Discover and read the best of Twitter Threads about #aliens

Most recents (24)

#Universe 1/n
#Aliens இருக்கிறார்களா?
வானத்தை பார்த்துக்கொண்டே ஒரு அடி தூரத்தில் நம்ம கட்டை விரலை வைத்து அந்த இடத்தில் மட்டும் கண் பார்வையை தடுக்கிறோம் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள், அந்த கட்டைவிரல் அளவுள்ள வானத்தில் அருகிலும், தூரத்திலுமாக ஆயிரக்கணக்கான கேலக்சிகள் உள்ளன.
#Universe #Aliens 1/n
நாம் இருப்பது Milky Way என்னும் கேலக்சி. மொத்தம் நமது டெலஸ்கோப்புகள் பார்வையிட முடிந்த பிரபஞ்சத்தில் (Observable universe) கிட்டத்தட்ட 200 பில்லியன் (200,000,000,000 - இரண்டு லட்சம் கோடிகள்) கேலக்சிகள் இருக்கலாம் என்பது அனுமானம்.
#Universe #Aliens 3/n
நாம் இருக்கும் Milky Way அப்படி ஒரு கேலக்சி. சூரியன் அதில் ஒரு நட்சத்திரம். இந்த Milky Way இல் மட்டும் சூரியனை போல 100 முதல் 400 பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் இருக்கலாம். அதில் சூரியனை போல எல்லாவற்றுக்கும் கோள்கள் இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை.
Read 11 tweets
Two series of tweets:

The first part includes 23 tweets

1)
Anunnaki :

When you think of ancient civilizations, you may think of the Persians and the Romans,

#GreatAwakening
#GreatAwakeningmap
#Qmap #Fact #Aliens
#WWG1WGAWORLDWIDE
#WWG1WGA #Anunnaki ImageImage
2)
you may think of the Maya,but few people think of the Sumerians.

Ancient Sumer in Mesopotamia (present-day Iraq and present-day Iran in the Middle East) was a collection of states. The Sumerians had advanced military science and mathematics and writing.

The Sumerians were
3)
among the first groups to divide time into hours and minutes.

Their gods were the Anunnaki.

It was believed that Anunnaki was responsible for the fate of the Sumerians, the Sumerians had gods of sky and earth.

They began worshiping the Anunnaki 2500 years before Christ Image
Read 24 tweets
20Parts:
1)

Greys:

Gray aliens are perhaps the most popular alien species and have been appearing on television and film for decades.

#GreatAwakeningmap
#WWG1WGA
#Aliens
#facts
#Qmap ImageImageImageImage
2)
The Roswell incident in 1947 first exposed these creatures to the public, causing people to become obsessed with these creatures that still exist. A strange ufo crashed in the sky on a hot summer night in July 1947 in Roosevelt, New Mexico
Lt. Col. Philip Corso said he was Image
3)
confident the extraterrestrial body, which was discovered in 1947 by a UFO near Roswell, belonged to the breed, meaning that the gray aliens were neither eternal nor so advanced. And smart.
They are one of the most widespread alien breeds on the Milky Way. Image
Read 20 tweets
21Parts

1)

Reptilians:

No other alien transmits fear to humans as much as reptiles. These creatures are snake and lizard in appearance and malicious in nature.

#GreatAwakening
#GreatSwakeningmap
#facts
#WWG1WGAWORLDWIDE
#Aliens ImageImageImageImage
2)
Is it possible that the breed of reptiles is descended from demons and evil creatures that have tormented humanity since the beginning of history?
Many researchers and foreign audiences assume that these lizard creatures may be mythical figures mentioned in numerous ancient
3)
religious texts and folk beliefs.

Mythology In Chinese mythology, there is a special respect for reptiles. Dragon kings are a symbol of the power and shape of human beings, which are replaced by celestial dragons in their celestial chariots.

