Discover and read the best of Twitter Threads about #Dance

Most recents (24)

#WorldDanceDay 💃🕺 #InternationalDanceDay
ప్రతి సంవత్సరము ఏప్రిల్ 29 న అంతర్జాతీయ నృత్య దినోత్సవం యునెస్కో (UNESCO) లో భాగమైన అంతర్జాతీయ డాన్స్ కౌన్సిల్ (CID) ఆద్వర్యములో 1982 నుండి జరుపు కుంటున్నారు .

నాట్యము (ఆంగ్లం : #Dance) (ఫ్రెంచి పదము డాన్సెర్ నుండి ఉద్భవించింది): Image
సాధారణంగా సంగీతానికి పారవశ్యమై శరీరంలో ఏర్పడే కదలికలు, లేదా "లయబద్ధ సంగీతానికి, శరీరం లయబద్ధంగా కదలడం" అని చెప్పుకోవచ్చు

నాట్య శబ్దము నృత్యమునకు పర్యాయపదము. భరతుని నాట్య శాస్త్రంలో నృత్యం అనే పదం లేదు. నృత్తము, నాట్యము అను పదములే కలవు. నృత్తము నాట్యముకంటే చాలా ప్రాచీనమైనది.
ఈ రెండు కళలు వేర్వేరుగ జన్మించి, వేర్వేరుగ అభివృద్ధి చెందాయి. భరతుడే ప్రధమంగా నృత్తమును నాట్యంలో చేర్చాడు. కరణ-అంగహార సంపన్నమైనది నృత్తము. ఇది అర్ధాన్ని బోధించదు. కేవలం అవయవ విన్యాసములతో కూడి ఉండును. నాట్యం 4 విధాలైన అభినయాలతో కూడి ఉండును. నృత్తమందలి అంగ విన్యాసమును, నాట్యమందలి
Read 11 tweets
Let’s start a thread of best Ukrainian war, TikTok dances. Please add to it. From one crisis to the next - they didn’t even change the script. yet the sheep still follow. Baa Baa
That’s all remember there’s no dance floor in a real war🤔.
#Ukraine #Fakewar #tiktokdances
Let’s keep the thread going, because dumb ass didn’t learn from the Covid scam. Add your favorite war TikTok dance? Help build the thread They’re not hard to find. #scam #pukraine #dance
Read 8 tweets
What is going to happen to TikTok in 2023?

- Organic Reach?
- Monetization?
- Ecom features?

Here's my prediction:
A year ago, Gary Vaynerchuk said that organic reach on TikTok would end in 1.5-2 years.

The time has come, and what do we see?

I've come up with three things that I expect to happen to TikTok:
1/ Less organic reach.

I believe that organic reach on TikTok will never end

Because this is the first platform that offers you content based on your interests rather than your following accounts.
Read 12 tweets
So #GainOfFunction started in 2003 then went silent until a 2012 #biolabs story #linked Hawaii bio center to #coronavirus #SARS #monkeypox also it explains how the @CDCgov ships the viruses in every day moving box’s on planes and trains , other nations have patients on it as well twitter.com/i/web/status/1… Image
Read 206 tweets
This will be my thread for the #Uncool50 rundown of 2022! My favorite 50 formally released singles between December 1976 to now.

Come along for the ride it’ll be fun! My personal guardrails for it were a big help w/ hard choices (see below)
#weekendvibes
#music
#rock
#hiphop Image
See here for the rules and other players. Then come back each night to see my next entry - some obvious, some niche, and everything in between!

Much thanks to @nonoxcol for getting this going and giving it clarity!
#Uncool50
#music
#fall
#Uncool50
Chronological order, so not the lowest/highest ranked, but the first (and a trailblazer!). It still sounds like little else and can make me cry. #RIP you legend

1. @DavidBowieReal - “Heroes” (Sept. 1977)
#music
#FridayThoughts
#70sMusic

Read 66 tweets
Foot & Ankle Case Study 🦶🏼
Shared with consent ✅

What initial exercises would you give a patient who was reporting ‘weak ankles’ and most importantly, why?

