Discover and read the best of Twitter Threads about #basic

Most recents (12)

#CreditCards 😊
#கடன்_அட்டை
(EMI -5 - Final Episode) 😂

#இழை #Thread

கடன் அட்டையை பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான சில விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் 🧞

#EMI #Loan #Finance #Banking #IPL2020
🔥 கடன் அட்டை யை Receive செய்த உடனேயே அவர்கள் சொல்லும் Procedures படி PIN நம்பர் Generate பண்ணிவிடுங்கள்..! அல்லது அவங்களே Default ஆ ஒரு PIN நம்பர் கொடுத்திருந்தால், உடனே அந்த PIN நம்பர் ஐ மாற்றிவிடுங்கள்.
இது முக்கியமான Security Issue, எனவே தாமதம் வேண்டாம்.
🔥Card Packing உடன் வரும் Welcome Letter மற்றும் T&C Booklet ஐ பத்திரப்படுத்தி வைத்துக்கொள்ளுங்கள். முடிந்தால் Scan செய்து Soft Copy ஆக கூட சேமித்து வைப்பது நலம்.
CreditCard-(Bank Name) என Folder ல் இட்டு வைத்திருந்தால் Easy யாக Retrieve செய்து கொள்ளலாம்.!😊
Read 27 tweets
#Day #Trading #Options

#Basic Concept - options day trading focuses only on the underlying #mathematics. It does not rely on any #financial predictions, company results, or market direction.
A #realistic approach is to take advantage of occasional pricing inefficiencies that arise in the #options market.
These #distortions can be related to #earnings announcements, expiry week, weekend #theta decay, intraday implied #volatility swings, differences between overnight and #intraday volatility, or news and #rumors.
Read 22 tweets
Daily Bookmarks to GAVNet 5/17/2020-2

Coronavirus has made basic income not just desirable but vital | World Economic Forum

weforum.org/agenda/2020/04…
#Income #UBI #basic
The Invisible Business Risk of the Covid-19 Pandemic | naked capitalism

nakedcapitalism.com/2020/05/the-in…
#pandemic #coronavirus #capitalism #risk
Read 8 tweets
Recently I've gotten really interested in the #Apple1. The forerunner to the much better known Apple II and the machine that originally launched @Apple in 1970s.

Here are some of the more interesting points on my adventure. #Thread
It's such a simple machine that a minimally technical article I read earlier this year had enough details to write a simple #emulator.

Which I ended up doing; my very first attempt at creating one. #MOS6502

Here it is running @stevewoz's original 256-byte "monitor" firmware/OS.
My emulator is just a console app with a command line to control the emulation.

The actual I/O text streams for the emulated machine are just pushed through a local socket connection.

#PuTTY works great as a front end.

A real Apple-1 would need a TV screen and keyboard.
Read 12 tweets
A detailed #thread on the important #schemes launched by Sri #NarendraModi led #BJP Govt.

Sri @narendramodi ji has launched many #welfare schemes. These #schemes varies from welfare of #Farmers, #housewives, #labourers, #students to small #shopkeepers etc.
@PMOIndia @BJP4India
1. PM-KISAN: This scheme promises to pay all poor #farmers (small and marginal farmers having lands up to 2 hectares) Rs 6,000 each every year in 3 installments through Direct #Bank Transfer. It would reportedly benefit around 14.5 crore farmers all over #India.
2. Pradhan Mantri #Kisan Pension Yojana: To address the problems of farm sector distress, the Modi 2.0 Cabinet has approved a proposal to provide small and marginal #farmers with a minimum Rs 3,000 per #month fixed #pension, costing Rs 10,774.5 crore per annum to the exchequer.
Read 33 tweets
#luckyloser — UN LUNGO #THREAD


