Discover and read the best of Twitter Threads about #master

Most recents (8)

තවමත් ලංකාවෙ එළිපිට කතා නොකරන මාතෘකාවක් වුණත් ගොඩාක් අය දැන් #BDSM ගැන දන්නවා. කොහොම වුණත් එක එක මතවල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒක නිසා, මෙතුවක් කාලෙකට විවිධාකාර තැන් වලින් අහපු දැකපු දේ අමතක කරලා මේ ලිපිය කියවන්න කියල බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. #lka
#BDSM ගැන කතා කරද්දි අපිට D/s හෙවත් #Dominant / #submissive #lifestyle එක ගැන කතා නොකරම බෑ. මොකද BDSM තනිකරම පදනම් වෙන්නෙ ඒක මත. කෙටියෙන් කීවොත් Dominant කෙනෙක් කියන්නෙ අධිපතියෙක්. ආඥා දායකයෙක්. #lka
මෙයාගෙ වගකීම තමන්ගෙ #submissive / #submissives ලව ආරක්ෂා කිරීම, මඟපෙන්වීම සහ ප්‍රීතිමත්ව තැබීම. අනික් අතට submissive ගෙ වගකීම තමයි යටහත්ව උපදෙස් පිළිපැදීම සහ #Dominant ව සතුටින් තැබීම. ඔය සරලව කීවෙ. මොකද සෑහෙන්න ගැඹුරු #subject එකක්. ඉතිං ඇත්තටම මෙතනදි වෙන්නෙ බල හුවමාරුවක්. #lka
Read 29 tweets
I had a skype chat with director Lokesh and he confirmed that #Master will be family friendly with lots of deDicAtIOn tO wOmEn scenes. The original script was about helping kashtapadra farmers but Vijay demanded that they were replaced by women since helping farmers was so 2017.
Vijay hopes the movie will inspire his male following to be more dedicated to women. He acknowledged that his fanbase were dedicated to women but in the wrong way. Vijay hopes for less stalking and harassment and more respect.
A recent studies have shown that 98% of prison inmates convicted for offenses against women were die hard #Thalapathy and #Thala fans. Vijay hopes to reduce that statistic with #Master.
Read 3 tweets
This AM pundits and #Democrats were attempting to #shame @realDonaldTrump for the mere discussion of placing illegal aliens in sanctuary cities. "How dare he use humans as pawns in a political game!" They were riding along on their high (hobby) horses.
But @POTUS is their #Master. He totally owned them. He didn't back down. No mealy mouthed half-apology, "it was just an idea some junior adviser put out"

Not this President.

Not this administration.
Instead, he OWNED the idea and makes clear that it is still on the table:
Read 7 tweets
#OSHO

#Surrender doesn’t depend on the object, it is a quality that you bring into your #being. To whom you surrender is irrelevant.

Any object will do. You can surrender to a tree, you can surrender to a river, you can surrender to anything, your wife, your husband, your guru.
Even through stones, people have attained because it is not a question at all to what you #surrender.

You surrender, and that brings the whole thing, that opens the door. Surrendering, the effort to surrender brings an opening to you.
If you are open to stone, you become open to the whole existence, because it is only a question of opening. How can you be open to a stone, and not open to a tree?
Read 22 tweets
#OSHO

#Love can never be #satisfied. If it is satisfied, it is not much of a love. The #greater and #deeper it is, the more #dissatisfaction there will be. It simply shows the vastness, that it will never be satisfied. The moment it is satisfied, it is dead.
#Satisfaction is not a great #quality. It belongs to the little #minds, to the little #hearts.

There are people who are satisfied with a little #money, with a #house, with a little #name, a little #fame, these are #pygmies.
#Giants are never #satisfied. On every new step, they find the #journey is becoming #deeper, more #miraculous, more #mysterious. The #longing is #growing and the heart is full of a sweet #ache.
Read 9 tweets
Hello, I am Edna Matta. I was born in #Ibague, known as #Colombia’s #CityofMusic. A beautiful place near snow-covered volcanos (Ruiz, Santa Isabel and Tolima), large expanses of paramo forest, lakes and streams where a diverse array of animal and plant species coexist
My story starts with #powerful, #strong #women in my #family. I was the third of 4 children and my mom #firstMentor had to raise us practically alone, since my father had to work in a different city, 20h away by car
My mom is a very #strong #woman that taught me #values, to #workhard and to be #self-sufficient #StrongWomen #StrongFamily
@IWS_Network #VoicesIWS /1
Read 36 tweets
At dinner, I learned more about corruption + racism built into society by our masters. A book we discussed (Zinn) was used as part of this "Left" resource's bibliography. I had to share. [A thread]

@BlackSocialists - thoughts on this resource?

historyisaweapon.com/indextrue.html
It very simply lays out the case that we are all being controlled. It covers hidden history of the United States including their (and, due to the systems created by our masters, our) racism. 

#racism #systemicracism #history
If you haven't been in school for a while (or are in a terrible school), some of the words might trip you up. Dictionary.com and Wikipedia.org are two good resources to help you.
Read 39 tweets
#WhyDoWeNeedAMentor..

I read a #TooGoodNotToShare short story .

It’s surely worth a read...

Once upon a time, a cow went out to graze in the jungle. Suddenly, she noticed a tiger racing towards her.
She turned & fled,fearing that the tiger would sink his claws into her any moment. She desperately looked for someplace to escape & at last, saw a shallow pond.Barely evading the tiger’s reach,she jumped into the pond & in the heat of the chase,the tiger blindly leaped after her.
To the surprise of them both,the pond was extremely shallow yet filled with deep recesses of mud. After toppling over each other, the cow and the tiger found themselves a short distance apart, stuck in the mud up to their necks.
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!