Discover and read the best of Twitter Threads about #occidental

Most recents (24)

Information pri #Occidental/#Interlingue por li usatores de #Interlingua. On comensa...
Tui Cusino Occidental

De témpor a témpor tu ha videt it, un lingue quel es tam simil al tui, ma plu curt, con accentus, e denov vivent! Quo es ti-ci lingue e qual es li diferentie inter it e Interlingua? Lass nos decovrir tui cusino Occidental.
On save que Edgar de Wahl creat Occidental in 1922, ma lass nos parlar plu pri su essentie. It es simplic: natural, ma con tam mult regularitá possibil. Li centre del regularitá de Occidental trova se in li Regul de Wahl.
Read 23 tweets
1/ Traduction del opinion del Washington Post: "Li cade del Union Sovietic lansat un serie de guerres frontieral in #Eurasia, li max sanguinosi ex ili centrat sur #Nagorno-#Karabakh, un inclave montaniosi populat de #armenianes in #Azerbaijan. Pos que

#Interlingue #Occidental
2/ li forties #armenian expulset li #Azeris ex li region e captet territorias adjacent, un cessa de foy in 1994 dat loc ad un ex li "gelat conflictes" queles trubla li spacie pos-sovietic. Li semane passat, pos annus de quietesse, on lucte denov, con un potentiale explosiv a
3/ renovar li carnage quel mortat deci millenes, disrupter energie inviat ad #Europa e traer li potenties vicin.

Quam sempre, hay racontas conflictent pri qui comensat tirar. Ma it sembla clar que li guvernator autocratic, Ilham #Aliyev (@presidentaz), ha lansat un ofensive por
Read 12 tweets
(1/3) Pos li recent decovrition de fosfine in li nubes del planete #Venus, quam felici coincidentie li mission #BepiColombo a #Mercurie va survolar Venus ye 15 octobre. Li unesim de du survolas, ti-ci vez it va passar ye un altitudine de 10907 km, presc

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) certmen tro distant por far observationes confirmant li presentie del vive sur #Venus, ma totvez auxiliant por plu comprender it. Poy un duesim survola va evenir, ti-ta vez mult plu proxim a un altitudine de solmen 1 007 km. In tot, li observationes a far es quam seque:
(3/3) Temperatura e densitá del atmosfere, composition chimic del atmosfere, circulation global, li structura intern del planete, radiation solari, energic particules, interactiones plasmatic, local camp magnetic interplanetari, poy camp electric plus plasma- e radio-ondes.
Read 3 tweets
(1/3) Li Consilie de Securitá del #UN rejectet un demanda del Unit States por iniciar un "#snapback" (reiniciation) del sanctiones economic contra #Iran. Li tri europan landes (#Germania, Reyatu Unit e #Francia) junt con #Russia e #China dit que li #USA,

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) hante ja forlassat li acorde nucleari con #Iran, ne esset un membre de it e ne havet li autoritá de demandar un reiniciation de sanctiones. Representative american al #UN Kelly Craft dit que "mi sol regret es que li altri membres del consilie ha perdit lor via e nu trova se
(3/3) in li companie de terroristes." Contra to, li Ministre de Foren Aferes por Iran @JZarif twittat que "li ínlegitim rixarditá de @SecPompeo ha lassat li #USA isolat denov...li témpor ha venit por que @realDonaldTrump mey cessar audir li consilie de rixardes sin experientie."
Read 3 tweets
(1/3) Li mission interplanetari #Dawn de #NASA ha monstrat que li nan-planete #Ceres possede un ocean sub li superficie. Li evidentie por to es li presentie de salaqua sub li cratere #Occator, li max prominent loc in li planete pro su blancissim aspecte.

