Discover and read the best of Twitter Threads about #liver

Most recents (24)

"கல்லீரலை கவனியுங்கள்!"
என்ற அக்குபங்க்சர் மருத்துவம் மற்றும் உடல் நலம் தொடர்பான மூன்றாவது கட்டுரை மார்ச் மாத குமுதம் ஹெல்த் ஸ்பெஷல் -மின்னூல் (PDF)
#குமுதம் #Kumudam #HealthTips #கல்லீரல் #Liver #LiverHealth #KumudamHealth

slideshare.net/ChennaiJayanth…
1/3
"Care Your Liver!"
Third Article on Acupuncture Medicine and Health, March 2023 Edition @ Kumudam Health Special magazine. Article By Acupuncture Specialist @TNParimalaSelvi #ஹெல்த்_டிப்ஸ் #AcupuncturistParimalaSelvi #ChennaiAcupuncture #JayanthAcupuncture
2/3
Acupuncture Treatment For #FattyLiver - Acupuncturist Parimala Selvi- The Best Acupuncture Treatment Near Me- Acupuncture Treatment in Chennai- Fertility Acupuncture Specialist- Acupuncturist Near Me- Acupuncture For Natural Fertility in Chennai #AcupunctureNearMe
3/3
Read 4 tweets
#PMModi addresses 99th edition of Mann Ki Baat

Mann Ki Baat live updates:

timesofindia.indiatimes.com/india/pm-modi-…
Awareness about organ donation in the country is increasing: #PMModi
#PMModi urges everyone to contribute suggestions for the upcoming 100th episode next month.

timesofindia.indiatimes.com/india/pm-modi-…
Read 20 tweets
@EU_Commission @IntlCrimCourt Children of #Donbass - THE #WAR IS ON! CHILDREN vs THE #NAZIS | 5 months ago
rumble.com/v1odju5-childr…
#SaveOurChildren deNAZIfication - Special Military QperationZ WORLDWIDE
@EU_Commission @IntlCrimCourt cc: @ DaniMayakovski
#Ukraine. Images from the #Azov Battalion children's camp, where children from the age of 8 are #brainwashed into #Nazism and prepared militarily by indoctrinating them into a #hatred of #killing Russians. (2015)
@EU_Commission @IntlCrimCourt Ukrainian children drugged and indoctrinated by the #Nazis into shouting the #Hitler salute of "#SiegHeil" while being laughed at. (2016)
This video was captured from the flash drive of a press reporter from the #AzovBattalion at the #Mariupol base.
Image
Read 45 tweets
Do You Want to Reclaim Your Liver Health?

Revitalize Your Liver and Gallbladder with This Natural Detox Secret 🔑

My Story

🧵⤵️ Photo Credit: https://nci-media.cancer.gov/pdq/media/images/
2/
Greetings! My name is John. 🤝

Years ago, I worked at Microsoft as a contractor.

I had persistent nasal congestion and I took Antihistamines such as Alavert/Claritin to get through the day.

Poppin' them like Skittles.

Over time, I felt discomfort in the Liver Area.
3/
You need to learn there are many ways you can Fxck Up your Liver:

• Excessive Alcohol🍺
• Environmental Toxins☠️
• Drastic Weight Loss / Weight Gain
• OVERUSE of Medications: Acetaminophen, Antibiotics, Antidepressants, Statins, Etc.
Years of Eating Trash🌭Smoking🚬 Photo Credit: https://www.healthline.com/health/liver-failur
Read 25 tweets
Discover the Key to Optimal Health: NATURALLY Cleanse Your Liver & Gallbladder

Take Control of Your Health with This Hidden SECRET🔑

🧵⤵️ Photo Credit: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases
2/
What are the Functions of the Liver?

• Filters Waste Products from the Blood
• Stores Vitamins and Minerals
• Regulates Blood Sugar Levels
• Produces Bile for Digestion
• Hormone Regulation
• 500+ functions

#liverflush #livercleanse #liver #liverdetox Photo Credit: https://www.healthychildren.org/English/health
3/
What Exactly are Gallstones?

Gallstones are Hardened Deposits of digestive fluid that can form in your Gallbladder AND Liver.

