Profile picture
, 19 tweets, 4 min read Read on Twitter
@hakhverdian Uhm... IQ???
Allereerst is het zo dat Howard Gardner - met zijn theorie van meervoudige intelligenties - het begrip IQ fiks ter discussie heeft gesteld. En dan is er Robert Sternberg, die IQ ook te beperkt vond en het begrip succesvolle intelligentie introduceerde
Enfin, erger is: onderzoeken uit de gedragswetenschappen zijn TE VAAK gebaseerd op de populatie die het minst voorkomt in de wereld: rijke, witte, westerse mensen. De minst voorkomende mens in de wereld.
WEIRD is een afkorting die staat voor “western, educated, industrialized, rich and democratic”. Het acroniem vat samen dat bijna alles wat we weten over de psychologie van mensen gebaseerd is op onderzoek onder rijke, witte, westerse mensen.
Gedragswetenschappers publiceren met regelmaat generieke conclusies over de menselijke psyché en menselijk gedrag op basis van steekproeven die volledig bestaan uit WEIRD mensen. Daarmee is de onderzoekspopulatie atypisch, de meeste mensen in de wereld komen niet uit zo'n cultuur
Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van psychologen Henrich, Heine en Norenzayan (2009) naar een databank van gegevens uit de gedragswetenschappen.
Zij hebben zich afgevraagd hoe representatief wetenschappelijke kennis over de menselijke psychologie is, die grotendeels is gebaseerd op onderzoeksgegevens uit de WEIRD populatie.
Zij deden onderzoek onder verschillende populaties en ontdekten dat mensen uit geïndustrialiseerde landen verschillend zijn van niet-westerlingen. Zij kwamen erachter dat er verschil is tussen culturen; zelfs wanneer het gaat om de perceptuele verwerking: de ruimtelijke cognitie.
Zo is de waarneming van de Müller-Lyer-illusie cultuurgebonden. Het merendeel van de mensen uit de westerse wereld nemen waar dat lijn b langer is dan lijn a, omdat zij zijn opgegroeid in een omgeving van rechthoekige gebouwen en objecten.
Voor mensen uit de Kalahari cultuur is het zelfs geen illusie: zij nemen waar dat beide lijnen gelijk van lengte zijn.

Als visuele waarneming tussen culturen zo kan variëren, hoe kunnen we er dan zeker van zijn dat andere psychologische processen niet afwijken?
Henrich en de anderen ontdekten dat mensen uit geïndustrialiseerde westerse samenlevingen anders denken dan niet-westerlingen. Zij verschillen in het bijzonder op een aantal zaken die van belang zijn voor de morele psychologie, zoals individualisme en het gevoel van eigenwaarde.
Hoe meer WEIRD je bent, hoe meer je een wereld vol van afzonderlijke objecten waarneemt, in plaats van relaties.
Hoe meer WEIRD je bent, hoe meer je een analytische denkstijl gebruikt, met de nadruk op de categorieën en wetten, in plaats van een holistische stijl, gericht op patronen en contexten.
Hieruit blijkt dat kennis die gebaseerd is op onderzoek onder WEIRD mensen helemaal niet per se iets zegt over alle andere mensen - kortom, de overgrote meerderheid van de mensen die deze aarde rijk is.
Psychologen zien dat steeds meer als een probleem, een ernstig probleem, omdat psychologie tussen culturen varieert.
Het feit dat veel beleid ook nog eens gebaseerd is op inzichten uit onderzoek dat is gebaseerd op de minst voorkomende populatie in de wereld, maakt het er allemaal niet beter op.
Maar al te vaak gaan beleidsmakers en politici, vaak impliciet, uit van opvattingen en inzichten die gebaseerd zijn op onderzoeken onder WEIRD mensen.
Het is hard nodig dat onderzoekers minder arrogant zijn bij het aanpakken van vragen over de menselijke natuur. Het is hoog tijd dat zij ook onderzoek doen onder alle andere groepen die in de superdiverse samenleving van onze grote steden wonen.
Diversiteit is de nieuwe norm, een norm die wellicht vraagt om één van de grootste psychologische omschakelingen van onze tijd. Dat geldt ook voor gedragswetenschappers.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to dr. Marina
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!