Discover and read the best of Twitter Threads about #toilet

Most recents (10)

ஆண்கள் உட்கார்ந்து ஒன்னுக்கு போலாமா?
👇👇
அலுவலகம் ,பொது இடங்களில் மட்டுமே urinal இருக்கும். வீடுகளில் ஆண் பெண் இருவருக்கும் ஒரே Toilet தான்.

மொத்த குடும்பமும் அதைப் பயன்படுத்த வேண்டும். Image
இந்தியாவில் பெரும்பான்மையாக உள்ள Squat toilet (குத்தவைக்கும் கக்கூசு?) மற்றும் Western Toilet எனப்படும் Sitting Toilet இரண்டிலுமே ஆண்கள் ஒன்னுக்குப் போவதில் சில அநியாயங்கள் உள்ளது. ImageImage
Squat Toilet ல் நின்றபடியே ஒன்னுக்குப் அடிப்பதில் , சுற்றிலும் சிதறி, அந்த இடம் முழுக்க தெறிக்கும். இதை தவிர்க்கவே முடியாது. நீர் ஊற்றும் போது தரை முழுக்க ஊற்றி கழுவாவிடில் கக்கூசு நாறிவிடும்.
Read 12 tweets
WORLD #TOILET DAY READING THREAD: It’s the day you’re all waiting for, and it can’t come fast enough, right? #WorldToiletDay.

November 19th is the day we get to celebrate #sanitation and think about how to make it better for everyone and for the planet. Image
I’m going to tweet out a mix of great books--one per day--with a link to buy them at Bookshop.org. Spoiler alert: On the last day, I’ll tell you about the book I’ve written, which is coming out in April from @AvidReaderPress.
I’ll also add your #worldtoiletday book recommendations if you tweet them at me with a brief note about why you suggest them.

(Disclosure: Bookshop.org supports local bookstores, and I’m an affiliate, so I get a tiny commission if you click through.)
Read 11 tweets
On July 12, 2000, a Russian Proton rocket launched the Zvezda Service Module to the @Space_Station.

@NASA notes that Zvezda is the “structural and functional center of the Russian segment of the International Space Station.” #SpaceStation20th #space

Picture- NASA/Scott Andrews Image
Russia received money from @pizzahut to support this launch. The Pizza Hut logo was displayed on the side of the rocket (check out the picture below.)

@Skyrocket71 shared this tweet with a great picture showing the logo.
Zvezda is the third module on the ISS, and is practically identical in design to the service module that was used on the Soviet/Russian Mir space station.
Read 4 tweets
At @MountVernon.
DYK: #GWMountVernon is owned & maintained in trust for the people of the US by the Mount Vernon Ladies' Association, a private/non-profit organization.
Join me & help preserve George Washington's home & legacy.
👉MountVernon.org
mountvernon.org/the-estate-gar… Image
Get ready for a #TwitterTour

The mansion is closed due to #Covid19, but perhaps a 📷 or two from the grounds of the home of America’s first president, George Washington, & perhaps the most visited historic home in the USA: Mount Vernon @MountVernon in Virginia.
#StayTuned! ImageImage
Ok... let’s get started.
A #TwitterTour of Mount Vernon #GWMountVernon @MountVernon 🇺🇸 to follow…
Thread. The home of George & Martha Washington & the most popular historic home in America.

Note: The mansion itself is temporarily closed but check out: mountvernon.org/virtualtour Image
Read 86 tweets
Q: What is a #toilet plume? And what does it mean for me?

A: A toilet plume occurs when droplets of feces or urine escape during a toilet flush into the air. #COVIDー19 may spread through fecal-oral transmission, which means you don't want any part of that toilet plume.
One study estimates that a single open flush can emit up to 80,000 droplets into the air. Covering the toilet with a lid before you flush can reduce that substantially.
BOTTOM LINE:
🚽Cover the toilet lid before you flush
⏱️Wait a few minutes before entering a bathroom that has just been used.
🦷 Reconsider the placement of your toothbrush.
🧼 And, of course keep up #handwashing.
Read 4 tweets
Thinking of taking your loved one out of #longtermcare during the #covid19 ? There is *no easy answer*. But here are few things to think about:
1) Do they need to be transferred (bed / toilet / shower) and how would you do that?
2) Do they need a Hoyer lift? (thread continues)
3) Do you have the medications and expertise to provide the medical care?
4) Are you in danger of infecting other vulnerable members of your household?
5) How will you support them if they have dementia?
6) Do you have knowledge on how to support #incontinence & the products?
7) Who will you call if they get sicker either with #Covid19 or their underlying #health issues?
8) are they going to lose their #placement in the #nursinghome (in Ontario - the answer would be yes)
9) who else in your home needs care?
10) how will you support #socialengagement?
Read 9 tweets
“We have folded our hands before so many,but no one has paid attention to us. I am tired of asking for a #toilet,"says Tarawati Sahu (65) of UP's Bakhari village which @swachhbharat counts as being 100% 'open-defecation-free' though the village only has broken & unusable toilets. Image
Read the full story here: bit.ly/2XFzWO2 @pujaawasthi ImageImage
@swachhbharat @kanhaiyakumar We hope you find value in this report.
Read 4 tweets
Happy birthday, Language on the Move!

We started blogging #OTD in 2009 🎂🥂🎉🎀 - still going strong! 😊

languageonthemove.com/happy-birthday… Image
Our #1 top most popular blogpost of all time examined the role of #English as a lingua franca in #ASEAN

languageonthemove.com/english-and-as…
Our #2 top most popular blogpost of all time also examined the role of #English as a global #language, this time in #Europe

languageonthemove.com/multilingual-e…
Read 11 tweets
El mundo del cine y sus increíbles maravillas. Abrimos hilo sobre hechos, curiosidades y datos de cine que tanto fascinan. ¡Vamos allá!
#Cine #curiosidades #elMundoDelCine #hilo #DeshilachandoCine
En los discursos de aceptación de los Oscars, se le ha dado a Steven Spielberg las gracias más que a dios. Aquí están las estadísticas que a quienes se le han dado más las gracias con una estatuilla en la mano.
#Cine #Spielberg #elMundoDelCine #hilo #DeshilachandoCine #Oscars
La leyenda urbana de que todos los relojes en Pulp Fiction están parados a las 4:20 es falsa. Algunos sí, pero no todos ni mucho menos. Hay relojes importantes en la trama que ni de cerca.
#Cine #PulpFiction #elMundoDelCine #hilo #DeshilachandoCine #Tarantino
Read 126 tweets
The landmark #SacharCommittee report that collected & analysed data on the social,economic & educational status of Muslims in India is now available in our resource section. Specifically,it tried to gauge if & why Muslims are under-represented in govt departments & other spheres.
Here are some of its findings. ruralindiaonline.org/resources/soci…
The 2001 Census showed that #literacy rates were low among Muslims, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
The perception that religious conservatism among Muslims is a major factor for not accessing #education is incorrect. As with many Indians, the main reason for ‘educational backwardness’ of Muslims is abject poverty, which forces many children to drop out of school.
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!