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) Li salaqua have un profundore de 40 km e un extension de quelc cent km. Li colision quel creat li cratere expussat li materiale ex li planete, quel, trovante se sur li superficie, evaporat e lassat un salatri cruste quel devenit li famosi loc visibil mem tra telescopes. Image
(3/3) #Ceres es un fact un bon loc por homan exploration, nam it es ne tro lontan, li manca de un atmosfere fa it facil a aterrar sur li superficie, e on posse trovar utilisabil aqua por viver ta. Li gravitation es solmen 3% de ti del #Terra, ma malgré to on posse marchar sur it. Image
Read 3 tweets
Hajime Nakamura (1912-1999) was an eminent Indologist and specialist of #Vedanta and #BuddhistPhilosophy at #TokyoUniversity 1/ ImageImage
His early work was on the #Vedanta and remains important work 2/ ImageImage
His studies on #Buddhism were equally valuable 3/ ImageImage
Read 14 tweets
(1/3) Desde yer li land con li presidentie de six mensus del Consilie Europan es ti con li max grand economie, #Germania. Li presidentie sempre es dat a membre-states del Europan Union, e por li passat six mensus it esset Tchekia quel possedet it. Pos

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) #Germania va sequer #Portugal. Mult landes in li #EU considera Germania un influentie stabilisant e bonveni it in un témpor con tam mult defís, inter altris li #coronavirus e pejorant relationes con #China. In plu, Germania va esser li presidente durant li electiones
(3/3) presidential in li Unit States in #novembre, pos quel it va incontrar sive un nov presidente @JoeBiden, sive quar annus in plu de Trump. Multes crede que li situation pos li election va esser ínstabil si p.ex. Trump perdi ma di a su apoyantes que it esset falsificat.
Read 3 tweets
(1/3) Li Reyatu Unit anunciat su intention de adherer se al CPTPP (li successor al TPP, li Trans-Pacific Parteneriatu), li acorde quel esset creat del iniciative del #USA ma a quel it ne adheret se pro li oposition de #DonaldTrump. Ma pos su election li

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) restant landes del acorde original creat un nov, quel ja ha intrat in vigore e a quel nu alcun landes pensa pre devenir membres (inter queles anc Sud-Korea ha expresset su interesse). Si li Reyatu Unit adhere se al acorde it va crescer de 13% del BNP mundal til 16%. Anc
(3/3) #JoeBIden ha monstrat un cert interesse por it, diente que il intente "renegociar" li acorde ma que il ne es contra que li #USA mey intrar it. Li adherentie del Reyatu Unit vell esser un bene por #Canada, quel vell posser devenir li portu de intrada por it in Nord-#America.
Read 3 tweets
(1/3) Presidente Klaus Iohannis de #Rumania dit que li pecunie a venir del casse del #EU por recuperar va esser usat in autostrades, sanitá e education. On discusse actualmen pri quel landes va reciver quant pecunie del casse e por li casu de Rumania

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) it intente usar it ne solmen por recuperation economic ma anc por li creation de nov infrastructura. Li unesim discussiones pri li casse va evenir ye junio 18 e 19. Li tot casse va haver un valore de EUR 750 milliard por auxiliar li landes del #EU queles ha suffret pro li
(3/3) #coronavirus, e ex to #Rumania va obtener EUR 33 milliard, quel es 4.4% del totale. Ma al sam témpor quam membre Rumania va dever contribuer circa EUR 12 milliard al sam casse; it dunc va obtener in fact EUR 21 milliard, li quinesim max mult ex omni membre-states del EU.
Read 3 tweets
(1/3) Desde hodie it ha devenit clar: li grand victor del guerre 5G inter #China e li West es...#Svedia. Li firmas de telecomunication #Telus e #Bell in #Canada anunciat que ili ne va usar #Huawei por lor equipament 5G ma #Ericsson (e anc #Nokia por