Gallstones are a combination of cholesterol, bilirubin, and calcium salts. Photo Credit: https://journals.plos.org/plosone/article?id=1
Read 20 tweets
Our new case study highlights why it's important for physicians to better understand the body's response to #exercise #training. 🧵1/5

🔓journals.lww.com/jfmpc/Fulltext… #medicine #liver #physiology @theliverdr
In Oct 2021, I had a routine blood test that revealed elevated liver enzymes. A later blood test with a different doctor showed the liver panel was "elevated and worsening", more than double the normal range for some variables. 2/5
A series of additional tests, including abdominal ultrasound, were negative. Physician referred me to a gastroenterologist who suggested (an invasive) liver biopsy. However, before the next blood test, I stopped exercising for 7 days. 3/5
Read 5 tweets
Optimize Your Health with a NATURAL Liver & Gallbladder Cleanse

Find the Missing Piece to Your Health Puzzle with this SECRET🔑

🧵⤵️ Photo Credit: https://www.h...
2/
What are the functions of the Liver?

- Filters waste products from the blood
- Stores vitamins and minerals
- Regulates blood sugar levels
- Processes glucose
- Produces bile

We MUST take good care of our Liver and Gallbladder!

#liverflush #livercleanse #liver #liverdetox Photo Credit: Photo credit:...
3/
What exactly are Gallstones?

Gallstones are hardened deposits of digestive fluid that can form in your Gallbladder AND Liver.

Gallstones are a combination of cholesterol, bilirubin, and calcium salts. Photo Credit: https://journ...
Read 21 tweets
Daily coffee consumption is good for chronic liver disease patients

1. Coffee is a popular beverage & is known to have multiple health-related benefits including better overall survival in several diseases. A systematic review looked at association of coffee and #liver disease.
2. Coffee consumption was associated with improved serum gamma glutamyl transferase (GGT), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) values in a dose dependent manner in individuals at risk for liver disease.
#MedTwitter
3. In chronic liver disease patients who consume coffee, a decreased risk of progression to cirrhosis, a lowered death rate in cirrhosis patients, and a lowered rate of hepatocellular carcinoma (liver cancer) development were observed.
Read 9 tweets
Less Than 6 Hours of #sleep a Night Linked to Serious, Chronic Illness
1. Beginning at age 50, those who slept 5 hours or less a night had a 30% higher risk of developing multiple chronic diseases over time than those who slept at least 7 hours a night.
#MedTwitter #MedEd
2. By the time the participants were aged 70 years, that risk had increased to 40%.
3. Higher risk was seen for #diabetes, #Cancer, heart disease, #stroke, COPD, chronic kidney disease, #liver disease, #depression, #dementia, #Parkinsonsdisease, and #arthritis.
Conclusion: It is important to get 7-9 hours of good quality sleep to reduce the risk of many chronic diseases.
(Ref: Less Than 6 Hours of Sleep a Night Linked to Serious, Chronic Illness - Medscape - Oct 21, 2022).
Read 3 tweets
Disorders of the hepatic and mesenteric
circulation

#MedTwitter #LiverTwitter #GITwitter #Liver #ACG2022
⚠️Remember your anatomy!
Where do clots occur?
Read 17 tweets
I am a cardiologist, and my work place is above the diaphragm?! Why should I care about the #liver and #NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease)?
⚡️Our therapies in many cases reach well beyond the heart
⚡️In order to improve outcomes we have to tackle comorbidities
A🧵
🟦NAFLD (prevalence 25%) isn't only a hepatic disease but also a systemic & CV disease w/o effective pharmacotherapy
🟦We discuss the promising role of SGLT2i in NAFLD, propose mechanisms, & suggest future directions.

