Discover and read the best of Twitter Threads about #sikhism

Most recents (19)

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸੰ ਨਰੰ ਭੇਡ ਜਾਂਨੋ ਗਹੈ ਕਾਨ ਤਾਂ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ ॥
ਏਹ ਮੋਰ ਆਗਿਯਾ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੇਸੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੀਦਾਰੇ ||
ਜਬ ਹਮਰੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਵੋ ॥

ਬਚਨ :-- ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ Image
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ.. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਨੂੰਨ ਹੈ .. ਵੇਸੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ.. ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟੀ ਪੱਤ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੋੜ ਲਿਆਉਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾ ਨਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਓ ਉਹ ਲਸੰਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਤੇ
Read 4 tweets
A thread on the #hijab controversy.

1. Until now, I hadn't commented on #Karnataka #hijab row. Conscious tht d issue was abt politics, neither religion nor young girls' right to wear hijab to college, I didn't have clarity of my position. Now I have. But first, a few questions
2. Has there been any incident in any part of India where #Muslim men wanted to attend classes in a particular dress, say a skullcap? Why is the responsibility of upholding religious identity only Muslim women's? Who is telling these women tht their identity & d right to fight
3. For tht identity more imp than their future? Why is no one finding it disturbing tht fathers of some girls r saying tht if college doesn't relent, they will not allow their girls to study further. Let their future b ruined? Y r parents not moved by d sight of desperate girls?
Read 8 tweets
#Hindu Funerary Monuments:
Ordinary Hindus are cremated after their #death except for the saints. According to religious traditions, they are buried, and their shrines are called #Samadhi. The term Samadhi in #Hinduism also refers to an elevated state of mental awareness. 1/ Pic - Rajesh Avhad
Death by Samadhi usually involves inhumation rather than cremation on a pyre. However, samadhi memorials may or may not contain the remains of the deceased. This ritual occurs in 3 stages- taking Samadhi, the burial of the body, and site construction. 2/
The belief is that body of a saint or guru should be preserved as a symbol of sacred power. In this context, the #Hindu memorial is similar to the #Buddhist stupa, where relics of Buddhist teachers are buried and worshipped. 3/
Read 10 tweets
Thread: #SikhHistory

#GuruGobindSingh

Guru Gobind Singh Jayanti 2022: Today, the birth anniversary of the 10th Guru of #Sikhs, #GuruGobindSingh is being celebrated. This day is considered a very big and special day in the #Sikh community.
According to the #Hindu calendar, the birth anniversary of Guru Gobind Singh ji is celebrated on the seventh day of Paush month. At the same time, according to the English calendar, Guru Gobind Singh was born on 22 #December 1666 in #Patna.

#GuruGobindSingh
Guru Gobind Singh ji founded the #khalsa Panth which is considered prominent in Sikhism. Guru Gobind Singh's childhood name was Govind Rai. His father was Guru Tegh Bahadur, the ninth Guru of #sikhism and his mother's name was Gujari.

#GuruGobindSingh
Read 15 tweets
Facts About #Sikhism
{SIK-ism} is a monotheistic religion that began over 500 years ago in the #Punjab region of #India. However, it remains one of the world’s least understood faith traditions. #Sikhs are always eager to educate people about their beliefs
#SikhHistory
and practices. And that means there are some really great resources out there to help kids learn more about it.
#SikhHistory
1️⃣. There Are Ten Human Gurus in Sikhism
The spiritual founders of Sikhism are the 10 human gurus. The first Guru, Guru #Nanak, was born in 1469. The last human Guru, Guru Gobind Singh, died in 1708. Each Guru contributed something of value to the faith tradition,
#SikhHistory
Read 23 tweets
Part : 1