Thread…🧵🪡
1/8
Female dancer in 8 shows a week. Ankles feel ‘tired’ & ‘achy’ by end of day. No specific pain. Requested exercises to help 🙌🏼

Hx of ankle sprains
Very mobile ST joints
Poor functional endurance IV/EV
⬇️ balance: hip airplane
SLHR: 11 - VERY low
Overuses FDL for SLHR: clawing
2/8
Dancers often resist IV/EV isometrically without issues but when you ask them to use the foot in a more functional way they struggle. Use this exercise as an assessment - any shaking or difficulty maintaining a neutral position = a sign they should include it in their HEP👇🏼 3/8
Read 9 tweets
🧵THREAD on #Hungary, ever-expanding

Impressions by a Hungarian artist living in 🇭🇺, so that you can have a glimpse of how our life is like: #photos, #videos, #music, #food, #events, #culture, #traditions, #architecture, #sports, #people, #tourism, etc.

No politics.

Enjoy! Budapest, 2022.04.26.  Koss...
A May Monday in #Hungary, 2022.05.23:
1: #Dunakanyar #DanubeBend,
2-3: #Budapest, Szt. István (St. Stephen's) Park,
4: Deák Ferenc utca (also called Fashion Street)

#Magyarország #travel ImageImageImageImage
A signature #Hungarian food to try when visiting #Hungary:
lángos (laan-gosh)

Deep-fried bread dough, often eaten with any combination of garlic, sourcream & cheese


(Not for the #health conscious, but I'd also have it occasionally)

#travel #gastronomy
Read 43 tweets
1/🧵 Beauty in simplicity
 
For too long in life, I thought success was about climbing in the 🌎’s eyes…higher, better, farther. My physician wife & I are “new parents” to my 58 y/o brother w #DownSyndrome & he’s giving me all kinds of new understanding of what matters.

#COVID
2/ When I come home, Greg is usually hiding from me, like you see here. He thinks so beautifully, “How can I make someone else #happy in the small things in life?”

Here he is hiding in plane sight next to our dog Butter. Look at that grin!

#Recovery
3/ Hide and Seek: He taught me that if he can’t see me, I can’t see him!

At first that seems nutty, but in truth, for me to enter “into #relationship” w you, we do need to SEE EACH OTHER, right?

So who’s teaching who here?!
Read 6 tweets
Since it's been so long I have attended a #wedding, I'll be #Livetweet my #reactions follow pleej
Is it normal to avoid 'wyd for a living?' by not asking others the same thing?
Alright I am fibbing my #resume here. I am telling me them I am freelance journo. Sue me.
Read 45 tweets
1/210: Markus Kerber's Apollo 13

In March 2020, the German Ministry of the Interior @BMI_Bund issued a #strategypaper that weaponized fear in order to accomplish compliance with #COVID policies. The authors' emails were litigated under #FOIA request. My analysis. #MEGATHREAD ⬇️ Image
2/210: The @BMI_Bund emails have been released to the public as they were successfully sued by lawyer Niko Härting in a FOIA proceeding. They can be requested directly from @BMI_Bund/ @rki_de via @fragdenstaat. Download it here: bit.ly/3knoa6Y bit.ly/3Bd0rgj Image
3/210: The emails originated March 19-25, 2020. They are so explosive because they map the inner discourse of the @BMI_Bund's now infamous #COVID-19 taskforce, which produced several crucial domestic policy documents. bit.ly/2TT3R7O @OttoKolbl
Read 210 tweets
1/210: Markus Kerbers Apollo13
Im März 2020 stellte das @BMI_Bund eine COVID-19 Taskforce zusammen, die ein umstrittenes #Strategiepapier verfasste. Die #Emails der Autoren wurden per Informationsfreiheitsgesetz freigeklagt. Hier kommt meine Analyse der 59 Emails. #MEGATHREAD ⬇️ Image
2/210: Die @BMI_Bund-Mails sind geschwärzt für die Öffentlichkeit freigegeben, seit sie durch den Anwalt Niko Härting per IFG-Verfahren erstritten wurden. Über @fragdenstaat können sie direkt beim @BMI_Bund @rki_de angefragt werden. bit.ly/3knoa6Y bit.ly/3Bd0rgj ImageImage
3/210: Die Emails enstanden vom 19.-25. März 2020. Sie sind deshalb so brisant, weil sie die inneren Diskurse der inzwischen berüchtigten COVID-19 Taskforce des @BMI_Bund abbilden, aus der diverse innenpolitische Dokumente hervorgegangen sind. @OttoKolbl bit.ly/2TT3R7O
Read 211 tweets
Day 2 of #TurkeyJewishRoadtrip:

On the road from Bursa to Çeşme

While on road lets talk😊

Did you know that #Turkey is an important source of #Kosher food? Hundreds of manufacturers all over the country produce anything from raw material to ready to eat products.
By the way: Kosher food does not mean food that is blessed by a rabbi!

