Discover and read the best of Twitter Threads about #video

Most recents (24)

තවමත් ලංකාවෙ එළිපිට කතා නොකරන මාතෘකාවක් වුණත් ගොඩාක් අය දැන් #BDSM ගැන දන්නවා. කොහොම වුණත් එක එක මතවල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒක නිසා, මෙතුවක් කාලෙකට විවිධාකාර තැන් වලින් අහපු දැකපු දේ අමතක කරලා මේ ලිපිය කියවන්න කියල බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. #lka
#BDSM ගැන කතා කරද්දි අපිට D/s හෙවත් #Dominant / #submissive #lifestyle එක ගැන කතා නොකරම බෑ. මොකද BDSM තනිකරම පදනම් වෙන්නෙ ඒක මත. කෙටියෙන් කීවොත් Dominant කෙනෙක් කියන්නෙ අධිපතියෙක්. ආඥා දායකයෙක්. #lka
මෙයාගෙ වගකීම තමන්ගෙ #submissive / #submissives ලව ආරක්ෂා කිරීම, මඟපෙන්වීම සහ ප්‍රීතිමත්ව තැබීම. අනික් අතට submissive ගෙ වගකීම තමයි යටහත්ව උපදෙස් පිළිපැදීම සහ #Dominant ව සතුටින් තැබීම. ඔය සරලව කීවෙ. මොකද සෑහෙන්න ගැඹුරු #subject එකක්. ඉතිං ඇත්තටම මෙතනදි වෙන්නෙ බල හුවමාරුවක්. #lka
Read 29 tweets
¿Que no hubo #muertes violentas en el contexto de las protestas de #octubre del 2019 en Ecuador?

Esta es la historia de Édison Mosquera

#VIDEO revelador de lo ocurrido en el sector del Cumandá, en Quito

Un trabajo periodístico de EL COMERCIO » bit.ly/EdiMosqProts
1/9
Marco Oto
#VIDEO Muerte en el puente de San Roque, Quito » bit.ly/OtoMadre

Historias de #fallecidos en el contexto de las protestas de #octubre del 2019 en Ecuador, levantadas por EL COMERCIO
2/9
José Daniel Chaluisa
#VIDEO Muerte en el puente de San Roque, Quito » bit.ly/ChaluisaFllcdo

