Discover and read the best of Twitter Threads about #SaturdayMotivation

Most recents (24)

தொண்டர் இருவருக்கு அன்னை அருள்வாக்கு கூறினாள்வரவர உங்கள் மனதில் பக்தி குறைந்து வருகிறதடா மகனே. கஷ்டம் வருகிற போது தான் விழுந்து விழுந்து மந்திரம் படிக்கிறீர்கள் மற்ற நேரங்களில் அம்மாவின் நினைப்பு உறுதிப்படவில்லை .இந்த இடி மின்னல் பத்தி உதவாது என்றாள் அன்னை.
மழைக்கால சூழ்நிலை உருவாகி அப்போது தான் இடி இடிக்கிறது மின்னல் மின்னுகிறது அதுபோல துன்பம் வருவதற்கான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே சிலர் 108 1008 மந்திரங்களை படித்து வழிபடுகிறார்கள் கோயிலுக்கு ஓடிவந்து அங்கபிரதட்சணம் வருகிறார்கள் கோவில் தொண்டுகளில் கலந்து கொள்கிறார்கள்.
Read 4 tweets
A #Blissful #SaturdayMotivation read from #OmSakthi #Whatsapp Group

அன்னைக்கு அயராமல் தொண்டு செய்யும் அன்பர் ஒருவர் .தாயே உனக்கு அதிகமாக தொண்டு செய்பவனுக்குத்தான் அடிக்கடி வேலை வைக்கிறாய். சோதனை வைக்கிறாய். நீ எதைச் சொன்னாலும் தலையாட்டி கொண்டு சில பேர் போய்விடுகின்றனர்.
உன் கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு செய்யமாட்டேன் என்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களை நீ ஒன்றும் கேட்க மாட்டேன் என்கிறாயே? என்று முறையிட்டார். அந்த அன்பரின் மனக்குமுறலை கேட்ட அன்னை கூறினாள்.
என்ன செய்வது மகனே இதுவரை சுளைகளையே விழுங்கிக் கொண்டு வந்தாய் .தோலை அப்புறமாக எடுத்து எறிந்து இருக்க வேண்டும். அதனை செய்யாமல் தோலையும் சிறுகச்சிறுக சேர்த்துக் கொண்டே வந்தாய்.
Read 7 tweets
Join us for the Seminar.

Topic: STRESS and Its Management Image
What is stress?

Stress is a feeling of emotional or physical tension. It can come from any event or thought that makes you feel frustrated, angry, or nervous. Stress is your body's reaction to a challenge or demand.
#Stress #SaturdayMotivation #Health

1/n
Psychosocial stress is a particular relationship between the person and the environment, this is by over taxing or target exceeding his or her resources and endangering his or her well-being.

#Stress #SaturdayMotivation #Health #ThinkBIGSundayWithMarsha

2/n
Read 29 tweets
We are live.

Personal Development Seminar

Topic: Dream it, Work it, Get it.

Speaker: Isaac O. Fatola (A Project Manager and E-Payment Specialist)
WHAT IS A DREAM?

A dream implies having a vision of what/how tomorrow should look like. The setting of goals to shape, colour and build one's tomorrow as an individual, a people, a firm or a nation. - @fatolaisaac1 #SaturdayMotivation #Success #ThinkBigSundayWithMarsha

1/n
Also, dreams are energies that flow from the mind and the heart of those that believe in the possibilities of the occurrence of the unseen but envisioned reality. They are the beginning of all realities. - @fatolaisaac1 #Motivational #Success #ThinkBigSundayWithMarsha

2/n
Read 32 tweets
We can't feed children,
We can buy @BorisJohnson a plane

We can't give NHS heroes a pay rise
We can give Serco&co billions to fail

We can't take refugees
We can sell the bombs that creates them

We can't break rules @Conservatives can

Why are we accepting this?
#MetPoliceUk
Here's the @BBCBreaking with the truth about austerity.

For the only time after a decade of lying for @Conservatives

We are a monetarily sovereign nation.

We cannot go bankrupt.

We do not
"borrow money".