sciencedirect.com/science/articl…
The pathogenesis of NAFLD is multifactorial w/ parallel processes that involve insulin resistance, hepatic fat accumulation, increased lipotoxicity, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, ER stress, abnormal autophagy, altered gut flora, & apoptosis.
Read 7 tweets
1/As promised & after reading $NTLA latest Q1 2022 financial report here is my analysis regarding @intelliatx latest corporate status. I have focused only on the main issues that I found to be the most interesting & relevant. #CRISPR #GeneEditing #BioTech #FinTwit #Genomics👇
2/NTLA-2001 is the most advanced In-Vivo #CRISPR/#Cas9 #GeneEditing program in $NTLA portfolio & is aimed to treat Transthyretin Amyloidosis - (ATTR). NTLA-2001 could potentially halt & reverse the disease in a “one time” treatment by knocking out the TTR gene with a single dose
3/In February $NTLA has presented an updated clinical data from its Phase 1 study of NTLA-2001 which included 15 patients with ATTR amyloidosis. IMO NTLA-2001 readout looks promising & here is a summary that I wrote shortly after @intelliatx’s presentation of NTLA-2001👇
Read 14 tweets
The U.S. CDC has issued a nationwide alert for medical professionals to report any cases of #hepatitis in #children. The alert was made after a cluster of 9 severe hepatitis cases was identified in children aged 1-6 in Alabama. #CDC #CGTNAmerica Image
In Alabama, several children developed liver failure and two had to receive liver transplants. #hepatitis #children #CGTNAmerica
Severe #hepatitis cases among children were also found in Denmark, Ireland, the Netherlands, and Spain after a report last week in the U.K. that found 74 cases in #children since January. #CGTNAmerica
Read 4 tweets
#2 B-COMPLEX/MULTI VITAMIN. Buy a liposomal or other form that increases bio-availability. Take 1 capsule w/Breakfast and Lunch. If you have stomach upset, try sublingual (under tongue) EZ Melt B-Complex in AM & Multi w/iron for Dinner. amazon.com/Liposomal-Meth…
#3 OMEGA 3s. Fish Oil, Krill Oil, Algae Oil are all good sources of Omega 3. Be careful the EPA/DHA ratio. EPA helps with inflammation/DHA helps with cognition. You need both! Opt for a 1:1 or 2:1 ratio of DHA to EPA (2:1 ratio eg. 800 DHA/400EPA) amazon.com/3Care-Concentr…
Read 93 tweets
🧵 In the US, until recently, your chances of receiving a donated #liver w/in 30 days would vary significantly depending on where you lived—as low as 1%, or as high as 60%. Remember Steve Jobs' speedy liver transplant? He got on multiple waitlists...🧵 columbiasurgery.org/news/end-liver…
For decades, experts and providers have been pressing for a more equitable system of organ allocation, one that would even the odds between, say, a patient in a dense urban center with a long waitlist and a patient in a more rural, statistically healthier area with a short one.
For almost 50 years, the system in place was an outgrowth of informal sharing networks between doctors and medical centers, resulting in a web of organ procurement organizations (OPOs) and donation service areas (DSAs) spread out across the country. #donatelife
@UNOSNews
Read 8 tweets
@DrHachi3 “New Anti-#HIV Triterpene from Geum japonicum“

cpb.pharm.or.jp/cpb/200009/C09… ImageImage
@DrHachi3 Patent - A pharmaceutical composition including an extract from Geum japonicum and a method of treating cancer using the extract. The extract can induce selectively apoptosis of cancer cells and kill the cancer cells without affect normal cells.“

patents.google.com/patent/US20090… ImageImage
@DrHachi3 “The Antiapoptosis Effect of Geum japonicum Thunb. var. chinense Extracts on Cerebral Ischemia Reperfusion Injury via PI3K/Akt Pathway”

#stroke

hindawi.com/journals/ecam/… Image
Read 5 tweets
Hey Twitter! It's been a while. I used to write here all the time hanging out with #scifichat, #comicschat, #litchat, talking about #science, #tech, #autism and a dozen other topics which broadened my horizons and let me share my diverse interests in almost everything.
Then my life got incredibly busy. My son went to high school and coupled with his #autism, our lives became super-complex. I lost my job and my car gave up the ghost after four years of @Uber. Then the unthinkable, my wife experienced #renalfailure.
4 years ago, she underwent an operation for #peritoneal #dialysis. This form of at-home dialysis would let her take care of her renal needs at home avoiding the need for external #hemodialysis centers. In hindsight, this may have saved her life.

texastribune.org/2021/03/30/pan…
Read 26 tweets
Image
Early recognition of cirrhosis is important Image
Read 26 tweets
Some cases!
Two flavors of DILI

🔺Intrinsic: intrinsically hepatotoxic (e.g., acetamionophen)

🔻Idiosyncratic: unpredictable ❔
Read 16 tweets
A case!
⚠️11% of patients with incidentally discovered steatosis may be at risk for advanced hepatic fibrosis!
Read 16 tweets
1/🧵🎥 MAJOR TIPS about #Liver Disease
 
Why do we ask pts to “hold up traffic”? When people get severe liver disease, “asterixis” is a finding on exam we often see.

