Stockmarket #Stocks. 1/10
My father was also interested in #stocks. When I was a young child, he and his friends would drink in the evening & discuss about the #Stockmarket. I would listen to them and one day I asked him why do these prices fluctuate. (2/10)
He told me to check if there is a news item on Gwalior Rayon in the newspaper, and if there was Gwalior Rayon’s price would fluctuate the next day.

I found it very interesting & I got fascinated by #stocks, I self-taught myself. 3/10
Read 10 tweets
Do you want to win in life?

To win, you often have to do the opposite of what your mind says to do.

Paradoxes have always fascinated me. By understanding paradoxes you can 10x your life, fast!

Even better, you can apply paradoxes to Crypto!

Here are the top 5

#Cryto #Life
A quick note before we begin...

Paradoxes cannot be understood through logic. They go against natural instinct and emotional behaviour.

Call me crazy, but I believe they exist in our world by design. Secret codes that unlock a higher level in life.

Lets dive in...
1. The Happiness Paradox

Everything we do in our lives is undertaken with the desire to feel happy. Therefore, when we feel unhappy, we do whatever we can to alleviate that feeling.

This leads people to become takers. Trying desperately to change their inner state by gaining.
Read 19 tweets
Tay, U Want to start giving the people the “BIGGER THAN YOU CAN IMAGINE” truths? …

Look how many are still caught up in the false reality, treating their fellow man like trash or thinking others come from the sacred bloodline everyone has been waiting for but they don’t.
8-23-2019
7-13-2007

No matter how much has been right in front of EVERYONE this whole time, so many still choose to either be cruel humans to their fellow man based on the false reality SHOWING they don’t deserve this new world being unveiled or nothing is good enough to
the point they HATE on something so beautiful.
Most are continuously refusing to see #WHY all of this is happening as it is & if certain things didn’t happen as they NEED to happen, it affects the world either negatively or positively ..

What #WE did for them, makes this
Read 14 tweets
Private Member Bills are listed for introduction & discussion in #RajyaSabha today

A Bill on Uniform Civil Code by Kirodi Lal Meena is listed everytime, but he seems to be always absent & it doesn't get introduced. Same today.

Some other Bills get introduced today:
- Waqf Amendment by Dr. Fauzia Khan
- Compulsory Voting by Deepak Prakash
- Bengal freedom fighters memorial by Shanta Chhetri
- Indian national army regiment 2022 by shanta chhetri
- Central Public Sector Enterprises (Protection of
Interests of States) by John Brittas
National Commission for the welfare of homeless workers - by P. Sandosh Kumar

#Parliament #MonsoonSession
Read 15 tweets
.@Metallica, No more fighting with your brother or Sister—Enough is enough …

I’m here for all of you & I will always be there.
Things are going to be much different this time around, different from what you all have been through & seen.

Those closest to you, They’re #SAFE. ImageImage
The Georgia #PEACH

Now watch how the world stands still, the people will choose LIFE.

I Am #LIFE ImageImage
Blackened is THE END

My children are protected within my shadow.
Read 7 tweets
Let's #Endvirginitytest 🙏🏽
#SouthAfrica: A South church has carried out virginity tests on their single female worshippers and issued certificates of virginity to those that passed the test.
According to the church, the test is said to be an effort to encourage chastity among the
ladies in the society.
The church identified as Nazareth Baptist Church is located at Ebuhleni, northern part of Durban in South Africa.
It was gathered that the church carried out a free virginity test on ladies who attend their church and are 18 years and above.
It is an annual
event carried out by the church and at the end of the test, a Certificate of Virginity is awarded to the successful ones.
Also, a white mark of purity is placed on the forehead of the virgins.
The test is usually conducted in the middle of every year and the certificate issued
Read 4 tweets
Want to be a full-time trader?
It seems coolest thing, no office, no boss, u can work from anywhere, isn't it?
But wait..
Here is a stringent checklist for u-
If u satisfy all the criteria then only think of #trading as a full time career.

#MegaThread
+++
1. #MentalFitness -
Yes, I kept it at top because it's all about controlling your emotions.
Then comes the trading system which you will gradually build for yourself.

Trading is about finding what works for you and sticking to it no matter what.

++
2. #CashFlows -
It must be made sure that the income from trading per year on an average is more than what your current income is, plus it should cover cost of running business (office/net connection/paid subscriptions etc)
Read 19 tweets
1/n
Nepalis generally struggle--or have difficulties--with a lot of things.

Here is a list of things that, as far as I am concerned, a lot of Nepalis find #INTELLECTUALLY #challenging.

1. imagining others DOING things that they can't imagine themselves doing

#Nepal
2/n

List of things a lot of Nepalis find #INTELLECTUALLY #challenging:

2. imagining others #WANTING things that they can't imagine themselves wanting

3. imagining others #THINKING about & in ways that they can't imagine themselves thinking

#Nepal
3/n
List of things a lot of Nepalis find #INTELLECTUALLY #challenging:

4. imagining others #BELIEVING things that they can't imagine themselves believing

5. imagining others #REPRESENTING things that they can't imagine themselves representing

#Nepal
Read 9 tweets
In Human culture the analogy between day, year and life is very precise: each one has four seasons (that are further divided into three periods each).