We do not need to "balance the books".
'As to alleged events in No 10, I don't know the detail of what happened... I'm sure there will be further discussion of that issue'

Liz Truss speaks after ITV News revealed a video of No10 staff joking about a 'Christmas party' last year

From December 2021
Read 51 tweets
When Valmiki completed his Ramayana, Narada wasn't impressed. 'It is good, but Hanuman's is better', he said.

'Hanuman has written the Ramayana too!', Valmiki didn't like this at all, and wondered whose Ramayana was better.

So he set out to find Hanuman.

#SaturdayMotivation
In Kadali-vana, grove of plantains, he found Ramayana inscribed on seven broad leaves of a banana tree.

He read it and found it to be perfect. The most exquisite choice of grammar and vocabulary, metre and melody. He couldn't help himself. He started to cry.

#SaturdayThoughts
'Is it so bad?' asked Hanuman
'No, it is so good', said Valmiki
'Then why are you crying?' asked Hanuman.

'Because after reading your Ramayana no one will read my Ramayana,' replied Valmiki.

Hearing this Hanuman simply tore up the seven banana leaves stating
Read 9 tweets
This is hard to write but it is true for many. What I’m about to say is a harsh reality of what people go through.

What I am about to say is also the reason why a lot of people don’t ask for help.

People do not ask for help because of the fears and stigmas that exist.

#hope
Here Is Something to think about,

What if you were a #singleparent with a #child

You work full time for $15.00/hr

You take home roughly $960.00 per paycheck (bi-weekly after taxes)

#singleparent #parenting #Blessed #grateful #calgary #calgarylife #alberta #yyc

@EveryAlbertan
Your bills per month:

$1,000 or more for rent
$150 or more for cable/internet
$250 or more for utilities
$150 per month for car insurance

So let’s do the math

You bring home about
$1,920.00 a month

Your bills average about $1,500(give or take)

@GrannyGTArp @BallerGearCA
Read 25 tweets
🚨WE🆘NEED🚨#YYC’s🆘HELP🚨

We are at a local superstore and we are needing Calgary’s help.

We are filling the last items needed for the special medical food hamper for this senior family. Can anyone help with this?

#Help #YYCCC #YEG #YEGCC #foodie #Food #hampers #HelpNeeded
The reason this is a unique hamper is because the senior gentleman we are helping is terminal and has severe dietary restrictions that have been set by his doctor

We have worked with his doctor to provide what he needs to be comfortable as he possibly can be.
#SocialGood #BeGood
If anyone can help please donate. Our donation info is 👇🏼

Etransfer

Donations@HarvestHillsCaresCalgary.Ca

PayPal

HarvestHillsCaresCalgary.Ca
(Click Donate)

@Hell_Berta @EveryAlbertan @GrannyGTArp @grantfuhr @MarkCherrington @ChristinaNDP #YYC #YEG #MEDTwitter #Calgary #Alberta
Read 6 tweets
12 ways on how to improve your Attraction to women. Thread.

