Discover and read the best of Twitter Threads about #azerbaijan

Most recents (24)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക ചരക്ക് ഗതാഗതം മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
#hindustan

INSTC എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോറിഡോറിൽ ആദ്യമായി ഒരു ട്രയൽ ചരക്ക് നീക്കം തുടങ്ങി.

റഷ്യയിലെ സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്‌സിൽ നിന്നും 40 ടണ് ചരക്കുമായി ഒരു കപ്പൽ കാസ്പിയൻ 1
കടലിലിലെ astrakhan തുറമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി തുടങ്ങി.
അവിടെ നിന്നും ആ ചരക്ക് കാസ്പിയൻ കടലിലെ ഇറാനിയൻ തുറമുഖം ആയ Anzali യിൽ എത്തും.

പിന്നിട്ട് ആ ചരക്കുകൾ റോഡ് മാർഗ്ഗം ഇറാനിലൂടെ, ഇറാന്റെ തന്നെ, പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ തുറമുഖം ആയ ബന്ദർ അബ്ബാസ്സിൽ വന്നു ചേരും.

ബന്ദർ അബ്ബാസ് തുറമുഖത് 2
നിന്നും കപ്പലിൽ കയറുന്ന ചരക്ക് ഇന്ത്യൻ തുറമുഖം ആയ നവസേവ എന്ന ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തും.
ഈ റൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പരമ്പരാഗത സൂയസ് കനാൽ റൂട്ടിൽ എടുക്കുന്ന 40 ദിവസം എന്നത് 20 ദിവസം ആയി ചുരുങ്ങും.
അതിന് അനുസരിച്ച് ചരക്കു നീക്ക ചിലവും കുറയും.
വാജ്പേയ് ഭരണകാലത്ത് 2002 ഇൽ ഇങ്ങിനെ 3
Read 19 tweets
Judging by the report to #Putin, yesterday's talks between #Russian Foreign Minister #Lavrov & his Turkish counterpart Çavuşoğlu didn't bring any significant results. They agreed to continue discussing sensitive issues, refraining from harmful to bilateral relations steps
1/9
#Putin was dissatisfied with the result of #Lavrov's visit to #Turkey & talked about the fact that the Turkish side in the negotiation process is seeking tangible concessions to the detriment of #Russian positions. He traditionally gave Lavrov rollicking
2/9
It's important for #Putin to understand the actions of the Turkish leadership & to have close contact with #Erdogan, given the preparation and possible implementation of a geopolitical project in the #Caucasus
3/9
Read 9 tweets
It begins: Now Albania PR @HoxhaFer intones about @pressfreedom while his @AlMissionUN won't even answer written questions from Inner City Press (unlike the IMF, for example) - Ferit Hoxha is today servicing state media from China #Azerbaijan, #Saudi - hypocrisy
Now @AlMissionUN hands first question to Italian media, which again asks about... Italy. @HoxhaFer says, Grazie! For the softball question? What is his answer about the recently data dumped cases of sex abuse by UN peacekeepers? innercitypress.com/unprs83guterre…
More parochial games - @HoxhaFer gives 3d question to, what else, a reporter in from Albania, to ask a softball qeustion about Kosovo. Ferit Hoxha is reading from notes. Can't take real Press questions? pressfreedomtracker.us/all-incidents/…
Read 5 tweets
Under construction:

Zangilan International Airport. #Azerbaijan
Under construction: Zangilan mosque. #Azerbaijan
Demolished: "Promavtomatika", a former tea factory in Baku
Read 5 tweets
When walking through the desert of #Azerbaijan the @outofedenwalk came across hollow boulders at an ancient rock art site called #Gobustan. Archeologists think they were played like Stone Age drums for signaling. #EdenWalk 2/4 nationalgeographic.org/projects/out-o…
The audio of the #Gobustan ‘stone drums’. #EdenWalk 3/4 soundcloud.com/nationalgeogra…
The archeologist should take a few lessons in Vietnam. #EdenWalk #đàn_đá 4/4 youtube.com/embed/trTDTCix…
Read 4 tweets
Thread. Let's see what this #Eurovision brings.
Laura Pausini is amazing as always.
It's a whole album by Laura Pauisini. #Eurovision
Read 77 tweets
🧵The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 🇦🇿Azerbaijan in the @UNESCO list:

🔹2020 –“NAR BAYRAMI”, traditional pomegranate festivity & culture.

🔹"Pomegranate Festival" is an annual festival in Oct /Nov in Azerbaijan. 1/
ich.unesco.org/en/RL/nar-bayr… Red pomegranate has become a national symbol of our country.
🔹2020 - @UNESCO inscribed "ART OF MINIATURE" on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity of Azerbaijan.

