Discover and read the best of Twitter Threads about #Armenia

Most recents (24)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക ചരക്ക് ഗതാഗതം മാറ്റി മറിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
#hindustan

INSTC എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോറിഡോറിൽ ആദ്യമായി ഒരു ട്രയൽ ചരക്ക് നീക്കം തുടങ്ങി.

റഷ്യയിലെ സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്‌സിൽ നിന്നും 40 ടണ് ചരക്കുമായി ഒരു കപ്പൽ കാസ്പിയൻ 1
കടലിലിലെ astrakhan തുറമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി തുടങ്ങി.
അവിടെ നിന്നും ആ ചരക്ക് കാസ്പിയൻ കടലിലെ ഇറാനിയൻ തുറമുഖം ആയ Anzali യിൽ എത്തും.

പിന്നിട്ട് ആ ചരക്കുകൾ റോഡ് മാർഗ്ഗം ഇറാനിലൂടെ, ഇറാന്റെ തന്നെ, പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ തുറമുഖം ആയ ബന്ദർ അബ്ബാസ്സിൽ വന്നു ചേരും.

ബന്ദർ അബ്ബാസ് തുറമുഖത് 2
നിന്നും കപ്പലിൽ കയറുന്ന ചരക്ക് ഇന്ത്യൻ തുറമുഖം ആയ നവസേവ എന്ന ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തും.
ഈ റൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പരമ്പരാഗത സൂയസ് കനാൽ റൂട്ടിൽ എടുക്കുന്ന 40 ദിവസം എന്നത് 20 ദിവസം ആയി ചുരുങ്ങും.
അതിന് അനുസരിച്ച് ചരക്കു നീക്ക ചിലവും കുറയും.
വാജ്പേയ് ഭരണകാലത്ത് 2002 ഇൽ ഇങ്ങിനെ 3
Read 19 tweets
Judging by the report to #Putin, yesterday's talks between #Russian Foreign Minister #Lavrov & his Turkish counterpart Çavuşoğlu didn't bring any significant results. They agreed to continue discussing sensitive issues, refraining from harmful to bilateral relations steps
1/9
#Putin was dissatisfied with the result of #Lavrov's visit to #Turkey & talked about the fact that the Turkish side in the negotiation process is seeking tangible concessions to the detriment of #Russian positions. He traditionally gave Lavrov rollicking
2/9
It's important for #Putin to understand the actions of the Turkish leadership & to have close contact with #Erdogan, given the preparation and possible implementation of a geopolitical project in the #Caucasus
3/9
Read 9 tweets
1/7

Some of you might find this thread interesting.

With the #USA embroiled in Europe bec. of the war in Ukraine it has ignored #Iran whose current agenda is: building an economic bloc in Eurasia.

The effort is an impressive one, and very ambitious.
2/7

This has nothing to do with the usual #Iran fodder about drones or missiles and everything to do with trade.

The big picture that emerges is #Iran is laying the groundwork for a post-oil export driven economy.

A genuine surprise is the sudden friendship with #Tajikistan
3/7

For decades insular #Tajikistan ruled by Pres. Rahmon kept #Iran at arms length. Not anymore.

In fact, Pres. Rahmon flew to Tehran this week and 17 agreements were signed.

Who ever thought hardline Pres. Raisi was so open minded?

Iranian media:

Read 7 tweets
1/4 🇷🇺 travel companies organize "plastic tours" to neighboring countries to obtain international $ or € cards (after @Visa and @Mastercard left the market due to sanctions). #Uzbekistan, #Turkey and #Armenia are most popular destinations as well as virtual currency accounts.
2/4 This could result in negative consequences for the banks issuing these cards.

Solution: bank policy updates to comply with current sanctions.

#Russia is getting creative in sidestepping the sanctions, and the world should be vigilant not to sponsor a terrorist state.
3/4 Almost 36,000 russian citizens have received a tax number in #Kazakhstan this year, a 16 times increase from 2021. It is impossible to open a card account in Kazakhstan without one. And Kazakhstan isn't among the largest cards issuers for russians.
Read 4 tweets
In the South #Caucasus there has not been a common response to the invasion of Ukraine. 🇬🇪 is bound to a strategy of “non-deterrence”, 🇦🇲 remains subordinated to Russia’s security interests, and 🇦🇿 pursues its balancing policy.

