Discover and read the best of Twitter Threads about #JaiHind

Most recents (20)

കേരള ധനമന്ത്രി @drthomasisaac ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

🍍കേരളത്തെ ഒരു മഹാദുരന്തത്തിലേക്കാണ് അങ്ങ് നയിക്കുന്നത്. കേരള ജനസംഖ്യയുടെ 3% മാത്രം വരുന്ന #രാഷ്ട്രീയ #നേതാക്കളെയും #ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും👳 സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചിലവ് കേരളത്തിലെ #റവന്യൂ #വരുമാനത്തെയും മറികടന്നുവെന്ന കാര്യം ആരും അറിയുന്നില്ല!

1/n
🌋2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളത്തിന് ചിലവഴിച്ചത് #റവന്യൂ #വരുമാനത്തിന്റെ 43 ശതമാനം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പെൻഷന് ചിലവിട്ടത് 27 ശതമാനമാണ്.

🌋സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യം വകയിൽ ചിലവായത് 1 ശതമാനവുമാണ്!!

2/n
🍂വാർഡ് മെമ്പർ മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി വരെയുള്ളവരെയുള്ള 21970 ജനപ്രതിനിധികളേയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ആശ്രിതരേയും സംരക്ഷിക്കാൻ ചിലവഴിച്ചത് #റവന്യൂ #വരുമാനത്തിന്റെ 10 ശതമാനമാണ്.

🍂എ.ഡി.ബി.യിൽ നിന്നും ലോക ബാങ്കിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയതിന്റെ പലിശ തിരിച്ചടച്ചത് 22%.

3/n
Read 33 tweets
Thank You Madam PM @Vidyut for giving me the honour of serving this great nation as a Union Minister for Law.

As a practising Advocate, I'm well aware of the challenges before the justice delivery system. Being an insider, someone who deals with it, someone who worships it 1/4
Someone who takes a great pride in it, someone who rues the inadequacies of it, someone who's shocked by the pendency, intrigued by the casual approach of the stakeholders, appalled by the ignorance of founding principles of the Constitution amongst judiciary -

#AltSarkar 2/4
I'm determined do my bit for restoration of the majesty of the justice delivery system. I am determined to do my bit for making Courts / Tribunals the temples of justice as against - as some lawyers jokingly say - cooling chambers.

#AltSarkar 3/4
Read 4 tweets
Visionary @narendramodi
The scrapping of Article 370 was envisioned by PM Modi, as things to be done in his 2nd Term, in about 2yrs ago. How did he know that he will get such a thumping majority? In August last yr, Mr. Satpal Singh was appointed as the new Governor..
#Article370
After the state Assembly stood dissolved following PDP-BJP divorce. President’s Rule was extended for another 6 months with effect from July 3.
The well thought out and calibrated strategy was planned out even before these events.
Read the Gazzette of India issued yesterday. It is a very smartly drafted matter. Article 370 became part of the Indian Constitution only in 1954, 4 years after India adopted it’s own Constitution.
Read 11 tweets
Thread. #NMCBill
There is an optimism is air about National Medical Commission Bill.
Lot of people believe that opening up medical education to private sector will improve number of doctors in circulation and reduce cost of medical education.

Let's see if this is possible.
Presently there are ~550 medical colleges in India producing ~70,000 MBBS doctors every year.
Half of these colleges are government colleges. They charge 0-1,50,000 as fees per yr. (depends on category/caste).
Pvt medical colleges charge 7,50,000 to 18,00,000 per year.
Except bribes, cost of setting up a medical college is -
1. Land and infrastructure
2. Teaching staff salaries
3. Non teaching staff salaries
4. Expense of running a free hospital
5. Running costs

All these are substantial costs and are mandatory per law.
Read 13 tweets
Most RWs want everything instant

And most are pussies yes you heard it right pussies

In 3 states BJP lost elections before general elections n all these bread was first one to get scared and started giving all kinda advice to BJP which won 22 states in last 5 years.
Why I am saying this now is has a reason

After elections I have noticed many RWs unhappy with Modi gov for various reasons

