Discover and read the best of Twitter Threads about #palestine

Most recents (24)

#Judaism #Palestine

யூதப் பேரினவாதமும் பாலத்தீன தொல்குடியும் - 🧵👇🏽

மத அடிப்படையிலான பேரினவாத அரசியலைப் புரிந்துகொள்ள பாலஸ்தீனத்தின் வரலாற்றுடன் யூதர்களின் வரலாற்றையும் அறிவது தேவையாகிறது.

1/
விவிலியத்தின் (#Bible) பழைய ஏற்பாட்டை புனிதநூலாக ஏற்கும் யூதர்கள், புதிய ஏற்பாட்டை ஏற்கும் கிறித்தவர்கள் நம்பும் 'இயேசுவே தேவதூதன்' என்பதை ஏற்காதோர். யூதர்கள் இயேசுவை இறைதூதராய் ஏற்கமறுத்த காலத்திலிருந்தே மத உரசல்கள் மத்திய கிழக்காசியப் பகுதிகளில் நடந்து வந்துள்ளன.

2/
எளிமையாகச் சொல்லப்போனால் இந்துமதத்தில் மனுநீதியை ஏற்போர், ஏற்காதோர் என்பது போன்றே தான் யூதரும் கிறித்தவரும். மனுநீதி பிறப்பின் அடிப்படையில் பார்ப்பனர் உயர்ந்தோரென்ற கருத்தை வலியுறுத்தவதைப் போன்றே யூதமதம் யூதர்களை கடவுளின் நேரடி பிள்ளைகளாக, உயர்ந்தோராகப் போற்றிக்கொள்கிறது.

3/
Read 31 tweets
"#Israel vuole un'altra #Intifada, non c'è dubbio. Non c'è altra spiegazione dietro l'atteggiamento sfrenato degli ultimi mesi, anche se non è chiaro quale possibile beneficio potrà derivare da ulteriori e inutili spargimenti di sangue. ⬇2
Inutile, ma #Israele lo vuole: quello che sta facendo ultimamente nei territori occupati porterà inevitabilmente a un'altra #Intifada.
Israele lo sa bene.
Quindi, si deve concludere che questo è quello che vuole. ⬇3
Read 19 tweets
#Israel, Stato di diritto?

Il capo della polizia israeliana si schiera con l'ufficiale che sparò ed uccise un 32enne palestinese autistico. ⬇1/15

#Palestine #ApartheidIsrael #IsraeliOccupation #IsraeliCrimes #HumanRights #SanctionIsrael #22settembre

haaretz.com/israel-news/20…
"Il capo della polizia israeliana #KobiShabtai ha pubblicamente sostenuto l'ufficiale di polizia di frontiera accusato dello sconsiderato omicidio del maggio 2020 di #EyadAlHallaq, un giovane palestinese autistico. ⬇2
Nel discorso tenuto ad una cerimonia della polizia di frontiera, il capo della polizia ha affermato che lui e l'attuale comandante della polizia di frontiera #AmirCohen sostengono l'ufficiale e gli sono stati accanto in questi anni. ⬇3
Read 15 tweets
🧵With our friends in @AmnestyIreland, today we stood outside the Irish parliament as part of the global #UNinvestigateApartheid day of action calling for the Irish government to take the lead in pushing #UNGA to dismantle Israel's system of racist apartheid. 🇮🇪♥️🇵🇸
Participants were demanding that the United Nations investigate Israel for committing the Crime of Apartheid against the #Palestinian people, and take action to end it. (Pictured: Aisling Mickletwhaite, Chair of @ipsc48 & Deirdre Walsh, Youth Activism Officer at @AmnestyIreland)
Even though the Oireachtas doesn't sit on Mondays, we were happy to be joined by a number of elected representatives to say #UNinvestigateApartheid, such as @RBoydBarrett TD from @pb4p
Read 16 tweets
"#Israele sta portando avanti un piano per raddoppiare le dimensioni di #HarGilo, insediamento a sud di #Gerusalemme. Il nuovo quartiere non dovrebbe collegarsi all'attuale insediamento e gli oppositori del piano sostengono sia in realtà un insediamento completamente nuovo. ⬇2
Inoltre, il nuovo quartiere sorgerebbe su un terreno considerato sensibile, sia dal punto di vista paesaggistico e ambientale, poiché si trova in una "zona cuscinetto" di un patrimonio mondiale dell'UNESCO: i terrazzamenti agricoli del villaggio palestinese di #Battir. ⬇3
Read 15 tweets
The #Israeli military investigated the Israeli military and found that the Israeli military did nothing wrong.