A thread🧵
#Armenia is the only Russian ally in the South Caucasus. As a result of its defeat in the Second Karabakh War in 2020, Armenia is more reliant than ever on its security partnership with Russia, which leads the government to avoid any statement on the war in Ukraine.
Armenia hosts two Russian military bases - the Russian 102nd Military Base in Gyumri and the Russian 3624th Airbase in Erebuni Airport. Additionally, the Armenian population still living in Karabakh is dependent on Russian peacekeeping troops for its own survival.
Read 13 tweets
[HILO]

🎥🛑En #Armenia continúan las protestas a gran escala en Ereván exigiendo la renuncia de Nikol Pashinyan: han comenzado las detenciones masivas

🔻Por tercer día en la capital de Armenia, las protestas están en aumento: los opositores exigen la renuncia del primer
ministro Nikol Pashinyan.

🔻Fuerzas especiales de la policía armenia comenzaron a detener masivamente a los manifestantes que bloqueaban las calles y avenidas de Ereván desde la misma mañana -ya se conocen 70 detenidos, entre ellos varios miembros de la dirección del partido
opositor Rodina-.

🔻Las protestas masivas comenzaron en Ereván el 1 de mayo: en una manifestación de miles de personas que exigían la renuncia de Pashinyan, instalaron tiendas de campaña en la Plaza de Francia, donde pasaron toda la noche, y por la mañana los participantes
Read 4 tweets
I've been reading about the 1905 clashes between Armenians & Azerbaijanis, the first known inter-ethnic confrontation between the two, and reaffirmed my conviction that the disagreements & subsequent #Armenia-#Azerbaijan wars are the product of the 'divide et impera' policy 1/10
One of the reasons that triggered the bloody events was the underrepresentation of the Muslim population in local city councils. Although the Muslim population of #Baku accounted for around 80% of the electorate, they were entitled to less than a third of the seats. 2/10
Without a significant #Russia'n population in the region, Russians chose to rely on #Armenia'ns as Christians, promoting them to administrative roles. After a while though, seeing the rise of national sentiments among them, they did the contrary, this time betting on Muslims 3/10
Read 10 tweets
29 years ago in April during occupation of #Bashlibel 🇦🇿by #Armenia #Azerbaijan|i villagers fled into nearby caves to seek refuge from #ArmenianAggression. For 17 days they sheltered here before being detected by Armenians who killed & took villagers,incl women & children hostage
The remains of 12 people killed by the #armenian Armed Forces in April 1993 in a house where they took refuge in the #Bashlibel village of the #Kalbajar region were found:
- Samedov Yagub Isa oglu (63 years old)
- Ahmadova Busat Alish gizi (54 years old)
- Ahmadova Zovgiyya Binnat gizi (12 years old)
- Amraliyev Mahammad Abish oglu (60 years old)
- Amraliyev Surkhay Mahammad oglu (29 years old)
- Amraliyev Chingiz Mahammad oglu (21 years old)
- Amraliyeva Aygun Mahammad gizi (16 years old)
- Hasanova Chichek Mikayil gizi (67)
Read 5 tweets
On 23Dec.1947,Stalin signed a resolution by the Council of Ministers of the USSR on the resettlement of Azerbaijani kolkhoz members and other Azerbaijanis from the Armenian SSR to the lowlands of the Kur & Araz rivers.On 10Mar.1948,a further resolution on resettlement was signed.
Textual study of the #resolutions by the Council of Ministers of the #USSR shows that they had complete disregard for #human and civil #rights. #Azerbaijanis were removed, not from certain territories, as stated, but from the whole of #Armenia.
It becomes clear that the aim was to oust all #Azerbaijanis from #Armenia. According to the last, 11th, Article of the #resolution dated 23 December 1947, it was intended to settle foreign #Armenians in Armenia in place of the deported #Azerbaijanis.
Read 5 tweets
BREAKING - #Russia MoD reports #Azerbaijan violated ceasefire agreement in Yarimji, Martakert area #NagornoKarabakh advancing positions, subsequently retreated as a result of negotiations as reported by NK. (2)

1.mil.ru/russian_peacek…
2.facebook.com/ArtsakhInforma…
#armenia ImageImage
This is the 4th incident of #Russia's Defence Ministry reporting a ceasefire violation incident in #NagornoKarabakh since 09 August 2021, all 4 were by #Azerbaijan.