Rather it is food that has been prepared according to Jewish law - there are no mixtures of meat/milk, it is insect free, meat or chicken have to be prepared properly according to Jewish law and more...
The Turkish Jewish community @tyahuditoplumu through @DenetGida which certifies hundreds of plants, as well as the @OrthodoxUnion and @OKKosher have their field representatives inspect plants to assure they are fit for the kosher consumer.
Read 14 tweets
Dance is present in the cosmic waves. If you look closely at our dharma, you will observe that our gods express a lot through dancing. Dancing has an aspect of creation. Modern science uses different terminologies to define the creation of the universe, saying it looks like a
dance. And, you may agree or not, but this is what our gods do, dancing.

If you look at different dance forms of India, you will observe there is not much movement on the surface, but the hands and face have expressions and mudras. However, when you see the dance and its
postures closely, you will know that there is a lot more to our classical dance forms. It has more than just movements.

Several questions have arisen in your minds. How is it possible that throwing hands in the air making some mudras can have logic? It can get hard to accept,
Read 5 tweets
And so Day 3 of my story of God at work in my life as part of #OfGodAndMe #ThisNunsStory series. Yesterday mention of the book, The Silver Sword seems to have struck a chord with many so perhaps its not out of place to mention that today 7th April is #Worldhealthday 1/20
Ian Serraillier ended his talks by showing this photo with the words, ‘No child should ever again have that expression on his face’. My hope this the UK as host of the upcoming #G7 summit will prioritise Universal health care for all. #UCH 2/20
So back to my story. Living at home again and my dream of religious life gone out the window I applied and got a place for September at Brighton College of Education to do a cert ed in biological science & primary education 3/20
Read 21 tweets
👋🏽 this is a great time to re-introduce myself.
I'm Dr. Krishana Sankar, a molecular & cellular biologist w/ a PhD from @UofT. I'm a researcher, #science communicator, founder, speaker & advocate.
🙏🏽 @IWS_Network for spotlighting me & my work this week. #WomenInSTEM #scicomm
Besides science, my other passion is dance. I trained in ballet for >10yrs and dabble in many styles including latin, bollywood, afro, soca & dancehall to name a few.
I also run FREE weekly virtual 💃🏽 classes. DM to join!
@IWS_Network #VoicesIWS #WomenInSTEM #dance
I'm also an immigrant #woc hailing from the beautiful country of Guyana! Fun facts:
▶️ 🇬🇾 only english speaking country in South America!
▶️ It has the largest single drop water fall in the world
▶️ It's known for it's El Dorado rum!
#WomenInSTEM #VoicesIWS @IWS_Network Image
Read 12 tweets
*Father Of The Nation* they taught you. But the *True Fathers* Of the #Indian #Civilisation never appeared in our syllabus 👇🏼
1. Father of #astronomy: Aryabhatta; work - Aryabhattiyam
2. Father of #astrology: Varahamihira, works; Panchasiddhantika, Bruhat Hora Shastra @sattology ImageImage
3. Fathers of #surgery: Charaka & Sushruta, works: Samhitas
4. Father of #Anatomy: #Patanjali, work: #Yogasutra
5. Father of #yoga : #Patanjali, work: #Yogasutra
6. Father of #Economics: Chanakya, work: Arthashshtra
7. Father of #Atomictheory: Rishi Kanada, Work : Kanada sutras ImageImageImageImage
8. Father of #architecture : Vishwakarma;
9. Father of #AeroDynamics: Mayasura, work : Vastu Darpana
10. Father of #Medicine: #Dhanvanthri, first propounded #Ayurveda
11. Father of #grammar: Panini, work: Vyakarana Deepika
@SriRamya21 @Maha_periyava_ @HiteshAwasthi89 @desi_thug1 ImageImageImage
Read 7 tweets
FAYAH 🔥🔥🔥🤙🏼👏🏼👏🏼👏🏼 @pauloakenfold
Planet Perfecto 530 on Club Sounds channel on @diradio di.fm/tracks/3006529…
Read 3 tweets
Kicking off this Friday night with some Dance XL. 🎵