🔹This art was emerged mainly as art of book illustration and devoted to scientific, historical and artistic works. 2/
ich.unesco.org/en/RL/art-of-m…
🔹2018 - @UNESCO inscribed "YALLI" dance on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding of Azerbaijan.

🔹Yalli - a masterpiece of Azerbaijani folk dance. 3/
ich.unesco.org/en/USL/yalli-k… The history of dancing art of Azerbaijan traces its roots fr
Read 18 tweets
🧵🇦🇿 Multi-Religious, Secular Azerbaijan.

Azerbaijan is a country that practices multiculturalism, a country where people experience multiple religions, languages, and ethnicities every day.

☪️ Around 2000 Mosques
✝️ 13 Churches
✡️7 Synagogues
1/ Baku, Azerbaijan.
🟪✝️5 churches belong to the Orthodox community,4 churches belong to the Georgian Orthodox community,1 church belongs to the Lutheran,1 to the Catholic & 2 to the Alban-Udi religious community.

🟪✡️2 Jewish synagogues are in Baku,2 in Oghuz and 3 in the Red Settlement of Guba.2/ Stamps of 2017 / Azerbaijan
🟪Religion in the Republic of Azerbaijan is separate from the state. All religions are equal before the law.

☦️ Orthodox churches of Azerbaijan below: 3/ Church of Michael the Archangel, Baku Founded in 1850Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary / Baku,Holy Myrrhbearers Cathedral / Baku, Azerbaijan GroundbreakinAlexander Nevsky Church / Ganja, Azerbaijan Opened in 1887
Read 14 tweets
In the South #Caucasus there has not been a common response to the invasion of Ukraine. 🇬🇪 is bound to a strategy of “non-deterrence”, 🇦🇲 remains subordinated to Russia’s security interests, and 🇦🇿 pursues its balancing policy.

A thread🧵
#Armenia is the only Russian ally in the South Caucasus. As a result of its defeat in the Second Karabakh War in 2020, Armenia is more reliant than ever on its security partnership with Russia, which leads the government to avoid any statement on the war in Ukraine.
Armenia hosts two Russian military bases - the Russian 102nd Military Base in Gyumri and the Russian 3624th Airbase in Erebuni Airport. Additionally, the Armenian population still living in Karabakh is dependent on Russian peacekeeping troops for its own survival.
Read 13 tweets
1/ Dear all, many among you have asked me about my opinion on #oil, #logistics, #pipelines, price movements and a reality check on the #german #embargo plans. So I decided to make another explanatory thread. Grab a beer, this may take a while to read.
2/ It has often been said that oil is a global #commodity that travels on the seas. That view is not wrong, but incomplete. In fact, much oil is shipped by pipelines, on all continents. For an imcomplete but illustrative overview, see
en.wikipedia.org/wiki/List_of_o…
3/ Most pipelines either distribute incoming seaborne supplies to inland consumers (e.g., refineries), or they route domestically produced oil to seaports where it is loaded on #tankers.
Read 25 tweets
Thread: 30 April 2022: Day 66 of #Russia's invasion of #Ukraine
#Russia is in a very unhappy place. Little else that can be said.
#pt: If one was waging a war of aggression under the banner of "denazifying" a neighbouring state, eschewing fascist aesthetic might be considered a propaganda necessity.
Read 39 tweets
I've been reading about the 1905 clashes between Armenians & Azerbaijanis, the first known inter-ethnic confrontation between the two, and reaffirmed my conviction that the disagreements & subsequent #Armenia-#Azerbaijan wars are the product of the 'divide et impera' policy 1/10
One of the reasons that triggered the bloody events was the underrepresentation of the Muslim population in local city councils. Although the Muslim population of #Baku accounted for around 80% of the electorate, they were entitled to less than a third of the seats. 2/10
Without a significant #Russia'n population in the region, Russians chose to rely on #Armenia'ns as Christians, promoting them to administrative roles. After a while though, seeing the rise of national sentiments among them, they did the contrary, this time betting on Muslims 3/10
Read 10 tweets
The 🇷🇺 occupiers detained and tortured a student from #Azerbaijan, who studied in #Mariupol, for almost a month.