Within Islamic mythology, jinn ImageImage
Read 22 tweets
Houston — We Have a Problem‼️

… the GRAND 👽 deception

#ObamaGate #NASA #Biblical #TheGreatAwakening #Q #QAnon #FactsMatter #Aliens #TheyreHere #SpaceForce
NASA = an Illusionist 💯

#SymbolismWillBeTheirDownFall #InPlainSight
Read 3 tweets
12Parts

1)
Saurian

Dinosaurs are mistakenly called "Saurians" by humans in literature.
They are reptiles that are native to Earth and most of them now live in the basement,but some of them are in the service of draco and reptilians

#Qmap
#QAnon
#GreatAwakening
#Aliens ImageImage
2)
Reptiles have always had a place in human history since Sumerian times. The mythological history of many human reptiles dates back to at least 6,000 years ago. When they lived with humans, the Saurians were often revered as "gods." Image
3)
Saurians can be seen as a spiritual-philosophical-astronomical wing of reptiles. Many believe that they were one of the few predecessors who even taught humans how to make.
In his book, The Ancient Gods, Betsy Lewis, an American author, deals with alien communication
Read 12 tweets
Parts
1)
Nordic extraterrestrial:

In ufology, Nordic aliens are extraterrestrial who love humans, and people who have met them often describe them as long blonde hair, blue eyes, and a variety of skin colors

#aliens
#QAnon
#GreatAwakening
#WWG1WGA ImageImage
2)
from white to tan, about two meters long.
Stanford College professor Stephanie Kelly Romano says Nordic aliens are often associated with spiritual growth and love and act as protectors
In UFOlogy, Nordic aliens are often described as benevolent or even "magical" creatures who ImageImage
3)
want to communicate with humans and are concerned about the Earth's environment or the prospect of world peace. Believers also attribute telepathic powers to Nordic aliens, describing them as "fathers for caring, smiling, loving, and youthful.” Kelley-Romano said Image
Read 15 tweets
رشته توييت:
١)
نورديك ها:

در يوفولوژي ، بیگانگان نوردیک فرازمینی هاي انسان دوست هستند ، كساني كه انها را ملاقات كرده اند آنها را به طور معمول حدودا دو متر با موهای بلوند بلند ،

#QAnon
#WWG1WGA
#GreatAwakeningWorldwide
#GreatAwakening
#Aliens
#facts ImageImage
٢)
چشم های آبی ، و رنگ های پوستی از سفيد تا برنزه توصیف می کنند.
جورج آدامسکی به عنوان اولین کسی که ادعای تماس با بیگانگان نوردیک را در اواسط دهه 50 داشته است .
محققان و يوفولوژيست هايي که با نورديك ها ديدار داشته اند، از موجوداتی با ویژگی هایی که به عنوان آریایی ImageImage
٣)
توصیف شده است ياد ميكنند.
پروفسور کالج بیتز ، استفانی كلی رومانو ميگويد بیگانگان نوردیك غالباً با رشد معنوی و عشق همراه هستند و به عنوان محافظ عمل می كنند.
در علم UFOlogy ، بیگانگان نوردیک اغلب به عنوان موجودات خیرخواهانه یا حتی ImageImage
Read 15 tweets
AMERICANDREAM09 MONDAY TOPIC 5/4/2020

ALIENS? HUMANS? HYBRIDS?
WHAT'S YOUR PERSPECTIVE ON THE COMING DISCLOSURE?

#UFOs #Aliens

LEAVE REPLY IN THREAD.
#amd09topthread
LIKE THE Q PATRIOT HUB?
JOIN OUR ALL NEW FORUM!
STAY CONNECTED EVEN IF SOCIAL MEDIA PLATFORMS SHUTDOWN!

RECORD 200 REGISTERED MEMBERS IN 1 DAY!
REGISTER WHILE OPEN TO PUBLIC!
americandream09.freeforums.net

STAY IN CONSTANT CONTACT!

1 MINUTE TO REGISTER FREE!
americandream09.freeforums.net
GRAND OPENING!

FORUM BREAKS 200 REGISTERED MEMBERS IN 1 DAY!
REGISTER WHILE OPEN TO PUBLIC!
americandream09.freeforums.net

STAY IN CONSTANT CONTACT!
PERMANENT INFORMATION STORAGE!

NEW PATRIOT FORUM OPEN IF TWITTER SHUTS DOWN.

1 MINUTE TO REGISTER FREE!
americandream09.freeforums.net
Read 6 tweets
#Disclosure
#Aliens
#UFO

The following is an amalgamation of drops that appear to allude to, welll.... you, know. Please feel free to add if you have anything that follows the theme.

So, we start with the trip code - top left: !!Hs1Jq13jV6
Enter that into the gematria engine:

gematrix.org/?word=%21%21Hs…

it will remove the first two "!!"...and you get this

The first value shown: Protected by the Extraterrestrials.
In October 2019 - the Air Force Academy put this out:
Read 23 tweets
AMERICANDREAM09 SUNDAY TOPIC 5/3/2020

ALIENS? HUMANS? HYBRIDS?
WHAT'S YOUR PERSPECTIVE ON THE COMING DISCLOSURE?