Well church attack 2 (attacks on temples n rapes of hindu girls from 6 year old to 75 years old by peaceful) has been successfully because of u morons
I have never seen or heard of Hindu unity till last 2 general elections and we got best performing gov in Indian history
That's what enemy of this country doesn't want
They tried minority victim card during first tenure of BJP gov but it backfired
Read 10 tweets
Today is the Jayanti of Rash Behari Bose, founder of INA, mentor to Netaji. a brilliant revolutionary, entrepreneur who set up the first Indian restaurant in Japan, the brains behind the entire INA movement.
There is a whole lot to Rash Behari Bose, one of the masterminds behind the plan to assassinate Lord Hardinge, the Viceroy, a key mover in the Ghadr conspiracy, meant to weaken the British army from inside, a master of disguise, camouflage and the founder of the INA
In many ways Rash Behari was the opposite of his more famed namesake, Subash Chandra Bose. Netaji was a brilliant orator, charismatic leader, who cud sway the masses. Rash Behari on the other hand was more subdued, the brains behind the scene, a strategist.
Read 46 tweets
Read 75 tweets
Today is the Jayanti of Gurbaksh Singh Dhillon, close associate of Netaji, one of the 3 INA Men in that famous Red Fort Trial, led the INA campaign in South East Asia, and was with INA since it's formation.
Lal Qile se aaee awaaz,
Sehgal Dhillon Shahnawaz
Teenon ki ho Umar Daraaz
The words echoed outside the Red Fort , as the 3 men Capt Shah Nawaz Khan, Col Prem Sehgal and Gurbaksh Singh Dhillon were being tried on charges of waging war against the king.
Captain Shah Nawaz Khan– A captain in the Indian Army, captured by the Japanese after the fall of Singapore during World War II in 1942. He was profoundly influenced by Netaji Subash Chandra Bose, to join the Indian National Army, wud later join Congress after 1947, be an MP.
Read 38 tweets
I usually don't engage with certain folks, not out of courtesy, respect or hate. I choose to ignore their vehemence and contrived thought processes because they are wired that way. This individual mocks the present P.M but surprisingly omits facts.
For those who do not know what actually happened regarding the Kandahar issue, you can read Sri @KanchanGupta 's detailed write up.
kanchangupta.blogspot.com/2008/12/truth-…
Manufactured fallacies influence the gullible and the gullible act as conduits for the nefarious stratagems without verification. FYI..Informal fallacies are often divided into three categories: fallacies of ambiguity, fallacies of presumption, and fallacies of relevance.
Read 17 tweets
Jai Hind. Thank you all for the wonderful respects shown towards one of the brave sons of the Motherland Maj.Gen Dr. G.D Bakshi about whom I had written some details. I had to delete one of the tweets as I posted another image of an Airforce Officer instead of Maj.Gen's brother.
I am going to repost the Information once again. I thought of creating Moments about the thread, however, on second thoughts, I wanted to post the whole thread once again. Jai Hind. Vande Mataram.
A little information about Maj.Gen (Rtd) Dr. Gagandeep Bakshi who belongs to Jammu and Kashmir Rifles, an Infantry Division of Indian Army.
The Motto of J&K Rifles is
Prashata Ranvirta
"Valour in Battle is Praiseworthy"

The Battlecry is "Durga Mata Ki Jai"
Read 12 tweets
Thread.

My tweet thread about reality of healthcare in rural and tribal area caused some storms in the teacup. so i am writing another thread about rural practice.

1. My exposure to rural practice is as assistant to urologist during my medical college days, rural internship,
and as visiting psychiatrist to rural areas around Pune in my initial days of practice. I do have many friends and classmates who continue work in rural and semi rural areas and their experiences are helpful too.
2. Enough has been written about lack of infrastructure and basic facilities in such areas that makes doctors or any person reluctant to live and work there. I will not get into it again.
3. Two issues that are avoided in public discourse are caste equations and harassment.
Read 14 tweets
Thread.
"Padmashree can't compensate grave neglect"

1. This year's Republic day honour list includes many doctors who are not based in and around metro cities. This is a welcome change.
It includes Dr & Mrs Kolhe from maharashtra. Their work to get affordable healthcare to
tribal areas of Maharashtra is well documented. Their honour with Padmashree is well deserved and a joy to all who are interested in healthcare for all.
3. Every state of India has doctors who work selflessly in remote areas where no doctors are available. These doctors
give away all comforts of civilised life and spend it in service of under served communities.
4. In Maharashtra, we have Amte Family (3 generations), Bang family (2 generations), Bawiskar family and Kolhe family devoted to this work.
5. All of them have worked to improve
Read 10 tweets
Today is the Punya Thithi of Rash Behari Bose, the brain behind the entire INA movement, revolutionary leader, key player in the Ghadar conspiracy, first Indian to set up a restaurant in Japan, evaded British 17 times, a legend in his own right.
If Netaji came out in the fight as Garibaldi of the INA movement, Rash Behari’s part in the drama was more than that of a Mazzini- Thakin Nu, ex premier of Myanmar.
And that aptly summed up Rash Behari Bose, he was the brains behind the scene, setting up INA from scratch.
In many ways Rash Behari was the opposite of his more famed namesake, Subash Chandra Bose. Netaji was a brilliant orator, one who could motivate people to shed blood for the cause of freedom, the charismatic leader, who could sway the masses like none another.
Read 49 tweets
Finishing the Senior Commonwealth fencing championship 2018 at Canberra, Australia with Individual Gold🏅🇮🇳 and team 4rth. It was great feeling to win my first Individual medal and first Gold for my Country at the Senior Commonwealth .
It would not be possible without the support from my Coaches,family, training Partners, @sportsAuthorityofIndia @SAIThalassery @SportsDevelopmentAuthorityofTamilNadu #FencingAssociationofIndia #Gosportsfoundation @gosportsvoices @meraki_connect @fidesscherma and well wishers.
Thank you very much everyone for your guidance and support!
Thanks to all for your wishes. #keepsupporting #JaiHind #IndianFencer Kudos to Men's Sabre team🏅 👏💪 and Good luck to the rest of the team 💪👍
#keepmovingforward #believeinyourself

