Discover and read the best of Twitter Threads about #kannada

Most recents (8)

ಯಾವುದನೋ ಹುಡುಕುವಾಗ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯಲಿ “ಭಾರತವರ್ಷ”ದ ಬಳಕೆ

#bhAratavarSha in #janna’s #yaSOdhara_carite (13th C CE)

SIrShAbharaNam dharegut-
karShaviLAsanada bhUmi sakaLajanakkam
harShamanIvudu bhArata
varShadayOdhyA suviShayadoL rAjapuram
The moonrise that’s the lustre of the boy’s teeth dispels sin which is a deluge of darkness, like moonrise dispels bees, thus folding the hearer’s hand lotuses(in respect)

Reminds of jayadEva’s #gIta_gOvindam
vadasi yadi kincidapi dantaruci kaumudi harati dara timiram atighOram
intembudumA kuvarana
dantaprabhe emba SItakaranudayadagha-
dhvAntaugha madhupa mAlike-
yan tolagise mugidudavana karasarasiruham

#yaSOdhara_carite #janna
v1-45
Read 66 tweets
Quintessential Indian dish from southern India 'Dosa' (दोसा) has its origin in #Tamil word tōcai = rice flat pancake, which has reached us via #Kannada. dōse, #Tulu dōsè, & #Malayalam dōśa. Interestingly this Dosa was also borrowed in Middle Indo-Aryan as dhosaka धोसक.
Surprisingly this avatar of Dosa i.e. Dhosak धोसक survives in Eastern India in the form of ḍhuskā ढुस्का (a popular rice-lentils dish of Jharkhand & Odisa). This was in area of language contact between North Dravidian (like Kurux) and Indo-Aryan languages.
Perhaps the word Dosa has its origin in Proto South Dravidian *dōc-ai.
Dhosaka has been attested in classical Sanskrit in MIA period (P. K. Gode, Indian Linguistics 16. 226-31).
Read 3 tweets
The sun that rises has to set
With birth comes the ticket to death
So it is the law of the land
All beautiful things must come to an end.

As I @me_maniac end curating for the week, compiling in one place all things we conversed and polled. This is the thread of all threads!

1/n
Read 10 tweets
#Beluru #Channakeshava temple, from Epigraphia Carnatica, Vol 5. Notice the gopura which is not there anymore.
There was a gopura before 1397 CE, which was destroyed by an attack - and a new gopura built during Harihara II of Vijayanagara.

Only this one did not survive too to the present day. :(
How I wish this was true today! @nirbhaavuka
Read 12 tweets
We know South India has had a very high number of inscriptions. And a very large percentage are related to #temples and #Dharma as we know and practiced. If any Dravida separatists contest this, please show them their place. 😆😆 #SSS #ಶಾಸನಸಾಹಿತ್ಯಸಂಚಯ #ಕನ್ನಡ
An army chief Karnataka, building temples on the banks of Narmada, Devasindhu(?) and Yamuna rivers. #ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ #ಶಾಸನ #SSS #ಶಾಸನಸಾಹಿತ್ಯಸಂಚಯ #ಕನ್ನಡ
Education centers "Ghatikasthana"s at Kalasa and Nagavi ( In present day Vijayapura & Dharawada dists, #Karnataka) #ಶಾಸನಸಾಹಿತ್ಯಸಂಚಯ #ಕನ್ನಡ in 1058 CE
Read 17 tweets
The discussion about veena ( A class of stringed instruments from India) reminded me of this old translation of mine.

The beauty of Samskrta subhashitas touches every aspect of life!

वंशभवो गुणवानपि सङ्गविशेषेण पूज्यते पुरुषः।
नहि तुंबीफलविकलो वीणादंडः प्रयाति महिमानम्।।
Here is my translation of the same #Subhashita in #Kannada

ಮನೆತನ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೇ ಸಾಲ್ದು
ನಡತೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇ ಸಾಲ್ದು
ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ
ಒಳ್ಳೇ ಗೆಳೆತನ ಬೇಕಲ್ಲ ;

ಒಳ್ಳೇ ಬಿದ್ರಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂನೂ
ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಂತೀ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂನೂ
ಸೋರೇ ಬುರುಡೇ ಇಲ್ಲದೆ ವೀಣೆ
ಇಂಪಾಗ್ ಸರಿಗಮ ನುಡಿಯೋಲ್ಲ!

#ಚೌಪದಿ #4matra
It isn't enough if you come from a great family
It isn't enough if you have good qualities
If you want to be noticed, you need the right company.
Whether it has a good bamboo
Even with well-tied strings
A veena doesn't sound good without the gourd

My 'pale' English version
Read 9 tweets
My intro to traditional Kannada poetry was through #Kumaravyasa, thanks to my mother being a gamaki.

The art by B P Bairi showing the poet writing #GaduginaBharata, was the inspiration for me to write his story, in the same chandas he used #Bhamini #Shatpadi. #KaviJayanti
#ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಮೇಲೆ ಈ ಹತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದೇ ನನ್ನೆಣಿಕೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೋದಿ, ಆದರ ಧಾಟಿಯ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಾದರೂ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪದ್ಯಪಾನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಿಂದ, ಇದೇ #ಕವಿಜಯಂತಿ ಯಂದು ಬರೆದಿದ್ದೆ. , ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. #KumaraVyasa
ಸಾಸಿರದಲಿವನೊಬ್ಬ ಕವಿವರ
ಲೇಸು ರೂಪಕದರಸ ಕುವರ
ವ್ಯಾಸನಿಗೆ ನಮಿಸುವೆನು ಮೊದಲಲಿ ಬಳಿಕ ಶಾರದೆಗೆ
ಮಾಸ ವರ್ಷಗಳೆಷ್ಟೊ ಸಂದರು
ಮಾಸದಿಹುದಾ ಕವಿಯ ನೆನಪಿದು
ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗುಳಿದ ನಮ್ಮಯ ಮನಸಿನಂಗಳದಿ || ೧||

#Kumaravyasa #Kavijayanti #ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ #ಕವಿಜಯಂತಿ
Read 19 tweets
October 24th is R K Laxman's birthday. His early work was mostly in Kannada for the humor magazine "Koravanji"/ Posting some from Koravanji
"ರೇಶನ್ ಆಫೀಸರ ಮಗ ಕಣೋ ಅವನು"
~ Inimitable R K Laxman in Koravanji (1949) #Kannada
In this 1943 RK Laxman cartoon, Aspirin is substituted for 'change' money (à la Eclairs today) #Kannada
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!