That’s a quick summary of an internal army inquiry into the killing of prominent Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh.

🧵
She was gunned down while covering Israeli raids in Jenin in the Israeli occupied West Bank in May.

The military concluded she was likely to have been unintentionally shot by an Israeli soldier but was not deliberately targeted.

Case closed, they say. No further questions.
It’s hardly the first time we’ve seen something like this.

The Israeli military has a long track record of whitewashing grave violations, and victims of Israeli abuses have faced a wall of impunity for years.
Read 6 tweets
#Palestine #LigueArabe #Algerie
Pr celleux qui ne comprennent pas le lien entre le sommet de la Ligue Arabe prévue du 1er au novembre à Alger et la cause #palestinienne 🇵🇸. Je vous l'explique rapidement (en 18 tweets alors accrochez vs 🤪)⤵️ 1/
La question israélo-palestinienne a longtemps été le principal dénominateur commun des politiques étrangères des pays arabes. La solidarité de ces pays à la cause palestinienne ne faisaient alors (presque) pas de doute 2/
Nov. 1988 - A Alger, l'Etat de Palestine est proclamée par Yasser Arafat. Cette déclaration constitue le socle stratégique pour le lancement du processus d'édification de l'Etat palestinien 3/
elmoudjahid.dz/fr/l-evenement…
Read 22 tweets
#IsraeliCrimes #ApartheidIsrael
Un bambino di 6anni, afflitto da atrofia cerebrale, muore dopo che le autorità israeliane ne impediscono l'uscita da #Gaza per le cure. ⬇1/17

#Palestine #HumanRights #IsraeliOccupation #Children #SanctionIsrael #29agosto

pchrgaza.org/en/child-dies-…
"Il Centro palestinese per i diritti umani (PCHR) condanna i continui ostacoli che le forze di occupazione israeliane (IOF) frappongono al viaggio di pazienti della Striscia di #Gaza, negando l'accesso agli ospedali palestinesi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme occupata, ⬇2
e agli ospedali israeliani per ricevere o riprendere le cure mediche. Questi ostacoli aggravano le sofferenze di migliaia di malati e hanno provocato la morte di 4 pazienti; l'ultimo Faroud Mohammad Ismail Abu Naja, 6 anni, ⬇3
Read 17 tweets
@jimboy__ Oh #FFS

You just recite "liberal" talking points or regurgitate "liberal" NON-evidence

"Fact-check" FFS

Usually they just give facts & "decison" on truthfulness

But if you read through the body of the "fact-check" you'll usually find they often actually prove THEMSELVES wrong
@jimboy__ Worse when "Fact-checkers" can't even BS a "fact check" they do a narrative article like this trying to convnce you of the claim

But even this narrative PROVES the OPPOSITE of what they claim

Oh & judges' decision was even based on EU legal construction not Common Law practice!
@jimboy__ Along with all the other gaps in your education you seem to have absolutely NO idea how the English legal system works

It is an adversarial system with a presumption of innocence

You have two lawyers arguing their sides case to the best of their ability

But in these Woke...
Read 7 tweets
1/ #Hamas forces broke into the home of Ramadan Family in Khan Younes, south #Gaza Strip, on 21 Aug '22, beating a woman in the stairwell. #TheGazaYouDontSee #Palestine t.me/Palestinapremi…
2/ This is the home of terrorist Mustafa Ramadan of #Hamas, who kidnapped IDF soldier Alon Caravani in September 1992 and slit his throat. Not a nice family.
Caravani survived the attack, btw, but Hamas still boasts that he didn't, on their Hebrew site.
he.alqassam.ps/battles/detail… ImageImage
3/ #Hamas opponents are scoffing that even their own "heroes" are not safe from them.
Read 4 tweets
#ApartheidIsrael #IsraeliOccupation
Detenzione amministrativa in #Israel, esempio lampante di #Apartheid a servizio dell'occupazione.
Numeri record, incompatibili con una “democrazia”. ⬇1/14

