Discover and read the best of Twitter Threads about #creativity

Most recents (11)

තවමත් ලංකාවෙ එළිපිට කතා නොකරන මාතෘකාවක් වුණත් ගොඩාක් අය දැන් #BDSM ගැන දන්නවා. කොහොම වුණත් එක එක මතවල ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒක නිසා, මෙතුවක් කාලෙකට විවිධාකාර තැන් වලින් අහපු දැකපු දේ අමතක කරලා මේ ලිපිය කියවන්න කියල බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. #lka
#BDSM ගැන කතා කරද්දි අපිට D/s හෙවත් #Dominant / #submissive #lifestyle එක ගැන කතා නොකරම බෑ. මොකද BDSM තනිකරම පදනම් වෙන්නෙ ඒක මත. කෙටියෙන් කීවොත් Dominant කෙනෙක් කියන්නෙ අධිපතියෙක්. ආඥා දායකයෙක්. #lka
මෙයාගෙ වගකීම තමන්ගෙ #submissive / #submissives ලව ආරක්ෂා කිරීම, මඟපෙන්වීම සහ ප්‍රීතිමත්ව තැබීම. අනික් අතට submissive ගෙ වගකීම තමයි යටහත්ව උපදෙස් පිළිපැදීම සහ #Dominant ව සතුටින් තැබීම. ඔය සරලව කීවෙ. මොකද සෑහෙන්න ගැඹුරු #subject එකක්. ඉතිං ඇත්තටම මෙතනදි වෙන්නෙ බල හුවමාරුවක්. #lka
Read 29 tweets
#MerchantsofInstamojo

If you are looking for vibrant, symmetrical, larger than life artwork, head to Annada Menon's Instamojo online store.
The 27-year-old artist from Pune picked up the brush at a very young age, and there was no turning back since.

(1/3)
#MondayMotivation
Annada creates alluring art and to make it useful for her customers, she creates them on objects of utility, like coasters and notebooks. She also customizes her #art for customers, while keeping her artistic individuality alive!

(2/3)
#Womenpreneurs #entrerpreneurs
She uses Instamojo to collect payments in bulk from her customers for large orders, and needless to say, we played a small role in helping Annada keep her #creativity alive whilst running a full-time #business.

#artist #stories
Read 3 tweets
Let’s talk about #contentmarketing.

We all know that content is king right? Have the right content and eventually you will be successful is something that I think a lot of people have taken to heart.

If you are a small to mid sized business owner the idea that you can just
#create amazing content that will drive more customers to your #business right off the bat, Is a pipe dream. It is a very easy trap to fall into and one that can become a killer of time and profit. I tend to reference @garyvee a lot in my recent tweets as he is kind of a wiz with
Content marketing online. He knows how and what drives engagement. He also has a #mediafirm backing up everything he produces, making it easier to release the various pieces of #content that is produced. If you are not in the media business, this really isn’t possible.
Read 19 tweets
Rant incoming.

Anyone can do #marketing.

This is a true statement. Anyone can do marketing. Other true statements.

Anyone can cook.
Anyone can draw.
Anyone can plumb a bathroom.

But would you rather spend the time learning to do it properly or pay someone who knows what
they are doing so you can concentrate on what you know how to do best?

#marketing is a skill that a lot of people claim to have but few people actually master. Most of marketing is actually planning. I find more actual marketers are project managing campaigns than they are
rather than posting things to social media.

#marketing is not selling, but it does touch on some of the same skills. A good marketer will show your product or service in a way that gets people interested, making the job of your sales team that much easier.

Any can make a sale.
Read 12 tweets
🧵Thread on some rather obscure quotes from Alex F. Osborn classic. #Brainstorming turns 80 and there are too many misconceptions and plainly inaccuracies about this technique.

Here we go...
"In any idea finding effort, the first step is to get set, to establish a "working mood". There are ways to pull ourselves up by our bootstrap, and highly #creative people consciously use these ways"

(Idea finding, interesting choice of verb)
To evaluate ideas "we should enlist the judgment of others. The surest method of evaluation is to put our ideas to test. And the task of thinking up the best way to test is a creative challenge in itself"

(Evaluation = creative task)
Read 34 tweets
Tomm we start a journey at @ZuckerSoM w/ 3rd yr #MedicalStudents to enhance #Awareness #Education #Skills #Comfort #Hope re: #OpioidCrisis

13.5 hours - "#OpioidEpidemic" themed week (3rd iteration)

Follow/RT as Students, Colleagues, & I tweet - #OURcrisis

#MEDeD #RecoveryMonth
1️⃣0️⃣0️⃣ MS3 #Students

6️⃣0️⃣ Faculty/Facilitators

3️⃣0️⃣ Clinical/Non-Clinical Depts

#OURcrisis @ZuckerSoM

@GIMaPreceptor @DrYili @MartinsWelchMD @JoeCMD @medicmin911 @ektrenchard @ethanfried @ginofarina @LindaWDeMasi @AFornari1 @joemd @DrAhuja @santhoshpaulus6 @TomMcGinn4
#Strategic Full Circle
1. from Health System (need)
2. to School of #Medicine (access)
3. to Health System (access/mission)

Our #OpioidEpidemic themed week is part of a 30+hour 4-yr longitudinal 'Addressing #SubstanceUse' curriculum
#OURcrisis #MEDeD
🔗: sgim.org/File%20Library…
Read 28 tweets
Do you think we earn this: 21st Century skills intervention & Technical/Vocational Education Intervention as #NGO in schools?
If yes:
Nominate here: tepcentre.com/awards/
Use #TeamYowamca as Name of Implementing Organisation
Email: yowamca@gmail.com
Facebook: O'star Yowamca
Read 104 tweets
On defining #creativity @rexjung :

Distinct from #intelligence – a superhighway; #creativity as a slow meandering process down dirt road / side road

Must be both #novel and @useful – beyond simple #utility – something #new within a social context. Unexpected links ✨🤓✨
Read 9 tweets
1/n Thread on #creativity in investment process
2/n Creativity For Investors – Why It Really Matters valuewalk.com/2016/05/creati…
3/n Investment idea generation guide - Jason Apollo Voss jasonapollovoss.com/web/wp-content…
Read 10 tweets
The capacity to compartmentalize may be an overlooked important psychological construct with positive implications for subjective #wellbeing #ThursdayThoughts
It may be related to the capacity for #play, one of the most under-appreciated activities to enhance subjective #happiness & adaptation.
Some cutting-edge, relevant #empirical evidence: 👀 #Psych

“The study is the first to examine how distinct types of leisure are associated with oxytocin release, researchers said.”

baylor.edu/mediacommunica…
Read 9 tweets
What are you reading over the holidays? I'm reading 'A Man of Misconceptions: the Life of an Eccentric in an Age of Change' by John Glassie. The eccentric being Athanasius Kircher, 17th century priest and scientist.
Did you know that the book Galileo published his telescopic observations in was called 'Starry Messenger'?
"For (17th century scholar) Pico, magic was 'the practical part of natural science,' and also the 'noblest part.'" ~ from 'A Man of Misconceptions' by John Glassie
Read 27 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!