#UFOs #Aliens

LEAVE REPLY IN THREAD.
#amd09topthread
DO YOU KNOW Q?
Q IS NOW MAINSTREAM NEWS!

Knowledge is POWER!
Ignorance is a Choice!
Follow Q!

The Q Patriot Hub
TheQPatriotHub.weebly.com

Tons of Q on 1 site!
For those new to Q & The Storm!

#theqpatriothub #QArmy
#QAnon #KAG #POTUS

The Q Patriot Hub
TheQPatriotHub.weebly.com
Read 4 tweets
I love a good Director’s cut, but I’m struggling to think of any that are better than the theatrical release. There’s Blade Runner, and the Donner Superman II cut. Other than that...
I think mostly, for fans, it’s just interesting to see another version of the film, even if it’s not as good. That Thing You Do is 40 mins longer in the extended cut, as long as The Godfather, and though not better, it’s good to spend more time in that world.
Same for Aliens. Those 17 extra minutes don’t really add anything, but they’re great to watch if you love the original. Ridley Scott’s directors cut of Alien is SHORTER than the theatrical version. And it has an extra scene! He “cut out the boring bits.” #alien #aliens
Read 3 tweets
The Rothschild Surrealist Ball of 1972 featured imagery that was meant to look “Satanic”(psyop) but to a more discerning eye, actually is mocking all religion. It features many sick examples of the infamous banking family mocking the rest of humankind #truth #SaturnDeathCult
more, do you see the Saturnian symbolism?
Why are the #Illuminati so obsessed with symbolism? Especially regarding horned gods, black cubes and the planet Saturn? #truth #SaturnDeathCults #NWO #awake #woke
Read 40 tweets
(Please Read & Share) HMMM! What is REALLY interesting about this is in William Tompkins testimony he mentions "Nordics" an E.T Race that would pass as Human (of which there are many). Working as assistants to some top Aerospace company's CEO's & a few Presidents over time...
...They are technically/spiritually more advanced & know the truth of what is really going on in our solar system/universe. Their aim has been to help our advancement in all areas, especially by guiding Presidents to perform peaceful acts. Another aim is to help free Humanity.. Image
...William Tompkins worked with the U.S Navy & some American Aerospace companies, coming directly in to contact with a couple of "Nordic Secretaries". In his time he learned the truth of what really happened with the Nazis (Antarctica etc) & of a Global/Galactic Slave Trade... Image
Read 7 tweets
1. #News ~ Crazed Antifa Terrorist Who Attempted to Bomb ICE Center and Was Shot Dead

— Left an Audio MANIFESTO - Was saying Goodbye To His Comrades, Planned To Die & Take People w/ Him. #DomesticTerrorism

> thegatewaypundit.com/2019/07/crazed…

#Trump @realDonaldTrump #Qanon #WWG1WGA
2. #News ~ REMINDER: An AOC-Inspired Terror Attack Against ICE Was Committed by ANTIFA Last Saturday bigleaguepolitics.com/reminder-an-ao…

#Trump @realDonaldTrump #Qanon #WWG1WGA
#DomesticTerrorism #Terrorist #Terrorist
3. #News ~ New York Times Exploits Children to Demonize ICE and Border Enforcement - This is the type of propaganda that led to the ANTIFA terrorist attack this past weekend.

#Trump @realDonaldTrump #Qanon #WWG1WGA #CRISIS #DomesticTerrorism #EnemyOfThePeople
Read 54 tweets
El mundo del cine y sus increíbles maravillas. Abrimos hilo sobre hechos, curiosidades y datos de cine que tanto fascinan. ¡Vamos allá!
#Cine #curiosidades #elMundoDelCine #hilo #DeshilachandoCine
En los discursos de aceptación de los Oscars, se le ha dado a Steven Spielberg las gracias más que a dios. Aquí están las estadísticas que a quienes se le han dado más las gracias con una estatuilla en la mano.
#Cine #Spielberg #elMundoDelCine #hilo #DeshilachandoCine #Oscars
La leyenda urbana de que todos los relojes en Pulp Fiction están parados a las 4:20 es falsa. Algunos sí, pero no todos ni mucho menos. Hay relojes importantes en la trama que ni de cerca.
#Cine #PulpFiction #elMundoDelCine #hilo #DeshilachandoCine #Tarantino
Read 126 tweets
1. #News ~ President Trump Speaks on the Crisis in Venezuela, Warns Maduro:
“A Lot of Things Are Going to be Happening This Week, Maybe Sooner” thegatewaypundit.com/2019/05/trump-…