#AdministrativeDetention #Palestine #23agosto #SanctionIsrael
haaretz.com/opinion/editor…
"Quando si parla di detenzione amministrativa, una delle politiche governative più aggressive immaginabili, essendo una forma di detenzione senza processo, è impossibile affidarsi all'Alta Corte di Giustizia.

Secondo un'indagine di @Haaretz, ⬇2
il tribunale non ha accolto nemmeno una petizione di annullamento di un ordine di detenzione amministrativa dall'inizio dell'anno.
L'Associazione per i diritti civili in #Israele non riesce a ricordarsi nessun caso in cui l'abbia fatto, non solo quest'anno, ma mai. ⬇3
Read 15 tweets
#HumanRights #Torture
L'Alta Corte israeliana respinge l'appello per la liberazione del prigioniero, senza accuse, palestinese, in sciopero della fame da 170 giorni. ⬇1/14

#Israel #Palestine #ApartheidIsrael #IsraeliOccupation #22agosto #RestiamoUmani

haaretz.com/israel-news/20…
"Ieri l'Alta Corte israeliana ha respinto un appello per il rilascio del detenuto amministrativo palestinese in sciopero della fame #KhalilAwawdeh, attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Dopo che venerdì il comando centrale ⬇2
ha deciso di congelare la detenzione amministrativa di Awawdeh finché resterà in ospedale, i giudici dell'Alta Corte hanno stabilito che la corte non ha spazio per intervenire nella decisione di tenere Awawdeh in arresto nonostante le sue condizioni mediche. ⬇3
Read 15 tweets
Cognitive Dissonance

MAKING THE WORLD FASCIST AGAIN P2
P 1. 1930's JP Morgan Fascist Coup Plot and How FDR Defeated It
P 2. Cybernetics and Transhumanism

🔑BIOFIELD MODULATION TECH. CAME OVER WITH THE🔗NAZIS
ANTI-IMPERIAL FDR v BANKER FASCISTS:
BRETTON WOODS
The Morgan Fascist Coup Plot: How FDR Defeated It
PDF larouchepub.com/eiw/public/200…
AUDIOBOOK
The Path to a Scientific Dictatorship: Cybernetics and Transhumanism
Anti-Semitic, its a trick we always use it.

US CITIZENS PLEDGING LOYALITY TO A FOREIGN POWER?
#BDS #Palestine #MiddleEast
The Israel Lobby in the US (Parts 1-4)
Israeli Gov't Plots to Take Down UK MP's
Read 10 tweets
#Peace #NoWar
A #Gaza “non esiste il disturbo post-traumatico, il trauma è continuo”.
L'impatto dei combattimenti sui bambini palestinesi. ⬇1/20

#Children #HumanRights #Palestine #Israel #IsraeliTerrorism #ApartheidIsrael #IsraeliOccupation #20agosto

haaretz.com/middle-east-ne…
"Quando i missili israeliani hanno iniziato a colpire #Gaza all'inizio di agosto, rompendo vetri e facendo crollare edifici, Jouman Abdu, 8 anni, ha indossato le cuffie, si è coperta gli occhi con una benda e si è distesa sul divano. ⬇2
La bambina palestinese ha raccontato di aver inventato questo rituale per sfuggire ai rumori delle esplosioni.
“Non volevo sentire i suoni delle esplosioni”, ha detto a @Reuters mentre sedeva con sua madre. “Temevo che avrebbero bombardato la nostra casa”. ⬇3
Read 21 tweets
#IsraeliOccupation #ApartheidIsrael
Dopo 170 giorni di sciopero della fame per protesta contro la sua detenzione amministrativa, le condizioni di #KhalilAwawdeh sono sempre più preoccupanti. ⬇1/10

