Discover and read the best of Twitter Threads about #ottomanempire

Most recents (10)

ATTENTION: 🇹🇷| NOW: Preliminary 7.7 magnitude #earthquake hits southern #Turkey.
🇹🇷| URGENT: LAST MINUTE: Magnitude 7.8 #earthquake hits southern #Turkey; Major damage reported.
🇹🇷 #Erbil #Turkey, population is leaving the city.
Read 63 tweets
#Judaism #Palestine

யூதப் பேரினவாதமும் பாலத்தீன தொல்குடியும் - 🧵👇🏽

மத அடிப்படையிலான பேரினவாத அரசியலைப் புரிந்துகொள்ள பாலஸ்தீனத்தின் வரலாற்றுடன் யூதர்களின் வரலாற்றையும் அறிவது தேவையாகிறது.

1/
விவிலியத்தின் (#Bible) பழைய ஏற்பாட்டை புனிதநூலாக ஏற்கும் யூதர்கள், புதிய ஏற்பாட்டை ஏற்கும் கிறித்தவர்கள் நம்பும் 'இயேசுவே தேவதூதன்' என்பதை ஏற்காதோர். யூதர்கள் இயேசுவை இறைதூதராய் ஏற்கமறுத்த காலத்திலிருந்தே மத உரசல்கள் மத்திய கிழக்காசியப் பகுதிகளில் நடந்து வந்துள்ளன.

2/
எளிமையாகச் சொல்லப்போனால் இந்துமதத்தில் மனுநீதியை ஏற்போர், ஏற்காதோர் என்பது போன்றே தான் யூதரும் கிறித்தவரும். மனுநீதி பிறப்பின் அடிப்படையில் பார்ப்பனர் உயர்ந்தோரென்ற கருத்தை வலியுறுத்தவதைப் போன்றே யூதமதம் யூதர்களை கடவுளின் நேரடி பிள்ளைகளாக, உயர்ந்தோராகப் போற்றிக்கொள்கிறது.

3/
Read 31 tweets
#Thread #OTD Sultan Abdülhamid Khan II was born, The reformist "founder of Modern Turkey" Sultan ruled & kept ailing #OttomanEmpire strong fr 33 yrs. One f the Global Icons of Muslim Ummah in Modern era, seen as one of the Caliphs who tried to return Caliphate to Islamic roots.
Among the #Ottoman sultans, #Abdülhamid used the title of #caliph the most. He encouraged Islamic Identity, telling Muslims living under European powers to unite into one polity. He attempted to expand Islam by sending religious teachers as far away as South Africa and Japan. Image
Sultan emphasized the Empire's "Islamic" character, reasserted his status as the Caliph, and called for #MuslimUnity behind the Caliphate. He succeeded briefly in reasserting Islamic power. This threatened several European Colonial Powers Like Austria, Russia, France, & Britain. Image
Read 27 tweets
Germany’s strategic blunders in its relationship with #Russia are currently hurting all of Europe. We take a look at the parallel relationship between #Germany and #Turkey and the real risks this poses for the West. A thread by #theHELC #NoSubsForTurkey 1/17 Image
The German / Turkish relationship dates from before #WWI, when the #YoungTurks turned to Germany as the most plausible international ally for their decomposing Empire. A secret treaty between the two powers was concluded on August 2, 1914 2/17
The German #Kaiser #WilhelmII visited the #OttomanEmpire three times in total, pledging to the Sultan and the '300 million Mohammedans scattered over the globe and revering in him their caliph, that the German Emperor will be and remain at all times their friend' 3/17 Image
Read 17 tweets
On this day in 1913, the Treaty of Bucharest was signed by delegates of #Bulgaria, #Romania, #Serbia, #Montenegro, and #Greece, ending the Second Balkan War. This conflict was another example of Balkan instability due to unsolved border disputes and Great Power politics. Image
After centuries of presence of the #OttomanEmpire in the Balkans, it began to weaken in 19th century. The Balkan nations were also aware of this. In 1912 four Balkan kingdoms - Greece, Bulgaria, Serbia, and Montenegro - created the Balkan League to liberate its territories. Image
Soon after, the Ottomans began to mobilize their army. This was also done by the Balkan kingdoms. The great powers have warned that they don’t support border changes in the Balkans. However, Montenegro was first to attack in October 1912, which started the First Balkan War. Image
Read 12 tweets
Did you know that the Peace Treaty of Edirne, stipulated between the Habsburg Empire and the Ottoman Empire, included a ban on dueling? 📜
This detail was added because of a 'bad habit' of border soldiers. Image
As early as 1526, in fact, soldiers, bored by the prolonged border truces, challenged their enemies to a duel🤺
The request was made through a formal letter, often accompanied by various gifts 🎁
However, the duels were often the scene of gambling and brawls among the spectators, therefore, the Habsburg and Ottoman governors, fearing an escalation, banned them.