What does it mean?
 
#MedTwitter #NurseTwitter #TipsforNewDocs #Addiction
2/ Asterixis indicates that toxins like ammonia have built up in the body because the scarred liver no longer filters them out. The brain cells no long function normally (#Delirium or Hepatic #Encephalopathy) & can no longer control muscle movements like posture!
3/ These same toxin cause vessels to dilate and develop problems with blood flow in the skin and lungs. A skin finding is called “spiders.” They look like a multi-legged spider, right? It’s a tip-off.
Read 9 tweets
ICYMI, a reminder that this pandemic will have a lasting legacy beyond the tragedy of the countless lost lives and grieving families. Results from the #COVERSCAN study on #longcovid reports that organ impairment was detected in post COVID patients as shown in the figure below
This included damage to the #heart, #lungs, #kidneys, #liver, #pancreas and #spleen In almost a third of patients, damage in 2 or more organs was identified. In particular, damage to the liver, heart or lungs was associated with further organ impairment.
The participants in this study were all considered to be previously at low risk of #mortality and had no #comorbidities. bmjopen.bmj.com/content/11/3/e…
Read 6 tweets
#WorldLiverDay 🎗️ #Liver
కాలేయం మానవుని శరీరంలో చర్మం తర్వాతి రెండవ అతి పెద్ద అవయవం(గ్రంథి) కాలేయమే! దాదాపు 1,500 గ్రాముల బరువుండే కాలేయం పని తీరు కూడా భారీగానే ఉంటుంది. ఇది ఉదరంలో ఉదరవితానానికి (డయాఫ్రమ) క్రిందగా కుడివైపున మధ్యలో ఉంటుంది. కాలేయము పైత్యరసాన్ని తయారుచేస్తుంది.
అది పిత్తాశయంలో నిలువచేయబడి జీర్ణక్రియలో చాలా తోడ్పడుతుంది. పైత్యరసవాహిక ద్వారా పైత్యరసము, ఆంత్రమూలానికి చేరుతుంది.

కాలేయము, ఆంత్రమూలానికి కుడి పక్కన ఉదరవితానానికి దిగువగా ఉంటుంది. ఇది బూడిద రంగులో ఉంటుంది.కాలేయానికి నాలుగు తమ్మెలుంటాయి. దీనిలోని కణాలను కాలేయకణాలంటారు.
కాలేయం వ్యాధికారక ఇన్‌ఫెక్షన్లతో పోరాడుతుంది. విషాలను హరిస్తుంది, రక్తం గడ్డకట్టడానికి తోడ్పడుతుంది.శరీరం మొత్తంలో పెరిగే గుణం కలిగిన ఒకే ఒక అవయవం ‘కాలేయం’. విషాలను హరించటం మొదలుకుని దాదాపు 500 రకాల జీవక్రియలను నిర్వర్తించే శక్తి కాలేయానికి ఉంది.
Read 15 tweets
Foods in our #diet can alter the pro-inflammatory vs anti-inflammatory milieu of the intestinal #microbiome.

See 🧵 below for the findings!

🥬🍑🍅🍠🥚🍎🧀🍆🫒🫓🍇🥦🥑🥥🥯🌶️🧄🥖

#GITwitter #GI #gut #nutrition

gut.bmj.com/content/early/…
🥖 🥜 🐠 🌰
Breads, legumes, fish and nuts⬇️several pro-inflammatory pathways:
🫓⬇️pathogenic growth factors & endotoxins
🫓⬇️ pathogenic E. coli, Bacteroides fragilis, parabacerioides
🫓⬆️ammonia detoxification pathway
🌰🐟 🍑🥦
Nuts, oily fish, fruit, vegetables & cereals ⬆️short-chain fatty acid producers
🫑⬆️Faecalibacterium prausnitzii, roseburia hominis, and more

Bacteria ferment fiber and pectins to acetate and butyrate.

SCFAs have anti-inflammatory effects on the mucosa!
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!