Historias de #fallecidos en el contexto de las protestas de #octubre del 2019 en Ecuador, levantadas por EL COMERCIO
3/9
Read 10 tweets
[THREAD] China Coronavirus Outbreak
A deadly virus is spreading from Asia, affecting hundreds of people and resulting in dozens of deaths, in what may become a gloabal health epidemic. This thread contains news about the outbreak.
#Coronavirus #WuhanOutbreak #ChinaVirus #WarWatch
On Dec 30, 2019, Chinese authorities confirmed cases of pneumonia of unknown cause in Wuhan, Hubei Province. A team of national experts was sent to carry out detection tests. Patients at a local seafood market were put in quarantine.
#Coronavirus #WuhanOutbreak #ChinaVirus
Liu Youning, a professor of epidemiology and respiratory medicine, told the Global Times that the #coronavirus found in #Wuhan appears to be far less serious than the virus that caused the severe acute respiratory syndrome (#SARS) or the Middle East respiratory syndrome (#MERS).
Read 53 tweets
Thank you to all @BhamLawStudents @bhamlaw @artsatbham colleagues who came along to our launch of the #LawTalkBLS Legal Comms exhibition of student work 2019/20. Hope you enjoyed it as much as I did. Here’s some pictures from the event and, most importantly, the student POWs 1/x
The #LawTalkBLS module allows @BhamLawStudents to choose an area of law they want to research, develop a message from that research to communicate to an audience of their choice and then produce a ‘piece of work’ (POW) in a format to allow best communication of the same 2/x
Work exhibited this year includes interpretative dance, slam poem, blog, Legal Design, infographic, video, case note, street law presentation & research memorandum. Actual POW’s & student reflections on the same #LegalEd #CreativePedagogies #AuthenticAssessment 3/x
Read 18 tweets
12.🗣️📢Alert World leaders, citizens of the world, is attempting a coup d'état in #Bolivia.
🗣️📢Do not let that happen.
🗣️📢Evo Morales is one of the great leaders of the 21st century.
🗣️📢Protect democracy
🗣️📢Protect Bolivia
#regimechange #ProtectBolivia #ProtectDemocracy
1. 🗣️📢Alert World leaders, citizens of the world, is attempting a coup d'état in #Bolivia.
🗣️📢Do not let that happen.
🗣️📢Evo Morales is one of the great leaders of the 21st century.
🗣️📢Protect democracy
🗣️📢Protect Bolivia
threadreaderapp.com/thread/1187148…
2. 🗣️📢Alert World leaders, citizens of the world, is attempting a coup d'état in #Bolivia.
🗣️📢Do not let that happen.
🗣️📢Evo Morales is one of the great leaders of the 21st century.
🗣️📢Protect democracy
🗣️📢Protect Bolivia
threadreaderapp.com/thread/1191853…
Read 90 tweets
10.🗣️📢Alert World leaders, citizens of the world, is attempting a coup d'état in #Bolivia.
🗣️📢Do not let that happen.
🗣️📢Evo Morales is one of the great leaders of the 21st century.
🗣️📢Protect democracy
🗣️📢Protect Bolivia
#regimechange #ProtectBolivia #ProtectDemocracy
1. 🗣️📢Alert World leaders, citizens of the world, is attempting a coup d'état in #Bolivia.
🗣️📢Do not let that happen.
🗣️📢Evo Morales is one of the great leaders of the 21st century.
🗣️📢Protect democracy
🗣️📢Protect Bolivia
threadreaderapp.com/thread/1187148…
2. 🗣️📢Alert World leaders, citizens of the world, is attempting a coup d'état in #Bolivia.
🗣️📢Do not let that happen.
🗣️📢Evo Morales is one of the great leaders of the 21st century.
🗣️📢Protect democracy
🗣️📢Protect Bolivia
threadreaderapp.com/thread/1191853…
Read 154 tweets
Prince Andrew cannot remember the Virginia Roberts photograph with him, or even being upstairs in Ghislaine Maxwells house, or EVER buying a round at Tramps. If that photo is genuine, his whole defence and credibility falls. #PrinceAndrew #Epstein #Maxwell
2. Prince Andrew will give a statement to FBI or have an interview with law enforcement only IF his legal advice is to do so
3. He only visited Epstein when the photo in Central Park was taken, to end the relationship with him. BUT he stayed for 4 days, as it was convenient
Read 15 tweets
This puppy remains alone after his mother died during a nightly U.S-led raid to kill the leader of ISIS in #Barisha village in Idlib.
#Syria #idlib
#video
This puppy remains alone after his mother died during a nightly U.S-led raid to kill the leader of ISIS in #Barisha village in Idlib.
#Syria #idlib
The mission is over after about 4 hours in the motorcycle. I went to the site and took the little dog to a safe place with young dogs and their mother.He is very happy with his new family
Read 16 tweets
No chance yet to read @Martin_Lukacs's well-researched new book "The Trudeau Formula" trudeauformula.com about the TRUTH behind PM @justintrudeau & his @liberal_party gov't? Ceck out some of the endorsements trudeauformula.com/endorsements from David #Suzuki, @NaomiAKlein & more
@Martin_Lukacs @JustinTrudeau @liberal_party @NaomiAKlein For a quicker read before #elxn43 tmrw, check out @Martin_Lukacs pithy opinion piece in the @guardian @guardianopinion : theguardian.com/commentisfree/… (warning, his analysis seems to piss off @liberal_party hacks, and that's not a bad thing in #cdnpoli )
@Martin_Lukacs @JustinTrudeau @liberal_party @NaomiAKlein @guardian @guardianopinion Also check out what @Martin_Lukacs says in his interview with @hansnf on @rabbleca: "Progressive branding" has played a huge role in @Liberal_party operations,
rabble.ca/news/2019/10/l… #elxn43 #cdnpoli
Read 9 tweets
23. United States decided to label #IRGC terrorists. But who are the real terrorists? Who created, trained, armed & financed the worst terrorist groups in the world?