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) #Telus). In li comense Telus intentet contractar #Huawei por li tache ma durant que it atendet li aprobation del guvernament li relationes inter li du landes apejorat e plu apejorat se, e in fine decidet que un tal usation vell esser riscosi, particularimen pro que li Unit
(3/3) States ha menaciat ne divider inteligentie militari (li tal-nominat Quin Ocules) con alliat landes queles intentet usar li equipament de #Huawei por lor retes de 5G. Interim, anc Telefónica #Deutschland in #Germania ha selectet #Ericsson por su implementation del rete 5G.
Read 3 tweets
(1/4) Un excitant decovrition ha evenit: circum li stelle #Proxima Centauri (li max *proxim* stelle al nor, quam on posse conjecter del nómine) on ha decovrit un planete con un grandore simil al #Terra. Reserchatores del #Universitá de #Genève ha

#Occidental #Interlingue Image
(2/4) decovrit it, e it sta in li zone habitabil del stelle, a saver li region ú li vive vell posser exister. Li stelle self es un rubi nan, significante que un tal planete va esser in un tre strett órbite, quel self significa que li planete have un rotation sincronic (con li
(3/4) sam facie monstrat al stelle durant li tot annu). Li exact ciffres es quam seque: li planete trova se ye un distantie de 4.2 luce-annus, have un masse de 1.17 terras, e orbita Proxima Centauri chascun 11.2 dies terrestri. It seque que fórsan hay vive sur li superficie
Read 4 tweets
(1/3) Li Reyatu Unit, li #USA, #Australia e #Canada reprimandat #China pro har imposat un nov lege de securitá quel ili di va menaciar li libertá in li region e rupter li acorde Sino-Britannic de 1984 pri li autonomie del anteyan colonia. Li declaration

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) di que li nov legislation va "acurtar li libertá del popul de Hong Kong, e talmen eroder li autonomie del region e li sistema quel ha auxiliat it prosperar til nu." Secun China, li legislation es necessi por combatter contra secession, subversion, terrorisme e interferentie
(3/3) foren. Nov protestes evenit in li strades pos li aprobation del nov lege. Interim, li Corte Suprem de BC in #Canada aprobat li extradition de Meng Wanzhou de #Huawei. #China dit que li decision "va far ex Canada un patetic clown e expiator in li lucte inter li USA e China".
Read 3 tweets
(1/4) Un cuple in #Norvegia quel vive proxim al cité de #Bodø esset surprisat quande ili trovat un sepultoria #viking sub lor dom. Li afere comensat con lor intention de renovar li dom, pos quel ili trovat quelc petres con strangi aspecte. Trovante it

#Interlingue #Occidental Image
(2/4) interessant, ili continuat forar e poy trovat alquo scintillant: it havet li aspecte de un rote de un litt lude-auto ma pos inspection it esset un perle ex vitre. Pos to ili decovrit li cap de un grand hache e altri objectes ex ferre, e contactet li autoritás in li comtia
(3/4) de #Nordland. Li die sequent venit expertes del muséo de #Tromsø, qui confirmat li decovrition e dit que li objectes datat del epoca del #vikings. Secun li lege norvegian, omni monumentes cultural con tracies de activitá homan e plu old quam li annu 1537 es automaticmen
Read 4 tweets
(1/3) Milliardario @MikeBloomberg anunciat planes por expenser un grandissim quantitá de moné por subtener @JoeBiden in li presidentiale contra Donald Trump. Li du mannes es newyorkeros, e ambis have un antipatie personal contra unaltru. Il es nu in

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) discussiones pri qualmen expenser it, por exemple in un pro-Biden Super PAC (PAC = Comité por Political Action) o li funde condividet inter #Biden e li #DNC (Democratic National Comité), o un altri gruppe. In li electiones de mi-mandate de 2018, Bloomberg expenset mult por
(3/3) auxiliar candidates del Partise Democratic quel poy ganiat un majorité (desde quande #NancyPelosi ha esset li presidente del Camera de Representantes). Bloomberg ha ancor ne aclarat pri quant il intente expenser, ma on crede que it va atinger $250 million o mem plu.
Read 3 tweets
(1/4) KB #Kookmin Bank in Korea dit mardí que it ha decidet financiar $240 million dollares (canadés) por li projecte Coastal Gaslink, un gasoducte quel va crucear li provincia de #BC por liverar #LNG (liquid natural gas) a landes in #Asia besonant