#Trump #Qanon @realDonaldTrump #WWG1WGA #WAR #Venezuela #Socialism
2. #News ~ Meet Obama-Appointed Judge Dolly M. Gee – The Woman Responsible for the One Million Illegals Storming the Border This Year thegatewaypundit.com/2019/05/meet-o…

#Trump #Qanon @realDonaldTrump #WWG1WGA
#CRISIS #NationalEmergency #SecurityThreat
3. #News ~ VIDEO: Antifa vs Proud Boys Brawl In Portland (AGAIN) – Antifa Girl Knocked Unconscious thegatewaypundit.com/2019/05/video-…

#Trump #Qanon @realDonaldTrump #WWG1WGA #Terrorism #Terrorists
Read 68 tweets
Dear @RandPaul @senatemajldr @SenatorCollins @lisamurkowski
@ThomTillis
1. Exactly how many people have to die from drugs smuggled across the southern border for it to be a #NationalEmergency ?
2. Exactly how many women and children have to be raped and trafficked--encouraged
2/ by section 224 of the horrible bill you just passed before it's a #NationalEmergency?
3. Exactly how many #American citizens have to be killed by #illegal #Aliens before the invasion of #Illegals is a #NationalEmergency?
4. Exactly how many Law enforcement officers have to be
3/ injured by invading #Illegals before it is a #NationalEmergency?
5. Exactly how high does our deficit need to run from the BILLIONS #illegals cost hard-working #taxpayers before it is a #NationalEmergency?
6. Who EXACTLY do you all represent? because it's not the interests
Read 4 tweets
Buckle up folks. Making good on my promise from last week. Got a bottle of Shiraz in me, so here we go... #Aliens
Given Cameron inherited this franchise from Scott, its arguably one of the most respectful sequels you can imagine.
I love this shot. Maybe my fav shot of the movie. Timeless effect plus it kinda looks like a xenomorph initially too. True art.
Read 99 tweets
I have so many issues with this article and the constant crap about #aliens from the #oumuamua asteroid analysis. Let's get started (1/10)

nola.com/education/2019…
"the idea that it’s arrogant to assume we are alone in the universe, or even a particularly special species."

Agreed. But still assumption w/o proof. But... moving on. (2/10)
Author says his alien theories have "left some of his peers nonplused, grumbling at a flimsy theory or bewildered as to why Harvard's top astronomer won't shut up about aliens" Yes. Please phrase it in a way that makes the rest of us sound unreasonable. (3/10)
Read 10 tweets
CLICK HERE FOR COMMON CODING!
Q has said the following:
"It's always been out in the open."
"Symbolism will be their downfall."
"Symbolism = END"
Why end? Because the elites use a language of symbolism: colours, poses, mythos, etc to hide from you in plain sight #Qanon
It's the end because when people learn this language we win. It's like this clip from They Live (We Sleep)

To see the world like this requires learning hundreds of symbols. An entirely new language, and thinking in a new way, it's not easy!
Colour Coding System
Orange/Sunset = End
Red/Fire = Punish
Blue/Water = Info
Tiffany Blue = Secret Info
Green/Trees = Ally
Yellow/Sunshine = Reward
Brown Dirt = Nourish
Purple = Communication
Pink = Weak
Dark = Hidden
Light = Visible
e.g. Dark to Light = To Make Visible.
Read 72 tweets
Here’s a thread that nobody asked for comparing today’s urgent global problems to dim sum.
1/14 Nuclear Weapons v. Xiao Long Bao: Treat with respect or face intense explosion, third degree burns and worse. Experts disagree on how to handle in a never-ending debate. Also, it’s a challenging dish to make. #globalzero #nuclearweapons
2/14 Climate Crisis v. Chicken Feet: Look, you can’t soft sell this. It’s not chicken “change” for chrissakes. It’s the most intimidating item on the table, and there’s no disguising it for what it is. Deniers are vocal. #climatechange #globalwarming
Read 16 tweets
There's a tack that's deadly to the cause and injurious to the truth. And that's what's been provided heretofore. Trump's message must be one of "feeling the pain" of those caught in a situation that Americans feel as well but must be given priority. Think carefully.
Meanwhile as the pathetic left continues to grind out the theme of children wrenched from the arms of their parents the rest of the real world focuses on the ever-evolving #IGReport that proves nothing short of astounding to those of us who care about that which is pertinent.
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!