#life #age #conlang #calendar #youth #wordoftheday #wordsmith #linguistics #languagematters #language #langtwt #conculture
Let's consider the first periods:
• Primanɔtte (Earlynight) is like Priminvɛrno (Earlywinter) and when you are a bambino (a person from 0 to 7 years old).
• Meʒʒanɔtte (Midnight) is like Meʒʒinvɛrno (Midwinter) and when you are a citto (a person from 7 to 14 years old).
• Tardanɔtte (Latenight) is like Tardinvɛrno (Latewinter) and when you are a ragazzo (a person from 14 to 21 years old).
Read 5 tweets
In Mahabharata, Karna asks Lord Krishna - "My mother left me the moment I was born. Is it my fault I was born an illegitimate child?

I did not get the education from Dhronacharya because I was not considered a Kshatriya.
Parshuraam taught me but then gave me the curse to forget everything when he came to know I was son of Kunthi belong to Kshatriya.

A cow was accidentally hit by my arrow & its owner cursed me for no fault of mine.

I was disgraced in Draupadi's Swayamvar.
Even Kunthi finally told me the truth only to save her other sons.

Whatever I received was through Duryodhana's charity.

So how am I wrong in taking his side ???"

Lord Krishna replies, "Karna, I was born in a jail.

Death was waiting for me even before my birth.
Read 9 tweets
Want to thank @Bindestriche for the retweet. Inspired the need to vent my thoughts in this🧵
An article on Peter #Thiel & his vision, to me a sign: we need to reclaim our #future & not let #techgurus take over.
Let’s start to look at our daily routines: fast pace thru … 1/21
#digital tools for working, shopping, researching, studying. communicating & more, made possible by mostly #SiliconValley’s tech companies for a “convenient” life. And I wonder if this is really the concept of the #goodlife that I dreamed of in my childhood? …2/21
..& will it be favored by unborn generations? It seems we are letting a certain type of tech vision take over.
Let me try to look behind that future that seems to be favored now:
As I see it the few leading tech companies now are mainly white men in their 30‘s & 40‘s … 3/21
Read 21 tweets
John Hagel | A Future of More Human Work | Global Summit 2018 | Singular... via @YouTube #freedom #life #property not the routinetask mindset but heartset @CocaCola #ceo be free and enjoy the work and help us to be this future #everypersonaspacelab
#productivitysolvers #examples #EveryPersonASpaceLab it can be done, we say:" it needs to be done" for all our institutions now so we needf to create more value! @CocaCola_NL #MarcelVerwei re-define work #zoomoutzoominapproach #experiencecurve show how performance is all #MarcelV
De toekomst wacht op jou dus help mee en start in onze beweging door emotioneel ook wereldwijd empathy te verhogen en vooral online
Read 4 tweets
7 things which really helped me in changing my #life altogether for GOOD!!

A Thread...

Like & retweet!!!

#healthy #HealthForAll #health #HealthyEating #wealth #finance #personalgrowth #investing #Investment #lifestyle
Thread(1/7)

Spending less than u earn..

This is simple but yet a POWERFUL statement to stick in ur mind.
It helps u to stay with no #debt and be in #debtfreecommunity which brings immense peace and can focus on ur #happiness rather than earning mindlessly to clear ur debt.
Thread (2/7)

Investing every month.

Keep #investing a small amount of ur earnings - expenses in a medium which can beat #inflation.

@RichifyMeClub is a great person to promote this a lot.. ❤️
Read 9 tweets
#mondaythoughts
Steve Jobs dies a billionaire, with a fortune of $7 billion, at the age of 56 from pancreatic cancer, & here are some of his last words
👇👇👇

“At this moment, lying on the bed, sick and remembering all my life, I realize that all my recognition and wealth that
I have is meaningless in the face of imminent death. You can hire someone to drive a car for you, make money for you – but you can not rent someone to carry the disease for you.”

As we get older we are smarter, and we slowly realize that the watch is worth $30 or $300 –
both of which show the same time. Whether we drive a car worth $150,000, or a car worth $2000 – the road and distance are the same, we reach the same destination. If we drink a bottle worth $300 or wine worth $10 we're drunk".

#LifeLessons
Read 5 tweets
Science says that the most successful people on earth follow some of the below mentioned things if not for all.

You could implement some of the things below to make you successful as well.

🧵👇
// Building a routine

Having no routine or structure is so much more draining mentally, physically, and emotionally than any routine could ever be.
Once you build a routine :

- You impose a certain structure which builds progressive habits and creates momentum that will carry you on the days even when you don't have the strength to.

- Your resilience on motivation and willpower will be reduced.
Read 13 tweets
I came to #China with a smile, an open mind and heart, and left my ‘conditioning’ and pre-conceptions behind.. I’m still smiling. Best move I ever made. Never looked back. I’ve felt warmth, hospitality, kindness and camaraderie every single day. 🥰🥰🥰bestchinainfo.com/news/is-china-…
For the record: Nobody pays me for my words, thoughts or feelings, opinion or cogitations. I speak from my love for the people of China - for #China and sometimes I speak against the relentless moronic parroted propaganda against a country that is now my homeland... ctd:
bestchinainfo.com/news/is-china-… and keeps me + over 1.4 billion other people safe, free and happy. A country that genuinely has the best interests of it’s people as core reason for being. A country that will be a genuine friend to all countries that seek friendship. This is #China #Truth
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!