#Sikhism, religion and philosophy founded in the #Punjab region of the Indian subcontinent in the late 15th century. Its members are known as Sikhs. The Sikhs call their faith Gurmat (Punjabi: “the Way of the Guru”).
1/4
#SikhHistory
According to Sikh tradition, Sikhism was established by Guru Nanak (1469–1539) and subsequently led by a succession of nine other Gurus.All 10 human Gurus, Sikhs believe,were inhabited by a single spirit. Upon the death of the 10th,Guru Gobind Singh (1666–1708).
2/4
#SikhHistory
and subsequently led by a succession of nine other Gurus. All 10 human Gurus, Sikhs believe, were inhabited by a single spirit. Upon the death of the 10th, Guru Gobind Singh (1666–1708)..
3/4
#SikhHistory
Read 5 tweets
The 2k kids are very different. My elder son who is in 8 (#CBSE) had to submit an assignment for the Social Sciences subject yesterday (which was the deadline) and was quite restless about the same.This is not the case normally as he is quite self reliant and organized.(1/8)
Ram and I stepped in to help him. The assignment demanded students to put up a picture which depicts #secularism, write a few lines about (glorifying) #secularism and further write about three major religions of India.(2/8)
My son exclaimed us saying it was you people who enlightened me about what is happening in our country in the name of #secularism and I have also read and understood about it. If I do an assignment glorifying something which I don't believe in just for the sake of marks, (3/8)
Read 10 tweets
🔆THREAD: Excerpts & thoughts from the book "#Sikhs under Brahmanical Siege" by Dr. Gurbakhsh Singh
⚜️The book starts with the Sikh prayer, the Ardas, so that Sikhs get the blessings of the Gurus to fight the anti-Sikh forces!🙏🚀
#Sikhism #Sikhi #Brahminism #Hinduism
🔆The time's come again to get rid of antiquated Brahmanical rituals being spread by various factions & "Sikh-looking Sants" by enemies to muddle with Sikh philosophy and Sikh Rehat.
⚜️Sikhs need to get back to Gurmat and Shabad Guru. The Truth though ultimately reveals itself!
🔆Guru Nanak had a revelation in 1499 after coming back from River Bein and founded an independent and sovereign faith rejecting Brahmanical thought & rituals.
⚜️Mr D Petrie's report shows how Hindu influence was getting stronger after Sikhs lost their empire & mahants took over.
Read 25 tweets
🔱THREAD: Excerpts & thoughts from the book "Factors in Modern #Sikh History" by Sangat Singh
🔆Do the Sikhs LEARN from their history?
⚜️Are Sikhs CAPABLE of learning from history?
🚀Are Sikhs AWARE of their history? Answers below! 👇1/N Image
The declaration of war by #LordDalhousie, East India Company's Governor General of India talks about war against the #SikhNation. Sikhs have since their very inception been different. That is reflected in their history & their interactions with other people. #Sikhs #Sikhism 2/N Image
🔆#Sikhism constituted a distinct faith with a well developed religious thought and #philosophy. The English colonizers realized the distinct character of Sikhs and 2 basic factors:
🔆Sikhism as an independent faith, and
⚜️#Khalsa's emerging as a nation in pre-modern times 3/N ImageImage
Read 21 tweets
🔆THREAD of BOOKS & Research Papers worth-reading on various topics such as Sikhism, Gurbani, Sikh history, Political Events, Punjab, Punjabi & EVERYTHING that matters to Sikhs!
⚜️Feel FREE to contribute👇or DM me book details.🙏
#Sikhs #Books #Sikhism #Punjab #Sikhi #BeingSikh
"The Making Of Sikh Scripture" by Gurinder Singh Mann
Read at: archive.org/details/TheMak… ImageImage
🔆VERY interesting and well researched blog by a fellow Sikh to BUST the RSS/Right-Wing propaganda of "Sikhs are Hindus!" Lots of posts and MUST-READ!✅
⚜️Link to blog: sikhsandsikhi.blogspot.com🚀 Image
Read 47 tweets
🔱THREAD: #TamilsPrideLTTE is trending today. There's actually a lot of similarity between the Tamil cause in Sri Lanka & the Sikh cause in India. Both were the result of minority persecution in a majoritarian regime. #NeverForget1984 #SikhGenocide1984 #Khalistan #TamilEelam 1/N
In Sri Lanka, the original inhabitants are Buddhists who speak Sinhalese language. There were some original Tamilians living there several centuries back also who migrated from Tamil Nadu, but most of the Tamils were brought to Sri Lanka in huge numbers by the Britishers... 2/N
...to work in coffee/tea gardens in Ceylon (which become a British colony in 1796). The Tamilians settled & flourished after getting preferential treatment from British. The country remained a Dominion of British Empire until 1972. In 1972 Sri Lanka got status of a Republic. 3/N
Read 24 tweets
Just completed reading "Know the #Hindu mind" by V.T. Rajshekar. Fabulous book detailing on why India is where it is today and why there is a need of socio-economic revolution...🔥🚜🌾 (Few excerpts below) #FarmersProtest #FarmersAgainstAtrocities
Note that author of the book himself is a Brahmin. And by "Hindu" he means the 15% of Indian people who follow the "Brahminical Social Order" for ruling over India through nepotism & 'modern oppression' of other people. 2/N
#FarmersProtest #FarmersAgainstAtrocities #TheHinduMind
"Moneyed People Respected" in India. The "means" don't matter. It can be by hook or crook or even crimes! Everything is justified. 3/N
#FarmersProtest #FarmersAgainstAtrocities #TheHinduMind
Read 29 tweets
In a large and diverse country like #India, which was divided into several parts right from the first invasion in the 8th century to the very infamous year of 1947. Over several centuries, the Civilizational Bharat has shrunk to the Geo-political India we know today.
(1/5)
A temple for Agni Dev in Azerbaijan was found with #Sanskrit Shlokas written on its walls, an ancient Vishnu Idol was found in an excavation in Russia, and every other thing that we already know about Indonesia or Cambodia.
(2/5)
In fact, in the 1300s BCE, the emperor of present-day Turkey was named "Dashratha". One can go on citing numerous historical records indicating the Civilizational #Bharat.
(3/5)
Read 5 tweets
India has called on the UN to take a direct stand against #Hinduphobia and violent bigotry targeting #Sikhism and #Buddhism.