What's being violated according to Russian authorities is the 9 November 2020 ceasefire Agreement.
First report (09 Aug 2021) the head of #Russia's peacekeeping force reports #Azerbaijan using 2 small UAVs against Karabakhi positions. (1, 2)

1.mil.ru/russian_peacek…

2. ImageImageImage
Read 5 tweets
1/11 - These past 2 weeks some unprecedented developments have taken place directly related to #NagornoKarabakh (NK):

▪️#Armenia-#Azerbaijan leaders meet EU counterpart
▪️Direct phone call between Armenia-Azerbaijan MFAs
▪️Minsk Group essentially disappears
▪️...
#russia
2/11 - On 06 April Arm. and Az. leaders meet w/ their EU counterpart, goal to create a bilateral committee for border delimitation (straying away from a trilateral one with Russia as mediator). NK did not appear to occupy a significant place in the discussions. (1, 2) Image
3/11 - On 11 April Arm-Az MFA's held a direct telephone conversation, possibly the first one ever (if not the first one in decades), discussing border delimitation, preparation for peace negotiations and humanitarian matters. (3, 4) Image
Read 14 tweets
The #Collaborate4Impact project is creating videos of successful social enterprises in #Armenia for potential investors. This thread looks at @HDIFarmenia and their producer partners. C4I is a project implemented by @_EVPA_ and @ImpactHubEVN, funded by @EU_Armenia @eu_near Image
Tim Straight founded @HDIFarmenia with a mission to empower women across #Armenia while also using traditional methods like crochet and felt to create products that have buyers in Germany, Italy, the US and other countries. #Collaborate4Impact funded by @EU_Armenia @eu_near Image
Maral came to #Armenia as a refugee from Syria. She organizes a group of refugee women to create amazing felt/embroidered products for @HDIFarmenia, especially Easter and Christmas ornaments that are in demand in Western Europe. #Collaborate4impact funded by @EU_Armenia @eu_near Image
Read 7 tweets
Dispatch from the Catplomatic Mission to the @UN:

1. Demand #SuspendRussiafromHRC as the UN is voting on it today.

2. Tweet to at least one human mission to the UN with the above hashtag. Here is a list of all of them on Twitter: twitter.com/search?q=missi…

t. #LoveYouStepan
@UN Last month 141 out of 193 countries in UN voted to stop the Russian invasion of Ukraine. Countries that voted against were: #Belarus, #Eritrea, North Korea, #Syria and ofc #Russia. The countries that abstained from voting were: #Algeria, #Angola, #Armenia, #Bangladesh (1/3)
#Bolivia, #Burundi, Central African Republic, #China, #Congo, #Cuba, El Salvador, Equatorial Guinea, #India, #Iran, #Iraq, #Kazakhstan, #Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, #Madagascar, #Mali, #Mongolia, #Mozambique, #Namibia, #Nicaragua, #Pakistan, #Senegal (2/3)
Read 4 tweets
Day 37 of #Russia's war in #Ukraine and this is Friday's daily thread of news & developments.

First let's have a look at the UK govt's view of the situation today. Ukraine continues to make progress towards breaking the siege of #Chernihiv.
They also still edge towards #Kherson
Sometimes dark humour is the only way to cope when your neighbour has launches a totally unprovoked war on you...

Did they or didn't they?
#Russian border town of #Belgorod got hit again with a fire at an oil depot.

Russia blames Ukraine, which has so far refused to admit the strike.

Read 43 tweets
Big ass cargo hauler out from Moscow

🇷🇺 MChS Rossii - EMERCOM
Russian Ministry of Emergencies
IL76 RA-76363 SUM9121
Inbound Yerevan, #Armenia 👇

'Emergency' cargo of? 🙄
🇷🇺 Another EMERCOM heavy... 👇
Read 4 tweets
🚨🇺🇦🇷🇺 #UkraineRussiaWar could spillover into other areas: hot-spots are #Ganja #Zangezur #Lachin in #Azerbaijan & #Armenia 🇦🇿🇦🇲. Caucasus is critical for 🇪🇺🇹🇷 to circumvent Russia 🇷🇺 while still trading with Asia. However 🇷🇺has troops there since 2020 ceasefire.

Thread [9]🧵⬇️
#Russia🇷🇺 is run by an increasingly paranoid & violent leader. As Moscow is cut-off from the international system due to sanctions, it is rapidly losing its strategic role as a transit country between Asia & Europe in China’s🇨🇳multi-billion #BeltRoadInitiative (in-land) . . .
A million containers, previously rail-transported via Kazakhstan 🇰🇿 & Russia 🇷🇺, have to find alternative routes to reach🇪🇺markets. Hundreds of thousands of trucks are also deviating southwards (#MiddleCorridor) with increased traffic/queues reported on🇷🇺🇬🇪&🇷🇺🇦🇿&🇹🇷🇧🇬borders . . .
Read 10 tweets
Three weeks since the start of Russia's illegal war against 🇺🇦#Ukraine, I wanted to take stock of where different regional players and influential states are in respect of support for Ukraine and the imposition of sanctions on Russia. (🧵)
🇦🇲 #Armenia: A muted response. No sanctions or public comments from the Pashinyan govt. 10k Russian troops on Armenian territory plus concern about Nagorno Karabakh security have neutered the country's response. Clearly concerned at alienating/antagonising Russia.
🇦🇲 #Armenia: Voted against expelling Russia from the Council of Europe. Abstained on the UN votes on suspending Russia from the Human Rights Council and resolution condemning Russia's actions in the UN General Assembly.
Read 16 tweets
#RussiaUkraine
#LPR troops during the night conducted successful battles against Ukrainian nationalists from several directions inside Severodonetsk and Rubezhnoye, - the Russian Defense Ministry
This is in the same general area as the attached post
#RussiaUkraine #Su25
#RuAF Su-25 in Ukr ...night footage
(Repost...better quality video)
#RussiaUkraine
The Russian Defense Ministry will soon provide new information about the work of American biological laboratories in Ukraine and developments in the field of biological weapons.
Read 133 tweets
🧵On #Turkey-#Israel and talk of a #gas pipeline