#habsburgempire #ottomanempire #funfact
Read 4 tweets
We Need To Protect #Türkiye From Suffering The Same Fate As #Andalusia !

By Yusuf Kaplan

@yenisafakwriter

#Islam #Erdoğan #Muslims #Ummah #OttomanEmpire #OsmanlıKhilafat #TheGreatOttomanState
Modern history represents how the #Secularist & #Capitalist #Europe was established while Islam & #IslamicCivilization was grounded to a halt .
After centuries of painful experiences Europe finally realized that it would establish itself on the stage of history unless it shattered the world-guiding global siege of Islamic civilization .
Read 36 tweets
"No need to plead guilty. The fashionable doctrine of #whiteprivilege is fatally undermined by the facts"

#WhiteSupremacy #Colonisation #SlaveTrade #Rasism

thecritic.co.uk/issues/decembe…
"The blatant racial bigotry of the left must be called out. It is no longer an esoteric academic debate; it is a crisis that threatens to tear the country apart."

#WhiteSupremacy #Colonisation #SlaveTrade #Rasism

thefederalist.com/2020/07/09/the…
"In 1870, only 10 percent of Africa was under formal European control"

The European colonization of Africa only lasted a short time period so we cant be blamed for most of Africas tribal problems.

#WhiteSupremacy #Colonisation #SlaveTrade #Rasism

en.wikipedia.org/wiki/Scramble_… Image
Read 23 tweets
1️⃣ #Erdogan implied that #Jerusalem belongs to #Turkey, referring to the #OttomanEmpire’s control over the city for much of the modern era. “In this city, we had to leave in tears during the #FirstWorldWar, it is still possible to come across traces of the #Ottoman resistance.
2️⃣ So #Jerusalem is our city, a city from us,”. “Our first #qibla [direction of prayer in #Islam] #alAqsa and the #Dome of the #Rock in Jerusalem are the symbolic #mosques of our faith. In addition, this city is home to the holy places of #Christianity and #Judaism.”
3️⃣ #Jerusalem has been the capital of #Israel since the country’s founding, and the #Jewish people have thousands of years of history in the city, backed up by extensive archaeological finds.
Read 6 tweets
1) How can #Crimea be annexed/occupied when it was Russian since before #US existed? When there was no such thing as #Ukraine before Soviet Union? When Crimea was transfered ILLEGALLY TO UA in '56 without any referendum! When Crimea voted to return to #Russia since 1991!
2) Many don't know but it was in #Crimea, that #Russia was baptized into Orthodox Christianity faith in 988. Grand Prince of Kiev, Vladimir was baptized in Chersonesus. voltairenet.org/article182989.…
3) Before the #Russia during the reign of Catherine the Great annexed #Crimea, the Crimean Khanate, a Turkic vassal of the Ottoman Empire took hundred of thousands Russians and other Slavic groups into slavery! #Turkey #OttomanEmpire
listverse.com/2018/06/06/10-…
Read 27 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!