#women #AustrianGP #SaturdayMotivation Image
1. Have a goal/Mission.
Find yourself a passion that means everything to you. Not your 9-5 , it can be restoring art to fixing electronic to your own business. Just have that and focus your time to it. Yes. That is your number 1 priority. She will like you for that.
2. Exercise
Your body is capable of many things. She will notice that you are trying to get yourself to look better, and the upside is you will look better, also be able to perform other tasks effortlessly. So go ahead treat your body well by working out.
Read 14 tweets
1)
This is a huge mistake to confront China in their neighborhood. Why is our military doing overseas? Did anyone question this? My gut tells me just about most people are brainwashed to believe this is patriotic. No, it's another suicide mission...like
express.co.uk/news/world/144…
2)
...all the wars under this 14th Amendment political system. Under the republican form of governments & the Constitutional Federal prior to this system. Our military is design for SELF DEFENSE against threat FOREIGN AND DOMESTIC and our Navy is to remain standing...
3)
... FOREIGN INVADERS. Our service men & women have no idea they are working for a totalitarian system & scarfing their lives for a f*cking corporation that is the United States. All the people follow me & especially for a while know the real enemy is the Totalitarian system.
Read 5 tweets
One of the insights many have drawn from the Trump years is the relationship between individually abusive people and authoritarian politicians. The desire to dominate and control through manipulation and violence can be socially scaled up to the level of a community or government
The same cycles that play out in individuals’ relationships and families also operate at larger social scales. And one of the things I wish more people understood about this is that fundamentalism is the embodiment of a cycle of abuse in a religious social context
In the United States, fundamentalist Christianity of the type one finds among conservative, mostly white evangelicals, trad Catholics, and most Mormons plays an influential role in our politics. In that regard, it is no coincidence that abuse pervades these groups’ institutions
Read 22 tweets
A true #SaturdayMorningHustle key to success is not just focusing on the big items, but the small stuff too. Committing to making every aspect of a business process the best it can be is essential to earning and keeping great clients/customers.
Attention to detail (or lack of) will show how serious you take your business, your audience and the process. Don't mess everything up at the point of conversion by letting those small efforts, small cost details slide. Pay attention and show you care. #SaturdayMorningHustle
It's Saturday, I'm in the office so it must be the #SaturdayMorningHustle. Listen to the podcast while your competition is still sleeping.
@ApplePodcast bit.ly/SatMornHustle
@Spotify bit.ly/SaturdayMornin…
@Anchor anchor.fm/satmorninghust…
Read 7 tweets
#SaturdayMorningHustle Sometimes you need to do something different. Change things up, end predictable routines and challenge yourself, your team or your business model. Experimentation (via the 80/20 rule) and pattern interrupt are great ways to make sure you, your team...
or your organization isn't sleepwalking through your most important processes. The reset has so many advantages. Get out of your comfort zone. Let's talk about it.⠀

It's Saturday, I'm in the office so it must be the #SaturdayMorningHustle​.
Read 7 tweets
Spirituality and Science behind Amavasya/No moon/New moon day. #Meditation
"Amavasya is a day when one can become easily aware of, ‘What is me n what is not me,’ n from there on, the journey from untruth to truth begins" .. #Sadhguru
#SaturdayVibes
There are several spiritual effects of Amavasya on human n human behavior as an individual tends to act restlessly n become ill-tempered n irritable which depicts the signs of lunacy.
#SaturdayMotivation
The word lunacy even has been originated from the word moon or luna.
Amavasya has colossal effects on human and human behavior in general. On the day of Amavasya, it is believed that the subconscious mind becomes vulnerable.
#SaturdayVibes
Read 7 tweets
Tamarillo is commonly know as Tree 🍅 Tomato Tree .

There are various tree tomato varieties which are mostly distinguished by their color.

Red fruits variety– mostly used for fresh market fruit due to their appealing color

#agriculture #SaturdayMotivation #MasculinitySaturday
Yellow fruits variety– these fruits have a superior flavor and hence good for preserving.

Dark-red or Black variety-the fruits are large and of higher quality.

Get tree 🍅 Tomato seedlings delivered to your home town within 24 hours .

Click on

wa.me/message/D53E3K…
Read 4 tweets
1)
Any policy enforcer imposes statutes & codes, phyiscally assult/murder a fellow countryman is Treason and Sedition.

Policy enforcers violate their own Federal Statutes 24/7.

Look up these statutes 👇
United States Code, Title 18 § 241 Conspiracy against rights.
#Connecticut
2)
United States Code, Title 18 §242 Deprivation of rights under color of law.

Policy enforcers for example when they pull you over & and issue you a fine violate the 4th Amendment & the 5th Amendment-due process.
#SaturdayThoughts
#Connecticut
#COVID19
3)
According to a Supreme Court ruling police have no constitutional duty to protect us.

It is our natural right to defend ourselves against ANYONE!
#Connecticut
#SaturdayThoughts
#COVID19
nyti.ms/2tV1Fwj
Read 19 tweets
Experiences with Maha Periyava:
“Did you see the Pallava’s timeclock in Mahabalipuram?”