From the first days of the blockade of Mariupol, 20-year-old Hussein helped volunteers carry food and set up bomb shelters.
When he decided to evacuate, he was stopped at a checkpoint by the occupiers, stripped naked and beaten, then taken to a pre-trial detention center and tortured daily.
“As a rule, 10-15 people were beaten at once. I was more afraid of electricity. As a rule, electric torture lasted for 20-30 minutes and beat for an hour. Torture was repeated 3 times a day. Sometimes I fainted, cold water was poured on me and I continued to be bullied, ”he said.
Read 4 tweets
People's Deputies of #Ukraine met with the Minister of Foreign Affairs of #Italy. He expressed his full support for Ukraine! Since Feb 28th, €110 mln was allocated to support the budget of Ukraine, with 86 aircraft with military assistance.👇
Source: t.me/verkhovnaradao…
▪️We have a clear signal that the weapons on the transferred list will soon be in #Ukraine.

▪️An immutable position on oil and gas sanctions! No payments in rubles. #Italy plans to diversify supplies through #Azerbaijan, #Algeria, and #Libya.
▪️We also heard about the support of Ukraine's accession to the EU🇪🇺

▪️Thank you for working at the International Criminal Court: Italy is suitable to be proud of its judge and expert assistance to Ukraine.

▪️And Italy is ready to be a guarantor of security.
Read 4 tweets
29 years ago in April during occupation of #Bashlibel 🇦🇿by #Armenia #Azerbaijan|i villagers fled into nearby caves to seek refuge from #ArmenianAggression. For 17 days they sheltered here before being detected by Armenians who killed & took villagers,incl women & children hostage
The remains of 12 people killed by the #armenian Armed Forces in April 1993 in a house where they took refuge in the #Bashlibel village of the #Kalbajar region were found:
- Samedov Yagub Isa oglu (63 years old)
- Ahmadova Busat Alish gizi (54 years old)
- Ahmadova Zovgiyya Binnat gizi (12 years old)
- Amraliyev Mahammad Abish oglu (60 years old)
- Amraliyev Surkhay Mahammad oglu (29 years old)
- Amraliyev Chingiz Mahammad oglu (21 years old)
- Amraliyeva Aygun Mahammad gizi (16 years old)
- Hasanova Chichek Mikayil gizi (67)
Read 5 tweets
Azerbaijan is full of mystical places that people have revered for thousands of years. As for me, Besh Barmag Mountain is one of the most interesting places. It has absolutely crazy energy that can be filled by anyone, who is coming there. 📹 by Tural Mahmudov. #visitAzerbaijan
The name Beshbarmag is associated with the appearance of the rock, which resembles a human hand. But there is another interpretation of this name. They say that this toponym comes from the ancient Türkic word “parmak”, which means “dwelling at the top”. ImageImageImageImage
At the bottom of the rock, you can find ruins of the ancient walls. Beshbarmag, located 3-4 km northeast of the village of Zarat and 2.5 km from the #Caspian Sea, is a kind of signpost for those entering Baku and leaving it in a northern direction. ImageImageImageImage
Read 12 tweets
BREAKING - #Russia MoD reports #Azerbaijan violated ceasefire agreement in Yarimji, Martakert area #NagornoKarabakh advancing positions, subsequently retreated as a result of negotiations as reported by NK. (2)

1.mil.ru/russian_peacek…
2.facebook.com/ArtsakhInforma…
#armenia ImageImage
This is the 4th incident of #Russia's Defence Ministry reporting a ceasefire violation incident in #NagornoKarabakh since 09 August 2021, all 4 were by #Azerbaijan.

What's being violated according to Russian authorities is the 9 November 2020 ceasefire Agreement.
First report (09 Aug 2021) the head of #Russia's peacekeeping force reports #Azerbaijan using 2 small UAVs against Karabakhi positions. (1, 2)

1.mil.ru/russian_peacek…

2. ImageImageImage
Read 5 tweets
A biolab in Ukraine has conducted unethical human experiments. #BiolabsinUkraine😱. The allegations concern a lab located in Merefa, a city in Ukraine’s #Kharkov region. The Russian military claimed that “American scientists from the lab” conducted a series of human experiments.. Image
between 2019 and 2021, using patients at a psychiatric ward in Kharkov as subjects.
The research involved testing “potentially dangerous biological preparations,” the ministry claimed, without explaining what exactly was being tested. Image
The subjects were screened based on their age, nationality, and immunity status and were closely monitored, the ministry said. The ward kept no records about the alleged trials while its staff members were made to sign non-disclosure agreements, it alleged.
Read 37 tweets
1/11 - These past 2 weeks some unprecedented developments have taken place directly related to #NagornoKarabakh (NK):