#Hypocrites #DoubleStandards #Liars #Warlords #USRealTerrorists
1 to 20. United States decided to label #IRGC terrorists. But who are the real terrorists? Who created, trained, armed & financed the worst terrorist groups in the world? 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1166502…
21. United States decided to label #IRGC terrorists. But who are the real terrorists? Who created, trained, armed & financed the worst terrorist groups in the world? 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1170740…
Read 26 tweets
#BREAKING Climate: Tropical cyclones becoming more powerful, destructive: UN report
#BREAKING Many coastal megacities to be hit annually by extreme weather by 2050: UN report
#BREAKING Building dikes and levees to hold back rising seas could cost hundreds of billions of dollars a year: UN report
Read 6 tweets
44. The Legacy of US, UK, France, Israel, Saudi Arabia, Turkey, Bahrain, Canada, Qatar, United Arab Emirates, Germany, Belgium, Netherlands, Australia, Jordan, Nato in Syria
#RegimeChange #FakeNews #FalseFlag #terrorism #SyriaInvasion #WarCrimes #CrimesAgainstHumanity
1 to 20. The Legacy of US, UK, France, Israel, Saudi Arabia, Turkey, Bahrain, Canada, Qatar, United Arab Emirates, Germany, Belgium, Netherlands, Australia, Jordan, Nato in Syria 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1136642…
21 to 40. The Legacy of US, UK, France, Israel, Saudi Arabia, Turkey, Bahrain, Canada, Qatar, United Arab Emirates, Germany, Belgium, Netherlands, Australia, Jordan, Nato in Syria 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1164175…
Read 468 tweets
#HappeningLive The 11th Inaugural Lecture for the 2018/2019 academic session at the J. F. Ade. Ajayi Auditorium. #UnilagNigeria

#Thread
2. Today’s Inaugural Lecturer is a Professor of Chemical and Petroleum Engineering and Director Central Industrial Liaison and Placement Unit (CILPU), Professor Olaosebikan Abidoye Olafadehan, a proud alumnus of the University #UnilagNigeria
3. Prof. Olafadehan is speaking on “Modelling and Simulation: The Under-Tapped Golden Resource and Implications for Process Industries.” #UnilagNigeria
Read 10 tweets
Would #Europe gov'ts fund a preschool that:
A) dresses children as armed terrorists
B) simulates shooting & kidnapping #Israel soldier & civilian
C) was already linked to a banned #terror group
D) all of the above
@MailOnline's @ChrisPleasance reports based on our research
Above #video is kindergarten graduation of a #Gaza school linked to #terror group Palestinian #IslamicJihad. Children wear PIJ uniforms.

We found #Europe $$$ inc. by #Sweden via @Save_Children designed to "address the systemic nature of violence against children"
#ChildAbuse?!
For details on funding from Sweden & elsewhere, as well as the Palestinian #IslamicJihad history of the school documented by @TerrorismInfo, see our website:
ngo-monitor.org/reports/an-int…
Read 4 tweets
Hola, comunidad. Luego de 8 meses sin empleo, estoy en búsqueda laboral urgente. Tengo un pequeño con TEA y su tratamiento es muy costoso. Adjunto mi experiencia en el hilo. De todas formas, cualquier trabajo será bueno. Muy agradecido de que compartan. #TrabajoAr
Soy locutor nacional. Tengo 10 años de experiencia en medios, tanto en el sector técnico como en lo periodístico. Hace 2 décadas edito artística y spots radiales. Este es mi demo soundcloud.com/angelotinano/r…
Tengo conocimientos amplios en edición de video (Premiere) y voy ampliando mi saber en postproducción y animación (After Effects).
Read 10 tweets
Rep. Matt Gaetz Rips Judiciary Chair Nadler's 'Impeachment in Drag' in Fiery House Floor Rant pjmedia.com/video/rep-matt… #Video via @pjmedia_com
"I believe House Democrats need to take a hint from the American people," Rep. Gaetz began. "The vast majority of the American people do not support this impeachment in drag that continues to fester up in the House Judiciary Committee."
"I would suggest that you need to move on to issues that impact the lives of the American people, not your own politics and the affliction of your own Trump Derangement Syndrome," he added.
Read 3 tweets
19. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany
#Yemen #CrimesAgainstHumanity #WarCrime #Holocaust #YemenCantWait #YemenHolocaust #WorldHypocrisy
1. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1109495…
2. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1112537…
Read 147 tweets
1. #News ~ SLAVE REGISTERS FROM LONDON Name The Slaves Democrat Presidential Hopeful Kamala Harris’ Ancestor Owned bigleaguepolitics.com/slave-register…