Il 22.4.2018, durante le Regionali in Molise poi vinte dal Centrodestra, l’Italia cerca un governo. @Pres_Casellati ha rinunciato dopo l’incarico esplorativo datole dal @Quirinale; stesso esito avrà il tentativo con @Roberto_Fico, il giorno dopo.
“Attesa per la scelta di @matteosalvinimi”, titola il @Corriere, mentre @repubblica apre con una frase di @luigidimaio: “Con #Salvini possibili grandi cose”. Lapidario il @mattinodinapoli (“Di Maio-Salvini, ultima chiamata”), guardingo il @fattoquotidiano (“#DiMaio, attento”).
Dalle elezioni non è emersa una maggioranza, ma tutto ruota intorno a una certezza: è il leader della @LegaSalvini a dare le carte. Se si stacca da @berlusconi, trova il @Mov5Stelle disponibile a un’alleanza; ha un potere contrattuale enorme, nonostante il #M5S abbia più seggi.
Read 15 tweets
Tweets series of what have been highlighted in the report “#SyrianRussianAlliance Forces Target 24 #Medical Facilities in the Fourth #DeEscalation Zone Within Four Weeks”
sn4hr.org/?p=53713
1/5 The failure of the #UnitedNations’ mechanisms to take any action to force the Syrian regime to stop bombing the protected #hospitals and facilities, the inability of the Security Council to act due to the #Russian veto, and the failure to create an international coalition...
...responsible for protecting civilians and medical and civilian facilities, have all contributed to enabling the #SyrianRegime and its allies to continue with their barbaric #Strategy of bombing of medical facilities.
Read 14 tweets
The basis for #SwearEngine is that malware developers are developers too. The catharses in their malware code manifest in a multitude of coarse expressions. Thus we can use the presence of swear words as a "weak signal" to surface interesting files. #threathunting
You may balk at #SwearEngine for being #basic but consider that this rule, looking for PEs with one single "fuck", detects malware samples used by APT5, APT10, APT18, APT22, APT26, Turla, FIN groups, dozens of UNC espionage clusters. Too many to list.
At least one single "fuck" is present in some samples of the following malware families: AGENTBTZ, ASCENTOR, ZXSHELL, SOGU, TRICKBOT, GHOST, VIPER, WANNACRY, WARP, NETWIRE, COREBOT, REMCOS, VIPER, ORCUSRAT, PONY, etc. I can't even name the coolest ones. There are hundreds.
Read 6 tweets
Today at #S4x19, @electricfork and I debated different sides of "if OT tools and talent are needed to detect attacks on ICS." Some thoughts on ICS attacks and #TRITON in a tweep thread.
For the debate, I'm not convinced either way because there are few *public* intrusion data sets for either side of the argument. I think peeps are over it now, maybe no point to sharing this, but to get the convo started let's dump/share some rando #TRITON #TRISIS TTPs.
.@FireEye blogged/presented about #TRITON and some of the incident response activities in depth by @voteblake and friends in late 2017, fireeye.com/blog/threat-re… and
Read 25 tweets
Hello, everyone!

We're going to kickstart our weekly #GlobalEChats discussion thread. This week, we'll talk about #fitness #personal #trainer as #entrepreneurs and how #tech can change everything!

Ready? Let's go!
Let's first start with two possibilities in the future.

1. We no longer need humans as #PT personal trainers at the #gym or #field. All will be replaced by #tech and smart applications! 😲

2. Human PTs will still be demanded but will utilise #tech to improve their coaching!
Do you think #1 is truly possible? It seems a bit far-fetched, no?

Meet @ollinfit! Ollinfit is a set of three wearable sensors and smartphone app that work together as your personal trainer. Say what???

Using Ollinfit, you'll be able to workout without needing human coaching!
Read 15 tweets
Let’s be clear. The .@FBI is already conducting #BrettKavanuagh background check. Same for all Supreme Court nominees. #ChristineBlaseyFord is simply asking that they include her claim in their normal course of work, so that the facts that Kavanaugh is judged by are confirmed. 1/
27 years ago the White House ordered the FBI to investigate #AnitaHill’s claim against @JusticeThomas67. This is #BASIC. The investigation was complete within 3 days. 2/
GOP is saying #ChristineBlaseyFord “is in no position” to dictate parameters of her testimony. #NO! 37 yrs ago Blasey Ford was #innoposition to control her attackers. Today she is standing in her power. She is demanding basic respect. #FACTSFIRSTTHENHEARING #dealwithit #SCOTUS 3/
Read 5 tweets
I have a story to tell:
Over a year ago, Francesca's, Express (!!!), OK Originals, and Orion Fashions started selling copies of a bunch of artists' pins.

Without our permission.

Rebranded as *their* products. #pinfringement
when i (and others. likely you) contacted them to take responsibility for their actions, they avoided our calls and letters.

and i got blocked. did you?

but we rallied, got legal representation, and filed suit.(artsy.net/article/artsy-…)

but wait: THERE'S MORE. just wait.
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!