Discover and read the best of Twitter Threads about #speech

Most recents (8)

കെ.ആർ ഗൗരിയമ്മ എന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരി 68 വർഷം മുൻപ് തിരുകൊച്ചി നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ്.

'
മന്തുള്ള വീട്ടിലെ പെണ്ണിന്റെ പേറെടുക്കാൻ പോകുന്ന മിഡ് വൈഫുമാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദ മേനോൻ (പനമ്പിള്ളി)? വേണ്ട കോളറയുള്ള വീട്ടിൽ?
അല്ലെങ്കിൽ വസൂരിയുള്ള വീട്ടിൽ? അവിടെയൊക്കെ പേറ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദ മേനോൻ?

'ഒന്നും വേണ്ട.... നാട്ടിൽ കോളറയുണ്ട്, വസൂരിയുണ്ട്, പ്‌ളേഗുണ്ട് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ?
ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലൂടെ ഇന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും കയറിയിറങ്ങാൻ ധൈര്യം ഈ മിഡ് വൈഫുമാർക്കു മാത്രമേയുള്ളു. അവർ നിങ്ങൾ ഭരണക്കാരേപ്പോലെ അറച്ചു നിൽക്കില്ല. ഓരോ വീട്ടിലും പോകും. പക്ഷേ, അവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ നാലു നാഴി അരി കൊടുക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഖജനാവിനുമേൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പൂണ്ടുകിടക്കും.
Read 8 tweets
#Birmanie Ce qu'il faut savoir sur le coup d'Etat (thread) ⬇️
C'est toute la stratégie d'engagement européenne et américaine 🇪🇺🇺🇸 qui vole en éclats - très peu de sanctions malgré le massacre des Rohingyas.

C'est aussi le pari d'Aung San Suu Kyi et ses renoncements qui s'écroule.
Min Aung Hlaing, le chef de l'armée birmane, avait annoncé qu'il respecterait les résultats des élections.

2 mois plus tard, coup d'Etat. La valeur de la parole de l'armée... Image
Read 187 tweets
I have a dream speech might be my fav speech

so many times since I lost my meds or watched disabled Americans discriminated, or thought of hateful riots

MLKs speech came to my mind

#MLKDay #MartinLutherKingDay #MartinLutherKingJr #MartinLutherKingJrDay
In a sense, we’ve come to our nation’s capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence (Yeah), they were signing a promissory note to which every American was to fall heir.
This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men (My Lord), would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note
Read 26 tweets
Spoke to @Guardian podcast about growing up in post-War #France... that is post-#Algerian War of Independence, still v. much in living memory. The War’s legacy is perceived in all kinds of aspects of modern life, still blighted by the #colonial experience.
A point that is easily overlooked by foreign observers is that the 2nd most influential party in #France now was founded by far-right nationalists who wanted to keep #Algeria French. #LePen's FN -now called the Rassemblement National -is openly racist, islamophobic & antiSemitic.
In his '#Separatism' speech @EmmanuelMacron was sugar-coating #reactionary policies based on the premise that 5-6M French #Muslims can’t be trusted to manage their own affairs & required surveillance at all times.The emphasis was that Islam is a chronic #problem around the world
Read 7 tweets
1-We have been talking about #Mantras and their place in the #Vedic #Tradition.

Today, let’s dwell on the #Shakti Mantras – quite perhaps the most #esoteric and #Powerful entities in their own right. (1/19)

#गुप्तज्योतिष
2-A word of caution here.

Shakti Mantras are like an Atomic Bomb

They are extremely powerful

..and should be practiced with due consideration, initiation and guidance by your #Guru and under your full #Intuition. (2/19)

@ijyotish @shashankupadhy_

#astrologicalnuggets
3-Fundamentally, Shakti Mantras are extremely powerful, mono or single syllabled mantras.

In the higher Yogic practices they have a special usage. (3/19)

#thumbrulesofastrology
Read 19 tweets
Draadje 1/
Mijn kijk op de speech over het #Coronavirus na het horen van de woorden van #Rutte?
Wie het virus heeft gehad, is daarna MEESTAL immuun. Die zekerheid kan Rutte ons niet geven. En toch kiest hij voor groepsimmuniteit ipv preventie?
2/
Waarom zouden we voor groepsimmuniteit gaan ipv preventie? Ons maar gewoon laten besmetten in de hoop dat we immuun worden?
Waarom dat risico nemen? We weten dat er heel veel mensen doodgaan. Heeft dit al ergens gewerkt?
3/
Is het virus niet in staat om te muteren en daarmee immuniteit te omzeilen? Is het al zeker dat er geen permanente schade is? Ik vind deze aanpak gevaarlijk en de verkeerde.
Rutte zegt nu tegen de rest: "Krijg toch allemaal de Corona!"
Read 34 tweets
Top ten things NOT to say when giving a #speech: (these are some of my pet hates in Muslim conferences & talks that I've heard!!)

1. "I'm sorry I didn't really prepare for this speech."
(Why not? Were we that unimportant?)
2. "Sorry for waffling on."
(Just get on with it! We hadn't noticed until you pointed it out.)
3. "I won't tell you about it as I think I've bored you enough..."
(What? Just when you got to the interesting bit you won't tell us? Aargh!)
Read 10 tweets
I received a very beautiful message this #Diwali and found it #TooGoodNotToShare ..
Most know that Diwali is a #FestivalofLights

#TheFiveLamps ..

While we all light our houses, do spend some time today to light a few lamps inside you and sit in silence with your eyes closed.
#Light the first lamp inside u and let it burn your #anger and or #jealousy that u may have for any one till date; see it melt away...

Light the second lamp and let it burn away unwanted #greed and desires... feel #happy and contented with what you have been blessed with.
#Light the third lamp and let it fade away all #insecurities that you may have in your mind related to anything or financials; just believe that #God has given u life and he will surely give you enough to survive.#
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!