#AppleMusic#PLUR
#Music #Dance #np music.apple.com/us/playlist/da…
“Let’s get down, let’s get down to to business” 🎵 music.apple.com/us/album/the-b… @tiesto #np
Read 7 tweets
Nueva edición del informe #InfiniteDial @edisonresearch y @TritonDigital sobre audiencia y consumo de #radio en USA. Significativos los indicadores sobre hábitos y preferencias según dispositivos y sistemas de distribución. #Hilo con datos relevantes↘️

🔗 bit.ly/34266XQ
Con respecto a contenidos y géneros musicales:

➡️ Se imponen los formatos #HipHop, #Country y #Rock
➡️ #Dance e #IndieRock son los menos escuchados
➡️ #HipHop y #RockAlternativo, favoritos de jóvenes
➡️ #Noticias y #Hits, los preferidos por adultos
¿El dispositivo de escucha influye sobre formato de #radio elegido? ¡Sí!

➡️ En transistores dominan emisoras de #Heavy, #Noticias y #RockClásico
➡️ En altavoces inteligentes se eligen #Deportes y #Top40
➡️ Con auriculares los oyentes prefieren radios #HipHop y #RhythmAndBlues
Read 7 tweets
Hello world! It’s @tim_lytc checking in for the morning. I’m a NEW TALENT Fellow on the programme. I’m a Queer dance creative working across theatre, film and creative tech. My work is centred on advocating for gender, health, race and Queer issues.
My #digitalplacemaking research looks at the potentials of combining #Dance & Movement with #CreativeTechnology to create safer spaces for #Queer folks. Check out my page for a little taste of what I've done✨

bristolbathcreative.org/fellows/tim-lo
At the beginning, I was inspired by past work I had done with @LiminaImmersive @SplashAndRipple @lisamaythomas And their approach to bodies and technology - The conscious effort to create comfortable, inclusive spaces, where audiences could escape and connect at the same time.
Read 22 tweets
One thing I want to say to skeptics of #Cuties who are basing their judgement off how exhibitionist the dance moves are in it, especially in the final competition performance scene, is that while it can be okay to draw boundaries for kids wrt exhibitionism, 1/12
there will be instances where girls cross lines adults don't want them to cross, and there are appropriate and inappropriate ways to rebuke them; it is inappropriate to let boys/men feel entitled to exhibitionist girls'/women's bodies which, like all girls'/women's bodies, 2/12
boys/men do not have dominion over! Dance and sexual relationships have features in common, but not all of the body language that can be seen in both should be seen as explicitly sexual in all instances. While I believe that explicit sexual exhibitionism can occur in dance, 3/12
Read 12 tweets
London Underground Photography Pun Thread

🚇9/ PADDINGTON

Paddington Station #london #paddingtonbear #Paddington Image
London Underground Photography Pun Thread

🚇10/ BANK HOLIDAY

Bank/Monument Station #london #travel Image
London Underground Photography Pun Thread

🚇11/ CENTRAL LINE

St Paul's Station #london #architecture #photography Image
Read 21 tweets
London Underground Photography Pun Thread

🚇1/ VICTORIA

Victoria station. #london #photography Image
London Underground Photography Pun Thread

🚇2/ BILLET BALLET

High Street Kensington #origami #art Image
London Underground Photography Pun Thread

🚇3/ SPIDER INFE-STATION

Tower Hill #SpiderMan #london Image
Read 11 tweets
🗓 Keep an eye on our Twitter feed daily across August as we share an A-Z of UK-partnered 2020 #CooperationProjects supported by Creative Europe! 🇪🇺

#EuropeForCulture #Culture Image
Congrats to @_ArtReach's #CreativeEurope 2020 funding for project 'AAA: Accessible Art For All'! 🇪🇺

Displaying art in toilet venues in #cultural & community spaces, partnered with 🇩🇪 🇧🇬 🇸🇪 🇮🇹

➡️ bit.ly/2Vi22io

#CooperationProjects #AtoZ #Thread Image
On day 2⃣ of our August A-Z celebration of UK #CooperationProjects 2020, shout out to 'Comics - A new language for Europe' with @comicartfest ✍️

Partnered with 🇧🇪 🇩🇰 🇫🇷 🇪🇸 bit.ly/2Vi22io #CreativeEurope #Comics

Image: @gemmacorrell Image
Read 23 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!