Jaihind 🇮🇳
Read 3 tweets
Eid-ul-Azah begins with a sacrifice.

Bullet ridden body of BJP District President Pulwama (South Kashmir) Shabir Ahmad Bhat who was kidnapped last evening, was found from Rakh Litter in Pulwama.
Eid Mubarak
JKP constable Fayaz Ahmed Shah, 34, a resident of Zazripora Kulgam was shot dead by terrorist as he was returning from Eid prayers...
He is survived by two minor daughters aged 5 and 2 years wife & an aged mother.
Eid means happiness & joy but this time it means destruction & displacement to a part of humanity, let us set an example of Kashmiriyat
Said Kashmiris & killed a young constable & a BJP leader.

Eid Mubarak
Read 10 tweets
A child rescued by an Indian Navy Chetak chopper team in Aluva.
Salute 🙏
#JaiHind
Before spewing venom against PM Modi & propagating lies, just learn who sent all rescue teams to Kerala?
Anyone from madrassa or lslamic orgs volunteered?
Your @CMOKerala is just watching helplessly.
@Beingind
Kerala provided Rs.5cr to Pakistan for flood relief.
The @CMOKerala noted that the floods had caused considerable hardships to the people of Pakistan. Hence the decision to provide the assistance.

Does he know the pathetic condition of common man in Kerala Or taken for granted?
Read 24 tweets
Today I was invited to give a talk to first year medical students of Bharati Vidyapeeth New Medical College, Pune.
I am alumnus of this college (1990 batch).
Some points covered in the talk-
1. Comradarie, friendship and a sense of community is valuable. Make friends,
Nourish friendships, help each other. As doctors except your colleagues nobody will understand your difficulties. Provide that support.
2. Lady doctors have even more difficult job in our patriachic society. It is fine to be a good doc. You don't even need to take ALL roles
Pushed on you by society. Support each other as fellow lady doctors. Friends who give active help are gold dust. Let's do that for each other.
3. Learn to speak simple language . This is valued by patients and their families. Best way to achieve this is by teaching each other
Read 8 tweets
#AadhaarIsSafe 1/
I'm totally amused to read the various headlines around the @rssharma3 challenge! Clearly shows one of three things:
1) Knowledge of #Aadhaar @UIDAI is poor
2) Biased people take away what they want to believe
3) Both
No data is hacked/stolen or misuse-able
#AadhaarIsSafe 2/
Fact of the matter is that #Aadhaar only has 5 pieces of information - Name, Address, DOB, Gender, Photo, Photo and optionally Email Address, Phone#. I know of NO service that lets you subscribe without the first 5 items and most likely one of 6 & 7.
#AadhaarIsSafe 3/
The biggest cost most service providers face is verifying that the data is indeed accurate and knowing that the person cannot come a second time with a different IDentity. That is precisely what #Aadhaar is designed and architected to do!
Read 16 tweets
Pointing out works of @rajnathsingh as Home Minister.

Lets look at the accomplishment of Home Minister Rajnath Singh.
Just compare not him but his accomplishments with previous 2-3 Home Ministers & Let me know What is your assessment.
(Courtesy Defence360)
👉 83% Reduction in Civilian Deaths because of Conflict & Violence across North East.

👉 Left Wing Extremist Districts which were 182 in 2014, came down to 90 in 2018 & is all set to Go down Further.
Big Accomplishment 👏👏
👉113 ISIS Sympathisers arrested via Digital Surveillance and Intelligence inputs
Read 20 tweets
Today @IndianMedAssn has called for a nationwide 12 hr strike to protest against National Medical Council Bill to be introduced in Parliament today.
What are these objections? How can they seriously hurt you as a patient? Please go through this thread -
2. Some good stuff - Old Medical Council of India will be shut down and 4 new bodies will replace it. This will bring in more specific expertise and faster decision making.
3. All four bodies will have few doctors and remaining all members (overwhelming majority) to be nominated by central government. States have little or no say
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!