#Occidental #Interlingue Image
(2/4) it por reducter lor consumption de carbon por generar energie. Li númere de altri bankes financiant li projecte es 26, e include #JPMorganChase, Bank de #Montreal e li Bank Reyal de Canada (#RBC). KB Kookmin Bank es li sol bank #korean financiant li projecte. Li pruntas
(3/4) va esser dat a TC Energy, li anteyan TransCanada #Pipelines, quel va constructer li gasoducte. It va posseder un longore de 667 kilometres e liverar gas de Dawson Creek a #Kitimat in li nord de #BC, quel poy va esser transportat per naves til #Asia. Li firmas contractet
Read 4 tweets
(1/3) Un medico #sikh in #Canada ha rasat su barbe por li unesim vez por posser continuar auxiliar patientes con #COVID19. In li religion sikh hay un concepte nominat #Kesh secun quel on lassa su capilles crescer per respecte del perfection del creation

#Occidental #Interlingue ImageImage
(2/3) del creation de Deo. Pro to, #sikh mannes ne cise ni tonde lor capilles o barbes. Ma ti-ci vez su barbe impedit le usar un masca #N95 quel on besona por auxiliar patientes con li #coronavirus. Il pensat pri refusar consultar patientes con it, ma decidet rasar li barbe pro
(3/3) li altri concepte de #Seva, quel representa servicie al homanité. E in plu, il es un gerente in su hospitale e dit que il sentit un deventie vis-a-vis su employates e colaboratores e pos quelc dies de meditation e consultation, decidet rasar it por li unesim vez in su vive.
Read 3 tweets
(1/3) Hodie in li historie: #Nazi #Germania capitula sin conditiones córam li Alliates e li Duesim Guerre Mundal trova su fine in #Europa. Poy recomensat li comunicationes inter li usatores de #Occidental-#Interlingue, nam durant li guerre solmen tis in #Svissia e #Svedia posset Image
(2/3) efectuar comunicationes sin impediment. Por du o tri annus #Cosmoglotta raportat pri qui survivet li guerre e qui ne, e qui esset capabil recomensar su activitás interlinguistic, nam existet mult gente qui volet renovar lor activitás ma esset tro ocupat per li desfacilitás Image
(3/3) del omnidial vive. In li images ci on vide quelc raportes pri ili. Mem li creator del lingue ne escapat li guerre sin damage, ne posset comunicar con li altri usatores del lingue e morit in #Tallinn, #Estonia (tande li #USSR) presc sin saver qualmen standat li movement. Image
Read 3 tweets
(1/3) Li CRS (Congressional Resercha-Servicie) in li #USA crede que li debilitá del 'parapluvie #american' vell posser fortiar #Korea e #Japan rearmar se con plu armes e su propri armes nucleari. It parlat pri to in un actualisation a su raporte titulat

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) Nonstrategic Armes Nucleari in quel it notat li menacies contra queles li du landes sta in locs quam #China e Nord-#Korea. It di que quelc politicos sud-korean nu exige li retorna de non-strategic armes nucleari al Peninsul #Korean e mem ha vocat por self-armament nucleari.
(3/3) It nota que li actual guvernament sud-korean ne partiprende ti opinion, ma que alcunes regarda li garantíes del #USA pri securitá quam fragil e ínfidibil. Pro to it emfasa que impedientie in li long terme besona ne solmen tal armes, ma anc altri coses plu basic e rigorosi.
Read 3 tweets
(1/3) #Canada nu possede un nov max valorosi firma: vice li Royal Bank / #RBC (Bank Reyal), it es li firma de e-comercie #Shopify. Ti firma anunciat que plu e plu firmas ha registrat se por su platform de vendida in linea durant li pandemie de #COVID19.