Ashish Sharm, the First Secy to India’s UN Mission spoke on the matter on Wednesday.

(1/n)
“We fully agree that anti-Semitism, Islamaphobia and anti-Christian acts need to be condemned and India firmly condemns such acts,” Sharma said while referring to the draft resolution on the “Freedom of Religion or Belief”.

(2/n)
He observed that “UN resolutions on such important issues speak only of these three Abrahamic religions."

“The shattering of the iconic Bamyan Buddha by fundamentalists, the terrorist bombing of the Sikh gurudwara in Afghanistan where 25 Sikh worshipers were killed and...

(3/n)
Read 8 tweets
बहुत ही पुरातन नित-नेम की पोथी जिसमें १ॐ ,ੴ में अष्टभुजी माँ भगवती के साथ साथ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी के चित्र बने हुए है।

मतलब साफ़ है कि #SIKHISM में हम इतिहास की जितनी खोज करेंगे हमें सनातन ही सनातन मिलेगा। Image
पर पता नहीं म्लेच्छों के साथ मिल कर इन्होंने क्यूँ भाई चारे को बर्बाद कर दिया। आज अगर ऐसा ही चित्र कोई गलती से भी बना दे तो उनके ख़िलाफ़ फ़तवा जारी कर देंगे यह लोग और उस पर RSS के एजेंट का ठप्पा लगा देंगे।
#Picture :-
1- अकालपुरख एक
2- अष्टभुजी
3- विष्णु
4- ब्रह्मा
5- शिव
6- श्री गुर नानक देव जी Image
Read 3 tweets
1/n
ETHNIC CLEANSING & CULTURAL GENOCIDE IN #KASHMIR

Since the coming of #Islam to #Kashmir, since 1389 there have been 7 recorded exoduses of Kashmiri #Hindus and #Sikhs due to genocide and persecution at the hands of radical Islam.
2/n
The first exodus OF #Hindus from #Kashmir (AD 1389-1413) was under the Shah Mir Dynasty. Tourists may not notice that the iconic Dal Lake has a mass grave of Kashmiri Hindus known as "Bhatt Mazar" or "grave of Brahmins".
3/n
The second mass exodus (1506-1585) of Kashmiri #Hindus and #Buddhists was under Ali Shah Chak Dynasty, which made the persecution of Kashmiri Hindus a royal policy.

They boasted that they killed 900 Hindus daily for refusing to convert to Islam.
Read 16 tweets
Today is #GuruNanakJayanti550 . He taught us to #love #respect all 🙏🏽These #photographs are from the #BanglaSahib #Gurudwara (place of worship of the #Sikhs)It is said that its built on the bungalow (hence #colloquial term ‘Bangla’)of Maharaja Jai Singh, ruler of #Amber #Jaipur Image
8th Sikh #Guru, Har Kishen, helped #smallpox #cholera #epidemic patients in 1664 from here.The #freshwater from the well here quenched many thirsts. He himself succumbed.Later, the #Maharaja built a #reservoir, still revered as it #symbolically links to the water from its #well
The main shrine hall is painted with #gold, motifs here and the inlay work heavily influenced by the reigning #Mughal This Gurudwara is now #plasticfree from #October #gurunanak550 #sikhism #architecture #delhi #pakistan #religion #secularism #heritage #historic #handmade #India Image
Read 3 tweets
This thread is on the history of all 10 #Sikh Gurus.
The paintings of the gurus are from an album with @RCT, c1800 by unknown artist, all are similar looking. To start with, a painting of
#GuruNanak Dev Ji with the 9 subsequent Gurus. By Bhai Puran Singh,1885.
#SikhHeritageMonth Image
1st Guru #GuruNanak ji was born on 20th October,1469 at #Talwandi (#NankanaSahib) and died at #Kartarpur, #Pakistan on 22nd Sept,1539. Lifetime guru, he attempted to bridge Hindu Muslim divide,was against cast system & Sati practice.
#kartarpurcorridor #Sikhism. Image
Lehna was named the 2nd #Sikh Guru as #GuruAngad Dev Ji from 18th September 1539 to 16th April 1552.
He invented & introduced the #Gurmukhi script, expanded the Guru Ka Langar (free kitchen)& opened schools for child education.63 stanzas composed by him are in Granth Sahib.
@RCT Image
Read 12 tweets
Historical Buddhist statue at the Mes Aynak site in #Kabul, #Afghanistan, #Buddhism
Centuries old "Ekamukhalinga " ( Lord Shiva) in #Afghanistan , now in #Kabul Museum !
#Hinduism
Read 79 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!