#Trump #Qanon #DemDebate @howleyreports
2. #News ~ BUSTED: Keith Ellison Photographed With Portland ANTIFA Leader, Deletes Pro-ANTIFA Tweet bigleaguepolitics.com/busted-keith-e…

#Trump #Qanon #TERRORISM #COMPLICIT
3. #News ~ Whistle-Blowing Mothers Threatened, Doxxed by Antifa for Exposing Drag Queen Event Teaching Graphic Sex To Children bigleaguepolitics.com/whistle-blowin…

#Trump #Qanon #TERRORISM #TERRORISTS
#ArrestThemAll
#ChildAbuse
Read 90 tweets
June 27-28: ‘Regime change’ #MilitaryCoup anniversary dates in #Guatemala & #Honduras: a somber reminder from @rightsaction mailchi.mp/rightsaction/j…
On June 27, 1954, Jacobo Arbenz – Guatemala’s elected President – was forced from office, after a drawn out, U.S. orchestrated military coup against Arbenz’ government.
On June 28, 2009, Mel Zelaya @MelZelayaR#Honduras’ elected President – was forced out of the country at gun point, in a military #coup legitimized & supported by the #US @StateDept & #Canada @CanadaFP
Read 10 tweets
1 to 24 - Attempted coup in Venezuela with support from the US - 2019🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1124734…
25 - Attempted coup in Venezuela with support from the US - 2019 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1125031…
Read 90 tweets
15. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany
#Yemen #CrimesAgainstHumanity #WarCrime #Holocaust #YemenCantWait #YemenHolocaust #WorldHypocrisy
1. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1109495…
2. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1112537…
Read 131 tweets
It’s #Monday, I’m boozing it up at a 4 seat bar, the #barkeep is a long pourer, and I’m all fucking set if I get something stuck between my teeth.👇🙃 #RandomThoughts #drinking #OutAndAbout
Shooting the shit with a friend, she’s proud to be doing well with her plants - unusual for her.

The key was a #video explaining the benefits of pruning.

She needs REASONS. She got them.

Apparently, pruning in a particular manner stimulates growth hormones.
#RandomThoughts
Of course, this led to me initiating a discussion about the #movie I just watched on Hulu, called “The German Doctor.”

The main character was Josef Mengele. #ThisHappened

People, this is why I’m known in my circles as “The Black Hole Of Conversation.” SMTH
#RandomThoughts
Read 239 tweets
E Bertrand > la #thermodynamique c'est la science de la chaleur mais surtout c'est un contre-exemple parfait de l'idée reçue qu'il y a d'abord des théories puis des applications. Là, c'est l'inverse ! #LaMethSci
.@Kamil_Fadel > j'aoute que la #thermodynamique est la discipline qui étudie la chaleur mais aussi les processus qui la transforment en mouvements #LaMethSci
La théorie du #calorique s'appuie sur celle du #phlogistique, une théorie chimique qui expliquait la combustion en postulant l'existence d'un “élément-flamme” présent au sein des corps combustibles #LaMethSci
Read 23 tweets
12. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany
#Yemen #CrimesAgainstHumanity #WarCrime #Holocaust #YemenCantWait #YemenHolocaust #WorldHypocrisy
1. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1109495…
2. Holocaust in Yemen caused by US, France, UK, Saudi Arabia, UAEmirates, Israel, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Senegal, Sudan, Qatar, Morocco, Canada, Australia, Germany 🤨👇🏼
threadreaderapp.com/thread/1112537…
Read 92 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!