After a tour in #Greece and #Cyprus, that aimed at appeasing their concerns, Israeli president was today visiting Turkey in the context of improving bilateral relations. Its the first visit by an Israeli president since 2008. >
Though allies since 1996, relations started to deteriorate as early as 2004 & took a huge blow in 2010 w the #MaviMarmara incident. Not going to get into that or the steps that followed towards normalization.
See this on #Turkey's strategy in the #EastMed in Foreign Policy: foreignpolicy.com/2021/01/19/tur…

and this book: link.springer.com/book/10.1007/9…
Read 20 tweets
#ICJ Prelim Measures hearing #Ukraine v #Russia #Genocide Convention begins. Camera lingers on the Russia table, which is notably empty... #intlaw
#ICJ Pres makes clear RF was immediately notifed of the filings, & RF ambassador to NL has indicated RF will not participate in the proceedings.
#Ukraine has chosen ad hoc judge Prof Yves Daudet.
Read 38 tweets
An interesting debate is brewing on Twitter regarding the ethical aspects of the offer by #Armenia for businesses in #Ukraine, #Russia, and #Belarus to move here. Here are my thoughts in a brief thread, and I would love to hear yours. #RussianUkrainianWar
First, on #Ukraine, I assume there really isn't much of a debate here. Continuing to run a business there is challenging in times of war and any moves to #Armenia might be temporary, with the company moving back as soon as regular operations are possible.
On #Russia and #Belarus, the position suggesting that this is unethical says that the sanctions are supposed to cripple their economies and pressure them to end the war. By offering companies an option to keep running, we're reducing the pressure on those authoritarian regimes.
Read 8 tweets
#war #Kyiv #Ukraine #Russia Collecting all reports thread; Ukraine's operational command says "cruise and ballistic missile strikes are underway at the control centres in Kyiv" from @lukeharding1968 Friends report explosions in #Kyiv, #Odessa #Kharkiv #Mykolaev thread, add info
Targets include airfields and military headquarters, operational command says
"Distant crumps - soft explosions - reported from west Kyiv, towards the airport. Not Cruise missiles, i think, but sounds like an attack on the airport." @JohnSweeney
Read 2780 tweets
THREAD -1/18 - #Russia and #Azerbaijan sign a 40-point declaration forming a strategic alliance for coop. in economic, military, cultural, political and security fields, among others (1). What could this mean for #NagornoKarabakh?

1.kremlin.ru/supplement/5777
#armenia #ukraine
2/18 - The declaration, based on the 1997 Friendship agreement, 2008 Strategic Partnership and the 2018 economic cooperation agreement, but goes more in detail. It shares many parts of the previous texts, but elaborates further...
3/18 - of the 40 points, 14 are on politico-military cooperation, 16 on bilateral trade/economic coop., 4 on boosting cultural ties, 1 each on parliamentary and health cooperation, the remainder on general international norms (UN, OSCE, etc.) and their importance for both sides.
Read 18 tweets
People don't realize yet how drones + long range fires have changed warfare.

Every troop movement by #Armenia was immediately spotted by #Azerbaijan's drones & then hit by a precise and destructive missile/rocket /artillery volley.

1/3
#Ukraine's army won't melt away, but every time they move they will be hit by Russian artillery and air power... thus making Ukrainian forces immobile.

And in the flat terrain of Ukraine Russian forces can either bypass Ukrainian forces or defeat them en detail.

2/3
The Donbas combat experience is irrelevant to modern state-level warfare. All Ukrainian units caught in the open, will be incapacitated once spotted by Russian drones.

The only way to defeat modern drone/artillery is by applying Zhukov's "hugging the enemy" in urban terrain.
3/3
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!