#Palestine #HumanRights #RestiamoUmani #19Agosto

haaretz.com/israel-news/20…
"Oggi, l'avvocato del prigioniero palestinese #KhalilAwawdeh ha presentato una petizione all'Alta Corte di giustizia israeliana perché la detenzione amministrativa del suo assistito sia revocata, poiché le sue condizioni peggiorano dopo 170 giorni di sciopero della fame. ⬇2
Nella petizione, l'avvocato Ahlam Haddad ha chiesto alla corte di emettere un'ordinanza che richiede allo stato di spiegare perché non rilasca Awawdeh, che viene trattenuto senza accuse, e di fornire informazioni complete sulle condizioni mediche del suo cliente. ⬇3
Read 10 tweets
#IsraeliOccupation #ApartheidIsrael
Le forze navali israeliane arrestano arbitrariamente 4 pescatori di #Gaza e confiscano due barche a #BeitLahia, in acque territoriali palestinesi. ⬇1/12

#HumanRights #Palestine #SanctionIsrael #lavoro #18agosto

pchrgaza.org/en/israeli-occ…
"Il Centro palestinese per i diritti umani (PCHR) condanna le continue violazioni delle forze di occupazione israeliane (IOF) contro i pescatori palestinesi nel mare della Striscia di #Gaza; ⬇2
l'ultima violazione martedì, quando le forze navali israeliane hanno arrestato 4 pescatori e confiscato i loro 2 pescherecci al largo della costa occidentale di #BeitLahia. ⬇3
Read 12 tweets
#SettlerViolence=#IsraeliViolence
Un colono aggredisce e ferisce un agricoltore palestinese (64) che lavora la sua terra; i coloni tornano e attaccano la sua casa due volte. ⬇1/10

#ApartheidIsrael #Palestine #IsraeliTerrorism #17agosto

via @YouTube
"Venerdì mattina, 17 giugno, mentre 'Abd al-Karim al-Ja'bari (64), stava lavorando la sua terra nel quartiere di #alMakhul a #Hebron, è apparso dietro di lui un colono a volto coperto.
Lo ha colpito alla testa con un bastone e gli ha spruzzato spray al peperoncino in faccia. ⬇2 ABD AL-KARIM AL-JA'BARI NELL'AMBULANZA DELLA MEZZALUNA ROSSA
Al-Ja'bari ha cercato di difendersi, ha colpito la mano del colono con un bastone, facendo cadere la bomboletta spray al colono. A quel punto, il colono ha raccolto un sasso e lo ha tirato ad al-Ja'bari, colpendolo al braccio, per poi colpirlo di nuovo in testa con il bastone.⬇3
Read 10 tweets
#Palestinians #Palestine #Gaza
Israeli Gov't Plots to Take Down UK MP's
The Israel Lobby in the US Parts 1-4
How the U S Was Used to Create Israel. The Hidden History by Alison Weir
Cognitive Dissonance

MAKING THE WORLD FASCIST AGAIN P2
P 1. 1930's JP Morgan Fascist Coup Plot and How FDR Defeated It
P 2. Cybernetics and Transhumanism

🔑BIOFIELD MODULATION TECH. CAME OVER WITH THE🔗NAZIS
ANTI-IMPERIAL FDR v BANKER FASCISTS:
BRETTON WOODS
The Morgan Fascist Coup Plot: How FDR Defeated It
PDF larouchepub.com/eiw/public/200…
AUDIOBOOK
The Path to a Scientific Dictatorship: Cybernetics and Transhumanism
Read 10 tweets
#IsraeliTerrorism #IsraeliCrimes

Non era un razzo della Jihad.
#Israel ammette la propria responsabilità nella morte dei 5 bambini di #Gaza, durante la recente operazione #BreakinDawn. ⬇1/13

#Palestine #ApartheidIsrael #IsraeliOccupation #16agosto

timesofisrael.com/idf-finds-isra…
"Secondo i risultati di un'indagine dell'#IDF, i 5 minori palestinesi morti nella recente operazione israeliana a #Gaza sono stati uccisi in un attacco aereo effettuato dall'aviazione israeliana. ⬇2
I fatti sono avvenuti nel campo profughi di #Jabaliya a #Gaza il 7 agosto, l'ultimo giorno della campagna militare nell'enclave palestinese, soprannominata Operazione #BreakingDawn, ha riferito martedì il quotidiano @Haaretz , citando l'indagine dell'IDF. ⬇3
Read 13 tweets
Exactly 1 Month after JFK was Murdered