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) #Shopify es un ex li rar casus del Bursa de #Toronto durant li pandemie ú un companie ha successat agrandar su valore. Li valore de su actiones ha duplicat se desde li comense de april. Ma on mey notar que mult vezes in li historie de Canada altri firmas ha atinget li
(3/3) unesim loc avan li max grand bankes, solmen por cader plu tard: hay exemples tales quam #Nortel, #RIM (#Blackberry), #EnCana, #PotashCorp, e #Valeant queles ha plu tard cadet, capitulat al grand bankes e nequande denov atinget ti-ci unesim loc in términos de grandore.
Read 3 tweets
(1/4) #Taiwan ha donat un demí million mascas a #Canada, in un prova de contraacter ne solmen #COVID19 ma anc li efortie de #China de isolar it durant li pandemie. Un democratie de plu quam 23 million persones, it ha esset impedit partiprender in li

#Occidental #Interlingue Image
(2/4) activitás del #WHO (Organisation del Sanitá Mundal) in li lucte contra li #coronavirus, pro que #Beijing considera it un provincie renegat. It ha successat contra li virus con solmen 429 infectetes e 6 mortes, quel ha dat it li oportunitá de auxiliar altri landes contra it.
(3/4) Li demí million mascas a #Canada es li max recent donation a mult altri landes, inter queles trova se li #USA, #Japan e landes in li #EU (con grand donationes in particular a #Italia e #Hispania), in su "diplomatie mascari".
Read 4 tweets
(1/3) Durant que expenses militari ha crescet 3.6% in 2019, li moné expenset in #Germania ha crescet max mult inter li max grand landes del munde, con un augmentation de 10% til $49.3 milliard. Mem ante li administration #Trump, li alliates in #NATO

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) ha sovente volet que #Germania mey expenser 2% de su #BNP sur li armé, e li ho-annual quantitá resta ancor infra ti nivelle. Actualmen, mem con li 10% in plu it expense solmen 1.38% de su BNP sur li militare. On suposi que li augmentation veni del situation geopolitical in
(3/3) #Europa e li facte que #Russia es denov regardat quam un menacie. In 2019, Russia expenset 4% de su budgete sur defense por un totale de $65.1 milliard. Interim, li Unit States expenset $732 milliard por li annu, un summa egal a 38% de ti del tot munde.
Read 3 tweets
(1/5) #Svedia es li max recent land in Europa quel ha dit adío al usada de carbon por generar electricitá. Li firma #Stockholm Exergi ha anunciat li clusion permanent del installation KVV6 quel usa co-generation de carbon. Svedia in prim planat cessar

#Occidental #Interlingue Image
(2/5) li usada de #carbon in 2022 ma it ha successat du annus plu tost. Li installation #KVV6 possede du caldiere-salas, ex queles li unesim esset cludet ante li hiverne. On mantenet li altri por li casu de beson, ma li mild hiverne in Svedia possibilisat un plu tost clusion nam
(3/5) on ne besonat it. #Stockholm Exergi anunciat que desde nu it va concentrar se sur metodes carbon-neutral. "Noi continua laborar sur li transition a solutiones clima-neutral e solutiones por crear emissiones negativ, " dit chef-executive Anders Egelrud. Il continuat:
Read 5 tweets
(1/3) Li nov sondages politic in #Canada monstra que li #Liberales vell posser reintrar li majoritá, con un subtention de 38.5% (circa 184 sedes). Poy seque li #Conservatives con 29.4% (93 sedes), li @BlocQuebecois con 8.0% (38 sedes), li #NDP con 15.3%

#Occidental #Interlingue Image
(2/3) (20 sedes), e li Vertes con 7.2% (3 sedes). Ma null partise vole intrar un election denov actualmen, nam li #Liberales ne vole crear li impression de profitar del crescent apoy durant li crise de #coronavirus, li altris pro li cadet percentage, e mem li #BQ in ascendentie
(3/3) pro su memories del election in 2011 quande it aprobat un nov election in quel it suffret un subit cade de su suporte e perdit 43 de su 47 sedes, deveniente durant un decennie un partise mort. Erst in 2019 it finalmen agrandat se til 32 sedes e nu ne vole "agitar li bote".
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!