I have had His darshan right from my childhood. Once when I went to see Him after I became an archaeologist, He asked me, “What is your profession?”
#SaturdayMotivation
I replied that I was involved in the archaelogical studies of our temples.

“Have you been to Mahabalipuram? Can you tell me what you observed there?” He asked me.

“I saw the Pandavas’ chariot, Mahishasuramardhini etc there.”

“That place also has Pallavas’ clock, have you
seen it there?” He asked me!

I assumed that Periyava was teasing me and hence I responded, “Periyava, how come the Pallavas had timepieces in their olden days?”

“It is there, it is there…! Try to see it when you go there next time”, He replied emphatically!

When I went to
Read 8 tweets
1/ You are not to blame for the things that happened in your life but you are 100% responsible for them.

You didn’t pick your parents, how & where you raised. Your circumstances were given to you. Some of us were given a bad hand.

But you CAN be an agent of change in your life
2/ The Calvary is not coming. Be the Hero in your own story.

Honestly assess where you are. Make an intelligent plan & take micro-steps out. Take a course, read a book, get fitter, stronger, wiser.

Assess your circle. Do they lift you up or pull you down? Look at your shared
3/ history. Have their cheered you on always critiqued you? If they are negative, minimise time.

Have faith. Some days it will feel like nothing is changing but keep going. Good things take time to grow. Be 0.1% better each day.

Each step will take you further
Read 5 tweets
Story of Mahaperiya -
We also need to restore the name of River Purna - which is called in the name of stooge 'Periyar" now

One day a very reputed Geologist happened to visit Kanchipuram to have darshan of Mahaswamigal.
After enquiring about his family
#SaturdayMotivation
Swamigal asked him if he would do Him a favour. The geologist was overwhelmed he wondered what it was that he, a mere mortal could help the Saakshaat Deivam with. He immediately agreed. Mahaperiya asked him if he knew about Kaladi.
He replied even as a young child
he knew that it was the birth place of Adi Shankaracharyar
Periyava then told him that the river Purna ran through that place and that Shankarar's mother used to bathe in it every day. He then requested him to arrange for a diver
Read 11 tweets
Hass avocados start fruiting at 16 months , that is when all agronomical practices have been met e.g. buying good seedlings, timely planting , timely manure application, timely application of pesticides in case of any infections and water provision. #SaturdayMotivation
Although avocados are fairly resistant to drought, well distributed rainfall of between 1000-1200mm is adequate for proper crop development. They also require well drained soils to avoid root rot. The best soils are sandy or alluvial loams with pH ranging between 5 - 7.
We have the best grafted fruits and vegetables seedlings delivered to you across the country within 24 hours

Grafted Hass avocado 150/=
Grafted Fuerte avocado 150/=
Grafted Tommy and apple Mango 150/=
Grafted Van dyke mango ksh 150/=
Grafted Macadamia Muranga 20 350/=
Read 5 tweets
Today's Gun of the Day

Today we have the Garaysar Fear 116 Semi-Auto Tactical Shotgun. Sporting a 3" 12 gauge chamber, 20" barrel, adjustable cheek weld stock, 2 5 rnd mags & set of flip sights & more #Trump2020 #MAGA2020 #MondayMotivation #2A #KAG wraithcustomsfirearms.com/available-in-s…
Today's Gun of the Day

Today we have the Smith and Wesson M&P Shield Compact Pistol. Chambered in 40 S&W with a 3.125" barrel, 3 Dot Sights, No Manual Safety and 2 mags. A great conceal carry option with excellent reliability #MAGA #Trump2020 #KAG #2A wraithcustomsfirearms.com/handguns/semi-…
Today's Gun of the Day

Today we have the very popular IWI Masada. An Excellent made in Israel pistol, it's chambered in 9mm, 4.1" barrel, Optics ready with 4 plates, 3 Backstraps & 2x 17 rnd mags. A superb deal! #Trump2020 #ThursdayMorning #MAGA2020 #2A wraithcustomsfirearms.com/handguns/semi-…
Read 120 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!