The Washington Post
December 22, 1963
Harry Truman Writes: Limit CIA Role To Intelligence ia801309.us.archive.org/20/items/Limit…
🔑THIS BIOFIELD MODULATION TECHNOLOGY CAME OVER WITH OPERATION PAPERCLIP NAZIS
HYPERINFLATION.
HOW THE BANKS GET TO OWN EVERYTHING.
IF PROPERTY VALUES CRASH, DEBT ON THAT PROPERTY WILL REMAIN THE SAME. THEN.....

Murder Capitalism: POISON/ADDICTION Profit Model youtube.com/playlist?list=…
ROTHSCHILDS FINANCED ROCKEFELLER etc.
The World Order (Eustace Mullins) youtube.com/playlist?list=…
Read 10 tweets
"Vi prego di leggete attentamente quanto segue: “L'Unione Europea segue con grande preoccupazione gli ultimi sviluppi a #Gaza. … La #UE chiede la massima moderazione da tutte le parti al fine di evitare un'ulteriore escalation e ulteriori vittime. ⬇2
Mentre #Israel ha diritto di proteggere la sua popolazione civile, è necessario fare tutto il possibile per prevenire un conflitto più ampio, che colpirebbe, in primo luogo, le popolazioni civili di entrambe le parti e provocherebbe ulteriori vittime e maggiori sofferenze. ⬇3
Read 21 tweets
Yesterday, Russian President #Putin had a telephone conversation with Israeli President Herzog. During the conversation, the President of #Israel informed Putin that #Palestinian militants have been receiving weapons smuggled out of #Russia over the past few months.
1/12
The President of #Russia, in response, suggested that weapons to #Palestine most likely have been coming from the territory of #Ukraine and laid the blame on the Ukrainian leadership. But the President of #Israel objected to #Putin.
2/12
Herzog pointed to the exact knowledge that he and his country's leadership had about the routes of movement and the origin of weapons and proposed to accept measures to prevent arms smuggling from #Russia into #Palestine.
3/12
Read 12 tweets
🧵THE SILENT SIEGE :

There are 4 countries in the ME that are under siege by the USA & allies that are about to erupt and change history. Read the thread below to understand the current Middle Eastern boiling situation.

Let's start by explaining each country's situation

1/
#LEBANON (since 2019)

•boycotted by pro-USA Arab states

•banking sector destroyed by the sudden massive transfer of cash outside the country in 2019

•Foreign compagnies not allowed to search & extract gas

Reason : Hezbollah strategic weapons that threaten #Israel.

2/
#SYRIA (since 2015)

•Ceasar sanctions (banking sector disconnected from SWIFT. Import/export sanctions, etc.)

•Direct occupation & theft of oilfields by US Army

Reason : allied to #Iran and #Russia, helps with the armament of Hezbollah and Palestinian resistance.

3/
Read 12 tweets
@tanjil_rashid_ @ZareerMasani @saliltripathi 1. #Partition1947 counterfactuals aren't counterintuitive. #Partition ended a zero sum game among the same stale set of interlocutors conducting a dialogue of the deaf #Simla, June '45 onwards. #CabinetMissionPlan's devolution did NOT solve #India's impasse.
@tanjil_rashid_ @ZareerMasani @saliltripathi 2. #Jinnah accepted the #CabinetMissionPlan for an embryonic #Pakistan was assured, and permitted to secede, come 1957, if the #confederation was not to the #MuslimLeague's liking. Routinely overlooked by #Nehru's #Indian and #Pakistani baiters.
@tanjil_rashid_ @ZareerMasani @saliltripathi 3. To iterate: #CabinetMissionPlan was a pilot project to be reviewed decadally. Just how was #India and #Nehru to embark on #economic #planning and consolidate a #democratic #union of disparate elements riven by #regionalism, #casteism and #sectarianism?
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!