▪️#Armenia-#Azerbaijan leaders meet EU counterpart
▪️Direct phone call between Armenia-Azerbaijan MFAs
▪️Minsk Group essentially disappears
▪️...
#russia
2/11 - On 06 April Arm. and Az. leaders meet w/ their EU counterpart, goal to create a bilateral committee for border delimitation (straying away from a trilateral one with Russia as mediator). NK did not appear to occupy a significant place in the discussions. (1, 2) Image
3/11 - On 11 April Arm-Az MFA's held a direct telephone conversation, possibly the first one ever (if not the first one in decades), discussing border delimitation, preparation for peace negotiations and humanitarian matters. (3, 4) Image
Read 14 tweets
Meine Lieben.
Ich bin zurück, nun kann´s mit Twitter-News weiter gehen.
Ich habe wieder unglaublich viel Material zum #UkraineKrieg , das ich erstmal sortieren muss. Ein Thread dazu kommt daher vsl MORGEN.
Heute ein Thread zu zwei anderen Konflikten: Jemen und Karabach👇
(1/19)
In den letzten Tagen ist der Konflikt zwischen dem #Yemen und #SaudiArabia deutlich eskaliert.
Die #Houthis haben saudische Ölanlagen mit Dutzenden Drohnen attackiert.
Teile der Anlagen sind komplett niedergebrannt.
#Saudis flogen Luftangriffe als Vergeltung.
(2/19)
Die saudische Flugabwehr präsentierte sich wieder mal als recht löchrig.
Einige der Drohnen konnten wohl abgeschossen werden, etwa zwei Dutzend kamen dennoch durch.
Das Ganze ist durchaus erstaunlich, da Riad eigentlich über moderne Flugabwehrsysteme aus den USA verfügt.
(3/19)
Read 19 tweets
The situation in the Caucasus is getting complex. In the South, Azerbaijan is asking to Russia "to completely withdraw the remnants of the Armenian army".
🧵
#Azerbaijan #Georgia #OOTT #ONGT
#UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttaсk #RussianUkrainianWar #Russia #Ukraine #Ucraina
1/ Russia is recruiting soldiers among the poorest population through the Caucasus, specially from Chechnya and Daguestan. But practices are a mix of Stalin and Jihadism.

#UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttaсk #RussianUkrainianWar #Russia #Ukraine #Ucraina
2/ Certainly, Non-ethnic Russians from the North Caucasus are over-represented. But what is behind? They are Muslims.

Then, Putin is doing a double carnage: Ukrainians and Russian Muslims.

#UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttaсk #Russia #Ukraine #Ucraina
Read 14 tweets
The #MinistryofDefense of the Republic of #Azerbaijan expresses regret regarding the one-sided statement of the Ministry of Defense of the #RussianFederation dated March 26, 2022, which does not reflect the reality.
On March 25, during the telephone conversation between #Azerbaijan Defense Minister Col Gen Zakir Hasanov and Russian Defense Minister Sergei Shoigu, the situation in the territory of Azerbaijan, where the Russian peacekeeping forces are temporarily stationed, was discussed.
The Azerbaijani side stated that the positions and deployment locations are being clarified on spot.
Read 11 tweets
#Russia #NewsfromMordor Russian watchdog Roskomnadzor is preparing sanctions against Google, Telegram, Meta, Discord, Pinterest and Twitch. The Ministry of Education is ready to discuss Medinsky's proposal to introduce a prayer for the glory of Russia in schools.
#Russia #NewsfromMordor Medvedev: "No restrictions on the return of the death penalty in Russia, everything will depend on the situation. The moratorium may remain, if everything is calm, or be revised if necessary."
#Russia An Interior Ministry official arrested for spreading "fakes" about war, was charged for speaking on the phone, allegedly spreading "knowingly false information." He called his acquaintances in the Crimea and the Moscow region. No permission to tap his phone, says lawyer
Read 1009 tweets
🚨🇺🇦🇷🇺 #UkraineRussiaWar could spillover into other areas: hot-spots are #Ganja #Zangezur #Lachin in #Azerbaijan & #Armenia 🇦🇿🇦🇲. Caucasus is critical for 🇪🇺🇹🇷 to circumvent Russia 🇷🇺 while still trading with Asia. However 🇷🇺has troops there since 2020 ceasefire.

Thread [9]🧵⬇️
#Russia🇷🇺 is run by an increasingly paranoid & violent leader. As Moscow is cut-off from the international system due to sanctions, it is rapidly losing its strategic role as a transit country between Asia & Europe in China’s🇨🇳multi-billion #BeltRoadInitiative (in-land) . . .
A million containers, previously rail-transported via Kazakhstan 🇰🇿 & Russia 🇷🇺, have to find alternative routes to reach🇪🇺markets. Hundreds of thousands of trucks are also deviating southwards (#MiddleCorridor) with increased traffic/queues reported on🇷🇺🇬🇪&🇷🇺🇦🇿&🇹🇷🇧🇬borders . . .
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!